REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2015 poz. 310

Biuro Skarg i Wniosków

DECYZJA NR 445/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 09 listopada 2015 r.

zmieniająca decyzję w sprawie organizacji w resorcie obrony narodowej systemu skargowo-wnioskowego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 253 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267, z późn. zm.1)), art. 2 pkt 1 i 23 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 189 i 852 oraz z 2014 r. poz. 932), § 3 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46) oraz § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933) ustala się, co następuje:

§ 1.

W decyzji Nr 250/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie organizacji w resorcie obrony narodowej systemu skargowo-wnioskowego (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 192) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Niniejsza decyzja reguluje sposób organizacji systemu skargowo-wnioskowego do przyjmowania, ewidencjonowania, rozpatrywania oraz załatwiania w Ministerstwie Obrony Narodowej, zwanym dalej „Ministerstwem”, oraz w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych, zwanych dalej „jednostkami organizacyjnymi resortu ON”, skarg, wniosków, petycji, listów i pism obywateli.”,

b) w ust. 2:

– pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) Biuro Skarg i Wniosków Ministerstwa Obrony Narodowej, zwane dalej „BSiW”;”,

– pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) imiennie wyznaczeni pracownicy lub żołnierze – w jednostkach organizacyjnych resortu ON do poziomu jednostki wojskowej, o której mowa wart. 3 ust. 5 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2015 r. poz. 827, 1220 i 1224), stosownie do rozkazów (decyzji) dowódców (dyrektorów, kierowników, szefów, komendantów).”;

2) w § 2 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

Jednostki organizacyjne resortu ON obowiązane są do prowadzenia ewidencji:”;

3) w § 3:

a) ust. 1. otrzymuje brzmienie:

„1. Komórką organizacyjną koordynującą postępowania w sprawach dotyczących skarg, wniosków i petycji w resorcie obrony narodowej, zwanym dalej „resortem ON”, jest BSiW.”;

b) w ust. 2:

– wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„BSiW oprócz zadania, o którym mowa w ust. 1, wykonuje inne zadania, w szczególności:”,

– pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2) nadzoruje działanie systemu, o którym mowa w § 1 ust. 1, w szczególności terminowość rozpatrywania skarg, wniosków, petycji, listów i pism przez jednostki organizacyjne resortu ON;

3) kieruje skargi, wnioski, petycje, listy i pisma do właściwych komórek organizacyjnych Ministerstwa lub jednostek organizacyjnych resortu ON, celem zajęcia stanowiska w sprawie lub – w przypadku szczególnie uzasadnionym – załatwienia ich według właściwości;”;

4) w § 4:

a) ust. 1–3 otrzymują brzmienie:

„1. Skargi, wnioski, petycje, listy i pisma wpływające do Ministerstwa, adresowane do innych komórek organizacyjnych Ministerstwa niż BSiW, rejestrowane są w elektronicznym systemie obiegu dokumentów w kancelarii Ministerstwa obsługującej daną komórkę organizacyjną Ministerstwa.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, komórka organizacyjna Ministerstwa niezwłocznie przekazuje skargę, wniosek lub petycję do BSiW w celu jej zaewidencjonowania w elektronicznym systemie SI SKARGA oraz dokonania czynności, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 3.

3. Skargi, wnioski, petycje, listy i pisma wpływające do Ministerstwa, adresowane do Ministra oraz do BSiW, także za pośrednictwem skrzynki elektronicznej bsiw@mon.gov.pl, rejestrowane są w Księdze Ewidencji oraz w elektronicznym systemie SI SKARGA, a następnie rozpatrywane są przez BSiW, które udziela odpowiedzi na skargę, wniosek, petycję, list i pismo.”,

b) uchyla się ust. 5,

c) ust. 6–8 otrzymują brzmienie:

„6. W przypadku, gdy do rozpatrzenia skargi, wniosku, petycji, listu i pisma właściwych jest kilka komórek organizacyjnych Ministerstwa lub jednostek organizacyjnych resortu ON, BSiW niezwłocznie przesyła do nich kopię sprawy w celu zajęcia w wyznaczonym terminie stanowiska lub przedstawienia opinii niezbędnej do przygotowania odpowiedzi przez BSiW.

7. W przypadku, gdy skarga lub wniosek została złożona ustnie przez obywatela do komórki organizacyjnej Ministerstwa innej niż BSiW, komórka ta sporządza protokół z przeprowadzonej czynności, rejestruje go w elektronicznym systemie obiegu dokumentów w kancelarii obsługującej daną komórkę organizacyjną Ministerstwa, przekazuje protokół do BSiW, które ewidencjonuje skargę lub wniosek w Księdze Ewidencji, rejestruje skargę lub wniosek w elektronicznym systemie SI SKARGA, rozpatruje skargę lub wniosek i udziela odpowiedzi obywatelowi.

8. W przypadku, gdy skarga lub wniosek została złożona ustnie przez obywatela do BSiW, BSiW sporządza protokół z przeprowadzonej czynności, ewidencjonuje go w Księdze Ewidencji, rejestruje skargę lub wniosek w elektronicznym systemie SI SKARGA, rozpatruje skargę lub wniosek i udziela odpowiedzi obywatelowi.”;

5) § 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Jeżeli z uzasadnionych przyczyn nie jest możliwe przygotowanie przez daną komórkę organizacyjną Ministerstwa w wyznaczonym przez BSiW terminie opinii (stanowiska) niezbędnej do załatwienia sprawy przez BSiW, komórka ta informuje o tym BSiW, podając przyczynę opóźnienia i uzgadnia z BSiW nowy termin przekazania opinii (stanowiska).”;

6) w § 7:

a) uchyla się ust. 1,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Sprawozdania, o których mowa w ust. 2, jednostki organizacyjne resortu ON bezpośrednio podporządkowane osobom zajmującym kierownicze stanowiska Ministerstwa albo kierownikom komórek organizacyjnych Ministerstwa przesyłają do BSiW.”;

7) w § 8 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

Dyrektorzy (szefowie, kierownicy, dowódcy, komendanci) jednostek organizacyjnych resortu ON w zakresie swojej właściwości lub osoby przez nich upoważnione:”;

8) § 9 otrzymuje brzmienie:

„§ 9. Kontroli przyjmowania, ewidencjonowania, rozpatrywania i załatwiania skarg, wniosków, petycji, listów i pism w resorcie ON dokonuje Departament Kontroli Ministerstwa Obrony Narodowej”;

9) po § 9 dodaje się § 9a w brzmieniu:

„§ 9a. 1. W przypadku, gdy skarga, wniosek lub petycja dotyczy zagrożeń korupcyjnych lub zidentyfikowanych źródeł konfliktu interesów, informacja taka jest niezwłocznie przekazywana do Biura do Spraw Procedur Anty korupcyjnych wraz z dokumentem źródłowym.

2. Biuro ds. Procedur Antykorupcyjnych monitoruje sposób rozpatrzenia skarg, wniosków lub petycji w zakresie, o którym mowa w ust. 1.

3. Zidentyfikowane ryzyka oraz rekomendacje wynikające z rozpatrywanych skarg, wniosków i petycji, o których mowa w ust. 1, Dyrektor Biura do Spraw Procedur Antykorupcyjnych uwzględnia w corocznej analizie ryzyk korupcyjnych, przedstawianej Ministrowi Obrony Narodowej lub przedstawia je Ministrowi Obrony Narodowej na bieżąco.

4. W sytuacji wymagającej dodatkowych ustaleń, Dyrektor Biura do Spraw Procedur Antykorupcyjnych może przedstawić za pośrednictwem Ministra Obrony Narodowej sprawę Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Żandarmerii Wojskowej lub innym organom wraz z rekomendacją podjęcia działań.”.

§ 2.

Do postępowań wszczętych i niezakończonych do dnia wejścia w życie niniejszej decyzji, stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 3.

Komórki organizacyjne Ministerstwa w terminie jednego miesiąca od dnia wejścia w życie niniejszej decyzji przekażą do BSiW prowadzone przez siebie Księgi Ewidencji i Księgi Przyjęć.

§ 4.

Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: T. Siemoniak

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 183 i 1195 oraz z 2015 r. poz. 211, 702 i 1274.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-11-10
  • Data wejścia w życie: 2015-11-10
  • Data obowiązywania: 2015-11-10
  • Dokument traci ważność: 2018-12-18

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA