REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2015 poz. 125

UPOWAŻNIENIE Nr 14/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 24 kwietnia 2015 r.

Tekst pierwotny

Na podstawie § 5 ust. 2 pkt 2 regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Obrony Narodowej, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 40/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 listopada 2006 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Obrony Narodowej (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. Nr 21, poz. 270 z późn. zm.1)), w związku z art. 16c ust. 1 pkt 2, ust. 8 i ust. 17, art. 16e ust. 5, art. 16l ust. 4 i art. 16m ust. 7 pkt 6 i 7, art. 16o ust. 3 i 4, art. 16p ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2011 r. Nr 277, poz. 1634, z późn. zm.2)) oraz § 4 ust. 3 i § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 marca 2013 r. w sprawie trybu i sposobu odbywania szkolenia specjalizacyjnego przez lekarza będącego żołnierzem w czynnej służbie wojskowej oraz pełniącego służbę lub zatrudnionego w podmiocie leczniczym utworzonym przez Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 401), upoważniam

Pana gen. bryg. lek. Piotra DZIĘGIELEWSKIEGO
Dyrektora Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia
– Szefa Służby Zdrowia Wojska Polskiego

do przyjmowania, rozpatrywania, zatwierdzania wniosków i dokonywania innych czynności w sprawach dotyczących uzyskiwania tytułu specjalisty w dziedzinach medycyny przez lekarza będącego żołnierzem w czynnej służbie wojskowej oraz pełniącego służbę lub zatrudnionego w podmiocie leczniczym utworzonym przez Ministra Obrony Narodowej, a w szczególności:

1) przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego do odbywania szkolenia specjalizacyjnego;

2) kierowania lekarzy zakwalifikowanych do odbywania szkolenia specjalizacyjnego do podmiotów leczniczych celem realizacji programu tego szkolenia;

3) określania i ogłaszania liczby wolnych miejsc szkoleniowych dla lekarzy będących żołnierzami w czynnej służbie wojskowej oraz pełniących służbę lub zatrudnionych w podmiotach leczniczych utworzonych przez Ministra Obrony Narodowej;

4) rozpatrywania wniosków skierowanych przez kierowników specjalizacji o przerwanie szkolenia specjalizacyjnego przez lekarzy, którzy nie realizują programu specjalizacji oraz o przedłużenie szkolenia specjalizacyjnego;

5) przedłużania okresu szkolenia specjalizacyjnego na zasadach określonych przepisami ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty;

6) wskazywania nowego miejsca odbywania specjalizacji w przypadku przekazania, utraty akredytacji lub likwidacji podmiotów leczniczych utworzonych przez Ministra Obrony Narodowej prowadzących szkolenie specjalizacyjne;

7) wnioskowania do organów administracji rządowej o udostępnienie miejsc do szkolenia specjalizacyjnego w podmiotach leczniczych akredytowanych do szkolenia specjalizacyjnego poza resortem obrony narodowej;

8) wykonywania czynności związanych ze skreśleniem z rejestru lekarzy odbywających szkolenie specjalizacyjne.

W sprawach objętych niniejszym upoważnieniem, Dyrektor Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia – Szef Służby Zdrowia Wojska Polskiego podpisuje dokumenty z zamieszczeniem klauzuli „z upoważnienia Ministra Obrony Narodowej”, uwierzytelniając je odciskiem własnej pieczęci urzędowej.

Minister Obrony Narodowej: T. Siemoniak

 

1) Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. Min. Obr. Nar. z 2007 r. Nr 4. poz. 38. Nr 6, poz. 73, Nr 17, poz. 176 i Nr 21, poz. 209, z 2008 r. Nr 8, poz. 85, Nr 15, poz. 188, Nr 20, poz. 260 i Nr 23, poz. 287, z 2009 r. Nr 2, poz. 17, z 2010 r. Nr 10, poz. 106 i Nr 23, poz. 304, z 2011 r. Nr 5, poz. 54, z 2012 r. poz. 106, 307, 313 i 363, z 2013 r. poz. 157, 231 i 356, z 2014 r. poz. 88 oraz z 2015 r. poz. 68.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 291, poz. 1707, z 2012 r. poz. 95 i 1456, z 2013 r. poz. 1287, 1245, 1645 i 1650, z 2014 r. poz. 1004, 1138 i 1877.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-04-27
  • Data wejścia w życie: 2015-04-24
  • Data obowiązywania: 2015-04-24
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA