REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2015 poz. 297

Departament Komunikacji Społecznej

DECYZJA NR 425/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 30 października 2015 r.

w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej oraz oznaki rozpoznawczej Orkiestry Wojskowej w Dęblinie

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 2 pkt 1 i 9 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 189 i 852 oraz z 2014 r. poz. 932) w związku z § 34 pkt 2 i pkt 4 lit. b rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 82, poz. 689 oraz z 2013 r. poz. 1636) – po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do Spraw Symboliki Wojskowej i Tradycji Orężnych – ustala się, co następuje:

1. Wprowadza się odznakę pamiątkową, zwaną dalej „odznaką”, oraz oznakę rozpoznawczą, zwaną dalej „oznaką”, Orkiestry Wojskowej w Dęblinie.

2. Zatwierdza się:

1) wzór odznaki, stanowiący załącznik Nr 1 do decyzji;

2) wzór legitymacji odznaki, stanowiący załącznik Nr 2 do decyzji;

3) wzory oznaki, stanowiące załączniki Nr 3 i Nr 4 do decyzji.

3. Nadaje się regulamin odznaki, stanowiący załącznik Nr 5 do decyzji.

4. Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

z upoważnienia

Ministra Obrony Narodowej:

Podsekretarz Stanu: M. Jankowski

Załącznik 1. [WZÓR GRAFICZNY ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ ORKIESTRY WOJSKOWEJ W DĘBLINIE]

Załączniki do decyzji Nr 425/MON
Ministra Obrony Narodowej
z dnia 30.10.2015 r. (poz. 297)

Załącznik Nr 1

WZÓR GRAFICZNY ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ ORKIESTRY WOJSKOWEJ W DĘBLINIE

infoRgrafika

Załącznik 2. [WZÓR GRAFICZNY LEGITYMACJI ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ ORKIESTRY WOJSKOWEJ W DĘBLINIE]

Załącznik Nr 2

WZÓR GRAFICZNY LEGITYMACJI ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ ORKIESTRY WOJSKOWEJ W DĘBLINIE

infoRgrafika

Załącznik 3. [WZÓR GRAFICZNY OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ ORKIESTRY WOJSKOWEJ W DĘBLINIE NA MUNDUR WYJŚCIOWY]

Załącznik Nr 3

WZÓR GRAFICZNY OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ ORKIESTRY WOJSKOWEJ W DĘBLINIE NA MUNDUR WYJŚCIOWY

infoRgrafika

Załącznik 4. [WZÓR GRAFICZNY OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ ORKIESTRY WOJSKOWEJ W DĘBLINIE NA MUNDUR POLOWY]

Załącznik Nr 4

WZÓR GRAFICZNY OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ ORKIESTRY WOJSKOWEJ W DĘBLINIE NA MUNDUR POLOWY

infoRgrafika

Załącznik 5. [REGULAMIN ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ ORKIESTRY WOJSKOWEJ W DĘBLINIE]

Załącznik Nr 5

REGULAMIN ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ ORKIESTRY WOJSKOWEJ W DĘBLINIE

1. Odznaka pamiątkowa Orkiestry Wojskowej w Dęblinie, zwaną dalej „odznaką”, jest widocznym znakiem przynależności i nienagannej służby w szeregach Orkiestry Wojskowej w Dęblinie oraz symbolem solidarności i współpracy żołnierskiej.

2. Podstawę odznaki Orkiestry Wojskowej w Dęblinie, zwanej dalej „Orkiestrą”, stanowi krzyż maltański, którego ramiona wypełnione są granatową emalią. Na krzyż nałożona jest srebrna lira, na której umieszczono herb miasta Dęblina oraz biało-czerwoną szachownicę. Symbole znajdujące się na odznace nawiązują do wykonywanych zadań i miejsca stacjonowania oraz wskazują na współpracę Orkiestry z Siłami Powietrznymi.

3. Prawo do otrzymania odznaki przysługuje:

1) dowódcy – kapelmistrzowi z tytułu objęcia stanowiska służbowego;

2) żołnierzom po minimum dwuletniej, nienagannej służbie w Orkiestrze;

3) żołnierzom rezerwy, będącym na przydziałach mobilizacyjnych w Orkiestrze, za szczególne zasługi;

4) wyjątkowo innym osobom fizycznym lub prawnym, szczególnie zasłużonym dla Orkiestry.

4. Odznakę nadaje dowódca – kapelmistrz Orkiestry na wniosek Komisji do Spraw Odznaki Pamiątkowej, zwanej dalej „Komisją”.

5. Dowódca – kapelmistrz Orkiestry powołuje 4-osobową Komisję, w składzie:

1) asystent kapelmistrza – koncertmistrz – przewodniczący;

2) trzech podoficerów – członkowie.

6. Imienny skład oraz wszelkie zmiany w jej składzie ogłasza się w rozkazie dziennym dowódcy – kapelmistrza Orkiestry.

7. Do obowiązków Komisji należy:

1) przyjmowanie i opiniowanie wniosków o nadanie odznaki lub pozbawienie prawa do jej posiadania;

2) przedkładanie ww. wniosków dowódcy – kapelmistrzowi Orkiestry;

3) przygotowywanie odznak i legitymacji oraz prowadzenie ich ewidencji.

8. Fakt nadania odznaki ogłasza się w rozkazie dziennym dowódcy – kapelmistrza oraz odnotowuje w Kronice Orkiestry.

9. Odznakę wraz z legitymacją wręcza się na uroczystej zbiórce z okazji świąt państwowych i wojskowych oraz w innych szczególnie ważnych dla służby i pracy okolicznościach, zgodnie z wymogami ceremoniału wojskowego.

10. Odznaka nadawana jest imiennie i niedopuszczalne jest przekazywanie jej innym, darowanie lub sprzedaż osobom trzecim.

11. Zasady noszenia odznaki określają przepisy ubiorcze żołnierzy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

12. Prawo do posiadania odznaki tracą żołnierze i pracownicy wojska skazani prawomocnie wyrokiem sądu za przestępstwa popełnione z winy umyślnej lub z niskich pobudek. W uzasadnionych przypadkach, prawa do odznaki mogą być pozbawieni żołnierze ukarani za przewinienia dyscyplinarne.

13. Decyzję o pozbawieniu prawa do odznaki podejmuje dowódca – kapelmistrz Orkiestry z własnej inicjatywy lub na wniosek Komisji. Od decyzji przysługuje prawo odwołania na piśmie do przełożonego wyższego szczebla w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia o pozbawieniu prawa do odznaki. Decyzja przełożonego wyższego szczebla jest ostateczna.

14. Posiadaczom odznaki nie przysługują jakiekolwiek prawa ani przywileje z tytułu jej posiadania.

15. Wizerunek odznaki może być umieszczany na drukach oraz materiałach promocyjnych, których tematyka jest ściśle związana z Orkiestrą.

16. Jeden egzemplarz odznaki przekazuje się do Muzeum Wojska Polskiego. Zakupu odznaki dokonuje się z wydatków bieżących właściwej wojskowej jednostki budżetowej.

17. Koszty wykonania matrycy i kolejnych serii odznak pamiątkowych nie obciążają budżetu resortu obrony narodowej.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-11-04
  • Data wejścia w życie: 2015-11-19
  • Data obowiązywania: 2015-11-19
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA