REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2015 poz. 150

Departament Komunikacji Społecznej

DECYZJA Nr 172/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 19 maja 2015 r.

w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej oraz oznaki rozpoznawczej Centrum Bezpieczeństwa Cybernetycznego Sił Zbrojnych

Tekst pierwotny

Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), w związku z § 34 pkt 2 oraz pkt 4 lit. a rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 82, poz. 689 oraz z 2013 r. poz. 1636) – po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do Spraw Symboliki Wojskowej i Tradycji Orężnych – ustala się, co następuje:

1. Wprowadza się odznakę pamiątkową, zwaną dalej „odznaką”, oraz oznakę rozpoznawczą, zwaną dalej „oznaką”, Centrum Bezpieczeństwa Cybernetycznego Sił Zbrojnych.

2. Zatwierdza się:

1) wzór odznaki, stanowiący załącznik Nr 1 do decyzji;

2) wzór legitymacji odznaki, stanowiący załącznik Nr 2 do decyzji;

3) wzór oznaki, stanowiący załącznik Nr 3 i Nr 4 do decyzji.

3. Nadaje się regulamin odznaki, stanowiący załącznik Nr 5 do decyzji.

4. Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

z upoważnienia

Ministra Obrony Narodowej:

Podsekretarz Stanu: M. Jankowski

Załącznik 1. [WZÓR GRAFICZNY ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ CENTRUM BEZPIECZEŃSTWA CYBERNETYCZNEGO SIŁ ZBROJNYCH]

Załączniki do decyzji Nr 172/MON Ministra Obrony Narodowej
z dnia 19.05.2015 r. (poz. 150)

Załącznik Nr 1

WZÓR GRAFICZNY ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ
CENTRUM BEZPIECZEŃSTWA CYBERNETYCZNEGO SIŁ ZBROJNYCH

infoRgrafika

Załącznik 2. [WZÓR GRAFICZNY LEGITYMACJI ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ CENTRUM BEZPIECZEŃSTWA CYBERNETYCZNEGO SIŁ ZBROJNYCH]

Załącznik Nr 2

WZÓR GRAFICZNY LEGITYMACJI ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ
CENTRUM BEZPIECZEŃSTWA CYBERNETYCZNEGO SIŁ ZBROJNYCH

infoRgrafika

Załącznik 3. [WZÓR GRAFICZNY OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ CENTRUM BEZPIECZEŃSTWA CYBERNETYCZNEGO SIŁ ZBROJNYCH NA MUNDUR WYJŚCIOWY]

Załącznik Nr 3

WZÓR GRAFICZNY OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ
CENTRUM BEZPIECZEŃSTWA CYBERNETYCZNEGO SIŁ ZBROJNYCH NA MUNDUR WYJŚCIOWY

infoRgrafika

Załącznik 4. [WZÓR GRAFICZNY OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ CENTRUM BEZPIECZEŃSTWA CYBERNETYCZNEGO SIŁ ZBROJNYCH NA MUNDUR POLOWY]

Załącznik Nr 4

WZÓR GRAFICZNY OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ
CENTRUM BEZPIECZEŃSTWA CYBERNETYCZNEGO SIŁ ZBROJNYCH NA MUNDUR POLOWY

infoRgrafika

Załącznik 5. [REGULAMIN ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ CENTRUM BEZPIECZEŃSTWA CYBERNETYCZNEGO SIŁ ZBROJNYCH]

Załącznik Nr 5

REGULAMIN ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ
CENTRUM BEZPIECZEŃSTWA CYBERNETYCZNEGO SIŁ ZBROJNYCH

1. Odznaka pamiątkowa, zwana dalej „odznaką” Centrum Bezpieczeństwa Cybernetycznego Sił Zbrojnych (CBC SZ) jest wyrazem uznania za nienaganną służbę i pracę oraz znakiem łączącym żołnierzy i pracowników wojska CBC SZ oraz honorowym wyróżnieniem nadawanym innym osobom fizycznym i prawnym szczególnie zasłużonym dla CBC SZ.

2. Odznaka pamiątkowa Centrum Bezpieczeństwa Cybernetycznego Sił Zbrojnych ma kształt proporczyka barwy chabrowo-czarnej ze srebrzystym obrzeżem. Barwy te nawiązują do barw jednostek dowodzenia i łączności. W górnej części proporczyka na srebrzystej szarfie, umieszczony jest skrót nazwy – „CBC SZ”. Poniżej znajduje się wizerunek orła Ministerstwa Obrony Narodowej trzymającego w szponach klucz. Symbole umieszczone na odznace nawiązują do realizowanych zadań.

3. Prawo do otrzymania odznaki przysługuje:

1) Komendantowi CBC SZ z tytułu objęcia stanowiska służbowego;

2) Żołnierzom, po co najmniej dwuletniej, nienagannej służbie w CBC SZ;

3) pracownikom wojska, po przepracowaniu w CBC SZ co najmniej trzech lat;

4) żołnierzom rezerwy, będącym na przydziałach mobilizacyjnych w CBC SZ przez okres nie krótszy niż 2 lata oraz odbyciu ćwiczeń wojskowych;

5) wyjątkowo, na wniosek Komisji do Spraw Odznaki Pamiątkowej, zwanej dalej „Komisją”, innym osobom fizycznym i prawnym szczególnie zasłużonym dla CBC SZ.

4. W skład 4-osobowej Komisji wchodzi przedstawiciel oficerów starszych, oficerów młodszych i podoficerów zawodowych oraz przedstawiciel pracowników wojska.

5. Imienny skład Komisji ogłasza się w rozkazie dziennym Komendanta CBC SZ.

6. Do zadań Komisji w szczególności należy:

1) opiniowanie wniosków o nadanie bądź pozbawienie prawa do odznaki;

2) prowadzenie ewidencji nadanych odznak;

3) rozstrzyganie problemów wynikających z niniejszego regulaminu.

7. Odznakę nadaje Komendant CBC SZ na wniosek Komisji.

8. Opinie Komisji o nadaniu lub pozbawieniu prawa do odznaki zapadają zwykłą większością głosów. Treść opinii w całości odnotowuje się w protokole z posiedzenia i podpisaną przez wszystkich członków przedstawia Komendantowi CBC SZ.

9. Odznakę wraz z legitymacją wręcza się z okazji świąt państwowych i wojskowych, oraz w innych, szczególnie ważnych dla służby i pracy okolicznościach, zgodnie z wymogami ceremoniału wojskowego.

10. Fakt nadania i pozbawienia prawa do odznaki odnotowuje się w rozkazie dziennym CBC SZ.

11. Z tytułu nadania odznaki nie przysługują żadne dodatkowe prawa ani przywileje.

12. Zasady noszenia odznaki określają przepisy ubiorcze żołnierzy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

13. Prawo do noszenia odznaki tracą żołnierze i pracownicy wojska skazani prawomocnie wyrokiem sądu za przestępstwa popełnione z winy umyślnej lub z niskich pobudek. W uzasadnionych przypadkach, prawa do odznaki mogą być pozbawieni żołnierze ukarani za przewinienia dyscyplinarne.

14. Decyzję o pozbawieniu prawa do noszenia odznaki podejmuje Komendant CBC SZ z własnej inicjatywy albo na wniosek Komisji. Od decyzji Komendanta CBC SZ przysługuje prawo odwołania na piśmie do przełożonego wyższego szczebla w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia o pozbawieniu prawa do odznaki. Decyzja przełożonego wyższego szczebla jest ostateczna.

15. Wizerunek odznaki może być umieszczany i używany na drukach i wydawnictwach wojskowych oraz materiałach popularyzujących CBC SZ.

16. Jeden egzemplarz odznaki przekazuje się do Muzeum Wojska Polskiego. Zakupu dokonuje się z wydatków bieżących właściwej wojskowej jednostki budżetowej.

17. Koszty wykonania matrycy i kolejnych serii odznaki nie obciążają budżetu resortu obrony narodowej.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-05-25
  • Data wejścia w życie: 2015-06-09
  • Data obowiązywania: 2015-06-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA