REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2015 poz. 313

Departament Budżetowy

DECYZJA NR 453/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 16 listopada 2015 r.

zmieniająca decyzję w sprawie blokowania wydatków budżetowych w 2015 r.

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 177 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.1)) ustala się, co następuje:

1. W decyzji Nr 354/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 września 2015 r. w sprawie blokowania wydatków budżetowych w 2015 r. (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 256 i 290) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Blokuje się planowane wydatki budżetowe, o których mowa w załącznikach Nr 1, 2 i 3 do decyzji.”;

2) dodaje się załącznik Nr 3 w brzmieniu określonym załączniku do niniejszej decyzji.

2. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: T. Siemoniak

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269 i 1358.

Załącznik 1.

Załącznik do decyzji Nr 453/MON Ministra Obrony Narodowej
z dnia 16.11.2015 r. (poz. 313)

Paragraf

Wyszczególnienie

Blokowana kwota wydatków
(w zł)

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

65 801 457

 

Dział 750 Administracja publiczna

2 067 590

 

Rozdział 75001 Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej

2 067 590

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

528 700

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

538 890

 

Dział 752 Obrona narodowa

49 607 700

 

Rozdział 75204 Centralne wsparcie

40 130 200

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

37 949 600

6160

Wydatki na współfinansowanie programów inwestycyjnych NATO i UE

842 600

6220

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych

338 000

 

Rozdział 75213 Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi Rzeczypospolitej Polskiej

250 000

4410

Składki na ubezpieczenia społeczne

50 000

4420

Składki na Fundusz Pracy

200 000

 

Rozdział 75216 Wojskowe Misje Pokojowe

3 500 000

4300

Zakup usług pozostałych

500 000

 

Rozdział 75218 Służba Kontrwywiadu Wojskowego

930 500

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

930 500

 

Rozdział 75219 Wojska Specjalne

188 000

3070

Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom

92 000

4060

Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń

30 000

4420

Składki na Fundusz Pracy

66 000

 

Rozdział 75220 Zabezpieczenie wojsk

3 043 000

4300

Zakup usług pozostałych

043 000

 

Rozdział 75295 Pozostała działalność

1 566 000

3070

Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom

000

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

59 000

4120

Składki na Fundusz Pracy

11 000

4300

Zakup usług pozostałych

468 000

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględnia również wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników.

24 000

 

Dział 753 Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne

5 987 770

 

Rozdział 75301 Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego

5 987 770

3110

Świadczenia społeczne

5 897 000

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

90 770

 

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości

18 980

 

Rozdział 75503 Sądy wojskowe

17 720

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

17 720

 

Rozdział 75506 Jednostki powszechne prokuratury

1 260

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

1 260

 

Dział 803 Szkolnictwo wyższe

176 100

 

Rozdział 80302 Uczelnie wojskowe

176 100

6220

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych

176 100

 

Dział 851 Ochrona zdrowia

320 217

 

Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

20 217

4130

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

20 217

 

Rozdział 85157 Staże i specjalizacje medyczne

300 000

4320

Staże i specjalizacje medyczne

300 000

 

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

623 100

 

Rozdział 92118 Muzea

623 100

6220

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych

7 623 100

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-11-17
  • Data wejścia w życie: 2015-11-17
  • Data obowiązywania: 2015-11-17
  • Dokument traci ważność: 2015-12-31

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA