REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2015 poz. 304

Departament Komunikacji Społecznej

DECYZJA NR 432/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 30 października 2015 r.

w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej Batalionu Dowodzenia Wielonarodowej Brygady

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 2 pkt 1 i 9 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 189 i 852 oraz z 2014 r. poz. 932) w związku z § 34 pkt 2 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 82, poz. 689 oraz z 2013 r. poz. 1636) – po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do Spraw Symboliki Wojskowej i Tradycji Orężnych – ustala się, co następuje:

1. Wprowadza się odznakę pamiątkową, zwaną dalej „odznaką”, Batalionu Dowodzenia Wielonarodowej Brygady.

2. Zatwierdza się:

1) wzór odznaki, stanowiący załącznik Nr 1 do decyzji;

2) wzór legitymacji odznaki, stanowiący załącznik Nr 2 do decyzji.

3. Nadaje się regulamin odznaki, stanowiący załącznik Nr 3 do decyzji.

4. Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

z upoważnienia
Ministra Obrony Narodowej:
Podsekretarz Stanu: M. Jankowski

Załącznik 1. [WZÓR GRAFICZNY ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ BATALIONU DOWODZENIA WIELONARODOWEJ BRYGADY]

Załączniki do decyzji Nr 432/MON Ministra Obrony Narodowej
z dnia 30.10.2015 r. (poz. 304)

Załącznik Nr 1

WZÓR GRAFICZNY ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ BATALIONU DOWODZENIA WIELONARODOWEJ BRYGADY

infoRgrafika

Załącznik 2. [WZÓR GRAFICZNY LEGITYMACJI ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ BATALIONU DOWODZENIA WIELONARODOWEJ BRYGADY]

Załącznik Nr 2

WZÓR GRAFICZNY LEGITYMACJI ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ BATALIONU DOWODZENIA WIELONARODOWEJ BRYGADY

infoRgrafika

Załącznik 3. [REGULAMIN ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ BATALIONU DOWODZENIA WIELONARODOWEJ BRYGADY]

Załącznik Nr 3

REGULAMIN ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ BATALIONU DOWODZENIA WIELONARODOWEJ BRYGADY

1. Odznaka pamiątkowa Batalionu Dowodzenia Wielonarodowej Brygady, zwana dalej „odznaką” jest wyróżnieniem nadawanym za szczególne osiągnięcia w służbie, pracy wychowawczej i społecznej na rzecz jednostki wojskowej. Jest ona symbolem integralności oraz zobowiązaniem do dalszej wytężonej, wzorowej służby i pracy na rzecz Batalionu Dowodzenia Wielonarodowej Brygady.

2. Odznaka Batalionu Dowodzenia Wielonarodowej Brygady, zwanego dalej „Batalionem”, ma kształt krzyża równoramiennego nałożonego na wieniec laurowy. Poprzeczne ramiona krzyża są barwy biało-czerwonej, a pionowe czarno-chabrowe. Barwy nawiązują do barw narodowych oraz barw wojsk łączności. W centralnej części krzyża znajduje się tarcza z herbem województwa lubelskiego – nawiązującym do miejsca stacjonowania Batalionu. U góry tarczy umieszczony jest napis w języku angielskim „HQ BATTALION MnB”. Na poprzecznych ramionach krzyża umieszczone są symetrycznie dwie błyskawice – symbole wojsk łączności. Na dolnym ramieniu krzyża znajduje się liczba „2011” – oznaczające rok sformowania Batalionu.

3. Prawo do otrzymania odznaki przysługuje:

1) dowódcy Batalionu, z tytułu objęcia stanowiska służbowego;

2) żołnierzom, po przesłużeniu w Batalionie, co najmniej dwóch lat;

3) pracownikom wojska, po co najmniej trzyletniej pracy w Batalionie;

4) wyjątkowo – na wniosek Komisji do Spraw Odznaki Pamiątkowej, zwanej dalej „Komisją” – innym osobom fizycznym i prawnym szczególnie zasłużonym dla Batalionu.

4. Dowódca Batalionu powołuje Komisję, w składzie:

1) przewodniczący – szef sekcji wychowawczej;

2) członkowie – mąż zaufania oficerów;

– mąż zaufania podoficerów;

– mąż zaufania szeregowych zawodowych;

– przedstawiciel pracowników wojska (zapraszany do rozpatrywania wniosków dotyczących pracowników wojska).

5. Imienny skład Komisji oraz wszelkie zmiany w jej składzie, ogłasza się w rozkazie dziennym dowódcy Batalionu.

6. Do zadań Komisji, w szczególności należy:

1) opiniowanie wniosków o nadanie bądź pozbawienie prawa do odznaki;

2) prowadzenie ewidencji nadanych odznak;

3) sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu.

7. Odznakę nadaje dowódca na wniosek Komisji.

8. Odznakę wraz z legitymacją wręcza się z okazji świąt państwowych i wojskowych oraz w innych, szczególnie ważnych dla służby i pracy okolicznościach, zgodnie z wymogami ceremoniału wojskowego.

9. Fakt nadania lub pozbawienia prawa do odznaki odnotowuje się w rozkazie dziennym dowódcy Batalionu.

10. Z tytułu nadania odznaki nie przysługują żadne dodatkowe prawa i przywileje.

11. Zasady noszenia odznaki określają przepisy ubiorcze żołnierzy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

12. Prawo do noszenia odznaki tracą żołnierze i pracownicy wojska skazani prawomocnie wyrokiem sądu za przestępstwa popełnione z winy umyślnej lub z niskich pobudek. W uzasadnionych przypadkach, prawa do odznaki mogą być pozbawieni żołnierze ukarani za przewinienia dyscyplinarne.

13. Decyzję o pozbawieniu prawa do noszenia odznaki podejmuje dowódca Batalionu z własnej inicjatywy albo na wniosek Komisji. Od decyzji dowódcy Batalionu przysługuje prawo odwołania na piśmie do przełożonego wyższego szczebla w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia o pozbawieniu prawa do odznaki. Decyzja przełożonego wyższego szczebla jest ostateczna.

14. Wizerunek odznaki może być umieszczany i używany na drukach i wydawnictwach wojskowych oraz materiałach popularyzujących Batalion.

15. Jeden egzemplarz odznaki przekazuje się do Muzeum Wojska Polskiego. Zakupu dokonuje się z wydatków bieżących właściwej wojskowej jednostki budżetowej.

16. Koszty wykonania matrycy i kolejnych serii odznaki nie obciążają budżetu resortu obrony narodowej.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-11-04
  • Data wejścia w życie: 2015-11-19
  • Data obowiązywania: 2015-11-19
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA