REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2016 poz. 11

Departament Budżetowy

DECYZJA BUDŻETOWA NA ROK 2016 NR 8/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 21 stycznia 2016 r.

Tekst pierwotny

Na podstawie § 1 pkt 13 lit. d i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), w celu właściwej realizacji budżetu resortu obrony narodowej ustala się, co następuje:

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1.

 Realizacja budżetu resortu obrony narodowej, zwanego dalej „resortem”, w 2016 r. odbywa się zgodnie z decyzją Nr 63/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 marca 2014 r. w sprawie planowania i wykonywania budżetu resortu obrony narodowej (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 76 oraz z 2015 r. poz. 156 i 343), zwaną dalej „decyzją Nr 63/MON”, z uwzględnieniem postanowień niniejszej decyzji.
§ 2.
 1. Dochody budżetu resortu w 2016 r. wynoszą 140.778 tys. zł. Zestawienie dochodów budżetu resortu oraz ich podział na dysponentów środków budżetowych według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej określa załącznik Nr 1 do decyzji.

2. Wydatki budżetu resortu w 2016 r. wynoszą 35.453.215 tys. zł. Zestawienie wydatków budżetu resortu według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej określa załącznik Nr 2 do decyzji.

3. Zestawienie wydatków budżetu resortu oraz ich podział na dysponentów środków budżetowych według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej określa załącznik Nr 3 do decyzji.

§ 3.
 1. Ustala się podział limitów stanów średniorocznych żołnierzy i funkcjonariuszy na 2016 r. w wielkościach określonych w załączniku Nr 4 do decyzji.

2. Liczbę zwolnień z zawodowej służby wojskowej w 2016 r. przewidziano na poziomie 5.500 żołnierzy zawodowych, w tym około 45% żołnierzy posiadających uprawnienia emerytalne.

§ 4.
 Wykaz dotacji udzielanych z budżetu resortu w 2016 r. określa załącznik Nr 5 do decyzji.
§ 5.
 1. Przychody i koszty państwowego funduszu celowego „Fundusz Modernizacji Sił Zbrojnych” oraz instytucji gospodarki budżetowej „Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego”, zwanej dalej „ZIOTP”, wynoszą:

1) państwowy fundusz celowy „Fundusz Modernizacji Sił Zbrojnych”:

a) przychody – 60.284 tys. zł,

b) koszty – 191.025 tys. zł,

c) stan funduszu na początek roku – 170.105 tys. zł;

2) ZIOTP:

a) przychody – 252.251 tys. zł,

b) koszty – 252.064 tys. zł.

2. Podział kwot, o których mowa w ust. 1, według form organizacyjno-prawnych, określa załącznik Nr 6 do decyzji.

§ 6.
 Wydatki budżetu resortu w układzie zadaniowym oraz ich podział na dysponentów określa załącznik Nr 7 do decyzji.
§ 7.
 Katalog funkcji, zadań, podzadań, działań, celów i mierników ich wykonania oraz osób funkcyjnych odpowiedzialnych (współodpowiedzialnych) za ich planowanie, monitorowanie realizacji i ocenę wykonania w ramach części 29 Obrona narodowa na 2016 r. określa załącznik Nr 8 do decyzji.
§ 8.
 Ustala się wydatki budżetowe pozostające w limicie dysponenta części przeznaczone na:

1) fundusz na nagrody uznaniowe i zapomogi dla żołnierzy zawodowych w wysokości 51.360 tys. zł, w tym na nagrody uznaniowe 41.088 tys. zł, a na zapomogi 10.272 tys. zł (rozdział 75213);

2) fundusz na nagrody i zapomogi dla żołnierzy niezawodowych w wysokości 607 tys. zł (rozdział 75213), w tym na nagrody 486 tys. zł, a na zapomogi 121 tys. zł;

3) fundusz na zapomogi dla byłych żołnierzy niezawodowych w wysokości 145 tys. zł (rozdział 75213);

4) fundusz na zapomogi dla weteranów-żołnierzy i weteranów poszkodowanych-żołnierzy w wysokości 400 tys. zł (rozdział 75301);

5) fundusz nagród i zapomóg dla strażaków Państwowej Straży Pożarnej pełniących służbę w jednostkach organizacyjnych Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej w wysokości 156 tys. zł (rozdział 75213);

6) celowy fundusz nagród dla pracowników objętych Ponadzakładowym Układem Zbiorowym Pracy dla Pracowników Wojskowych Jednostek Organizacyjnych Sfery Budżetowej w wysokości 407 tys. zł (rozdział 75213);

7) fundusz nagród dla nauczycieli akademickich w wysokości 130 tys. zł (rozdział 80302), naliczony stosownie do postanowień art. 155 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.1));

8) fundusz na wyróżnienia, o którym mowa w rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie wyróżniania żołnierzy, byłych żołnierzy oraz pododdziałów, oddziałów i instytucji wojskowych (Dz. U. Nr 124, poz. 841), w wysokości 1.516 tys. zł (rozdział 75213);

9) zmiany organizacyjno-etatowe oraz należności osobowe i świadczenia żołnierzy zawodowych pozostających w rezerwie kadrowej w wysokości 179.978 tys. zł (rozdziały 75201, 75213), w tym uposażenia 147.374 tys. zł, wydatki bieżące 32.604 tys. zł, uruchamiane na wniosek dysponentów finansujących te wydatki;

10) składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dla żołnierzy zwolnionych z zawodowej służby wojskowej, niespełniających warunków do nabycia prawa do emerytury wojskowej lub wojskowej renty inwalidzkiej, od uposażenia wypłacanego żołnierzowi po dniu 31 grudnia 1998 r. do dnia zwolnienia ze służby, w wysokości 103.426 tys. zł (rozdział 75213), uruchamiane na wniosek dysponentów finansujących te wydatki;

11) składki do organizacji międzynarodowych finansowane bezpośrednio z rachunku dysponenta części w wysokości 214.386 tys. zł (rozdziały 75213, 75280) nadzorowanych merytorycznie przez osoby funkcyjne wymienione w załączniku Nr 9 do decyzji;

12) kursy i szkolenia realizowane przez uczelnie wojskowe, w ramach dotacji podmiotowej, w wysokości 33.000 tys. zł (rozdział 80302), uruchamiane na wniosek Dyrektora Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego;

13) zmiany organizacyjno-etatowe dotyczące zatrudnienia i funduszu wynagrodzeń pracowników resortu obrony narodowej w wysokości 65.752 tys. zł, w tym wynagrodzenia 55.962 tys. zł oraz pochodne 9.790 tys. zł (rozdziały 75213, 75220), uruchamiane na wniosek Dyrektora Departamentu Spraw Socjalnych;

14) przedsięwzięcia finansowane w ramach „Programu Mobilizacji Gospodarki na lata 2013–2022” w wysokości 99.800 tys. zł (rozdział 75215), nadzorowane przez Dyrektora Departamentu Polityki Zbrojeniowej.

Rozdział 2

Zasady finansowania niektórych zadań

§ 9.

 1. Do merytorycznego nadzoru wykorzystania dotacji udzielanych przez dysponenta części, w trybie i na zasadach określonych w art. 175 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.2)), a w przypadku dotacji celowych – także ich rozliczania zgodnie z postanowieniami art. 152 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych lub zawartymi w odrębnych przepisach zobowiązany jest:

1) Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, Pan Bartłomiej Grabski – dla Agencji Mienia Wojskowego;

2) Dyrektor Departamentu Infrastruktury – dla ZIOTP;

3) Dyrektor Departamentu Komunikacji Społecznej – dla państwowych instytucji kultury (muzeów), fundacji oraz stowarzyszeń;

4) Dyrektor Centrum Operacyjnego Ministra Obrony Narodowej – dla Wojskowego Instytutu Wydawniczego;

5) Dyrektor Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego – dla uczelni wojskowych, Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej w Warszawie w zakresie szkoleń specjalistycznych z medycyny lotniczej;

6) Dyrektor Departamentu Polityki Zbrojeniowej – na utrzymanie mocy produkcyjnych oraz remontowych w jednostkach organizacyjnych, dla których Minister Obrony Narodowej jest organem organizującym i nadzorującym wykonywanie zadań na rzecz obronności państwa (w ramach „Programu Mobilizacji Gospodarki na lata 2013–2022”);

7) Dyrektor Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia – dla Wojskowej Izby Lekarskiej, samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz instytutów badawczych uczestniczących w systemie ochrony zdrowia.

2. Termin zawarcia umów dotyczących zlecania zadań stowarzyszeniom i fundacjom upływa z dniem 25 listopada 2016 r., a termin dostarczenia płatnikowi dokumentów uzasadniających ich uruchomienie upływa z dniem 23 grudnia 2016 r.

3. Termin zawarcia umów na udzielenie dotacji współfinansowania lub finansowania inwestycji oraz zakupów inwestycyjnych, upływa z dniem 31 marca 2016 r. Dla zadań nowych, wprowadzanych do centralnych planów rzeczowych po dniu 31 marca 2016 r., ustala się dwumiesięczny termin zawarcia umowy o udzielenie dotacji celowej, liczony od dnia zatwierdzenia korekty centralnego planu rzeczowego. Termin wykonania umów na udzielone dotacje i dostarczenie płatnikowi dokumentów uzasadniających uruchomienie dotacji upływa z dniem 16 grudnia 2016 r.

§ 10.
 1. Dyrektor Departamentu Kadr nadzoruje wykorzystanie limitów stanów średniorocznych żołnierzy zawodowych oraz podejmuje działania mające na celu realizację funduszu uposażeń w zaplanowanej wielkości.

2. W celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 1, Dyrektor Departamentu Kadr, sporządzi w terminie dwudziestu jeden dni roboczych od dnia ogłoszenia decyzji, harmonogram powołań i zwolnień żołnierzy zawodowych ze służby w poszczególnych miesiącach 2016 r., w podziale na: dysponentów środków budżetowych drugiego stopnia, dysponentów środków budżetowych trzeciego stopnia bezpośrednio podległych dysponentowi części oraz rodzaje Sił Zbrojnych. Harmonogram stanowi podstawę do gospodarowania limitami stanów średniorocznych żołnierzy zawodowych w 2016 r.

3. Harmonogram powołań i zwolnień żołnierzy ze służby, o którym mowa w ust. 2, sporządza się odrębnie dla jednostek organizacyjnych, których uposażenia finansowane są bezpośrednio z budżetu resortu (jednostki budżetowe) oraz dla pozostałych jednostek.

4. Harmonogram powołań i zwolnień żołnierzy ze służby, o którym mowa w ust. 2, w terminie siedmiu dni roboczych od dnia sporządzenia przesyła się właściwym dysponentom.

Rozdział 3

Szczególne zasady realizacji budżetu

§ 11.

 Dysponenci środków budżetowych sporządzają plany finansowe w terminach i na zasadach określonych w § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1542).
§ 12.
 1. Harmonogram realizacji wydatków opracowuje się stosownie do terminów finansowania zadań.

2. Przy składaniu zapotrzebowań na środki budżetowe uwzględnia się w szczególności terminy realizacji zobowiązań oraz kwoty planowanych do realizacji wydatków budżetowych.

3. Dysponenci środków budżetowych drugiego stopnia w ramach sprawowanego nadzoru nad gospodarką finansową podległych dysponentów, obejmują szczególnym nadzorem składanie zapotrzebowań na środki budżetowe oraz stan wykorzystania tych środków w kasach i na rachunkach bankowych z uwzględnieniem pozostałości środków wynikających z zerowania rachunków.

4. Harmonogram realizacji budżetu, wnioski o zmianę limitu otwarcia, wnioski o modyfikację harmonogramu, zapotrzebowania na środki budżetowe, projekty planów finansowych, plany finansowe, wnioski o decyzje zmieniające plany finansowe oraz sprawozdania budżetowe, w zakresie wynikającym z odrębnych przepisów są składane w formie elektronicznej z wykorzystaniem Informatycznego Systemu Obsługi Budżetu Państwa.

§ 13.
 1. Zapotrzebowanie na środki budżetowe z tytułu udzielonej dotacji na kolejny miesiąc składają Dyrektorowi Departamentu Budżetowego dowódcy (dyrektorzy, szefowie, rektorzy oraz Prezes Agencji Mienia Wojskowego) odpowiednio za pośrednictwem właściwych osób, o których mowa w § 9 ust. 1, w terminie do dwunastego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, którego zapotrzebowanie dotyczy.

2. Dowódcy (dyrektorzy, szefowie, rektorzy oraz Prezes Agencji Mienia Wojskowego) otrzymujący dotacje celowe, składają – odpowiednio za pośrednictwem właściwych osób, o których mowa w § 9 ust. 1 – zaktualizowane zapotrzebowania na środki dotacji na kolejną dekadę miesiąca w terminie trzech dni roboczych przed jej rozpoczęciem.

3. Dotacje z tytułu kierowania żołnierzy na kursy i szkolenia w uczelniach wojskowych, ujęte w limicie dysponenta części, uruchamia się w trakcie roku budżetowego, na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego, który przedstawi szczegółowe rozliczenie przeprowadzonych kursów i szkoleń, uwzględniające liczbę osób uczestniczących w kursach i szkoleniach oraz przypadające z tego tytułu kwoty dotacji.

§ 14.
 1. Stosownie do art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330, z późn. zm.3)), w księgach rachunkowych i wyniku finansowym ujmuje się wszystkie uzyskane w danym okresie przez jednostkę organizacyjną przychody, jak i obciążające ją koszty związane z tymi przychodami, dotyczące danego roku obrotowego, niezależnie od terminu ich zapłaty i stosowanego systemu informatycznego.

2. Przy zastosowaniu zasady istotności, występujące w bieżących okresach koszty działalności jednostki organizacyjnej (dotyczące minionych miesięcznych okresów sprawozdawczych, jak też poprzedniego rocznego okresu sprawozdawczego), których nie można bezpośrednio powiązać z przypadającymi na rzecz jednostki organizacyjnej przychodami dotyczącymi danego roku obrotowego (m.in. dodatkowe należności pracowników i żołnierzy z lat ubiegłych, usługi telekomunikacyjne, usługi teleinformatyczne, opłaty za dostarczone media, usługi komunalne) ujmowane są w bieżących okresach sprawozdawczych.

3. Należne dodatkowe wynagrodzenie i uposażenie roczne – bez względu na datę wypłaty – odnosi się w ciężar kosztów działalności jednostki i wykazuje w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy, w którym świadczący pracę (służbę) nabyli prawo do tego wynagrodzenia.

Rozdział 4

Procedury sprawozdawczości w zakresie wydatków budżetowych

§ 15.

 Dysponenci środków budżetowych realizujący wydatki z tytułu udziału polskich kontyngentów wojskowych w misjach i operacjach poza granicami kraju, przedstawiają Dyrektorowi Departamentu Budżetowego oraz, do wiadomości, Dowódcy Operacyjnemu Rodzajów Sił Zbrojnych, kwartalne informacje o poniesionych wydatkach na poszczególne polskie kontyngenty wojskowe, w terminie do dwudziestego dnia miesiąca następującego po danym kwartale, a rozliczenie za czwarty kwartał 2016 r. do dnia 27 stycznia 2017 r.
§ 16.
 1. Rektorzy uczelni wojskowych, dyrektorzy muzeów, Dyrektor ZIOTP, a także Dyrektor Wojskowego Instytutu Wydawniczego przekażą odpowiednio Dyrektorowi Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego, Dyrektorowi Departamentu Komunikacji Społecznej, Dyrektorowi Departamentu Infrastruktury, Dyrektorowi Centrum Operacyjnego Ministra Obrony Narodowej, jak również do wiadomości Dyrektorowi Departamentu Budżetowego, zatwierdzone plany finansowe lub rzeczowo-finansowe, w terminie czternastu dni od dnia ogłoszenia decyzji.

2. Rektorzy uczelni wojskowych, Dyrektor Wojskowego Instytutu Wydawniczego oraz dyrektorzy muzeów przekażą odpowiednio Dyrektorowi Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego, Dyrektorowi Centrum Operacyjnego Ministra Obrony Narodowej oraz Dyrektorowi Departamentu Komunikacji Społecznej rozliczenia z wykorzystania dotacji podmiotowej w terminie do dnia dwudziestego miesiąca następującego po zakończeniu danego kwartału, przy czym za czwarty kwartał 2016 r. do dnia 17 lutego 2017 r.

3. Dyrektorzy departamentów, o których mowa w ust. 1, oraz Dyrektor Centrum Operacyjnego Ministra Obrony Narodowej przekazują Dyrektorowi Departamentu Budżetowego rozliczenia z wykorzystania dotacji podmiotowych w terminie do trzydziestego dnia miesiąca następującego po zakończeniu danego kwartału, przy czym za czwarty kwartał 2016 r. do dnia 28 lutego 2017 r.

4. Osoby, o których mowa w § 9 ust. 1, w terminie do dnia 21 grudnia 2016 r., zobowiązani są przedstawić Dyrektorowi Departamentu Budżetowego wykaz jednostek organizacyjnych, którym przyznano w 2016 r. dotacje podmiotowe i celowe oraz kwoty tych dotacji.

§ 17.
 1. Sprawozdania sporządzone na podstawie:

1) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej w układzie zadaniowym (Dz. U. Nr 298, poz. 1766),

2) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. poz. 119 oraz z 2015 r. poz. 459 i 1511)

– przekazywane są przez Prezesa Agencji Mienia Wojskowego oraz Dyrektora ZIOTP, osobom funkcyjnym, pełniącym, w imieniu Ministra Obrony Narodowej, funkcję organu założycielskiego lub nadzorującego.

2. Osoby funkcyjne, o których mowa w ust. 1, lub osoby przez nie upoważnione, dokonują kontroli formalno-rachunkowej sprawozdań sporządzonych na podstawie rozporządzeń wskazanych w ust. 1 i przekazują je Ministrowi Finansów.

§ 18.
 Dyrektor Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego przekazuje Ministrowi Obrony Narodowej oraz, do wiadomości, Dyrektorowi Departamentu Budżetowego i Dyrektorowi Departamentu Polityki Zbrojeniowej, informację z realizacji wydatków związanych z badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi w dziedzinie obronności, realizowanymi z części 28 budżetu państwa, której dysponentem jest Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w terminie dwudziestu dni po zakończeniu pierwszego półrocza oraz informację roczną, w terminie do dnia 17 lutego 2017 r.

Rozdział 5

Przepisy przejściowe i końcowe

§ 19.

 1. Wpływy z tytułu przychodów Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych, o których mowa w art. 11 ust 3 pkt 1 i 7 ustawy z dnia 25 maja 2001 r. o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1716), podlegają przekazaniu bezpośrednio na rachunek Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych prowadzony przez Departament Budżetowy w Banku Gospodarstwa Krajowego o numerze 18 1130 1017 0020 1232 7920 0001.

2. Wpływy, o których mowa w ust. 1, dotyczące lat ubiegłych mogą być przejściowo gromadzone na dotychczasowych rachunkach pomocniczych.

3. Do wpływów ujętych w bilansie zamknięcia za 2015 r. stosuje się odpowiednio dotychczasowe zasady ewidencji księgowej.

§ 20.
 Sfinansowanie użycia jednostek zgłoszonych do Sił Odpowiedzi Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego (SON) oraz Grupy Bojowej Unii Europejskiej realizuje się przez zmianę planu finansowego.
§ 21.
 1. Zadania związane z organizacją i przeprowadzeniem Szczytu Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Rzeczypospolitej Polskiej w 2016 r., za które odpowiedzialny jest resort, finansowane są z części 29 Obrona narodowa:

1) w zakresie wydatków majątkowych w ramach centralnych planów rzeczowych;

2) w zakresie wydatków bieżących w ramach planów finansowych dysponentów środków budżetowych.

2. Zadania dotyczące przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1, w zakresie odpowiedzialności innych ministerstw i instytucji, finansowane są z innych części budżetu państwa w ramach wydatków obronnych.

3. Zmiany planu finansowego związane z realizacją zadań, o których mowa w ust. 1 i 2, realizowane są na wniosek przewodniczącego Resortowego Zespołu do spraw Organizacyjnego Przygotowania Szczytu Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Rzeczypospolitej Polskiej w 2016 r.

§ 22.
 Dysponenci środków budżetowych wprowadzają samodzielnie do ewidencji księgowej w 2016 r. plan finansowy oraz jego zmiany w układzie zadaniowym, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do decyzji.
§ 23.
 Wypłaty nagród i zapomóg przyznane z funduszy, o których mowa w § 8, dysponenci środków budżetowych realizują z rozdziału, w którym otrzymali zwiększenie planu finansowego od dysponenta części.
§ 24.
 Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 1 stycznia 2016 r.

Minister Obrony Narodowej: A. Macierewicz

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 742 i 1544, z 2013 r. poz. 675, 829, 1005, 1588 i 1650, z 2014 r. poz. 7, 768, 821, 1004, 1146, 1198 oraz z 2015 r. poz. 357, 860, 1187, 1240, 1268, 1767 i 1923.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830,1854, 1890 i 2150.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 613, z 2014 r. poz. 768 i 1100 oraz z 2015 r. poz. 4, 978, 1045, 1166, 1333, 1844 i 1893.

Załącznik 1. [ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETU RESORTU ORAZ ICH PODZIAŁ NA DYSPONENTÓW ŚRODKÓW BUDŻETOWYCH WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA 2016 R.]

Załączniki do decyzji Nr 8/MON
Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 stycznia 2016 r. (Dz. Urz. MON poz. 11)

Załącznik Nr 1

ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETU RESORTU ORAZ ICH PODZIAŁ NA DYSPONENTÓW ŚRODKÓW BUDŻETOWYCH WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA 2016 R.

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 2. [ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU RESORTU WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2016 R.]

Załącznik Nr 2

ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU RESORTU WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2016 R.

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 3. [ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU RESORTU ORAZ ICH PODZIAŁ NA DYSPONENTÓW WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2016 R.]

Załącznik Nr 3

ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU RESORTU ORAZ ICH PODZIAŁ NA DYSPONENTÓW WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2016 R.

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 4. [PODZIAŁ LIMITÓW STANÓW ŚREDNIOROCZNYCH ŻOŁNIERZY I FUNKCJONARIUSZY NA 2016 R.]

Załącznik Nr 4

PODZIAŁ LIMITÓW STANÓW ŚREDNIOROCZNYCH ŻOŁNIERZY I FUNKCJONARIUSZY NA 2016 R.

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 5. [WYKAZ DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU RESORTU NA 2016 R. – FINANSOWANYCH Z RACHUNKU DYSPONENTA CZĘŚCI]

Załącznik Nr 5

WYKAZ DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU RESORTU NA 2016 R. – FINANSOWANYCH Z RACHUNKU DYSPONENTA CZĘŚCI

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 6. [PRZYCHODY I KOSZTY PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO „FUNDUSZ MODERNIZACJI SIŁ ZBROJNYCH” ORAZ INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ „ZAKŁAD INWESTYCJI ORGANIZACJI TRAKTATU PÓŁNOCNOATLANTYCKIEGO” NA 2016 R.]

Załącznik Nr 6

PRZYCHODY I KOSZTY PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO „FUNDUSZ MODERNIZACJI SIŁ ZBROJNYCH” ORAZ INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ „ZAKŁAD INWESTYCJI ORGANIZACJI TRAKTATU PÓŁNOCNOATLANTYCKIEGO” NA 2016 R.

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 7. [ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU RESORTU W UKŁADZIE ZADANIOWYM ORAZ ICH PODZIAŁ NA DYSPONENTÓW]

Załącznik Nr 7

ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU RESORTU W UKŁADZIE ZADANIOWYM ORAZ ICH PODZIAŁ NA DYSPONENTÓW

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 8. [KATALOG FUNKCJI, ZADAŃ, PODZADAŃ, DZIAŁAŃ, CELÓW I MIERNIKÓW ICH WYKONANIA ORAZ OSÓB FUNKCYJNYCH ODPOWIEDZIALNYCH (WSPÓŁODPOWIEDZIALNYCH) ZA ICH PLANOWANIE, MONITOROWANIE REALIZACJI I OCENĘ WYKONANIA W RAMACH CZĘŚCI 29 OBRONA NARODOWA W 2016 R.]

Załącznik Nr 8

KATALOG FUNKCJI, ZADAŃ, PODZADAŃ, DZIAŁAŃ, CELÓW I MIERNIKÓW ICH WYKONANIA ORAZ OSÓB FUNKCYJNYCH ODPOWIEDZIALNYCH (WSPÓŁODPOWIEDZIALNYCH) ZA ICH PLANOWANIE, MONITOROWANIE REALIZACJI I OCENĘ WYKONANIA W RAMACH CZĘŚCI 29 OBRONA NARODOWA W 2016 R.

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 9. [SKŁADKI DO ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH FINANSOWANE BEZPOŚREDNIO Z RACHUNKU DYSPONENTA CZĘŚCI]

Załącznik Nr 9

SKŁADKI DO ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH FINANSOWANE BEZPOŚREDNIO Z RACHUNKU DYSPONENTA CZĘŚCI

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA