REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2015 poz. 324

Departament Wojskowej Służby Zdrowia

DECYZJA NR 451/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 16 listopada 2015 r.

w sprawie zadań zleconych z zakresu obronności i bezpieczeństwa państwa realizowanych przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej nadzorowane przez Ministra Obrony Narodowej oraz instytuty badawcze wojskowej służby zdrowia

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618, 788 i 905) oraz art. 37 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. Nr 96, poz. 618, z późn. zm.1)), w związku z § 1 pkt 1 lit. d i e oraz § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), ustala się, co następuje:

1. Decyzja określa katalog zadań zleconych z zakresu obronności i bezpieczeństwa państwa realizowanych przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej nadzorowane przez Ministra Obrony Narodowej oraz instytuty badawcze wojskowej służby zdrowia, sposób realizacji oraz zasady finansowania.

2. Użyte w decyzji określenia oznaczają:

1) zadanie zlecone – nałożony w trybie określonym w ustawie lub rozporządzeniu na samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej nadzorowany przez Ministra Obrony Narodowej lub instytut badawczy wojskowej służby zdrowia, obowiązek wykonania określonego zadania z zakresu obronności i bezpieczeństwa państwa;

2) plan mobilizacyjny – zbiór dokumentów planistycznych i organizacyjnych oraz systemu kierowania, opracowywanych, przechowywanych i utrzymywanych w stałej aktualności na poszczególnych szczeblach organizacyjnych zarówno w Siłach Zbrojnych, jak i w organach administracji publicznej oraz podmiotach gospodarczych uczestniczących w zabezpieczeniu mobilizacyjnego rozwinięcia Sił Zbrojnych;

3) nadzór – przewidzianą prawem możliwość sprawdzania, oceniania innych podmiotów, a także wpływania na ich działalność, której celem jest zapewnienie prawidłowego działania i osiągania celów; może wynikać z relacji podległości, relacji podporządkowania jednostek nadzorowanych, a także relacji funkcjonalnych.

3. Podmioty, o których mowa w pkt 1, realizują w czasie pokoju, kryzysu i wojny zadania zlecone, związane z gotowością mobilizacyjną i bojową, w tym określone w planie mobilizacyjnym, obejmujące w szczególności:

1) realizację zadań obwodu profilaktyczno-leczniczego, określonych w decyzji Ministra Obrony Narodowej w sprawie utworzenia obwodów profilaktyczno-leczniczych wojskowej służby zdrowia oraz ich organizacji i zadań;

2) utrzymywanie potencjału leczniczego oraz infrastruktury niezbędnej dla potrzeb Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie wydzielania odpowiedniej liczby łóżek szpitalnych wraz z personelem, odpowiednim sprzętem i zapleczem diagnostycznym;

3) szkolenie oraz wydzielanie personelu medycznego przewidzianego do udziału w misjach oraz wykonywania zadań związanych z członkowstwem w Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego oraz Unii Europejskiej;

4) szkolenie personelu medycznego oraz utrzymanie personelu kierowanego w sytuacjach kryzysowych oraz na czas wojny do oddziałów oraz pododdziałów medycznych jednostek wojskowych;

5) utrzymywanie sił i środków do zabezpieczenia sytuacji strat masowych oraz ewakuacji poszkodowanych drogą lądową i powietrzną;

6) przyjmowanie, przechowywanie, wydawanie, utylizację i rotację środków materiałowych zapasu wojennego służby zdrowia;

7) utrzymywanie (przechowywanie oraz odświeżanie) zapasu krwi i jej składników oraz przygotowanie sił i środków do uruchomienia zwiększonego poboru krwi;

8) utrzymywanie sił i środków do realizacji zadań oraz utrzymywanie w gotowości do użycia sprzętu polowej techniki medycznej;

9) zapewnienie warunków do przyjęcia dostaw produktów leczniczych i wyrobów medycznych utrzymywanych w rezerwach strategicznych.

4. Podmioty, o których mowa w pkt 1, realizują w czasie pokoju, kryzysu i wojny pozostałe zadania zlecone, obejmujące w szczególności:

1) zapewnienie obsługi procesu szkolenia specjalizacyjnego lekarzy i lekarzy dentystów, w kontekście zdolności do zabezpieczenia medycznego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, w zakresie niektórych czynności administracyjnych;

2) wykonanie żołnierzowi jeden raz w czasie zawodowej służby wojskowej badania cytogenetycznego przed jego wyjazdem do pełnienia służby poza granicami państwa, zgodnie z § 7 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie niektórych świadczeń zdrowotnych przysługujących żołnierzom zawodowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 8, poz. 36);

3) wykonywanie ekspertyz z zakresu medycyny lotniczej realizowanych na potrzeby Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego.

5. Podmioty, o których mowa w pkt 1, realizują zadania zlecone odpłatnie na podstawie zawartych umów, finansowanych ze środków budżetowych będących w dyspozycji Ministra Obrony Narodowej.

6. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej właściwy w zakresie wojskowej służby zdrowia, na wniosek Dyrektora Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia –Szefa Służby Zdrowia Wojska Polskiego, zatwierdza w terminie do dnia 30 marca każdego roku, szczegółowe propozycje zadań zlecanych na kolejny rok planistyczny, określonych w pkt 3 i 4.

7. Planowanie środków budżetowych na finansowanie zadań zleconych odbywa się w trybie i na zasadach określonych w decyzji Ministra Obrony Narodowej w sprawie planowania i wykonywania budżetu resortu obrony narodowej.

8. Zasady i procedury planowania potrzeb zasobów, usług i robót budowlanych oraz zasady opracowywania i wykonywania centralnych planów rzeczowych w resorcie obrony narodowej określają odrębne przepisy.

9. Dyrektor Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia – Szef Służby Zdrowia Wojska Polskiego, stosownie do właściwości, sprawuje nadzór nad realizacją przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej nadzorowane przez Ministra Obrony Narodowej oraz instytuty badawcze wojskowej służby zdrowia, zadań zleconych określonych w pkt 3 i 4.

10. Odpowiedzialnym za wykonanie decyzji, w tym merytoryczny nadzór nad wykorzystaniem środków budżetowych jest osoba funkcyjna, której Minister Obrony Narodowej udzielił pełnomocnictwa do zawierania, wypowiadania, rozwiązywania oraz wykonywania innych czynności w sprawach umów dotyczących poszczególnych zadań określonych w pkt 3 i 4.

11. Traci moc decyzja Nr 451/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie zadań zleconych z zakresu obronności i bezpieczeństwa państwa realizowanych przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej oraz instytuty badawcze wojskowej służby zdrowia (niepublikowana) zmieniona decyzją Nr 465/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 listopada 2014 r. zmieniająca decyzję w sprawie zadań zleconych z zakresu obronności i bezpieczeństwa państwa realizowanych przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej oraz instytuty badawcze wojskowej służby zdrowia (niepublikowana).

12. Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

Minister Obrony Narodowej: T. Siemoniak

 

 

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 112, poz. 654 i Nr 185, poz. 1092, z 2014 r. poz. 1198 oraz z 2015 r. poz. 249 i 1767.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-11-20
  • Data wejścia w życie: 2015-11-16
  • Data obowiązywania: 2022-11-24
Jest zmieniany przez:
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA