REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2015 poz. 308

Inspektorat Systemów Informacyjnych

DECYZJA NR 439/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 3 listopada 2015 r.

w sprawie wprowadzenia w resorcie obrony narodowej usługi PL_NS AIFS FAS wymiany informacji wrażliwych zabezpieczającej współpracę w obszarze konsultacji, reagowania kryzysowego i operacyjnego Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego

Tekst pierwotny

Na podstawie § 1 pkt 11 lit. f oraz § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933) ustala się, co następuje:

1. W celu zapewnienia właściwej eksploatacji oraz bezpieczeństwa wymiany informacji wrażliwych w podsystemach NATO AIFS/AIMS wprowadzam do eksploatacji usługę PL_NS AIFS FAS służącą do zabezpieczenia dystrybucji wiadomości sformatowanych zapewniającą poufność, integralność, dostępność i niepodważalność dostarczenia wiadomości do właściwych adresatów.

2. Użyte w decyzji określenia oznaczają:

1) ACO – ang. Allied Command Operations – Sojusznicze Dowództwo Operacyjne;

2) AIFS – ang. Allied Information Flow System – Sojuszniczy System Przepływu Informacji;

3) AIMS – ang. AIFS Integrated Message System – Zintegrowany System Wymiany Wiadomości Sformatowanych AIFS;

4) AIG – ang. Address Indicating Group – grupę adresową, która identyfikuje specyficzny zestaw adresatów czynności lub informacji;

5) ACP100, ACP117 i ACP127 – ang. Allied Communications Publication – dokumenty wewnętrzne Sojuszu obejmujące procedury, terminologię i zapisy normatywne związane z wymianą wiadomości sformatowanych AIFS/AIMS;

6) Cognizant Authority – Kompetentna Władza – dowództwo lub jednostkę (komórkę) organizacyjną Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego nadzorującą przydzielone AIG pod względem precyzyjnego przydziału i aktualizacji dostępu zgodnie z obowiązującymi dokumentami ACP i wnioskami użytkowników funkcjonalnych AIFS/AIMS;

7) Dystrybutor – ang. Releaser – oficera (osobę) upoważnionego do dystrybucji informacji AIFS przy użyciu usługi PL_NS AIFS FAS;

8) FAS – ang. Functional Area Service – obszar usług funkcjonalnych (dziedzinowych lub dedykowanych);

9) Jednostka organizacyjna – jednostkę niewchodzącą w skład Ministerstwa Obrony Narodowej, podległą Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowaną, w rozumieniu zarządzenia Nr 33/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Obrony Narodowej (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 250) oraz Służbę Kontrwywiadu Wojskowego i Służbę Wywiadu Wojskowego;

10) Kierownik jednostki lub komórki organizacyjnej – dowódcę, szefa, dyrektora, komendanta lub inną osobę kierującą całokształtem działalności jednostki lub komórki organizacyjnej;

11) Komórka organizacyjna – Centrum Operacyjne Ministra Obrony Narodowej, departament, zarząd i biuro – wchodzące w skład Ministerstwa Obrony Narodowej;

12) MOD PL – SMA identyfikujący w Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego Ministerstwo Obrony Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej;

13) NS WAN – ang. NATO Secret Wide Area Network – rozległą sieć teleinformatyczną do przetwarzania informacji do klauzuli NATO SECRET;

14) Oficer Koordynator – ang. Coordinating Officer – osobę odpowiedzialną za codzienne zarządzanie i utrzymanie AIG a przede wszystkim odpowiedzialną za integralność i zabezpieczenie utrzymania aktualności AIG;

15) PL_NS AIFS FAS – usługę FAS wymiany wiadomości AIFS/AIMS w systemach teleinformatycznych Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego eksploatowanych w Polsce;

16) PL_NS NOAN – ang. Polish NATO Secret NATO Office Automation Network – Polską Sieć Automatyzacji Procesów Biurowych Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego o klauzuli NATO SECRET;

17) RON – resort obrony narodowej;

18) SRTS – ang. Service Request Tracking System – system wprowadzania zamówień usług w NS WAN i śledzenia ich realizacji;

19) SMA – ang. Signal Message Address – unikalną skrótową formę adresu używaną jako komponent adresowy wiadomości;

20) Service Delivery Division of NATO Communications and Information Agency (NCIA) – Oddział Dostaw Usług NCIA;

21) Użytkownik – osobę posiadającą dostęp do PL_NS AIFS FAS nadany zgodnie z procedurami.

3. PL_NS AIFS FAS jest usługą w systemach teleinformatycznych Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego eksploatowanych w Polsce wykorzystywaną do wymiany sformatowanych wiadomości, informacji kryzysowej i operacyjnej w systemach AIFS do i od upoważnionych użytkowników, jednostek i komórek organizacyjnych z instytucjami, dowództwami i strukturami Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego, zgodnie z przygotowanym zawczasu systemem dystrybucji zapewniającym poufność, integralność, dostępność i niepodważalność dostarczenia wiadomości do właściwego adresata. W rozumieniu Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego usługi AIFS zapewniają zintegrowaną i sieciocentryczną dystrybucję informacji stosownie do przyjętych planów działań politycznych i militarnych.

4. Systemem podstawowym do wymiany informacji sformatowanych z Organizacją Traktatu Północnoatlantyckiego przy użyciu usługi PL_NS AIFS FAS jest system teleinformatyczny PL_NS NOAN.

5. W celu prawidłowego zarządzania usługą PL_NS AIFS FAS powołuje się Zespół do Zarządzania Wymianą Sformatowanych Wiadomości Elektronicznych z Organizacją Traktatu Północnoatlantyckiego, zwany dalej „Zespołem”.

6. W skład Zespołu wchodzą:

1) przewodniczący – Szef Inspektoratu Systemów Informacyjnych;

2) zastępca przewodniczącego – Dyrektor Narodowego Centrum Kryptologii;

3) sekretarz – przedstawiciel Inspektoratu Systemów Informacyjnych;

4) członkowie – przedstawiciele:

a. Departamentu Strategii i Planowania Obronnego,

b. Departamentu Polityki Bezpieczeństwa Międzynarodowego,

c. Departamentu Komunikacji Społecznej,

d. Zarządu Planowania Użycia Sił Zbrojnych i Szkolenia – P3/P7,

e. Zarządu Kierowania i Dowodzenia – P6,

f. Centrum Operacyjnego Ministra Obrony Narodowej,

g. Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych,

h. Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych,

i. Służby Kontrwywiadu Wojskowego,

j. Służby Wywiadu Wojskowego,

k. Narodowego Centrum Kryptologii,

l. Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych,

m. Inspektoratu Systemów Informacyjnych.

7. Do zadań członków Zespołu należy:

1) określanie schematu obiegu informacji, zasad aktualizacji usługi oraz zadań osób funkcyjnych w zakresie kryzysowego i operacyjnego wykorzystania usługi w obszarach funkcjonalnych RON;

2) opracowanie instrukcji organizacji i funkcjonowania usługi PL_NS AIFS FAS w RON;

3) pełnienie funkcji Oficerów Koordynatorów, odpowiedzialnych za koordynowanie i wykorzystanie AIG przez użytkowników w RON;

4) akceptacja zmian przydziału grup AIG;

5) we współpracy z Service Delivery Division of NCIA przy ACO koordynacja zadań replikacji baz danych AIG, użytkowników i dystrybutorów wiadomości oraz zamówień usług w oparciu o SRTS.

8. Przewodniczący Zespołu:

1) organizuje i sprawuje nadzór nad pracą Zespołu;

2) określa harmonogram pracy Zespołu;

3) może zapraszać do udziału w posiedzeniach Zespołu osoby, których wiedza będzie przydatna do realizacji zadań Zespołu oraz powoływać podzespoły do rozpatrywania spraw niewymagających obecności wszystkich członków Zespołu;

4) w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie decyzji wystąpi do dowódców (szefów, komendantów, kierowników) jednostek i komórek organizacyjnych o określenie potrzeb wymiany informacji w istniejących AIG dla nich i jednostek im podległych w oparciu o zapisy aktualnych dokumentów ACP100, ACP117 i ACP127;

5) w rozumieniu przepisów Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego pełni rolę organizatora usługi oraz operacyjnej władzy upoważnionej do współpracy z władzami kompetencyjnymi Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego i Lokalnymi Oficerami Koordynatorami w RON w celu zapewnienia interoperacyjności wymiany informacji z Organizacją Traktatu Północnoatlantyckiego – do klauzuli NATO SECRET włącznie;

6) spowoduje aktualizację AIG, SMA i użytkowników uprawnionych do korzystania z usługi PL_NS AIFS FAS zainstalowanej w terminalach systemu teleinformatycznego PL_NS NOAN oraz powiadomi władze Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego, że jest punktem kontaktowym dla Manuscript Authority, Cognizant Authorities NATO i adresatów AIG domeny MOD PL.

9. Dyrektorzy (dowódcy, szefowie, komendanci) komórek i jednostek organizacyjnych, o których mowa w pkt. 6 ppkt 4, wyznaczą swoich przedstawicieli i zapewnią ich udział w pracach Zespołu.

10. Kierownicy jednostek i komórek organizacyjnych wykorzystujących w działalności służbowej kanały wymiany informacji sformatowanej PL_NS AIFS FAS:

1) wyznaczają osoby funkcyjne:

a) Lokalnego Oficera Koordynatora (lub oficerów koordynatorów w zależności od potrzeb) odpowiedzialnego za zgłaszanie potrzeb w zakresie aktualizacji dokumentów ACP100 i ACP117 w obszarze odpowiedzialności;

b) Dystrybutora lub dystrybutorów wiadomości – użytkowników upoważnionych do odbioru, redagowania i wysyłania wiadomości sformatowanych do przydzielonych AIG;

2) nadzorują aktualność dokumentów ACP100, ACP117, w szczególności w zakresie przydzielonych AIG i SMA;

3) realizują postanowienia instrukcji organizacji i funkcjonowania usługi PL_NS AIFS FAS w RON.

11. Do czasu uregulowania zasad dystrybucji i wymiany informacji kryzysowej oraz operacyjnej z instytucjami, dowództwami i organami Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego, która realizowana jest w oparciu o rozkaz nr 312/Dow/P6 Szefa Sztabu Generalnego z dnia 29 lipca 2002 r. Ośrodek Monitorowania i Analiz Ministerstwa Obrony Narodowej, jako następca prawny Dyżurnej Służby Operacyjnej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, pełni rolę Głównego Punktu Dystrybucji (GPD) wiadomości przesyłanych z systemów AIFS/AIMS do domeny MOD PL do zarejestrowanych użytkowników terminali systemu PL_NS NOAN wyposażonych w aplikację AIMS i posiadających odpowiednie upoważnienia do wysyłania wiadomości w systemie.

12. Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

Minister Obrony Narodowej: T. Siemoniak

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-11-04
  • Data wejścia w życie: 2015-11-03
  • Data obowiązywania: 2015-11-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA