REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2016 poz. 14

Departament Strategii i Planowania Obronnego

ZARZĄDZENIE Nr 6/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 17 lutego 2016 r.

w sprawie organizacji, składu oraz miejsca i trybu pracy Zespołu Zarządzania Kryzysowego Ministra Obrony Narodowej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1166 oraz z 2015 r. poz. 1485) ustala się, co następuje:

§ 1.

 1. Tworzy się Zespół Zarządzania Kryzysowego Ministra Obrony Narodowej, zwany dalej „Zespołem”.

2. Zespół jest organem opiniodawczo-doradczym Ministra Obrony Narodowej w sprawach realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

3. Zespół realizuje zadania określone w art. 12 ust. 2c ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym, zwanej dalej „ustawą”.

§ 2.

 1. W skład Zespołu wchodzą:

1) przewodniczący – Minister Obrony Narodowej;

2) zastępcy przewodniczącego – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych;

3) sekretarz – Zastępca Szefa Sztabu do Spraw Operacyjnych Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych;

4) członkowie:

a) Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego,

b) podsekretarze stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej,

c) Dyrektor Generalny Ministerstwa Obrony Narodowej,

d) Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych,

e) Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej,

f) Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego,

g) Szef Służby Wywiadu Wojskowego,

h) Dowódca Garnizonu Warszawa,

i) Rzecznik Prasowy Ministra Obrony Narodowej.

2. W przypadku nieobecności przewodniczącego Zespołu, jego funkcję pełni wyznaczony przez niego zastępca.

3. Przewodniczący Zespołu, z własnej inicjatywy lub na wniosek pozostałych osób wchodzących w skład Zespołu, może zapraszać do udziału w posiedzeniach Zespołu inne osoby, również spoza resortu obrony narodowej.

§ 3.

 1. Głównym miejscem posiedzeń Zespołu jest siedziba Ministra Obrony Narodowej w Warszawie przy ul. Klonowej 1.

2. W przypadku, gdy posiedzenie Zespołu nie może odbyć się w głównym miejscu posiedzeń, Dyrektor Generalny Ministerstwa Obrony Narodowej, w porozumieniu z przewodniczącym Zespołu, wskazuje inne miejsce posiedzeń Zespołu.

§ 4.

 1. Posiedzenia Zespołu odbywają się zgodnie z ramowym harmonogramem, zatwierdzonym przez przewodniczącego Zespołu.

2. W uzasadnionych przypadkach, przewodniczący Zespołu może zwołać posiedzenie Zespołu w trybie doraźnym, z własnej inicjatywy lub na wniosek innych osób wchodzących w skład Zespołu.

3. Posiedzenia Zespołu mogą być również zwoływane na potrzeby treningów i ćwiczeń zarządzania kryzysowego.

4. Z posiedzeń Zespołu sporządza się protokół, który zatwierdza przewodniczący Zespołu.

§ 5.

 Przewodniczący Zespołu:

1) zwołuje posiedzenia Zespołu;

2) kieruje pracami Zespołu podczas posiedzeń;

3) ustala tryb i zakres wykonywania zadań przez osoby wchodzące w skład Zespołu;

4) może zlecać ekspertom opracowanie ekspertyz, opinii lub koncepcji rozwiązań programowych, systemowych i organizacyjnych.

§ 6.

 1. Osoby wchodzące w skład Zespołu uczestniczą w jego pracach osobiście.

2. W uzasadnionych przypadkach, osobę wchodzącą w skład Zespołu może reprezentować jego etatowy zastępca lub upoważniona przez niego osoba.

§ 7.

 Sekretarz Zespołu:

1) sporządza ramowy harmonogram posiedzeń Zespołu;

2) informuje osoby wchodzące w skład Zespołu o miejscu, terminie i tematyce posiedzenia;

3) przygotowuje oraz koordynuje opracowanie materiałów merytorycznych dla Zespołu;

4) sporządza protokół z posiedzeń Zespołu;

5) współpracuje z rzecznikiem prasowym Ministra Obrony Narodowej w zakresie przygotowania projektów komunikatów prasowych i wytycznych komunikacyjnych;

6) kompletuje i przechowuje dokumentację wytworzoną w trakcie posiedzeń Zespołu, dokonuje kwalifikacji i klasyfikacji archiwalnej oraz brakowania dokumentacji niearchiwalnej Zespołu po okresie jej przechowywania.

§ 8.

 Obsługę posiedzeń Zespołu zapewniają:

1) pod względem organizacyjno-logistycznym:

a) w głównym miejscu posiedzeń Zespołu – Dyrektor Centrum Operacyjnego Ministra Obrony Narodowej,

b) w innym miejscu posiedzeń Zespołu – osoba kierująca komórką lub jednostką organizacyjną, w której zaplanowano posiedzenie;

2) pod względem zabezpieczenia teleinformatycznego – Szef Inspektoratu Systemów Informacyjnych;

3) pod względem obsługi kancelaryjnej:

a) w głównym miejscu posiedzeń Zespołu – Dyrektor Departamentu Ochrony Informacji Niejawnych,

b) w innym miejscu posiedzeń Zespołu – osoba kierująca komórką lub jednostką organizacyjną właściwą do obsługi kancelaryjnej miejsca wskazanego na podstawie § 3 ust. 2.

4) pod względem obsługi prasowo-informacyjnej – Dyrektor Centrum Operacyjnego Ministra Obrony Narodowej;

5) pod względem zabezpieczenia kontrwywiadowczego – Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego.

§ 9.

 Traci moc zarządzenie Nr l/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie organizacji, składu oraz miejsca i trybu pracy Zespołu Zarządzania Kryzysowego Ministerstwa Obrony Narodowej (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 31).

§ 10.

Zarządzenie wchodzi życie z dniem ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: A. Macierewicz

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-02-18
  • Data wejścia w życie: 2016-02-18
  • Data obowiązywania: 2016-02-18
  • Dokument traci ważność: 2019-03-25
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA