REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2015 poz. 154

Departament Strategii i Planowania Obronnego

DECYZJA Nr 182/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 26 maja 2015 r.

zmieniająca decyzję w sprawie szczegółowego trybu postępowania w zakresie kwalifikowania zamówień i oceny występowania podstawowego interesu bezpieczeństwa państwa

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 2 pkt 10 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 189 i 852 oraz z 2014 r. poz. 932) oraz § 1 pkt 8 lit. a i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), w związku z art. 4 pkt 5b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.1)), w celu zapewnienia właściwej realizacji zadań określonych w § 2 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie trybu postępowania w zakresie oceny występowania podstawowego interesu bezpieczeństwa państwa (Dz. U. poz. 233) ustala się, co następuje:

1. W decyzji Nr 92/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 marca 2014 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w zakresie kwalifikowania zamówień i oceny występowania podstawowego interesu bezpieczeństwa państwa (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 101 i 271) wprowadza się następujące zmiany:

1) w pkt 2 ppkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) zadaniu – należy przez to rozumieć pozycję znajdującą się we właściwym planie resortu obrony narodowej, w szczególności w centralnych planach rzeczowych lub w planie badań naukowych;”;

2) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Kwalifikując zadania, jako istotne dla podstawowego interesu bezpieczeństwa państwa, komórki lub jednostki organizacyjne realizują w szczególności czynności:

1) organizator systemu funkcjonalnego (OSF):

a) inicjuje, na podstawie propozycji gestora sprzętu wojskowego (SpW) lub centralnego organu logistycznego (COL) w obszarze napraw SpW, proces kwalifikacji zadań, w odniesieniu do zadań planowanych do realizacji w ramach modernizacji technicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (SZ RP), na etapie ich zgłaszania do centralnego planu rzeczowego, poprzez przygotowanie w zakresie swoich właściwości, wykazu zadań wraz z kartami zadań, zawierającymi części uzasadnienia do tych zadań. Zakres opracowanych informacji, odpowiedzialność za ich opracowanie oraz wzór karty zadania określa regulamin, o którym mowa w pkt 15,

b) nadzoruje przygotowanie przez gestora SpW lub COL danych do opracowania kart zadań oraz części uzasadnienia do tych zadań,

c) wskazuje z punktu widzenia militarno-operacyjnego, szczególne wymogi i środki bezpieczeństwa w tym bezpieczeństwa dostaw, które należy stosować w związku z realizacją zadania,

d) wskazuje na możliwość występowania podstawowego interesu bezpieczeństwa państwa dla danego zadania, biorąc pod uwagę w szczególności następujące czynniki:

– szczególne znaczenie dla potencjału obronnego oraz osiągania i utrzymania zdolności operacyjnych,

– uwarunkowania strategiczne wykorzystania SpW,

– przewidywane zadania operacyjne,

– wpływ na zdolności operacyjne SZ RP,

– przewidywane straty w przypadku bojowego użycia sprzętu wojskowego na podstawie scenariuszy użycia SZ RP,

– potrzeby uzupełnienia strat SpW w celu utrzymania zakładanego potencjału bojowego i zachowania zdolności operacyjnej wojsk oraz utrzymania gotowości do wykonania zadań obronnych,

e) opracowuje dla każdego zadania część uzasadnienia, wskazując na możliwość występowania podstawowego interesu bezpieczeństwa państwa, zawierającą w szczególności opis wpływu zadania na zdolności operacyjne SZ RP, uzgadniając je z Zarządem Logistyki – P4 (ZL – P4) w obszarze zabezpieczenia logistycznego,

f) przesyła do Zarządu Planowania Rzeczowego – P8 (ZPR – P8) wykaz zadań wraz z kartami zadań zawierającymi części uzasadnień wskazujących na możliwość występowania podstawowego interesu bezpieczeństwa państwa;

2) gestor SpW i COL:

a) przygotowuje dane SpW, w tym szczegółowe informacje na temat zadania, do opracowania kart zadań oraz części uzasadnień dla konkretnego zadania,

b) wskazuje zadania, których łączna realizacja wymagana jest w szczególności dla osiągnięcia określonej zdolności SZ RP lub realizacji programu operacyjnego,

c) przygotowując dane sprzętu wojskowego, uwzględnia w szczególności:

– uwarunkowania operacyjne wykorzystania SpW,

– stan ilościowy (aktualny oraz planowany do pozyskania),

– potrzeby urzutowania zapasów (w przypadku środków bojowych),

– inne istotne uwarunkowania, w tym wynikające z ochrony informacji niejawnych oraz wymogów szczególnych,

d) dla SpW przewidzianego do pozyskania – określa potrzeby w zakresie dostaw, planowane do ujęcia w Programie Mobilizacji Gospodarki (PMG),

e) przedstawia rozwiązania lub koncepcje eksploatacji SpW, występującego na wyposażeniu SZ RP lub przewidzianego do pozyskania, w zakresie określenia poziomu zabezpieczenia logistycznego planowanego do realizacji potencjałem SZ RP i potencjałem przemysłowym;

3) ZPR – P8:

a) organizuje i koordynuje proces wstępnej kwalifikacji zadań, wskazanych przez OSF, jako istotnych dla podstawowego interesu bezpieczeństwa państwa,

b) przesyła wykaz zadań zawierający sporządzone przez OSF części uzasadnień wskazujących na możliwość występowania podstawowego interesu bezpieczeństwa państwa, do odpowiednich zamawiających w celu dalszego procedowania;

4) ZL – P4:

a) wskazuje zadania, wstępnie zakwalifikowane przez OSF, jako istotne dla podstawowego interesu bezpieczeństwa państwa, które zostały ujęte w PMG, wraz z opracowaniem odpowiednich części uzasadnienia oraz nazwą programu, przedsiębiorcą i pozycją w PMG dla tych zadań,

b) uzgadnia części uzasadnień opracowane przez OSF w obszarze zabezpieczenia logistycznego,

c) przesyła wykaz zadań wraz z przygotowanymi przez siebie częściami uzasadnień do Zarządu Planowania i Programowania Rozwoju SZ – P5 (ZPiPRSZ – P5);

5) ZPiPRSZ – P5:

a) na podstawie opracowanej części uzasadnienia przez OSF opracowuje treść uzasadnienia dotyczącą wpływu udzielenia zamówienia na utrzymanie lub osiąganie kluczowych zdolności operacyjnych SZ RP niezbędnych do realizacji misji i zadań SZ RP w systemie bezpieczeństwa państwa,

b) określa przesłankę przyczynowo-skutkową wiążącą zadanie z podstawowym interesem bezpieczeństwa państwa, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia, uwzględniając otrzymane części uzasadnień,

c) w zakresie relacji i związku proponowanych zadań z osiąganiem określonych zdolności SZ RP, wskazuje w szczególności:

– potencjał, jaki zostanie osiągnięty w przypadku pozyskiwania nowego typu SpW lub usług w ramach określonej zdolności SZ RP,

– nazwę programu operacyjnego lub innych planów i programów rozwoju SZ RP oraz związek zadania ze zobowiązaniami sojuszniczymi,

d) przesyła wykaz zadań wraz z przygotowanym przez siebie uzasadnieniem do Departamentu Polityki Zbrojeniowej;

6) zamawiający:

a) wskazuje zadania ujęte w wykazie wymienionym w ppkt 3 lit. b, które w jego ocenie wymagają połączenia w ramach jednego zamówienia lub grupy zamówień mając na względzie postanowienia art. 131 a ust. 3 i 4 ustawy,

b) opracowuje nazwę zamówienia dla zadania, części zadania lub wielu zadań (określające specyfikę zamówienia) oraz szczegółowe informacje na temat zadania ujętego w wykazie, o którym mowa w ppkt 3 lit. b oraz wskazanych na podstawie postanowień lit. a,

c) wskazuje zadania, wraz z uzasadnieniem dla każdego zadania lub grupy zadań, ujęte w wykazie wymienionym w ppkt 3 lit. b, w przypadku gdy, dla zamówień wynikających ze wskazanych zadań występują przesłanki do niestosowania postanowień art. 4 pkt 5b ustawy,

d) opracowuje materiały i informacje wspomagające merytorycznie proces wypracowania rekomendacji w sprawie oceny występowania podstawowego interesu bezpieczeństwa państwa, w tym w szczególności: o dotychczasowym sposobie pozyskiwania SpW, o dotychczasowych dostawcach oraz o łańcuchu kooperacyjnym dostawców, Studium Wykonalności, Projekt Koncepcyjny, uzupełnioną kartę zadania, zgodnie ze swoją właściwością, oraz o proceduralnych możliwościach pozyskania tego sprzętu,

e) opracowuje informacje służące ocenie występowania podstawowego interesu bezpieczeństwa państwa, w tym:

– wskazujące dlaczego niemożliwe jest stosowanie ustawy z uwagi na wymogi związane z ochroną podstawowego interesu bezpieczeństwa państwa,

– zawierające wyjaśnienia, że podjęte środki nie wpłyną negatywnie na warunki konkurencji na rynku wewnętrznym w odniesieniu do produktów, które nie są przeznaczone wyłącznie do celów wojskowych,

f) przesyła do ZL – P4 oraz Departamentu Polityki Zbrojeniowej wykaz zamówień wraz z materiałami i informacjami, o których mowa lit. a – e, niezbędnymi do konstruowania uzasadnień;

7) Departament Nauki i Szkolnictwa Wojskowego, jako koordynator główny, wiodący w zakresie działalności naukowo-badawczej resortu:

a) inicjuje proces kwalifikacji zadań, w odniesieniu do planowanych do realizacji badań naukowych, na etapie ich zgłaszania do resortowego planu badań naukowych, poprzez przygotowanie w zakresie swoich właściwości, wykazu tych zadań wraz z kartami zadań, zawierającymi części uzasadnień,

b) przesyła wykaz zadań, o którym mowa w lit. a, oraz materiały i informacje o projektach rozwojowych realizowanych w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju na wniosek Ministra Obrony Narodowej, do Departamentu Polityki Zbrojeniowej;

8) Departament Polityki Zbrojeniowej:

a) określa sposób i wymogi związane z ustanowieniem lub utrzymaniem na terenie Rzeczypospolitej Polskiej potencjału przemysłowego (produkcyjnego i serwisowego) wskazując w szczególności jego minimalny poziom z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa w stosunku do SpW, będącego przedmiotem zamówienia,

b) współuczestniczy we wskazaniu kryteriów wymaganych dla utrzymania bezpieczeństwa dostaw SpW, w tym dopuszczalny zakres udziału zagranicznego wykonawcy,

c) koordynuje opracowanie kompletnych uzasadnień występowania podstawowego interesu bezpieczeństwa państwa dla zamówień, od momentu otrzymania przez zamawiających wykazów zadań od ZPR – P8,

d) występuje do szefów (dyrektorów, komendantów, dowódców) o:

– uzupełnienie uzasadnienia, wskazując brakujące elementy,

– opracowanie lub uzupełnienie uzasadnień dla zadań, o których mowa w ppkt 6 lit. a w przypadku, gdy takie uzasadnienia lub jego części nie zostały opracowane,

– dokonanie niezbędnych analiz, opinii lub ekspertyz wspomagających proces opracowania uzasadnia, w szczególności dla zadań, o których mowa w ppkt 6 lit. a,

e) występuje do Przewodniczącego Zespołu, o którym mowa w pkt 7 ppkt 1, z wnioskiem o przerwanie procesu oceny występowania podstawowego interesu bezpieczeństwa państwa i ponowne jego rozpoczęcie dla wskazanych zamówień, których uzasadnienia zostały przekazane do oceny przez Zespół, w przypadku wystąpienia istotnych zmian okoliczności, które nie zostały uwzględnione na etapie opracowania uzasadnień,

9) Departament Strategii i Planowania Obronnego – wskazuje na możliwość występowania podstawowego interesu bezpieczeństwa państwa dla zadań podlegających kwalifikacji na podstawie informacji zawartych w karcie zadania i w oparciu o strategiczne dokumenty w dziedzinie bezpieczeństwa narodowego i przesyła przygotowane uzasadnienie do Departamentu Polityki Zbrojeniowej i ZPiPRSZ – P5.”;

3) pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7. W skład Zespołu wchodzą:

1) Przewodniczący Zespołu – Dyrektor lub Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Zbrojeniowej;

2) Członkowie będący przedstawicielami:

a) Dyrektora Departamentu Strategii i Planowania Obronnego,

b) Dyrektora Departamentu Polityki Bezpieczeństwa Międzynarodowego,

c) Dyrektora Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego,

d) Dyrektora Biura do Spraw Procedur Antykorupcyjnych,

e) Szefa ZPiPRSZ – P5,

f) Szefa Służby Wywiadu Wojskowego,

g) Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego,

h) Szefa Inspektoratu Implementacji Innowacyjnych Technologii Obronnych,

i) Wojskowej Służby Prawnej.”;

4) po pkt14 dodaje się pkt 14a, 14b i 14c w brzmieniu:

„14a. W razie wystąpienia istotnych zmian okoliczności powstałych w trakcie prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia, wymagających korekty uzasadnienia występowania podstawowego interesu bezpieczeństwa państwa ujętego we wniosku zatwierdzonym przez Ministra Obrony Narodowej, zamawiający przedkłada Ministrowi Obrony Narodowej, za pośrednictwem Sekretarza Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, wniosek o dokonanie zmian w uzasadnieniu występowania podstawowego interesu bezpieczeństwa państwa i ponowne przeprowadzenie jego oceny. Wniosek podlega uzgodnieniu z Departamentem Polityki Zbrojeniowej oraz Biurem do Spraw Procedur Antykorupcyjnych.

14b. Wniosek, o którym mowa w pkt 14a, zawiera w szczególności:

1) nazwę zamówienia lub opis przedmiotu zamówienia;

2) nazwę zadania lub zadań, których zamówienie dotyczy wraz ze wskazaniem właściwego planu resortu obrony narodowej;

3) numer i datę akceptacji wniosku przedłożonego Ministrowi Obrony Narodowej do oceny zgodnie z pkt 14, w którym uzasadnienie zostało ujęte;

4) datę rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia wraz z jego opisem;

5) opis istotnych okoliczności w tym faktycznych, prawnych i merytorycznych uwarunkowań, które uzasadniają potrzebę dokonania zmiany w uzasadnieniu i dokonania ponownej jego oceny;

6) ocenę wpływu istotnych zmian okoliczności na postępowanie o udzielenie zamówienia i zamówienie;

7) identyfikację ryzyk wynikających z potrzeby dokonania zmiany uzasadnienia i ponownej jego oceny dla postępowania o udzielenie zamówienia i zamówienia wraz ze wskazaniem niezbędnych działań ograniczających lub eliminujących te ryzyka.

14c. Do wniosku, o którym mowa w pkt 14a, dołącza się stanowiska odrębne instytucji uzgadniających wniosek, jeżeli występują.

14d. W przypadku negatywnej oceny Zespołu w stosunku do uzasadnień dla zamówień kwalifikujących się do wyłączenia stosowania ustawy z uwagi na występowanie podstawowego interesu bezpieczeństwa państwa, przeprowadzonej na podstawie wniosku, o którym mowa w pkt 14a, Dyrektor Departamentu Polityki Zbrojeniowej występuje do Ministra Obrony Narodowej o uchylenie całości lub części wniosku, przekazanego Ministrowi Obrony Narodowej na podstawie pkt 13, dotyczącej zamówienia, o którym mowa w pkt 14a.”;

5) pkt 15 otrzymuje brzmienie:

„15. Szczegółowy tryb pracy Zespołu, w tym zasady wnoszenia zadań odrębnych, terminy realizacji zadań określonych w pkt 6 oraz wzór karty zadania, określa regulamin pracy Zespołu, opracowany, uzgodniony z osobami, o których mowa w pkt 7 ppkt 2, i zatwierdzony przez Przewodniczącego Zespołu.”;

6) użyte w pkt 2 ppkt 4, pkt 13 i 14, w różnej liczbie i przypadku, wyrazy „Strategii i Planowania Obronnego” zastępuje się użytymi w odpowiedniej liczbie i przypadku wyrazami „Polityki Zbrojeniowej”.

2. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: T. Siemoniak

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146 i 1232.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-05-28
  • Data wejścia w życie: 2015-05-28
  • Data obowiązywania: 2015-05-28
  • Dokument traci ważność: 2022-02-03

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA