REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2015 poz. 132

Zarząd Planowania Użycia Sił Zbrojnych i Szkolenia-P3/P7

DECYZJA Nr 148/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 28 kwietnia 2015 r.

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej Ministra Obrony Narodowej do przeprowadzenia sprawdzianu sprawności fizycznej żołnierzy zawodowych w 2015 r.

Tekst pierwotny

Na podstawie § 5 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie przeprowadzania sprawdzianu sprawności fizycznej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 848), w związku z § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), ustala się, co następuje:

1. Powołuje się Komisję Egzaminacyjną Ministra Obrony Narodowej do przeprowadzenia sprawdzianu sprawności fizycznej żołnierzy zawodowych, zwaną dalej „Komisją”, w składzie określonym w załączniku nr 1 do decyzji, której zadaniem jest:

1) przeprowadzenie w terminie od dnia 13 maja do dnia 30 czerwca 2015 r. sprawdzianu sprawności fizycznej żołnierzy zawodowych, zwany dalej „sprawdzianem”, w obiektach sportowych: Departamentu Administracyjnego w Warszawie przy ul. Rakowieckiej 4a, Akademii Obrony Narodowej w Warszawie przy Al. gen. Antoniego Chruściela „Montera” 103, Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej w Warszawie przy ul. Jana Ostroroga 35 oraz wytypowanych jednostkach wojskowych Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych wskazanych w załączniku nr 3 do decyzji – dla żołnierzy zawodowych komórek i jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych, zgodnie z załącznikiem nr 2 do decyzji, a także żołnierzy zawodowych pełniących służbę na stanowiskach służbowych w instytucjach cywilnych, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1414 i 1822) oraz będących w rezerwie kadrowej;

2) przeprowadzenie w dniu 12 maja 2015 r. w godz. 9.00–14.00 w obiektach sportowych Akademii Obrony Narodowej instruktażu dla osób odpowiedzialnych za wychowanie fizyczne w komórkach i jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych, wymienionych w załączniku nr 2 do decyzji;

3) przeprowadzenie w dniach 14–29 września 2015 r. sprawdzianu dla żołnierzy, którzy z przyczyn służbowych lub zdrowotnych nie przystąpili do tego sprawdzianu w terminie, o którym mowa w ppkt 1 decyzji.

4) przedstawienie dowódcom (dyrektorom, komendantom, szefom) komórek i jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych wykazu żołnierzy uprawnionych do nadania Wojskowej Odznaki Sprawności Fizycznej.

2. Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego:

1) wyda wytyczne Przewodniczącemu Komisji w sprawie przeprowadzenia sprawdzianu;

2) skieruje do prac w składzie Komisji swoich przedstawicieli, zgodnie z załącznikiem nr 1 do decyzji;

3) przystąpi do sprawdzianu przed komisją oraz zapewni podległej kadrze zawodowej możliwość praktycznego uczestniczenia w sprawdzianie, zgodnie z załącznikiem nr 3 do decyzji.

3. Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych:

1) umożliwi odbycie przed komisjami egzaminacyjnymi jednostek wojskowych bezpośrednio sobie podporządkowanych sprawdzianu żołnierzom jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do decyzji;

2) skieruje do prac w składzie Komisji swoich przedstawicieli, zgodnie z załącznikiem nr 1 do decyzji;

3) udostępni miejsce pracy dla Komisji oraz obiekty sportowe do realizacji sprawdzianu w terminie, o którym mowa w pkt 1, zgodnie z załącznikiem nr 3 do decyzji;

4) zapewni opiekę medyczną oraz pojazd sanitarny wraz z kierowcą do zabezpieczenia sprawdzianu prowadzonego w wytypowanych podległych jednostkach wojskowych organizujących sprawdzian dla potrzeb Komisji, o których mowa w załączniku nr 3 do decyzji.

4. Rektorzy – Komendanci uczelni wojskowych przystąpią do sprawdzianu przed Komisją oraz skierują do sprawdzianu przed Komisją swoich zastępców oraz żołnierzy – szefów (kierowników) komórek organizacyjnych w uczelniach odpowiedzialnych za wychowanie fizyczne i sport, w terminach zgodnie z załącznikiem nr 3 do decyzji;

5. Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej udostępni pływalnię do realizacji sprawdzianu sprawności fizycznej dla Komisji w dniach 13–29 maja 2015 r., w godz. 13.00-14.30, zgodnie z załącznikiem nr 3 do decyzji.

6. Dyrektor Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia:

1) zapewni właściwe zabezpieczenie medyczne sprawdzianu prowadzonego w obiektach sportowych Departamentu Administracyjnego w Warszawie przy ul. Rakowieckiej 4a, Akademii Obrony Narodowej w Warszawie przy Al. gen. Antoniego Chruściela „Montera” 103, Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej w Warszawie przy ul. Jana Ostroroga 35, w terminach określonych w załączniku nr 3 do decyzji;

2) zapewni opiekę medyczną do zabezpieczenia sprawdzianu prowadzonego w wytypowanych jednostkach wojskowych wskazanych w załączniku nr 3 do decyzji, znajdujących się poza Garnizonem Warszawa;

3) przystąpi do sprawdzianu przed Komisją oraz zapewni podległej kadrze zawodowej możliwość praktycznego uczestniczenia w sprawdzianie przed Komisją, w terminach określonych w załączniku nr 3 do decyzji.

7. Dyrektor Departamentu Administracyjnego:

1) wydzieli środki transportowe w celu zabezpieczenia pracy Komisji zgodnie z zapotrzebowaniem zgłoszonym przez Szefa Zarządu Planowania Użycia Sił Zbrojnych i Szkolenia – P3/P7 Sztabu Generalnego Wojska Polskiego;

2) skieruje do prac w składzie Komisji swoich przedstawicieli, zgodnie z załącznikiem nr 1 do decyzji;

3) udostępni miejsce pracy dla Komisji oraz obiekty sportowe do realizacji sprawdzianu, w terminach określonych w załączniku nr 3 do decyzji;

4) zapewni podległej kadrze zawodowej możliwość praktycznego uczestniczenia w sprawdzianie sprawności fizycznej przed Komisją, w terminach określonych w załączniku nr 3 do decyzji.

8. Szef Inspektoratu Uzbrojenia oraz Dyrektor Narodowego Centrum Kryptologii:

1) skierują do prac w składzie Komisji swoich przedstawicieli, zgodnie z załącznikiem nr 1 do decyzji;

2) przystąpią do sprawdzianu przed Komisją oraz zapewnią podległej kadrze zawodowej możliwość praktycznego uczestniczenia w sprawdzianie przed Komisją, w terminach określonych w załączniku nr 3 do decyzji.

9. Dyrektor Departamentu Kadr spowoduje:

1) sporządzenie imiennych list żołnierzy, zgodnie z załącznikiem nr 6 do decyzji, pełniących służbę:

a) na stanowiskach służbowych w instytucjach cywilnych, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych,

b) w rezerwie kadrowej Ministra Obrony Narodowej,

c) w rezerwie kadrowej Dyrektora Departamentu Kadr;

2) przekazanie sporządzonych list, o których mowa w ppkt 1, Przewodniczącemu Komisji do dnia 30 kwietnia 2015 r. oraz powiadomienie żołnierzy, o których mowa w ppkt 1 lit. a o miejscach i terminach prowadzanych sprawdzianów;

3) przekazanie Przewodniczącemu Komisji, do dnia 15 lipca 2015 r., list wyników sprawdzianu lub zaświadczeń żołnierzy wymienionych w ppkt 1 lit. a, którzy odbyli sprawdzian, w terminie wskazanym w pkt 1 ppkt 1, przed inną komisją egzaminacyjną wraz z wersją elektroniczną, zgodnie ze wzorem określonym w § 11 ust. 2 i 4 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie przeprowadzania sprawdzianu sprawności fizycznej żołnierzy zawodowych;

4) przekazanie Przewodniczącemu Komisji, do dnia 30 grudnia 2015 r., list wyników sprawdzianu sprawności fizycznej albo zaświadczeń żołnierzy wymienionych w ppkt 1 lit. a, po zakończeniu sprawdzianu przed inną komisją egzaminacyjną, zgodnie ze wzorem określonym w § 11 ust. 2 i 4 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie przeprowadzania sprawdzianu sprawności fizycznej żołnierzy zawodowych;

5) umożliwienie podległej kadrze zawodowej praktycznego uczestnictwa w sprawdzianie przed Komisją, w terminach określonych w załączniku nr 3 do decyzji.

10. Rektor – Komendant Akademii Obrony Narodowej udostępni miejsce pracy dla Komisji oraz obiekty sportowe do realizacji sprawdzianu, w terminach określonych w załączniku nr 3 do decyzji.

11. Dowódca Garnizonu Warszawa skieruje lekarza i ratownika medycznego (lub pielęgniarkę) oraz pojazd sanitarny wraz z kierowcą do zabezpieczenia sprawdzianu prowadzonego w obiektach sportowych Departamentu Administracyjnego w Warszawie przy ul. Rakowieckiej 4a, Akademii Obrony Narodowej przy ul. Gen. Chruściela 103, Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej w Warszawie przy ul. Jana Ostroroga 35, w terminach określonych w załączniku nr 3 do decyzji.

12. Dyrektor Biura Ewidencji Osobowej Wojska Polskiego:

1) przekaże Przewodniczącemu Komisji, w terminie do dnia 30 kwietnia 2015 r, bazę danych ewidencyjnych żołnierzy zawodowych, którzy będą zdawać sprawdzian przed Komisją, zgodnie z załącznikiem nr 2 i nr 4 do decyzji, z systemu SEW-on linę do zaimportowania do systemu SI SPRAWDZIAN;

2) zapewni podległej kadrze zawodowej możliwość praktycznego uczestniczenia w sprawdzianie przed Komisją, w terminach określonych w załączniku nr 3 do decyzji.

13. Pozostali dowódcy (dyrektorzy, komendanci, szefowie) komórek i jednostek organizacyjnych wymienionych w załączniku nr 3 do decyzji przystąpią do sprawdzianu przed Komisją oraz zapewnią podległej kadrze zawodowej możliwość praktycznego uczestniczenia w sprawdzianie przed Komisją, w terminach określonych w załączniku nr 3 do decyzji.

14. Szefowie Wojewódzkich Sztabów Wojskowych:

1) Przystąpią do sprawdzianu przed Komisją oraz zapewnią podległej kadrze zawodowej możliwość praktycznego uczestniczenia w sprawdzianie przed Komisją, w terminach określonych w załączniku nr 3 do decyzji;

2) wystąpią do właściwych jednostek wojskowych o zabezpieczenie opieki medycznej oraz pojazdu sanitarnego wraz z kierowcą do realizacji sprawdzianu prowadzonego w wytypowanych jednostkach wojskowych w terminach, o których mowa w załączniku nr 3 do decyzji, zgodnie z załącznikiem nr 5 do decyzji.

15. Dowódcy (dyrektorzy, komendanci, szefowie) komórek i jednostek organizacyjnych wymienionych w załączniku nr 4 do decyzji:

1) określą rozkazem (decyzją) termin i miejsce przeprowadzenia sprawdzianu w jednostce wojskowej przeprowadzającej sprawdzian, wskazanej w załączniku nr 4 do decyzji, po wcześniejszym uzgodnieniu z dowódcą tej jednostki;

2) spowodują przekazanie Przewodniczącemu Komisji do dnia 15 lipca 2015 r., po zakończeniu sprawdzianu w terminie wskazanym w ppkt 1 oraz do dnia 30 grudnia 2015 r., to jest po zakończeniu sprawdzianu w terminach uzgodnionych z dowódcami jednostek prowadzących sprawdzian, list z wynikami sprawdzianu, łącznie z danymi w wersji elektronicznej generowanymi z SI SPRAWDZIAN, żołnierzy zawodowych pełniących służbę wojskową w dowodzonej jednostce wojskowej (w tym również w rezerwie kadrowej Ministra Obrony Narodowej lub Dyrektora Departamentu Kadr albo pozostających w dyspozycji, którzy zostali skierowani do tej jednostki wojskowej w celu wykonywania zadań), zgodnie ze wzorem określonym w § 11 ust. 2 do rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie przeprowadzania sprawdzianu sprawności fizycznej żołnierzy zawodowych.

16. Przedstawiciele narodowi lub starsi oficerowie narodowi w międzynarodowych strukturach wojskowych dyslokowanych poza granicami państwa po spełnieniu wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie przeprowadzania sprawdzianu sprawności fizycznej żołnierzy zawodowych:

1) powołają komisje w celu przeprowadzenia sprawdzianu oraz określą rozkazem (decyzją) termin i miejsce przeprowadzenia sprawdzianu;

2) po przeprowadzeniu sprawdzianu, do dnia 14 sierpnia 2015 r., spowodują przekazanie Przewodniczącemu Komisji list z wynikami sprawdzianu, łącznie z danymi w wersji elektronicznej generowanymi z SI SPRAWDZIAN;

3) po przeprowadzeniu sprawdzianu dla żołnierzy, którzy z przyczyn służbowych lub z przyczyn zdrowotnych nie przystąpili do tego sprawdzianu w terminie, o którym mowa w ppkt 1, do dnia 30 grudnia 2015 r. spowodują przekazanie Przewodniczącemu Komisji list z wynikami sprawdzianu, łącznie z danymi w wersji elektronicznej generowanymi z SI SPRAWDZIAN.

17. Osoby zajmujące kierownicze stanowiska Ministerstwa Obrony Narodowej, dyrektorzy (szefowie) komórek organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej oraz dowódcy (dyrektorzy, szefowie, komendanci) jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej wymienieni w załączniku nr 2 do decyzji, w przypadku podjęcia decyzji o przystąpieniu do sprawdzianu przed Komisją:

1) skierują w dniu 12 maja 2015 r. do Akademii Obrony Narodowej (hala sportowa) na instruktaż osoby odpowiedzialne za wychowanie fizyczne w podległej jednostce lub komórce organizacyjnej. Spowodują przekazanie Przewodniczącemu Komisji imiennych list żołnierzy, w tym pozostających w rezerwie kadrowej i dyspozycji, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do decyzji;

2) zapewnią transport dla podległych żołnierzy zawodowych do miejsca przeprowadzenia sprawdzianu;

3) skierują w dniach od 30 czerwca do 10 lipca 2015 r. oraz w dniach od 2 do 16 listopada 2015 r. osoby odpowiedzialne za wychowanie fizyczne w podległej jednostce lub komórce organizacyjnej do Zarządu Planowania Użycia Sił Zbrojnych i Szkolenia – P3/P7 w celu rozliczenia sprawdzianu.

18. Przewodniczący Komisji:

1) spowoduje, w terminie od dnia 13 maja do dnia 30 czerwca 2015 r. przeprowadzenie sprawdzianu, zgodnie z załącznikiem nr 3 do decyzji;

2) spowoduje przeprowadzenie w dniach 14–29 września 2015 r. sprawdzianu dla żołnierzy, którzy z przyczyn służbowych lub zdrowotnych nie przystąpili do tego sprawdzianu w terminie, o którym mowa w pkt 1 ppkt 1 decyzji;

3) spowoduje wydawanie żołnierzom zdającym sprawdzian sprawności fizycznej zaświadczeń o jego wynikach w dniu przystąpienia do sprawdzianu;

4) spowoduje przeprowadzenie rozliczenia sprawdzianu, w terminach określonych w pkt 17 ppkt 3 decyzji;

5) przedstawi Ministrowi Obrony Narodowej meldunek:

a) do dnia 15 września 2015 r. ze sprawdzianu, przeprowadzonego przez Komisję w terminie, o którym mowa w pkt 1 ppkt 1 decyzji;

b) do dnia 15 lutego 2016 r. z uzupełniającego sprawdzianu, przeprowadzonego przez Komisję dla żołnierzy, którzy z przyczyn służbowych lub zdrowotnych nie przystąpili do sprawdzianu.

19. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: T. Siemoniak

Załącznik 1. [SKŁAD KOMISJI EGZAMINACYJNEJ MINISTRA OBRONY NARODOWEJ DO PRZEPROWADZENIA SPRAWDZIANU SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ ŻOŁNIERZY W 2015 ROKU]

Załączniki do decyzji Nr 148 /MON Ministra Obrony Narodowej
z dnia 28.04.2015 r. (poz. 132)

Załącznik nr 1

SKŁAD KOMISJI EGZAMINACYJNEJ MINISTRA OBRONY NARODOWEJ DO PRZEPROWADZENIA SPRAWDZIANU SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ ŻOŁNIERZY W 2015 ROKU

Lp.

FUNKCJA

STOPIEŃ, IMIĘ I NAZWISKO

Termin

JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA

1.

Przewodniczący

gen. dyw. Anatol WOJTAN

12.05–31.12

Sztab Generalny WP

2.

Zastępca przewodniczącego

płk Janusz WIATR

12.05–31.12

3.

Członkowie komisji

ppłk Mirosław BEMBNOWICZ

12.05–31.12

4.

ppłk Marek ŚWIERCZ

12.05–31.12

5.

ppłk Mariusz CEJMAŃSKI

12.05–31.12

6.

st. chor. sztab. Tomasz ZAWIESKA

12.05–31.12

7.

p. Anna KUZAWIŃSKA-RUEGG

12.05–31.12

8.

ppłk Andrzej TOMCZAK

12.05–31.12

Zespół ds. Profesjonalizacji SZRP

9.

p. Tomasz DĄBROWSKI

12.05–30.06

Departament Komunikacji Społecznej

10.

ppłk Jan MURACH

26.05 i 29.06

Dowództwo Generalne RSZ. Członkowie komisji biorący udział w sprawdzianie, w miejscach pracy komisji w macierzystych MSD lub innych garnizonach.

11.

mjr Mirosław LANGNER

27.05

12.

mjr Wojciech KURZAWA

28.05 i 26.06

13.

mjr Cezary MŁYNARCZYK

25.05, 24.06 i 15.09

14.

mjr Mariusz DENKEWICZ

01.06, 25.06 i 24.09

15.

mjr Piotr RACHOŃ

02.06, 29.06 i 25.09

16.

mł. chor. Mirosław TARNOWSKI

03.06

17.

p. Przemysław ZAŁĘCKI

12.05–31.12

Departament

18.

p. Krzysztof KULETA

12.05–29.05

Administracyjny

19.

mjr Łukasz KACA

12.05–31.12

Narodowe Centrum Kryptologii

20.

mjr Grzegorz GORCZYCA

26.05 i 29.06

Centrum Doktryn i Szkolenia

21.

mjr Tomasz BAJER

12.05–19.06 i 14.09–29.09

Inspektorat Uzbrojenia

 

Załącznik 2. [WYKAZ KOMÓREK I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH PODLEGŁYCH MINISTROWI OBRONY NARODOWEJ LUB PRZEZ NIEGO NADZOROWANYCH WRAZ Z ICH BEZPOŚREDNIM PODPORZĄDKOWANIEM, KTÓRYCH ŻOŁNIERZE ZAWODOWI MOGĄ ODBYĆ SPRAWDZIAN PRZED KOMISJĄ EGZAMINACYJNĄ MINISTRA OBRONY NARODOWEJ]

Załącznik nr 2

WYKAZ KOMÓREK I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH PODLEGŁYCH MINISTROWI OBRONY NARODOWEJ LUB PRZEZ NIEGO NADZOROWANYCH WRAZ Z ICH BEZPOŚREDNIM PODPORZĄDKOWANIEM, KTÓRYCH ŻOŁNIERZE ZAWODOWI MOGĄ ODBYĆ SPRAWDZIAN PRZED KOMISJĄ EGZAMINACYJNĄ MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

Lp.

Nazwa jednostki/komórki organizacyjnej

Bezpośrednio podporządkowane /nadzorowane

1.

Centrum Operacyjne Ministra Obrony Narodowej

Minister Obrony Narodowej

2.

Departament Kadr

3.

Departament Budżetowy

4.

Departament Kontroli

5.

Departament Prawny

 

6.

Sekretariat Sekretarza Stanu w MON

 

7.

Zespół do Spraw Nowego Systemu Kierowania i Dowodzenia SZ RP

 

8.

Inspektorat Implementacji Innowacyjnych Technologii Obronnych

 

9.

Biuro do Spraw Umów Offsetowych

 

10.

Departament Nauki i Szkolnictwa Wojskowego

Sekretarz
Stanu w MON

11.

Departament Polityki Zbrojeniowej

12.

Inspektorat Uzbrojenia

13.

Wojskowe Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji

14.

Wojskowe Centrum Metrologii

15.

Pełnomocnik Ministra Obrony Narodowej ds. Budowy i Wdrażania Narodowego Centrum Wspomagania Operacji Powietrznych

16.

Sztab Generalny WP /Kierownictwo i Sekretariat/

Szef
Sztabu Generalnego WP

17.

Zarząd Organizacji i Uzupełnień – P1

18.

Zarząd Analiz Wywiadowczych i Rozpoznawczych – P2

19.

Zarząd Planowania Użycia Sił Zbrojnych i Szkolenia – P3/P7

20.

Zarząd Logistyki – P4

21.

Zarząd Planowania i Programowania Rozwoju Sił Zbrojnych – P5

22.

Zarząd Kierowania i Dowodzenia – P6

23.

Zarząd Planowania Rzeczowego – P8

 

Lp.

Nazwa jednostki/komórki organizacyjnej

Bezpośrednio podporządkowane /nadzorowane

24.

Szef Sztabu Generalnego WP (Sekretariat SG WP, Zespół Prasowy, Centrum Koordynacyjne)

 

25.

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Bydgoszczy wraz z podległymi WKU

 

26.

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Białymstoku wraz z podległymi WKU

 

27.

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Katowicach wraz z podległymi WKU

 

28.

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Kielcach wraz z podległymi WKU

 

29.

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Krakowie wraz z podległymi WKU

Szef
Sztabu Generalnego WP

30.

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Lublinie wraz z podległymi WKU

31.

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Łodzi wraz z podległymi WKU

 

32.

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Gdańsku wraz z podległymi WKU

 

33.

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Opolu wraz z podległymi WKU

 

34.

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Olsztynie wraz z podległymi WKU

 

35.

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Poznaniu wraz z podległymi WKU

 

36.

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Rzeszowie wraz z podległymi WKU

 

37.

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Szczecinie wraz z podległymi WKU

 

38.

Wojewódzki Sztab Wojskowy we Wrocławiu wraz z podległymi WKU

 

39.

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Warszawie wraz z podległymi WKU

 

40.

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Zielonej Górze wraz z podległymi WKU

 

41.

Centrum Doktryn i Szkolenia SZ w Bydgoszczy

 

42.

Inspektorat MON ds. Bezpieczeństwa Lotów w Poznaniu

 

43.

Centrum Szkolenia Sił Połączonych Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego – JFTC Bydgoszcz

 

44.

Rejon Łączności Bydgoszcz – NCIA SQN Bydgoszcz

 

45.

3 batalion Łączności NATO – 3rd NSB Bydgoszcz

 

46.

Wysunięty Punkt Wsparcia Logistycznego – FSPE Bydgoszcz

 

47.

Centrum Eksperckie Policji Wojskowych NATO – MP COE Bydgoszcz

 

48.

Biuro Ewidencji Osobowej WP

Szef Zarządu Organizacji Uzupełnień – P1

49.

Zespół ds. Profesjonalizacji SZ RP

 

 

Lp.

Nazwa jednostki/komórki organizacyjnej

Bezpośrednio podporządkowane /nadzorowane

50.

Zespół ds. Służby w Międzynarodowych Strukturach Wojskowych wraz z „Wykazem stanowisk służbowych przeznaczonych dla żołnierzy przygotowywanych do służby poza granicami państwa”

 

51.

Centralna Wojskowa Komisja Lekarska w Warszawie

Departament Wojskowej Służby Zdrowia

52.

Rejonowa Wojskowa Komisja Lekarska w Warszawie

 

53.

Rejonowa Wojskowa Komisja Lotniczo-Lekarska w Warszawie

 

54.

Rejonowa Wojskowa Komisja Lekarska w Krakowie

 

55.

Rejonowa Wojskowa Komisja Lekarska w Bydgoszczy

 

56.

Rejonowa Wojskowa Komisja Lekarska w Szczecinie

Przewodniczący
Centralnej Wojskowej Komisji Lekarskiej
w Warszawie

57.

Rejonowa Wojskowa Komisja Lekarska we Wrocławiu

58.

Rejonowa Wojskowa Komisja Morsko-Lekarska w Gdańsku

59.

Rejonowa Wojskowa Komisja Lekarska w Lublinie

 

60.

Rejonowa Wojskowa Komisja Lekarska w Łodzi

 

61.

Rejonowa Wojskowa Komisja Lekarska w Żaganiu

 

62.

Rejonowa Wojskowa Komisja Lekarska w Ełku

 

63.

Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej z podległymi stacjami terenowymi wojskowego centrum krwiodawstwa i krwiolecznictwa w m. Ełk, Gdańsk, Kraków, Lublin, Wrocław, Szczecin, Bydgoszcz

 

64.

Wojskowy Instytut Medyczny

 

65.

Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii im. gen. Karola Kaczkowskiego

Dyrektor
Departament Wojskowej Służby Zdrowia

66.

Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej

67.

Wojskowy Ośrodek Medycyny Prewencyjnej w Krakowie

 

68.

Wojskowy Ośrodek Medycyny Prewencyjnej w Bydgoszczy

 

69.

Wojskowy Ośrodek Medycyny Prewencyjnej we Wrocławiu

 

70.

Wojskowy Ośrodek Medycyny Prewencyjnej w Gdyni

 

71.

Wojskowy Ośrodek Medycyny Prewencyjnej w Nowym Dworze Mazowieckim

 

72.

5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

 

73.

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w Bydgoszczy

 

74.

109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie

 

75.

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu

 

 

Lp.

Nazwa jednostki/komórki organizacyjnej

Bezpośrednio podporządkowane /nadzorowane

76.

7 Szpital Marynarki Wojennej z Przychodnią SP ZOZ w Gdańsku

Dyrektor
Departament Wojskowej Służby Zdrowia

77.

1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w Lublinie

78.

108 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ w Ełku

79.

Sekretariat Podsekretarza Stanu w MON

Podsekretarz
Stanu w MON (Pan Robert KUPIECKI)

80.

Departament Polityki Bezpieczeństwa Międzynarodowego

81.

Departament Strategii i Planowania Obronnego

82.

Departament Wojskowych Spraw Zagranicznych oraz żołnierze ujęci w wykazie stanowisk służbowych przeznaczonych dla żołnierzy zawodowych planowanych do objęcia stanowisk w ataszatach obrony przy przedstawicielstwach dyplomatycznych RP

83.

Sekretariat Podsekretarza Stanu w MON

Podsekretarz Stanu w MON (Pan Maciej Jankowski)

84.

Departament Spraw Socjalnych

85.

Departament Komunikacji Społecznej

86.

Biuro Konwentu Dziekanów

87.

Biuro Skarg i Wniosków

88.

Departament Wojskowej Służby Zdrowia

89.

Ośrodek Monitorowania i Analiz Ministra Obrony Narodowej

Dyrektor Centrum Operacyjne Ministra Obrony Narodowej

90.

Kadra zawodowa będąca w rezerwie kadrowej Ministra Obrony Narodowej

Minister Obrony Narodowej

91.

Sekretariat Podsekretarza Stanu w MON

Podsekretarz Stanu w MON (Pani Beata OCZKOWICZ)

92.

Departament Infrastruktury

93.

Biuro Infrastruktury Specjalnej

94.

Inspektorat Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej

95.

Biuro Wojskowego Dozoru Technicznego w Warszawie

96.

Zakład Inwestycji Traktatu Północnoatlantyckiego

97.

Wojskowa Inspekcja Gospodarki Energetycznej

98.

1 Wojskowy Ośrodek Metrologii w Gdyni

Dyrektor Wojskowego Centrum Metrologii

99.

2 Wojskowy Ośrodek Metrologii w Bydgoszczy

 

100.

3 Wojskowy Ośrodek Metrologii w Oleśnicy

 

101.

Zakład Kalibracji Przyrządów Dozymetrycznych Centralnego Wojskowego Ośrodka Metrologii w Miliczu

 

 

Lp.

Nazwa jednostki/komórki organizacyjnej

Bezpośrednio podporządkowane /nadzorowane

102.

Centralny Wojskowy Ośrodek Metrologii w Warszawie

Dyrektor Wojskowego Centrum Metrologii

103.

Specjalistyczny Wojskowy Ośrodek Metrologii w Poznaniu

 

104.

Biuro Dyrektora Generalnego

Dyrektor Generalny MON

105.

Departament Administracyjny

106.

Departament Ochrony Informacji Niejawnych

107.

Biuro Audytu Wewnętrznego

108.

Centralne Archiwum Wojskowe

109.

Kadra zawodowa będąca w rezerwie kadrowej Dyrektora Departamentu Kadr

Dyrektor Departamentu Kadr

110.

Kadra zawodowa wyznaczona na stanowiska służbowe w instytucjach cywilnych

111.

Delegatura Wojskowego Dozoru Technicznego w Gdyni

Szef Wojskowego Dozoru Technicznego

112.

Delegatura Wojskowego Dozoru Technicznego w Krakowie

113.

Delegatura Wojskowego Dozoru Technicznego w Olsztynie

114.

Delegatura Wojskowego Dozoru Technicznego w Warszawie

115.

Delegatura Wojskowego Dozoru Technicznego we Wrocławiu

116.

Delegatura Wojskowej Inspekcji Gospodarki Energetycznej w Bydgoszczy

Szef Wojskowej Inspekcji Gospodarki Energetycznej

117.

Delegatura Wojskowej Inspekcji Gospodarki Energetycznej w Krakowie

118.

Delegatura Wojskowej Inspekcji Gospodarki Energetycznej we Wrocławiu

119.

Delegatura Wojskowej Ochrony Ppoż. w Warszawie

Szef Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej

120.

Delegatura Wojskowej Ochrony Ppoż. w Poznaniu

121.

Delegatura Wojskowej Ochrony Ppoż. w Bydgoszczy

122.

Delegatura Wojskowej Ochrony Ppoż. w Szczecinie

123.

Delegatura Wojskowej Ochrony Ppoż. w Olsztynie

124.

Delegatura Wojskowej Ochrony Ppoż. w Lublinie

125.

Delegatura Wojskowej Ochrony Ppoż. w Krakowie

126.

Delegatura Wojskowej Ochrony Ppoż. w Gdyni

127.

Delegatura Wojskowej Ochrony Ppoż. we Wrocławiu

128.

1 Rejonowe Przedstawicielstwo Wojskowe w Poznaniu

Dyrektor Wojskowego Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji

129.

3 Rejonowe Przedstawicielstwo Wojskowe w Radomiu

130.

4 Rejonowe Przedstawicielstwo Wojskowe w Gdańsku

131.

6 Rejonowe Przedstawicielstwo Wojskowe w Stalowej Woli

132.

7 Rejonowe Przedstawicielstwo Wojskowe w Bydgoszczy

 

Lp.

Nazwa jednostki/komórki organizacyjnej

Bezpośrednio podporządkowane /nadzorowane

133.

15 Rejonowe Przedstawicielstwo Wojskowe w Warszawie

 

134.

20 Rejonowe Przedstawicielstwo Wojskowe we Wrocławiu

135.

33 Rejonowe Przedstawicielstwo Wojskowe w Gliwicach

136.

74 Rejonowe Przedstawicielstwo Wojskowe w Łodzi

137.

149 Rejonowe Przedstawicielstwo Wojskowe w Mielcu

138.

79 Rejonowe Przedstawicielstwo Wojskowe w Krakowie

139.

Delegatura Departamentu Kontroli w Warszawie

Dyrektor Departamentu Kontroli

140.

Delegatura Departamentu Kontroli w Bydgoszczy

141.

Delegatura Departamentu Kontroli we Wrocławiu

142.

Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej

Departament Komunikacji Społecznej

143.

Reprezentacyjny Zespół Artystyczny Wojska Polskiego

144.

Muzeum Wojska Polskiego

145.

Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy

146.

Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni

147.

Archiwum Wojskowe w Toruniu

Dyrektor Centralnego Archiwum wojskowego

148.

Archiwum Wojskowe w Oleśnicy

149.

Archiwum Marynarki Wojennej w Gdyni

150.

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych

Dyrektor Departamentu Polityki Zbrojeniowej

151.

Wojskowy Instytut Chemii i Radiometrii

152.

Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej w Sulejówku

153.

Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia w Zielonce

154.

Wojskowy Instytut Techniki Inżynieryjnej we Wrocławiu

155.

Wojskowe Biuro Emerytalne

Dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych

156.

Centrum Weterana Działań poza Granicami Państwa

157.

Wojskowe Studium Nauczania Języków Obcych w Łodzi

Dyrektor Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego

Nadzorowane z tytułu pełnienia służby wojskowej przez żołnierzy zawodowych

158.

Naczelna Prokuratura Wojskowa

Minister Obrony Narodowej

159.

Wojskowa Prokuratura Okręgowa w Warszawie

160.

Wojskowa Prokuratura Garnizonowa w Warszawie

 

Lp.

Nazwa jednostki/komórki organizacyjnej

Bezpośrednio podporządkowane /nadzorowane

161.

Wojskowy Sąd Okręgowy w Warszawie

 

162.

Wojskowy Sąd Garnizonowy w Warszawie

163.

Wojskowa Prokuratura Okręgowa w Poznaniu

164.

Wojskowa Prokuratura Garnizonowa w Poznaniu

165.

Wojskowy Sąd Okręgowy w Poznaniu

166.

Wojskowy Sąd Garnizonowy w Poznaniu

167.

Wojskowa Prokuratura Garnizonowa w Gdyni

168.

Wojskowa Prokuratura Garnizonowa w Szczecinie

169.

Wojskowy Sąd Garnizonowy w Szczecinie

170.

Wojskowa Prokuratura Garnizonowa we Wrocławiu

171.

Wojskowy Sąd Garnizonowy we Wrocławiu

172.

Wojskowa Prokuratura Garnizonowa w Krakowie

173.

Wojskowy Sąd Garnizonowy w Gdyni

174.

Wojskowa Prokuratura Garnizonowa w Lublinie

175.

Wojskowy Sąd Garnizonowy w Lublinie

176.

Wojskowa Prokuratura Garnizonowa w Olsztynie

177.

Wojskowy Sąd Garnizonowy w Olsztynie

178.

Ordynariat Polowy w Warszawie wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi dyslokowanymi w Warszawie

179.

Prawosławny Ordynariat Wojska Polskiego w Warszawie wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi

180.

Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe


Załącznik 3. [HARMONOGRAM PRZEPROWADZENIA SPRAWDZIANU SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH PRZEZ KOMISJĘ EGZAMINACYJNĄ MINISTRA OBRONY NARODOWEJ]

Załącznik nr 3

HARMONOGRAM PRZEPROWADZENIA SPRAWDZIANU SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH PRZEZ KOMISJĘ EGZAMINACYJNĄ MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

Lp.

Nazwa jednostki/komórki organizacyjnej

Data, miejsce – godzina

Data, miejsce – godzina

1.

Kierownicza kadra komórek organizacyjnych Ministerstwa ON, Sztabu Generalnego WP(Kierownictwo i Sekretariat) Rektorzy-Komendanci uczelni wojskowych.

13.05. – SG WP ul. Rakowiecka 4a

09.00 – 12.00

24.06. – AON Rembertów

09.00 – 12.00

pływalnia Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej w Warszawie ul. Jana Ostroroga 35

13.00 – 14.30

2.

Departament Kadr

14.05. – SG WP ul. Rakowiecka 4a

08.00 – 11.00

02.06. – AON Warszawa – Rembertów

08.00 – 11.00

3.

Departament Budżetowy

14.05. – SG WP ul. Rakowiecka 4a

08.00 – 11.00

02.06. – AON Warszawa – Rembertów

08.00 – 11.00

4.

Departament Kontroli

14.05. – SG WP ul. Rakowiecka 4a

08.00 – 11.00

02.06. – AON Warszawa – Rembertów

08.00 – 11.00

5.

Departament Komunikacji Społecznej

14.05. – SG WP ul. Rakowiecka 4a

11.00 – 13.30

02.06. – AON Warszawa – Rembertów

11.00 – 13.30

6.

Departament Prawny

14.05. – SG WP ul. Rakowiecka 4a

11.00 – 13.30

16.06. – AON Warszawa – Rembertów

11.00 – 13.30

7.

Ośrodek Monitorowania i Analiz Ministra Obrony Narodowej

14.05. – SG WP ul. Rakowiecka 4a

11.00 – 13.30

02.06. – AON Warszawa – Rembertów

11.00 – 13.30

8.

W dniu 14.05. br. sprawdzian z pływania realizowany jest w Oddziale Specjalnym Żandarmerii Wojskowej w Warszawie ul. Jana Ostroroga 35

13.00 – 14.30

 

Lp.

Nazwa jednostki/komórki organizacyjnej

Data, miejsce – godzina

Data, miejsce – godzina

9.

Centrum Operacyjne MON

15.05. – SG WP ul. Rakowiecka 4a

08.00 – 11.00

03.06. – AON Warszawa – Rembertów

08.00 – 11.00

10.

Sekretariat Sekretarza Stanu w MON

15.05. – SG WP ul. Rakowiecka 4a

08.00 – 11.00

03.06. – AON Warszawa – Rembertów

08.00 – 11.00

11.

Zespół do Spraw Nowego Systemu Kierowania i Dowodzenia SZ RP

15.05. – SG WP ul. Rakowiecka 4a

08.00 – 11.00

03.06. – AON Warszawa – Rembertów

08.00 – 11.00

12.

Departament Nauki i Szkolnictwa Wojskowego

15.05. – SG WP ul. Rakowiecka 4a

11.00 – 13.30

03.06. – AON Warszawa – Rembertów

11.00 – 13.30

13.

Departament Polityki Zbrojeniowej

15.05. – SG WP ul. Rakowiecka 4a

11.00 – 13.30

03.06. – AON Warszawa – Rembertów

11.00 – 13.30

14.

Inspektorat Implementacji Innowacyjnych Technologii Obronnych

15.05. – SG WP ul. Rakowiecka 4a

11.00 – 13.30

03.06. – AON Warszawa – Rembertów

11.00 – 13.30

15.

Biuro Konwentu Dziekanów

15.05. – SG WP ul. Rakowiecka 4a

11.00 – 13.30

03.06. – AON Warszawa – Rembertów

11.00 – 13.30

16.

Muzeum Wojska Polskiego

15.05. – SG WP ul. Rakowiecka 4a

11.00 – 13.30

03.06. – AON Warszawa – Rembertów

11.00 – 13.30

17.

W dniu 15.05 br. sprawdzian z pływania realizowany jest w Oddziale Specjalnym Żandarmerii Wojskowej w Warszawie ul. Jana Ostroroga 35

13.00 – 14.30

18.

74 Rejonowe Przedstawicielstwo Wojskowe w Łodzi

18.05. – 31 Oddział Gospodarczy Łódź

08.30 – 15.00

08.06.– AON Warszawa – Rembertów

11.00 – 13.30

19.

Rejonowa Wojskowa Komisja Lekarska w Łodzi

20.

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Łodzi wraz z podległymi WKU

21.

Wojskowe Studium Nauczania Języków Obcych w Łodzi

 

Lp.

Nazwa jednostki/komórki organizacyjnej

Data, miejsce godzina

Data, miejsce godzina

22.

Biuro do Spraw Umów Offsetowych

18.05. – SG WP ul. Rakowiecka 4a

08.00 – 11.00

08.06. – AON Warszawa – Rembertów

08.00 – 11.00

23.

Inspektorat Uzbrojenia

18.05. – SG WP ul. Rakowiecka 4a

08.00 – 11.00

08.06. – AON Warszawa – Rembertów

08.00 – 11.00

24.

Wojskowe Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji

18.05. – SG WP ul. Rakowiecka 4a

08.00 – 11.00

08.06. – AON Warszawa – Rembertów

08.00 – 11.00

25.

Wojskowe Centrum Metrologii

18.05. – SG WP ul. Rakowiecka 4a

11.00 – 13.30

08.06. – AON Warszawa – Rembertów

11.00 – 13.30

26.

Pełnomocnik Ministra Obrony Narodowej ds. Budowy i Wdrażania Narodowego Centrum Wspomagania Operacji Powietrznych

18.05. – SG WP ul. Rakowiecka 4a

11.00 – 13.30

08.06. – AON Warszawa – Rembertów

11.00 – 13.30

27.

W dniu 18.05 br. sprawdzian z pływania realizowany jest w Oddziale Specjalnym Żandarmerii Wojskowej w Warszawie ul. Jana Ostroroga 35

13.00 – 14.30

28.

Zarząd Organizacji i Uzupełnień – P1

19.05. – SGWP ul. Rakowiecka 4a

08.00 – 11.00

09.06. – AON Warszawa – Rembertów

08.00 – 11.00

29.

Zarząd Analiz Wywiadowczych i Rozpoznawczych – P2

19.05. – SGWP ul. Rakowiecka 4a

08.00 – 11.00

09.06. – AON Warszawa – Rembertów

08.00 – 11.00

30.

Zarząd Planowania Użycia Sił Zbrojnych i Szkolenia – P3/P7

19.05. – SGWP ul. Rakowiecka 4a

11.00 – 13.30

09.06. – AON Warszawa – Rembertów

11.00 – 13.30

31.

Zarząd Logistyki – P4

19.05 .– SGWP ul. Rakowiecka 4a

11.00 – 13.30

09.06. – AON Warszawa – Rembertów

11.00 – 13.30

32.

W dniu 19.05 br. sprawdzian z pływania realizowany jest w Oddziale Specjalnym Żandarmerii Wojskowej w Warszawie ul. Jana Ostroroga 35

13.00 – 14.30

 

Lp.

Nazwa jednostki/komórki organizacyjnej

Data, miejsce godzina

Data, miejsce godzina

33.

Zarząd Planowania i Programowania Rozwoju Sił Zbrojnych – P5

20.05. – SG WP ul. Rakowiecka 4a

08.00 – 11.00

10.06. – AON Warszawa – Rembertów

08.00 – 11.00

34.

Zarząd Kierowania i Dowodzenia – P6

20.05. – SG WP ul. Rakowiecka 4a

08.00 – 11.00

10.06. – AON Warszawa – Rembertów

08.00 – 11.00

35.

Zarząd Planowania Rzeczowego – P8

20.05. – SG WP ul. Rakowiecka 4a

11.00 – 13.30

10.06. – AON Warszawa – Rembertów

11.00 – 13.30

36.

Szef Sztabu Generalnego WP (Sekretariat SG WP, Zespół Prasowy, Biuro Koordynacyjne)

20.05. – SG WP ul. Rakowiecka 4a

11.00 – 13.30

10.06. – AON Warszawa – Rembertów

11.00 – 13.30

37.

W dniu 20.05 br. sprawdzian z pływania realizowany jest w Oddziale Specjalnym Żandarmerii Wojskowej w Warszawie ul. Jana Ostroroga 35

13.00 – 14.30

38.

Sekretariat Podsekretarza Stanu w MON (Pan Robert Kupiecki)

21.05. – SG WP ul. Rakowiecka 4a

08.00 – 11.00

11.06. – AON Warszawa – Rembertów

08.00 – 11.00

39.

Departament Polityki Bezpieczeństwa Międzynarodowego

21.05. – SG WP ul. Rakowiecka 4a

08.00 – 11.00

11.06. – AON Warszawa – Rembertów

08.00 – 11.00

40.

Departament Strategii i Planowania Obronnego

21.05. – SG WP ul. Rakowiecka 4a

08.00 – 11.00

11.06. – AON Warszawa – Rembertów

08.00 – 11.00

41.

Departament Wojskowych Spraw Zagranicznych oraz żołnierze ujęci w wykazie stanowisk służbowych przeznaczonych dla żołnierzy zawodowych planowanych do objęcia stanowisk w ataszatach obrony przy przedstawicielstwach dyplomatycznych RP

21.05. – SG WP ul. Rakowiecka 4a

08.00 – 11.00

11.06. – AON Warszawa – Rembertów

08.00 – 11.00

42.

Sekretariat Podsekretarza Stanu w MON (Pan Maciej Jankowski)

21.05. – SG WP ul. Rakowiecka 4a

11.00 – 13.30

11.06. – AON Warszawa – Rembertów

11.00 – 13.30

 

Lp.

Nazwa jednostki/komórki organizacyjnej

Data, miejsce godzina

Data, miejsce godzina

43.

Departament Spraw Socjalnych

21.05. – SG WP ul. Rakowiecka 4a

11.00 – 13.30

11.06. – AON Warszawa – Rembertów

11.00 – 13.30

44.

Centrum Weterana Działań poza Granicami Państwa

21.05. – SG WP ul. Rakowiecka 4a

11.00 – 13.30

11.06. – AON Warszawa – Rembertów

11.00 – 13.30

45.

Departament Komunikacji Społecznej

21.05. – SG WP ul. Rakowiecka 4a

11.00 – 13.30

11.06. – AON Warszawa – Rembertów

11.00 – 13.30

46.

W dniu 21.05 br. sprawdzian z pływania realizowany jest w Oddziale Specjalnym Żandarmerii Wojskowej w Warszawie ul. Jana Ostroroga 35

13.00 – 14.30

47.

Biuro Skarg i Wniosków

22.05. – SG WP ul. Rakowiecka 4a

08.00 – 11.00

12.06. – AON Warszawa – Rembertów

08.00 – 11.00

48.

Inspektorat Implementacji Innowacyjnych Technologii Obronnych

22.05. – SG WP ul. Rakowiecka 4a

08.00 – 11.00

12.06. – AON Warszawa – Rembertów

08.00 – 11.00

49.

Biuro Dyrektora Generalnego MON

22.05. – SG WP ul. Rakowiecka 4a

8.00 – 11.00

12.06. – AON Warszawa – Rembertów

8.00 – 11.00

50.

Departament Administracyjny

22.05.– SG WP ul. Rakowiecka 4a

8.00 – 11.00

12.06. – AON Warszawa – Rembertów

8.00 – 11.00

51.

Departament Ochrony Informacji Niejawnych

22.05. – SG WP ul. Rakowiecka 4a

8.00 – 11.00

12.06. – AON Warszawa – Rembertów

8.00 – 11.00

52.

Biuro Audytu Wewnętrznego

22.05. – SG WP ul. Rakowiecka 4a

11.00 – 13.30

12.06. – AON Warszawa – Rembertów

11.00 – 13.30

53.

Centralne Archiwum Wojskowe

22.05. – SG WP ul. Rakowiecka 4a

11.00 – 13.30

12.06. – AON Warszawa – Rembertów

11.00 – 13.30

 

Lp.

Nazwa jednostki/komórki organizacyjnej

Data, miejsce godzina

Data, miejsce godzina

54.

Sekretariat Podsekretarza Stanu w MON (Pani Beata Oczkowicz)

22.05. – SG WP ul. Rakowiecka 4a

11.00 – 13.30

12.06. – AON Warszawa – Rembertów

11.00 – 13.30

55.

W dniu 22.05 br. sprawdzian z pływania realizowany jest w Oddziale Specjalnym Żandarmerii Wojskowej w Warszawie ul. Jana Ostroroga 35

13.00 – 14.30

 

 

56.

Delegatura Wojskowej Ochrony Ppoż. Poznań

25.05. – Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych Poznań ul. Bukowska 34

08.30 – 15.00

15 06. – AON Warszawa – Rembertów oraz 24.06. – Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych Poznań ul. Bukowska 34

08.00 – 13.30

57.

Inspektorat MON ds. Bezpieczeństwa Lotów w Poznaniu

58.

1 Rejonowe Przedstawicielstwo Wojskowe w Poznaniu

59.

Specjalistyczny Wojskowy Ośrodek Metrologii w Poznaniu

60.

Wojskowa Prokuratura Okręgowa w Poznaniu

61.

Wojskowa Prokuratura Garnizonowa w Poznaniu

62.

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Poznaniu wraz z podległymi WKU

63.

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Zielonej Górze wraz z podległymi WKU

64.

Wojskowy Sąd Okręgowy w Poznaniu

65.

Wojskowy Sąd Garnizonowy w Poznaniu

66.

Departament Infrastruktury

25.05. – SG WP ul. Rakowiecka 4a

08.00 – 11.00

15.06. – AON Warszawa – Rembertów

08.00 – 11.00

67.

Wojskowa Inspekcja Gospodarki Energetycznej

25.05. – SG WP ul. Rakowiecka 4a

08.00 – 11.00

15.06. – AON Warszawa – Rembertów

08.00 – 11.00

68.

Biuro Wojskowego Dozoru Technicznego w Warszawie

25.05. – SG WP ul. Rakowiecka 4a

08.00 – 11.00

15.06. – AON Warszawa – Rembertów

08.00 – 11.00

 

Lp.

Nazwa jednostki/komórki organizacyjnej

Data, miejsce – godzina

Data, miejsce – godzina

69.

Inspektorat Wojskowej Ochrony Ppoż.

25.05. – SG WP ul. Rakowiecka 4a

08.00 – 11.00

15.06. – AON Warszawa – Rembertów

08.00–11.00

70.

Biuro Infrastruktury Specjalnej

25.05. – SG WP ul. Rakowiecka 4a

11.00 – 13.30

15.06. – AON Warszawa – Rembertów

08.00 – 11.00

71.

Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego

25.05. – SG WP ul. Rakowiecka 4a

11.00 – 13.30

15.06. – AON Warszawa – Rembertów

08.00 – 11.00

72.

Delegatura Wojskowego Dozoru Technicznego w Warszawie

25.05. – SG WP ul. Rakowiecka 4a

11.00 – 13.30

15.06. – AON Warszawa – Rembertów

08.00 – 11.00

73.

W dniu 25.05 br. sprawdzian z pływania realizowany jest w Oddziale Specjalnym Żandarmerii Wojskowej w Warszawie ul. Jana Ostroroga 35

13.00 – 14.30

74.

Archiwum Wojskowe w Toruniu

26.05. i 29.06. – Batalion Dowodzenia IWsp. SZ w Bydgoszczy

08.30 – 15.00

16.06.– AON Warszawa – Rembertów oraz 24.06. –Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych Poznań ul Bukowska 34

08.00 – 13.30

75.

Centrum Doktryn i Szkolenia SZ w Bydgoszczy

76.

Delegatura Wojskowej Ochrony Ppoż. w Bydgoszczy

77.

Delegatura Wojskowej Insp. Gosp. Energet. w Bydgoszczy

78.

Delegatura Departamentu Kontroli w Bydgoszczy

79.

Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy

80.

7 Rejonowe Przedstawicielstwo Wojskowe w Bydgoszczy

81.

2 Wojskowy Ośrodek Metrologii w Bydgoszczy

82.

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w Bydgoszczy

83.

Rejonowa Wojskowa Komisja Lekarska w Bydgoszczy

 

Lp.

Nazwa jednostki/komórki organizacyjnej

Data, miejsce – godzina

Data, miejsce – godzina

84.

Terenowa Stacja w Bydgoszczy Wojskowego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Samodzielny Publiczny ZOZ.

26.05. i 29.06 – Batalion Dowodzenia IWsp. SZ w Bydgoszczy

08.30 – 15.00

16.06. – AON Warszawa – Rembertów oraz 24.06. –Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych Poznań ul. Bukowska 34

08.00 – 13.30

85.

Wojskowy Ośrodek Medycyny Prewencyjnej w Bydgoszczy

86.

Centrum Szkolenia Sił Połączonych Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego – JFTC Bydgoszcz

87.

Rejon Łączności Bydgoszcz – NCIA SQN Bydgoszcz

88.

3 batalion Łączności NATO – 3rd NSB Bydgoszcz

89.

Wysunięty Punkt Wsparcia Logistycznego – FSPE Bydgoszcz

90.

Centrum Eksperckie Policji Wojskowych NATO – MP COE Bydgoszcz

91.

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Bydgoszczy wraz z podległymi WKU

92.

Delegatura Wojskowej Ochrony Ppoż. w Warszawie

26.05. – SG WP ul. Rakowiecka 4a

11.00 – 13.30

16.06. – AON Warszawa – Rembertów

11.00 – 13.30

93.

Centralny Wojskowy Ośrodek Metrologii w Warszawie

26.05. – SG WP ul. Rakowiecka 4a

11.00 – 13.30

16.06. – AON Warszawa – Rembertów

11.00 – 13.30

94.

15 Rejonowe Przedstawicielstwo Wojskowe w Warszawie

26.05. – SG WP ul. Rakowiecka 4a

8.00 – 11.00

16.06. – AON Warszawa Rembertów

11.00 – 13.30

95.

Biuro Ewidencji Osobowej WP

26.05. – SG WP ul. Rakowiecka 4a

8.00 – 11.00

16.06. – AON Warszawa – Rembertów

11.00 – 13.30

 

Lp.

Nazwa jednostki/komórki organizacyjnej

Data, miejsce – godzina

Data, miejsce – godzina

96.

Zespół ds. Profesjonalizacji SZ RP

26.05. – SG WP ul. Rakowiecka 4a

8.00 – 11.00

16.06. – AON Warszawa – Rembertów

11.00 –13.30

97.

Zespół ds. Służby w Międzynarodowych Strukturach Wojskowych oraz „Wykaz stanowisk służbowych przeznaczonych dla żołnierzy przygotowywanych do służby poza granicami państwa”

26.05.– SG WP ul. Rakowiecka 4a

8.00 – 11.00

16.06. – AON Warszawa – Rembertów

11.00 –13.30

98.

W dniu 26.05 br. sprawdzian z pływania realizowany jest w Oddziale Specjalnym Żandarmerii Wojskowej w Warszawie ul. Jana Ostroroga 35

13.00 – 14.30

99.

Delegatura Wojskowej Ochrony Ppoż. Szczecin

27.05. – 12 Brygada Zmechanizowana Szczecin

08.30 – 15.00

17.06. – AON Warszawa – Rembertów oraz 24.06. – Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych Poznań ul. Bukowska 34

08.00 –13.30

100.

Rejonowa Wojskowa Komisja Lekarska w Szczecinie

101.

109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie

102.

Wojskowa Prokuratura Garnizonowa w Szczecinie

103.

Wojskowy Sąd Garnizonowy w Szczecinie

104.

Terenowa Stacja w Szczecinie Wojskowego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Samodzielny Publiczny ZOZ.

105.

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Szczecinie wraz z podległymi WKU

106.

Delegatura Departamentu Kontroli w Warszawie

27.05. – SG WP ul. Rakowiecka 4a

08.00 – 11.00

17.06.–AON Warszawa – Rembertów

11.00 – 13.30

107.

Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej

27.05. – SG WP ul. Rakowiecka 4a

08.00 – 11.00

17.06. – AON Warszawa – Rembertów

11.00 – 13.30

108.

Reprezentacyjny Zespół Artystyczny Wojska Polskiego

27.05. – SG WP ul. Rakowiecka 4a

08.00 – 11.00

17.06. – AON Warszawa – Rembertów

11.00 – 13.30

 

Lp.

Nazwa jednostki/komórki organizacyjnej

Data, miejsce – godzina

Data, miejsce – godzina

109.

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych

27.05. – SG WP ul. Rakowiecka 4a

11.00 – 13.30

17.06. – AON Warszawa – Rembertów

11.00 – 13.30

110.

Wojskowy Instytut Chemii i Radiometrii

27.05. – SG WP ul. Rakowiecka 4a

11.00 – 13.30

17.06. – AON Warszawa – Rembertów

11.00 – 13.30

111.

Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej w Sulejówku

27.05. – SG WP ul. Rakowiecka 4a

11.00 – 13.30

17.06. – AON Warszawa – Rembertów

11.0 – 13.30

112.

Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia w Zielonce

27.05. – SG WP ul. Rakowiecka 4a

11.00 – 13.30

17.06. – AON Warszawa

11.00 – 13.30

113.

W dniu 27.05 br. sprawdzian z pływania realizowany jest w Oddziale Specjalnym Żandarmerii Wojskowej w Warszawie ul. Jana Ostroroga 35

13.00 – 14.30

114.

Archiwum Marynarki Wojennej w Gdyni

28.05. – 3 Flotylla Okrętów w Gdyni

08.30 – 15.00

18.06. – AON Warszawa – Rembertów oraz 26.06. – 3 Flotylla Okrętów w Gdyni

08.00 – 13.30

115.

Delegatura Wojskowej Ochrony Ppoż. w Gdyni

116.

Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni

117.

1 Wojskowy Ośrodek Metrologii w Gdyni

118.

Wojskowy Sąd Garnizonowy w Gdyni

119.

Wojskowa Prokuratura Garnizonowa w Gdyni

120.

Delegatura Wojskowego Dozoru Technicznego w Gdyni

121.

Delegatura Wojskowego Dozoru Technicznego w Gdyni

122.

4 Rejonowe Przedstawicielstwo Wojskowe w Gdańsku

123.

Rejonowa Wojskowa Komisja Morsko-Lekarska w Gdańsku

124.

Wojskowy Ośrodek Medycyny Prewencyjnej w Gdyni

 

Lp.

Nazwa jednostki/komórki organizacyjnej

Data, miejsce – godzina

Data, miejsce – godzina

125.

7 Szpital Marynarki Wojennej z Przychodnią SP ZOZ w Gdańsku

28.05. – 3 Flotylla Okrętów w Gdyni

08.30 – 15.00

18.06. – AON Warszawa – Rembertów oraz 26.06. – 3 Flotylla Okrętów w Gdyni

08.00 – 13.30

126.

Terenowa Stacja w Gdańsku Wojskowego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Samodz. Publ. ZOZ.

127.

Pracownia Psychologiczna w Gdyni

128.

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Gdańsku wraz z podległymi WKU

129.

Wojskowe Biuro Emerytalne

28.05. – SG WP ul. Rakowiecka 4a

08.00 – 11.00

18.06. – AON Warszawa – Rembertów

08.00 – 11.00

130.

Centralna Wojskowa Komisja Lekarska w Warszawie

28.05. – SG WP ul. Rakowiecka 4a

08.00 – 11.00

18.06. – AON Warszawa – Rembertów

08.00 – 11.00

131.

Rejonowa Wojskowa Komisja Lekarska w Warszawie

28.05. – SG WP ul. Rakowiecka 4a

11.00 – 13.30

18.06. – AON Warszawa – Rembertów

11.00 – 13.30

132.

Rejonowa Wojskowa Komisja Lotniczo-Lekarska w Warszawie

28.05. – SG WP ul. Rakowiecka 4a

11.00 – 13.30

18.06. – AON Warszawa – Rembertów

11.00 – 13.30

133.

Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii im. gen. Karola Kaczkowskiego

28.05. – SG WP ul. Rakowiecka 4a

11.00 – 13.30

18.06. – AON Warszawa – Rembertów

11.00 – 13.30

134.

Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej

28.05. – SG WP ul. Rakowiecka 4a

11.00 – 13.30

18.06. – AON Warszawa – Rembertów

11.00 – 13.30

135.

W dniu 28.05 br. sprawdzian z pływania realizowany jest w Oddziale Specjalnym Żandarmerii Wojskowej w Warszawie ul. Jana Ostroroga 35

13.00 – 14.30

136.

Rejonowa Wojskowa Komisja Lekarska w Ełku

29.05.
22 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Olsztynie

08.30 – 15.00

19.06. – AON Warszawa – Rembertów oraz 26.06. – 3 Flotylla Okrętów w Gdyni

11.00 – 13.30

 

Lp.

Nazwa jednostki/komórki organizacyjnej

Data, miejsce – godzina

Data, miejsce – godzina

137.

108 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ w Ełku

29.05. 22 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Olsztynie

08.30 – 15.00

19.06. – AON Warszawa – Rembertów oraz 26.06. – 3 Flotylla Okrętów w Gdyni

12.00 – 13.30

138.

Delegatura Wojskowej Ochrony Ppoż. w Olsztynie

139.

Wojskowa Prokuratura Garnizonowa w Olsztynie

140.

Wojskowy Sąd Garnizonowy w Olsztynie

141.

Wojskowy Dozór Techniczny – Delegatura w Olsztynie

29.05. 22 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Olsztynie

08.30 – 15.00

19.06. – AON Warszawa – Rembertów oraz 26.06. – 3 Flotylla Okrętów w Gdyni

11.00 – 13.30

142.

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Olsztynie wraz z podległymi WKU

143.

Terenowa Stacja w Ełku Wojskowego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Samodzielny Publiczny ZOZ.

144.

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Białymstoku wraz z podległymi WKU

145.

Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

29.05. – SG WP ul. Rakowiecka 4a

08.00 – 11.00

19.06. – AON Warszawa – Rembertów

08.00 – 11.00

146.

Naczelna Prokuratura Wojskowa

29.05. – SG WP ul. Rakowiecka 4a

08.00 – 11.00

19.06. – AON Warszawa – Rembertów

08.00 – 11.00

147.

Wojskowa Prokuratura Okręgowa w Warszawie

29.05. – SG WP ul. Rakowiecka 4a

08.00 – 11.00

19.06. – AON Warszawa – Rembertów

08.00 – 11.00

148.

Wojskowa Prokuratura Garnizonowa w Warszawie

29.05. – SG WP ul. Rakowiecka 4a

08.00 – 11.00

19.06. – AON Warszawa

08.00 – 11.00

 

Lp.

Nazwa jednostki/komórki organizacyjnej

Data, miejsce – godzina

Data, miejsce – godzina

149.

Departament Sądów, Organizacji i Analiz Wymiaru Sprawiedliwości

29.05. – SG WP ul. Rakowiecka 4a

08.00 – 11.00

19.06. – AON Warszawa – Rembertów

08.00 – 11.00

150.

Wojskowy Sąd Okręgowy w Warszawie

29.05. – SG WP ul. Rakowiecka 4a

11.00 – 13.30

19.06. – AON Warszawa – Rembertów

11.00 – 13.30

151.

Wojskowy Sąd Garnizonowy w Warszawie

29.05. – SG WP ul. Rakowiecka 4a

11.00 – 13.30

19.06. – AON Warszawa – Rembertów

11.00 – 13.30

152.

Ordynariat Polowy w Warszawie wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi dyslokowanymi w Warszawie

29.05. – SG WP ul. Rakowiecka 4a

11.00 – 13.30

19.06. – AON Warszawa – Rembertów

11.0 – 13.30

153.

Prawosławny Ordynariat Wojska Polskiego w Warszawie wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi

29.05.– SG WP ul. Rakowiecka 4a

11.00 – 13.30

19.06. – AON Warszawa – Rembertów

11.00 – 13.30

154.

Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe

29.05.– SG WP ul. Rakowiecka 4a

11.00 – 13.30

19.06. – AON Warszawa – Rembertów

11.00 – 13.30

155.

W dniu 29.05. br. sprawdzian z pływania realizowany jest w Oddziale Specjalnym Żandarmerii Wojskowej w Warszawie ul. Jana Ostroroga 35

13.00 – 14.30

156.

Delegatura Departamentu Kontroli we Wrocławiu

01.06. – Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych we Wrocławiu

08.30 – 15.00

22.06. – AON Warszawa – Rembertów oraz 25.06. – Centrum Szkolenia Wojsk Inż. i Chem. we Wrocławiu

08.00 – 13.30

157.

Delegatura Wojskowej Insp. Gosp. Energet. we Wrocławiu

158.

Delegatura Wojskowej Ochrony Ppoż. we Wrocławiu

159.

20 Rejonowe Przedstawicielstwo Wojskowe we Wrocławiu

160.

Rejonowa Wojskowa Komisja Lekarska we Wrocławiu

161.

Wojskowa Prokuratura Garnizonowa we Wrocławiu

162.

Wojskowy Sąd Garnizonowy we Wrocławiu

 

Lp.

Nazwa jednostki/komórki organizacyjnej

Data, miejsce – godzina

Data, miejsce – godzina

163

Wojskowy Instytut Techniki Inżynieryjnej we Wrocławiu

01.06. – Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych we Wrocławiu

08.30 – 15.00

22.06. – AON Warszawa – Rembertów oraz 25.06. – Centrum Szkolenia Wojsk Inż. i Chem. we Wrocławiu

08.00 – 13.30

164

Delegatura Wojskowego Dozoru Technicznego we Wrocławiu

165

Terenowa Stacja we Wrocławiu Wojskowego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Samodzielny Publiczny ZOZ.

166

Wojskowy Ośrodek Medycyny Prewencyjnej we Wrocławiu

167

2 Wojskowy Szpital Polowy we Wrocławiu

168

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu

01.06. – Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych we Wrocławiu

08.30 – 15.00

22.06. – AON Warszawa – Rembertów oraz 25.06. – Centrum Szkolenia Wojsk Inż. i Chem. we Wrocławiu

08.00 – 13.30

169

Wojewódzki Sztab Wojskowy we Wrocławiu wraz z podległymi WKU

170

Zakład Kalibracji Przyrządów Dozymetrycznych Centralnego Wojskowego Ośrodka Metrologii w Miliczu

171

3 Wojskowy Ośrodek Metrologii w Oleśnicy

172

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Opolu wraz z podległymi WKU

173

Archiwum Wojskowe w Oleśnicy

174

Delegatura Wojskowej Ochrony Ppoż. w Krakowie

02.06. – 6 Batalion Dowodzenia w Krakowie

08.30 – 15.00

23.06.– AON Warszawa – Rembertów oraz 29.06. – 6 Batalion Dowodzenia w Krakowie

08.00 – 13.30

175

79 Rejonowe Przedstawicielstwo Wojskowe w Krakowie

176

Rejonowa Wojskowa Komisja Lekarska w Krakowie

177

5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

 

Lp.

Nazwa jednostki/komórki organizacyjnej

Data, miejsce – godzina

Data, miejsce – godzina

178

Terenowa Stacja w Krakowie Wojskowego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Samodzielny Publiczny ZOZ.

 

 

 

 

179

Wojskowy Ośrodek Medycyny Prewencyjnej w Krakowie

180

Wojskowa Prokuratura Garnizonowa w Krakowie

181

Delegatura Wojskowej Inspekcji Gospodarki Energetycznej w Krakowie

182

Wojskowy Dozór Techniczny – Delegatura w Krakowie

183

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Katowicach wraz z podległymi WKU

184

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Kielcach wraz z podległymi WKU

02.06. – 6 Batalion Dowodzenia w Krakowie

08.30 – 15.00

23.06. – AON Warszawa – Rembertów oraz 29.06. – 6 Batalion Dowodzenia w Krakowie

08.00 – 13.30

185

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Krakowie wraz z podległymi WKU

186

149 Rejonowe Przedstawicielstwo Wojskowe w Mielcu

187

33 Rejonowe Przedstawicielstwo Wojskowe Gliwice

03.06. – Batalion Dowodzenia Wielonarodowej Brygady w Lublinie

08.30 – 15.00

23.06. – AON Warszawa – Rembertów

11.00 – 13.30

188

Delegatura Wojskowej Ochrony Ppoż. w Lublinie

189

Rejonowa Wojskowa Komisja Lekarska w Lublinie

190

1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w Lublinie

191

Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Terenowa Stacja w Lublinie

192

Wojskowa Prokuratura Garnizonowa w Lublinie

193

Wojskowy Sąd Garnizonowy w Lublinie

 

Lp.

Nazwa jednostki/komórki organizacyjnej

Data, miejsce – godzina

Data, miejsce – godzina

194.

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Lublinie wraz z podległymi WKU

03.06. – Batalion Dowodzenia Wielonarodowej Brygady w Lublinie

08.30 – 15.00

23.06. – AON Warszawa – Rembertów

11.00 – 13.30

195.

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Rzeszowie wraz z podległymi WKU

196.

Departament Wojskowej Służby Zdrowia

08.06 – AON Warszawa – Rembertów

11.00 – 13.30

25 – 26.06 – AON Warszawa – Rembertów

08.00 – 13.30

197.

Wojskowy Instytut Medyczny

198.

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Warszawie wraz z podległymi WKU

199.

Kadra zawodowa wyznaczona na stanowiska służbowe w instytucjach cywilnych

200.

Szefowie i zastępcy szefów wojewódzkich sztabów wojskowych

201.

Kadra zawodowa będąca w rezerwie kadrowej Ministra Obrony Narodowej

21 – 22.05
– SG WP ul. Rakowiecka 4a

08.00 – 13.30

19 – 23.06 –
AON Warszawa – Rembertów

08.00 – 13.30

202.

Kadra zawodowa będąca w rezerwie kadrowej Dyrektora Departamentu Kadr

203.

Żołnierze, którzy z przyczyn służbowych lub przyczyn zdrowotnych nie przystąpili do sprawdzianu w terminie zasadniczym.

14 – 29.09. – AON Rembertów

09.00 – 13.30

204.

15.09. – Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych Poznań ul Bukowska 34

09.00 – 14.00

205.

17.09. – 22 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Olsztynie

09.00 – 14.00

206.

24.09. – Centrum Szkolenia Wojsk Inż. i Chemicznych we Wrocławiu

09.00 – 14.00

207.

25.09. – 6 Batalion Dowodzenia w Krakowie

09.00 – 14.00

Uwaga: żołnierze zawodowi, którzy z przyczyn usprawiedliwionych nie będą mogli uczestniczyć w sprawdzianie sprawności fizycznej w wyznaczonym terminie powyższego harmonogramu, odbywają sprawdzian w dogodnym dla siebie okresie, w ramach czasu pracy komisji w miejscu określonym w harmonogramie.


Załącznik 4. [WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH PODLEGŁYCH MINISTROWI OBRONY NARODOWEJ LUB PRZEZ NIEGO NADZOROWANYCH, KTÓRE MOGĄ ODBYĆ SPRAWDZIAN SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ W JEDNOSTKACH WOJSKOWYCH SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA DO JEGO REALIZACJI]

Załącznik nr 4

WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH PODLEGŁYCH MINISTROWI OBRONY NARODOWEJ LUB PRZEZ NIEGO NADZOROWANYCH, KTÓRE MOGĄ ODBYĆ SPRAWDZIAN SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ W JEDNOSTKACH WOJSKOWYCH SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA DO JEGO REALIZACJI

L.p.

Jednostka organizacyjna podlegająca sprawdzianowi

Jednostka organizacyjna przeprowadzająca sprawdzian

1.

4 Wojskowy Ośrodek Metrologii w Radomiu

Dowództwo Generalne RSZ/
42 Baza Lotnictwa Szkolnego Radom

2.

3 Rejonowe Przedstawicielstwo Wojskowe w Radomiu

3.

6 Rejonowe Przedstawicielstwo Wojskowe w Stalowej Woli

4.

43 Rejonowe Przedstawicielstwo Wojskowe w Świdniku

5.

Zespół Dozymetrii i Chemii w Komorowie Centralnego Wojskowego Ośrodka Metrologii w Warszawie

Dowództwo Generalne RSZ/ 22 Wojskowy Ośrodek Kartograficzny w Komorowie

6.

Archiwum Sił Powietrznych w Nowym Dworze Mazowieckim

Dowództwo Generalne RSZ/
Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu

7.

Archiwum Ministerstwa Obrony Narodowej w Nowym Dworze Mazowieckim

8.

Wojskowy Instytut Łączności w Zegrzu

9.

Wojskowy Ośrodek Medycyny Prewencyjnej w Nowym Dworze Mazowieckim

10.

Archiwum Wojskowe w Toruniu

Dowództwo Generalne RSZ/ Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia w Toruniu

11.

Rejonowa Wojskowa Komisja Lekarska w Żaganiu

Dowództwo Generalne RSZ/

12.

Delegatura Wojskowej Ochrony Ppoż. w Zielonej Górze

4 pplot w Czerwińsku

 

Załącznik 5. [WYKAZ WOJEWÓDZKICH SZTABÓW WOJSKOWYCH WSPÓŁORGANIZUJĄCYCH OPIEKĘ MEDYCZNĄ PODCZAS SPRAWDZIANU SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH DLA POTRZEB KOMISJI EGZAMINACYJNEJ MINISTRA OBRONY NARODOWEJ]

Załącznik nr 5

WYKAZ WOJEWÓDZKICH SZTABÓW WOJSKOWYCH WSPÓŁORGANIZUJĄCYCH OPIEKĘ MEDYCZNĄ PODCZAS SPRAWDZIANU SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH DLA POTRZEB KOMISJI EGZAMINACYJNEJ MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

Lp.

Nazwa jednostki/komórki organizacyjnej

Data i miejsce – godzina

1.

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Łodzi

18.05. –
31 Oddział Gospodarczy Łódź

08.30 – 15.00

2.

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Poznaniu

25.05, 24.06 i 15.09. – Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu
ul. Bukowska 34

08.30 – 15.00

3.

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Bydgoszczy

26.05. – Batalion Dowodzenia IWsp. SZ w Bydgoszczy

08.30 – 15.00

4.

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Szczecinie

27.05. – 12 Brygada Zmechanizowana Szczecin

08.30 – 15.00

5.

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Gdańsku

28.05. i 26.06
3 Flotylla Okrętów w Gdyni

08.30 – 15.00

6.

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Olsztynie

29.05. i 17.09. – 22 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Olsztynie

08.30 – 15.00

7.

Wojewódzki Sztab Wojskowy we Wrocławiu

01.06,25.06,24.09. – Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych we Wrocławiu

08.30 – 15.00

8.

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Krakowie

02.06., 29.06. i 25.09. – 6 Batalion Dowodzenia w Krakowie

08.30 – 15.00

9.

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Lublinie

03.06. – Batalion Wielonarodowy w Lublinie

08.30 – 15.00

 

Załącznik 6. [IMIENNA LISTA ŻOŁNIERZY DO SPRAWDZIANU SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ W 2015 ROKU]

Załącznik nr 6

IMIENNA LISTA ŻOŁNIERZY DO SPRAWDZIANU SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ W 2015 ROKU

infoRgrafika

Załącznik 7. [WYTYCZNE SZCZEGÓŁOWE DO PRZEPROWADZENIA SPRAWDZIANU SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH W 2015 ROKU]

Załącznik nr 7

WYTYCZNE SZCZEGÓŁOWE DO PRZEPROWADZENIA SPRAWDZIANU SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH W 2015 ROKU

Mając na uwadze doświadczenia wynikające z działalności szkoleniowej, sprawdzian sprawności fizycznej żołnierzy zawodowych w 2015 r. polecam zrealizować zgodnie z poniższymi wytycznymi:

1) sprawdzian przeprowadzić w oparciu o wydane decyzje lub rozkazy na poszczególnych szczeblach dowodzenia;

2) do przeprowadzenia sprawdzianu powołać komisje w składzie określonym w rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie przeprowadzenia sprawdzianu sprawności fizycznej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 848) określając miejsce i terminy pracy i zobowiązując do komisyjnej pracy w realizacji sprawdzianu;

3) dowódców i zastępców dowódców poszczególnych szczebli dowodzenia (równorzędnych) zobowiązuję do przystąpienia do sprawdzianu sprawności fizycznej w 2015 r. przed komisjami egzaminacyjnymi powołanymi przez przełożonego;

4) plany i harmonogramy przeprowadzenia sprawdzianu opracować w sposób zapewniający objęcie sprawdzianem wszystkich żołnierzy zawodowych;

5) zabezpieczenie medyczne sprawdzianu zrealizować zgodnie z obowiązującymi przepisami dążąc do zapewnienia zdolności do bezzwłocznego i skutecznego udzielania pomocy w nagłych wypadkach;

6) do zaliczania testów sprawdzianu dopuszczać wyłącznie żołnierzy z aktualnymi badaniami okresowymi;

7) prowadzić wymaganą dokumentację i archiwizację wyników sprawdzianu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi;

8) przystąpienie do sprawdzianu sprawności fizycznej jest obowiązkiem służbowym każdego żołnierza, wynikającego z Ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2010 r. Nr 90 poz. 593, z późn. zm.), oraz rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie przeprowadzenia sprawdzianu sprawności fizycznej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 848). W odniesieniu do żołnierzy, którzy bez usprawiedliwienia nie spełnią tego obowiązku, polecam przeprowadzić postępowanie dyscyplinarne w sprawie nie wykonania wydanego rozkazu do realizacji sprawdzianu.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-04-29
  • Data wejścia w życie: 2015-04-29
  • Data obowiązywania: 2015-04-29
  • Dokument traci ważność: 2015-12-31
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA