REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2016 poz. 21

Zarząd Planowania Użycia Sił Zbrojnych i Szkolenia – P3/P7

DECYZJA NR 39/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 03 marca 2016 r.

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej Ministra Obrony Narodowej do przeprowadzenia sprawdzianu sprawności fizycznej żołnierzy zawodowych w 2016 r.

Tekst pierwotny

Na podstawie § 5 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie przeprowadzania sprawdzianu sprawności fizycznej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 848) oraz § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933) ustala się, co następuje:

1. Powołuje się Komisję Egzaminacyjną Ministra Obrony Narodowej do przeprowadzenia sprawdzianu sprawności fizycznej żołnierzy zawodowych, zwaną dalej „Komisją”, w składzie określonym w załączniku nr 1 do decyzji, której zadaniem jest:

1) przeprowadzenie w terminie od dnia 9 maja do dnia 30 czerwca 2016 r. sprawdzianu sprawności fizycznej w obiektach sportowych: Departamentu Administracyjnego w Warszawie przy ul. Rakowieckiej 4a, Akademii Obrony Narodowej w Warszawie przy Al. gen. Antoniego Chruściela „Montera” 103, Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej w Warszawie przy ul. Jana Ostroroga 35 oraz wytypowanych jednostkach wojskowych Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych wskazanych w załączniku nr 4 do decyzji, dla żołnierzy zawodowych komórek organizacyjnych urzędu Ministra Obrony Narodowej i jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych, a także żołnierzy zawodowych pełniących służbę na stanowiskach służbowych w instytucjach cywilnych, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1414 i 1822 oraz z 2015 r. poz. 1066, 1217, 1268 i 1830) oraz będących w rezerwie kadrowej – zgodnie z załącznikiem nr 2 do decyzji.

2) przeprowadzenie sprawdzianu sprawności fizycznej dla żołnierzy zawodowych pełniących służbę zawodową poza granicami państwa zgodnie z załącznikiem nr 3 do decyzji, po ich powrocie do kraju, w terminie od dnia 9 maja do dnia 30 czerwca 2016 r. oraz w dniach 5–21 września 2016 r. i w dniach 6–7 października 2016 r.;

3) przeprowadzenie w dniu 28 kwietnia 2016 r. w godz. 9.00–12.00 w obiektach sportowych Akademii Obrony Narodowej instruktażu dla osób wyznaczonych decyzją/rozkazem właściwych przełożonych do wykonania zadań związanych z realizacją i rozliczeniem sprawdzianu sprawności fizycznej w komórkach i jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych, wymienionych w załączniku nr 2 do decyzji;

4) przeprowadzenie w dniach 5–21 września 2016 r. oraz w dniach 6 i 7 października 2016 r. sprawdzianu sprawności fizycznej dla żołnierzy, którzy z przyczyn służbowych lub z przyczyn zdrowotnych nie przystąpili do tego sprawdzianu w terminie, o którym mowa w pkt 1 ppkt 1 decyzji;

5) przedstawienie dowódcom (dyrektorom, komendantom, szefom) komórek organizacyjnych urzędu Ministra Obrony Narodowej i jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych wykazu żołnierzy uprawnionych do nadania Wojskowej Odznaki Sprawności Fizycznej.

2. Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego:

1) skieruje do prac w składzie Komisji swoich przedstawicieli zgodnie z załącznikiem nr 1 do decyzji;

2) przystąpi do sprawdzianu sprawności fizycznej przed komisją oraz zapewni podległej kadrze zawodowej możliwość praktycznego uczestniczenia w sprawdzianie sprawności fizycznej w terminach określonych w załączniku nr 4 do decyzji.

3. Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych:

1) umożliwi odbycie przed komisjami egzaminacyjnymi jednostek wojskowych bezpośrednio sobie podporządkowanych sprawdzianu sprawności fizycznej żołnierzom jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych zgodnie z załącznikiem nr 5 do decyzji;

2) skieruje do prac w składzie Komisji swoich przedstawicieli, zgodnie z załącznikiem nr 1 do decyzji;

3) udostępni miejsce pracy dla Komisji oraz obiekty sportowe do realizacji sprawdzianu w terminie, o którym mowa w pkt 1, zgodnie z załącznikiem nr 4 do decyzji;

4) zapewni dla potrzeb Komisji, o której mowa w załączniku nr 4 do decyzji, opiekę medyczną oraz pojazd sanitarny wraz z kierowcą do zabezpieczenia sprawdzianu sprawności fizycznej żołnierzy zawodowych prowadzonego w wytypowanych, podległych jednostkach wojskowych organizujących sprawdzian.

4. Rektorzy – Komendanci uczelni wojskowych przystąpią do sprawdzianu przed Komisją oraz skierują do sprawdzianu sprawności fizycznej przed Komisją swoich zastępców oraz żołnierzy – szefów/kierowników komórek organizacyjnych w uczelniach odpowiedzialnych za wychowanie fizyczne i sport, w terminach określonych w załączniku nr 4 do decyzji;

5. Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej udostępni pływalnię do realizacji sprawdzianu sprawności fizycznej dla Komisji w dniach 12–31 maja 2016 r., 27–30 czerwca 2016 r. oraz 6 i 7 października 2016 r. w godz. 13.00–14.30, zgodnie z załącznikiem nr 4 do decyzji.

6. Dyrektor Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia:

1) zapewni właściwe zabezpieczenie medyczne sprawdzianu sprawności fizycznej żołnierzy zawodowych prowadzonego w obiektach sportowych Departamentu Administracyjnego w Warszawie przy ul. Rakowieckiej 4a, Akademii Obrony Narodowej w Warszawie przy Al. gen. Antoniego Chruściela „Montera” 103, Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej w Warszawie przy ul. Jana Ostroroga 35 w terminach określonych w załączniku nr 4 do decyzji;

2) zapewni opiekę medyczną do zabezpieczenia sprawdzianu sprawności fizycznej żołnierzy zawodowych prowadzonego w wytypowanych jednostkach wojskowych wskazanych w załączniku nr 4 do decyzji, znajdujących się poza Garnizonem Warszawa;

3) przystąpi do sprawdzianu przed Komisją oraz zapewni podległej kadrze zawodowej możliwość praktycznego uczestniczenia w sprawdzianie sprawności fizycznej przed Komisją w terminach określonych w załączniku nr 4 do decyzji;

4) zapewni podległej kadrze zawodowej możliwość praktycznego uczestniczenia w sprawdzianie sprawności fizycznej przed komisjami Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do decyzji.

7. Dyrektor Departamentu Administracyjnego:

1) wydzieli środki transportowe w celu zabezpieczenia pracy Komisji, zgodnie z zapotrzebowaniem zgłoszonym przez Szefa Zarządu Planowania Użycia Sił Zbrojnych i Szkolenia – P3/P7 Sztabu Generalnego Wojska Polskiego;

2) skieruje do prac w składzie Komisji swojego przedstawiciela, zgodnie z załącznikiem nr 1 do decyzji;

3) udostępni miejsce pracy dla Komisji oraz obiekty sportowe do realizacji sprawdzianu sprawności fizycznej w terminach określonych w załączniku nr 4 do decyzji;

4) zapewni podległej kadrze zawodowej możliwość praktycznego uczestniczenia w sprawdzianie sprawności fizycznej przed Komisją w terminach zgodnie z załącznikiem nr 4 do decyzji.

8. Dyrektor Wojskowego Instytutu Medycznego oraz Dyrektor Narodowego Centrum Kryptologii:

1) skierują do prac w składzie Komisji swojego przedstawiciela, zgodnie z załącznikiem nr 1 do decyzji;

2) przystąpią do sprawdzianu przed Komisją oraz zapewnią podległej kadrze zawodowej możliwość praktycznego uczestniczenia w sprawdzianie sprawności fizycznej przed Komisją w terminach określonych w załączniku nr 4 do decyzji.

9. Dyrektor Departamentu Kadr:

1) spowoduje sporządzenie imiennych list żołnierzy, zgodnie z załącznikiem nr 7 do decyzji, pełniących służbę:

a) na stanowiskach służbowych w instytucjach cywilnych, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych,

b) w rezerwie kadrowej Ministra Obrony Narodowej,

c) w rezerwie kadrowej Dyrektora Departamentu Kadr;

2) spowoduje przekazanie sporządzonych list Przewodniczącemu Komisji do dnia 25 kwietnia 2016 r. oraz powiadomienie żołnierzy, o których mowa w ppkt 1 lit. a o miejscach i terminach prowadzonych sprawdzianów;

3) rozliczy, przed Przewodniczącym Komisji, żołnierzy wymienionych w ppkt 1 lit. a–c z przystąpienia do sprawdzianu sprawności fizycznej, przeprowadzonego w terminie określonym w pkt 1 ppkt 1 poprzez:

a) przesłanie do dnia 15 lipca 2016 r., wykazu żołnierzy wraz z ocenami ze sprawdzianu, łącznie z zaświadczeniami o zaliczeniu sprawdzianu sprawności fizycznej wydanymi zgodnie z załącznikiem nr 4 do rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie przeprowadzania sprawdzianu sprawności fizycznej żołnierzy zawodowych lub podaniem i udokumentowaniem powodu nieprzystąpienia przez nich do sprawdzianu w tym terminie,

b) przesłanie do dnia 15 października 2016 r., wykazu żołnierzy wraz z ocenami ze sprawdzianu, łącznie z zaświadczeniami o zaliczeniu sprawdzianu sprawności fizycznej wydanymi zgodnie z załącznikiem nr 4 do rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie przeprowadzania sprawdzianu sprawności fizycznej żołnierzy zawodowych lub podaniem i udokumentowaniem powodu nieprzystąpienia przez nich do sprawdzianu w tym terminie;

4) umożliwi podległej kadrze zawodowej praktyczne uczestnictwo w sprawdzianie sprawności fizycznej przed Komisją w terminach, zgodnie z załącznikiem nr 4 do decyzji.

10. Rektor – Komendant Akademii Obrony Narodowej oraz Rektor – Komendant Akademii Marynarki Wojennej udostępni miejsce pracy dla Komisji oraz obiekty sportowe do realizacji sprawdzianu sprawności fizycznej w terminach zgodnie z załącznikiem nr 4 do decyzji, a także skieruje do prac w składzie Komisji swojego przedstawiciela, zgodnie z załącznikiem nr 1 do decyzji.

11. Dowódca Garnizonu Warszawa skieruje lekarza i ratownika medycznego (lub pielęgniarkę) oraz pojazd sanitarny wraz z kierowcą do zabezpieczenia sprawdzianu sprawności fizycznej żołnierzy zawodowych prowadzonego w obiektach sportowych Departamentu Administracyjnego w Warszawie przy ul. Rakowieckiej 4a, Akademii Obrony Narodowej przy Al. gen. Chruściela 103, Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej w Warszawie przy ul. Jana Ostroroga 35, w terminach zgodnie z załącznikiem nr 4 do decyzji.

12. Dyrektor Biura Ewidencji Osobowej Wojska Polskiego:

1) przekaże Przewodniczącemu Komisji w terminie do dnia 20 kwietnia 2016 r. bazę danych ewidencyjnych z systemu SEW – on line żołnierzy zawodowych, którzy będą zdawać sprawdzian przed Komisją, zgodnie z załącznikami nr 2, 3 i 5 do decyzji;

2) zapewni podległej kadrze zawodowej możliwość praktycznego uczestniczenia w sprawdzianie sprawności fizycznej przed Komisją w terminach zgodnie z załącznikiem nr 4.

13. Osoby zajmujące kierownicze stanowiska w Ministerstwie Obrony Narodowej, dyrektorzy (szefowie) komórek organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej oraz dowódcy (szefowie, komendanci) jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej decyzji:

1) spowodują przekazanie do dnia 25 kwietnia 2016 r. Przewodniczącemu Komisji imiennych list żołnierzy, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 7 do decyzji;

2) skierują w dniu 27 kwietnia 2016 r. do Akademii Obrony Narodowej (hala sportowa) na instruktaż osoby wyznaczone swoją decyzją (rozkazem) do realizacji zadań związanych z realizacją i rozliczeniem sprawdzianu sprawności fizycznej w podległej jednostce lub komórce organizacyjnej w 2016 r.;

3) zapewnią transport dla podległych żołnierzy zawodowych do miejsca przeprowadzenia sprawdzianu sprawności fizycznej;

4) rozliczą przed Przewodniczącym Komisji podległych im żołnierzy z przystąpienia do sprawdzianu sprawności fizycznej poprzez:

a) przesłanie do dnia 10 lipca 2016 r. liczby i wykazu żołnierzy, którzy nie przystąpili do sprawdzianu w terminie określonym w pkt 1 ppkt 1 wraz z podaniem i udokumentowaniem powodu nieprzystąpienia;

b) przesłanie do dnia 15 października 2016 r. liczby i wykazu żołnierzy, którzy nie przystąpili do sprawdzianu w terminie określonym w pkt 1 ppkt 4 wraz z podaniem i udokumentowaniem powodu nieprzystąpienia;

5) do dnia 31 grudnia 2016 r. wydadzą decyzję (rozkaz) potwierdzający uzyskane przez podległych żołnierzy oceny ze sprawdzianu sprawności fizycznej w 2016 r.

14. Żołnierze zajmujący kierownicze stanowiska w Ministerstwie Obrony Narodowej, dyrektorzy (szefowie) komórek organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej oraz dowódcy (szefowie, komendanci) komórek i jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych wymienieni w złącznikach nr 2 i 3 do decyzji przystąpią do sprawdzianu przed Komisją oraz zapewnią podległej kadrze zawodowej możliwość praktycznego uczestniczenia w sprawdzianie sprawności fizycznej przed Komisją w terminach określonych w załączniku nr 4 do decyzji.

15. Szefowie Wojewódzkich Sztabów Wojskowych:

1) przystąpią do sprawdzianu przed Komisją oraz zapewnią podległej kadrze zawodowej możliwość praktycznego uczestniczenia w sprawdzianie sprawności fizycznej przed Komisją w terminach określonych w załączniku nr 4 do decyzji;

2) wystąpią do właściwych jednostek wojskowych o zabezpieczenie opieki medycznej oraz pojazdu sanitarnego wraz z kierowcą do realizacji sprawdzianu sprawności fizycznej żołnierzy zawodowych prowadzonego w wytypowanych jednostkach wojskowych w terminach określonych w załączniku nr 4 do decyzji, zgodnie z załącznikiem nr 6 do decyzji;

3) rozliczą przed Przewodniczącym Komisji podległych im żołnierzy z przystąpienia do sprawdzianu sprawności fizycznej poprzez:

a) przesłanie do dnia 10 lipca 2016 r. ilości i wykazu żołnierzy, którzy nie przystąpili do sprawdzianu w terminie podanym w pkt 1 ppkt 1 wraz z podaniem i udokumentowaniem powodu nieprzystąpienia;

b) przesłanie do dnia 15 października 2016 r. ilości i wykazu żołnierzy, którzy nie przystąpili do sprawdzianu w terminie podanym w pkt 1 ppkt 4 wraz z podaniem i udokumentowaniem powodu nieprzystąpienia;

4) do dnia 31 grudnia 2016 r. wydadzą decyzję (rozkaz) potwierdzający uzyskane przez podległych żołnierzy oceny ze sprawdzianu sprawności fizycznej w 2016 r.

16. Dowódcy (dyrektorzy, komendanci, szefowie) jednostek organizacyjnych wymienionych w załączniku nr 5 do decyzji:

1) określą decyzją (rozkazem) termin i miejsce przeprowadzenia sprawdzianu w jednostce wojskowej przeprowadzającej sprawdzian sprawności fizycznej dla podległych im żołnierzy po wcześniejszym uzgodnieniu z dowódcą tej jednostki;

2) rozliczą przed Przewodniczącym Komisji przystąpienie do sprawdzianu przez podległych im żołnierzy poprzez:

a) przesłanie do dnia 10 lipca 2016 r. ilości i wykazu żołnierzy, którzy nie przystąpili do sprawdzianu w terminie określonym w pkt 1 ppkt 1 wraz z podaniem i udokumentowaniem powodu nieprzystąpienia oraz pliki generowane w programie Sl SPRAWDZIAN zawierające dane ze sprawdzianu odbytego przez podległych żołnierzy,

b) przesłanie do dnia 15 października 2016 r. ilości i wykazu żołnierzy, którzy nie przystąpili do sprawdzianu w terminie określonym w pkt 1 ppkt 4 wraz z podaniem i udokumentowaniem powodu nieprzystąpienia oraz pliki generowane w programie Sl SPRAWDZIAN zawierające dane ze sprawdzianu odbytego przez podległych żołnierzy;

3) do dnia 31 grudnia 2016 r. wydadzą decyzję (rozkaz) potwierdzający uzyskane przez podległych żołnierzy oceny ze sprawdzianu sprawności fizycznej w 2016 r.

17. Przewodniczący Komisji:

1) spowoduje przeprowadzenie, w terminie od dnia 9 maja do dnia 30 czerwca 2016 r. sprawdzianu sprawności fizycznej żołnierzy zawodowych określonym w załączniku nr 4 do decyzji;

2) spowoduje przeprowadzenie, w terminie 5–21 września 2016 r. oraz w dniach 6–7 października 2016 r., sprawdzianu sprawności fizycznej dla żołnierzy, którzy z przyczyn służbowych lub z przyczyn zdrowotnych nie przystąpili do tego sprawdzianu w terminie, o którym mowa w pkt 1 ppkt 1;

3) spowoduje wydawanie żołnierzom zdającym sprawdzian sprawności fizycznej zaświadczeń o jego wynikach w dniu przystąpienia do sprawdzianu;

4) spowoduje przeprowadzenie rozliczenia przystąpienia do sprawdzianu sprawności fizycznej w terminach określonych w pkt 13 ppkt 4, pkt 15 ppkt 3 i pkt 16 ppkt 2;

5) przedstawi Ministrowi Obrony Narodowej meldunek:

a) do dnia 15 listopada 2016 r. ze sprawdzianu sprawności fizycznej, przeprowadzonego przez Komisję,

b) do dnia 15 grudnia 2016 r. ze sprawdzianu sprawności fizycznej, przeprowadzonego w resorcie obrony narodowej.

18. Żołnierze zawodowi wymienieni w załączniku nr 2 do decyzji, którzy z usprawiedliwionych przyczyn służbowych lub zdrowotnych nie będą mogli uczestniczyć w sprawdzianie sprawności fizycznej w wyznaczonym dla nich i określonym w załączniku nr 4 do decyzji terminie, odbywają sprawdzian w ramach czasu pracy Komisji w okresie od dnia 9 maja do dnia 30 czerwca 2016 r.

19. Wytyczne Ministra Obrony Narodowej do przeprowadzenia i rozliczenia sprawdzianu sprawności fizycznej żołnierzy zawodowych w 2016 r., stanowią załącznik nr 8 do decyzji.

20. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: A. Macierewicz

Załącznik 1. [SKŁAD KOMISJI EGZAMINACYJNEJ MINISTRA OBRONY NARODOWEJ DO PRZEPROWADZENIA SPRAWDZIANU SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ ŻOŁNIERZY W 2016 R.]

Załączniki do decyzji Nr 39/MON
Ministra Obrony Narodowej
z dnia 3 marca 2016 r. (poz. 21)

Załącznik nr 1

SKŁAD
KOMISJI EGZAMINACYJNEJ MINISTRA OBRONY NARODOWEJ DO PRZEPROWADZENIA SPRAWDZIANU SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ ŻOŁNIERZY W 2016 R.

Lp.

FUNKCJA

STOPIEŃ, IMIĘ I NAZWISKO

Termin

JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA

1.

Przewodniczący

I Zastępca Szefa Sztabu Generalnego WP

09.05–31.12

Sztab Generalny WP

2.

I Zastępca przewodniczącego

gen. bryg. Wojciech KUCHARSKI

09.05–31.12

3.

Zastępca przewodniczącego

ppłk Mirosław BEMBNOWICZ

09.05–31.12

4.

Sekretarz

st. chor. sztab. Tomasz ZAWIESKA

09.05–31.12

5.

 

ppłk Mariusz CEJMAŃSKI

12.05–31.12

6.

ppłk Tomasz BRYLEWSKI

12.05–31.12

7.

p. Anna KUZAWIŃSKA RÜEGG

09.05–31.12

8.

ppłk Krzysztof GONTARSKI

01–03, 20–23.06

Wojskowy Instytut Medyczny

9.

p. Tomasz DĄBROWSKI

09.05–31.12

Departament Komunikacji Społecznej

10.

mjr Piotr BARCZAK

11–12.05, 28.06, 19.09

Dowództwo Generalne RSZ. Członkowie komisji biorący udział w sprawdzianie, w miejscach pracy komisji w macierzystych MSD lub innych garnizonach.

11.

mjr Rafał ZIELINSKI

10.05

12.

mjr Cezary MŁYNARCZYK

09.05, 27.06 12.09

13.

mjr Mariusz DENKEWICZ

09.05, 20.06, 13.09

14.

mjr Witold BUBAK

11.05,22.06, 13.09

15.

ppłk Grzegorz GORCZYCA

11–12.05, 28.06, 19.09

16.

mjr Paweł WÓJCIK

10.05, 21.06, 13.09

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Krakowie

17.

mjr Krzysztof CZERWC

17.05

Wojskowe Studium Nauczania Języków Obcych w Łodzi

18.

kmdr. por. Dariusz SAPIEJKA

23.05, 29.06, 20.09

Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni

19.

p. Marek MICHALAK

21.05, 30.06, 21.09

22 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Olsztynie

20.

 

p. Przemysław ZAŁĘCKI

12.05–31.12

Departament Administracyjny

21.

 

mjr Łukasz KACA

09.05–31.12

Narodowe Centrum Kryptologii

 

Załącznik 2. [WYKAZ KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH MINISTERSTWA OBRONY NARODOWEJ I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH PODLEGŁYCH MINISTROWI OBRONY NARODOWEJ LUB PRZEZ NIEGO NADZOROWANYCH WRAZ Z ICH BEZPOŚREDNIM PODPORZĄDKOWANIEM, KTÓRYCH ŻOŁNIERZE ZAWODOWI MOGĄ ODBYĆ SPRAWDZIAN PRZED KOMISJĄ EGZAMINACYJNĄ MINISTRA OBRONY NARODOWEJ]

Załącznik nr 2

WYKAZ
KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH MINISTERSTWA OBRONY NARODOWEJ I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH PODLEGŁYCH MINISTROWI OBRONY NARODOWEJ LUB PRZEZ NIEGO NADZOROWANYCH WRAZ Z ICH BEZPOŚREDNIM PODPORZĄDKOWANIEM, KTÓRYCH ŻOŁNIERZE ZAWODOWI MOGĄ ODBYĆ SPRAWDZIAN PRZED KOMISJĄ EGZAMINACYJNĄ MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

Lp.

Nazwa jednostki/komórki organizacyjnej

Bezpośrednio podporządkowane /nadzorowane

1.

Centrum Operacyjne Ministra Obrony Narodowej

Minister Obrony Narodowej

2.

Departament Kadr

3.

Departament Budżetowy

4.

Departament Kontroli

5.

Departament Prawny

6

Sekretariat Sekretarza Stanu w MON

Sekretarz
Stanu w MON

7.

Inspektorat Implementacji Innowacyjnych Technologii Obronnych

8.

Biuro do Spraw Umów Offsetowych

9.

Departament Polityki Zbrojeniowej

10.

Inspektorat Uzbrojenia

11.

Wojskowe Centrum Metrologii

12.

Pełnomocnik Ministra Obrony Narodowej ds. Budowy i Wdrażania Narodowego Centrum Wspomagania Operacji Powietrznych

13.

Sztab Generalny WP /Kierownictwo i Sekretariat/

Szef
Sztabu Generalnego WP

14.

Zarząd Organizacji i Uzupełnień – P1

15.

Zarząd Analiz Wywiadowczych i Rozpoznawczych – P2

16.

Zarząd Planowania Użycia Sił Zbrojnych i Szkolenia – P3/P7

17.

Zarząd Logistyki – P4

18.

Zarząd Planowania i Programowania Rozwoju Sił Zbrojnych – P5

19.

Zarząd Kierowania i Dowodzenia – P6

20.

Zarząd Planowania Rzeczowego – P8

21.

Szef Sztabu Generalnego WP (Sekretariat SG WP, Zespół Prasowy, Centrum Koordynacyjne)

22.

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Bydgoszczy wraz z podległymi WKU

23.

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Białymstoku wraz z podległymi WKU

24.

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Katowicach wraz z podległymi WKU

 

Lp.

Nazwa jednostki/komórki organizacyjnej

Bezpośrednio podporządkowane /nadzorowane

25.

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Kielcach wraz z podległymi WKU

Szef Sztabu Generalnego WP

26.

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Krakowie wraz z podległymi WKU

27.

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Lublinie wraz z podległymi WKU

28.

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Łodzi wraz z podległymi WKU

29.

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Gdańsku wraz z podległymi WKU

30.

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Opolu wraz z podległymi WKU

31.

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Olsztynie wraz z podległymi WKU

32.

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Poznaniu wraz z podległymi WKU

33.

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Rzeszowie wraz z podległymi WKU

34.

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Szczecinie wraz z podległymi WKU

35.

Wojewódzki Sztab Wojskowy we Wrocławiu wraz z podległymi WKU

36.

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Warszawie wraz z podległymi WKU

37.

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Zielonej Górze wraz z podległymi WKU

38.

Centrum Doktryn i Szkolenia SZ w Bydgoszczy

39.

Inspektorat MON ds. Bezpieczeństwa Lotów w Poznaniu

40.

Centrum Szkolenia Sił Połączonych Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego – JFTC Bydgoszcz

41.

Rejon Łączności Bydgoszcz – NCIA SQN Bydgoszcz

42.

3 batalion Łączności NATO – 3rd NSB Bydgoszcz

43.

Wysunięty Punkt Wsparcia Logistycznego – FSPE Bydgoszcz

44.

Centrum Eksperckie Policji Wojskowych NATO – MP COE Bydgoszcz

45.

Zespół Zapewnienia Jakości w Lotnictwie w Warszawie

46.

Biuro Ewidencji Osobowej WP

Szef Zarządu Organizacji Uzupełnień – P1

47.

Zespół ds. Służby w Międzynarodowych Strukturach Wojskowych wraz z „Wykazem stanowisk służbowych przeznaczonych dla żołnierzy przygotowywanych do służby poza granicami państwa”

48.

Centralna Wojskowa Komisja Lekarska w Warszawie

Departament Wojskowej Służby Zdrowia

49.

Rejonowa Wojskowa Komisja Lekarska w Warszawie

Przewodniczący

 

Lp.

Nazwa jednostki/komórki organizacyjnej

Bezpośrednio podporządkowane /nadzorowane

50.

Rejonowa Wojskowa Komisja Lotniczo-Lekarska w Warszawie

Centralnej Wojskowej Komisji Lekarskiej w Warszawie

51.

Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Dyrektor
Departament Wojskowej Służby Zdrowia

52.

Wojskowy Instytut Medyczny

53.

Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii im. gen. Karola Kaczkowskiego

54.

Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej

55.

Sekretariat Podsekretarza Stanu w MON

Podsekretarz Stanu w MON Tomasz SZATKOWSKI

56.

Departament Polityki Bezpieczeństwa Międzynarodowego

57.

Departament Strategii i Planowania Obronnego

58.

Zespół do Spraw Nowego Systemu Kierowania i Dowodzenia SZRP

59.

Departament Wojskowych Spraw Zagranicznych oraz żołnierze ujęci w wykazie stanowisk służbowych przeznaczonych dla żołnierzy zawodowych planowanych do objęcia stanowisk w ataszatach obrony przy przedstawicielstwach dyplomatycznych RP

60.

Sekretariat Podsekretarza Stanu w MON

Podsekretarz Stanu w MON Wojciech FAŁKOWSKI

61.

Departament Nauki i Szkolnictwa Wojskowego

62.

Departament Komunikacji Społecznej

63.

Biuro Konwentu Dziekanów

64.

Biuro do Spraw Proobronnych w Warszawie

65.

Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej

66.

Departament Wojskowej Służby Zdrowia

67.

Wojskowy Instytut Wydawniczy w Warszawie

Dyrektor Centrum Operacyjnego Ministra Obrony Narodowej

68.

Centralne Archiwum Wojskowe w Warszawie

69.

Ośrodek Monitorowania i Analiz Ministra Obrony Narodowej

70.

Kadra zawodowa będąca w rezerwie kadrowej Ministra Obrony Narodowej

Minister Obrony Narodowej

71.

Sekretariat Podsekretarza Stanu w MON

Podsekretarz Stanu w MON Bartłomiej GRABSKI

72.

Departament Infrastruktury

73.

Departament Spraw Socjalnych

74.

Agencja Mienia Wojskowego w Warszawie

75.

Biuro Infrastruktury Specjalnej

 

Lp.

Nazwa jednostki/komórki organizacyjnej

Bezpośrednio podporządkowane /nadzorowane

76.

Biuro Skarg i Wniosków

Podsekretarz Stanu w MON Bartłomiej GRABSKI

77.

Biuro Audytu Wewnętrznego

78.

Inspektorat Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej

79.

Wojskowy Dozoru Technicznego w Warszawie

80.

Zakład Inwestycji Traktatu Północnoatlantyckiego

81.

Wojskowe Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji

82.

Wojskowa Inspekcja Gospodarki Energetycznej

83.

1 Wojskowy Ośrodek Metrologii w Gdyni

Dyrektor Wojskowego Centrum Metrologii

84.

2 Wojskowy Ośrodek Metrologii w Bydgoszczy

85.

3 Wojskowy Ośrodek Metrologii w Oleśnicy

86.

Zakład Kalibracji Przyrządów Dozymetrycznych Centralnego Wojskowego Ośrodka Metrologii w Miliczu

87.

Centralny Wojskowy Ośrodek Metrologii w Warszawie

88.

Specjalistyczny Wojskowy Ośrodek Metrologii w Poznaniu

89.

Biuro Dyrektora Generalnego

Dyrektor Generalny MON

90.

Departament Administracyjny

91.

Departament Ochrony Informacji Niejawnych

92.

Kadra zawodowa będąca w rezerwie kadrowej Dyrektora Departamentu Kadr

Dyrektor Departamentu Kadr

93.

Kadra zawodowa wyznaczona na stanowiska służbowe w instytucjach cywilnych

94.

Delegatura Wojskowego Dozoru Technicznego w Gdyni

Szef Wojskowego Dozoru Technicznego

95.

Delegatura Wojskowego Dozoru Technicznego w Krakowie

96.

Delegatura Wojskowego Dozoru Technicznego w Olsztynie

97.

Delegatura Wojskowego Dozoru Technicznego w Warszawie

98.

Delegatura Wojskowego Dozoru Technicznego we Wrocławiu

99.

Delegatura Wojskowej Inspekcji Gospodarki Energetycznej w Bydgoszczy

Szef Wojskowej Inspekcji Gospodarki Energetycznej

100.

Delegatura Wojskowej Inspekcji Gospodarki Energetycznej w Krakowie

101.

Delegatura Wojskowej Inspekcji Gospodarki Energetycznej we Wrocławiu

102.

Delegatura Wojskowej Ochrony Ppoż. w Warszawie

Szef Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej

103.

Delegatura Wojskowej Ochrony Ppoż. w Poznaniu

104.

Delegatura Wojskowej Ochrony Ppoż. w Bydgoszczy

 

Lp.

Nazwa jednostki/komórki organizacyjnej

Bezpośrednio podporządkowane /nadzorowane

105.

Delegatura Wojskowej Ochrony Ppoż. w Szczecinie

Szef Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej

106.

Delegatura Wojskowej Ochrony Ppoż. w Olsztynie

107.

Delegatura Wojskowej Ochrony Ppoż. w Lublinie

108.

Delegatura Wojskowej Ochrony Ppoż. w Krakowie

109.

Delegatura Wojskowej Ochrony Ppoż. w Gdyni

110.

Delegatura Wojskowej Ochrony Ppoż. we Wrocławiu

111.

1 Rejonowe Przedstawicielstwo Wojskowe w Poznaniu

Dyrektor Wojskowego Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji

112.

3 Rejonowe Przedstawicielstwo Wojskowe w Radomiu

113.

4 Rejonowe Przedstawicielstwo Wojskowe w Gdańsku

114.

6 Rejonowe Przedstawicielstwo Wojskowe w Stalowej Woli

115.

7 Rejonowe Przedstawicielstwo Wojskowe w Bydgoszczy

116.

15 Rejonowe Przedstawicielstwo Wojskowe w Warszawie

117.

20 Rejonowe Przedstawicielstwo Wojskowe we Wrocławiu

118.

33 Rejonowe Przedstawicielstwo Wojskowe w Gliwicach

119.

74 Rejonowe Przedstawicielstwo Wojskowe w Łodzi

120.

149 Rejonowe Przedstawicielstwo Wojskowe w Mielcu

121.

79 Rejonowe Przedstawicielstwo Wojskowe w Krakowie

122.

Delegatura Departamentu Kontroli w Warszawie

Dyrektor Departamentu Kontroli

123.

Delegatura Departamentu Kontroli w Bydgoszczy

124.

Delegatura Departamentu Kontroli we Wrocławiu

125.

Reprezentacyjny Zespół Artystyczny Wojska Polskiego

Dyrektor Departamentu Komunikacji Społecznej

126.

Muzeum Wojska Polskiego

127.

Archiwum Wojskowe w Toruniu

Dyrektor Centralnego Archiwum wojskowego

128.

Archiwum Wojskowe w Oleśnicy

129.

Archiwum Marynarki Wojennej w Gdyni

130.

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych w Warszawie

Dyrektor Departamentu Polityki Zbrojeniowej

131.

Wojskowy Instytut Chemii i Radiometrii

132.

Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej w Sulejówku

133.

Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia w Zielonce

134.

Wojskowy Instytut Techniki Inżynieryjnej we Wrocławiu

135.

Wojskowe Biuro Emerytalne

Dyrektor Departamentu

 

Lp.

Nazwa jednostki/komórki organizacyjnej

Bezpośrednio podporządkowane /nadzorowane

136.

Centrum Weterana Działań poza Granicami Państwa

Spraw Socjalnych

137.

Wojskowe Studium Nauczania Języków Obcych w Łodzi

Dyrektor Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego

Nadzorowane z tytułu pełnienia służby wojskowej przez żołnierzy zawodowych

138.

Naczelna Prokuratura Wojskowa

Minister Obrony Narodowej

139.

Wojskowa Prokuratura Okręgowa w Warszawie

140.

Wojskowa Prokuratura Garnizonowa w Warszawie

141.

Wojskowy Sąd Okręgowy w Warszawie

142.

Wojskowy Sąd Garnizonowy w Warszawie

143.

Wojskowa Prokuratura Okręgowa w Poznaniu

144.

Wojskowa Prokuratura Garnizonowa w Poznaniu

145.

Wojskowy Sąd Okręgowy w Poznaniu

146.

Wojskowy Sąd Garnizonowy w Poznaniu

147.

Wojskowa Prokuratura Garnizonowa w Gdyni

148.

Wojskowa Prokuratura Garnizonowa w Szczecinie

149.

Wojskowy Sąd Garnizonowy w Szczecinie

150.

Wojskowa Prokuratura Garnizonowa we Wrocławiu

151.

Wojskowy Sąd Garnizonowy we Wrocławiu

152.

Wojskowa Prokuratura Garnizonowa w Krakowie

153.

Wojskowy Sąd Garnizonowy w Gdyni

154.

Wojskowa Prokuratura Garnizonowa w Lublinie

155.

Wojskowy Sąd Garnizonowy w Lublinie

156.

Wojskowa Prokuratura Garnizonowa w Olsztynie

157.

Wojskowy Sąd Garnizonowy w Olsztynie

158.

Ordynariat Polowy w Warszawie wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi dyslokowanymi w Warszawie

159.

Prawosławny Ordynariat Wojska Polskiego w Warszawie wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi

160.

Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe

 

Załącznik 3. [WYKAZ ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH PEŁNIĄCYCH SŁUŻBĘ ZAWODOWĄ POZA GRANICAMI PAŃSTWA]

Załącznik nr 3

WYKAZ
ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH PEŁNIĄCYCH SŁUŻBĘ ZAWODOWĄ POZA GRANICAMI PAŃSTWA

Lp.

Nazwa jednostki/komórki organizacyjnej

Bezpośrednio podporządkowane /nadzorowane

1.

Wykaz stanowisk służbowych przeznaczonych dla żołnierzy zawodowych pełniących służbę poza granicami państwa w polskich przedstawicielstwach i PZŁ.

Szef Sztabu Generalnego WP

2.

Wykaz stanowisk służbowych przeznaczonych dla żołnierzy zawodowych pełniących służbę poza granicami państwa w strukturach organizacji międzynarodowych i w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych.

3.

Wykaz stanowisk służbowych przeznaczonych dla żołnierzy zawodowych pełniących służbę poza granicami państwa w stałych przedstawicielstwach Rzeczypospolitej przy organizacjach międzynarodowych.

Dyrektor Departamentu Wojskowych Spraw Zagranicznych

4.

Wykaz stanowisk służbowych przeznaczonych dla żołnierzy zawodowych pełniących służbę poza granicami państwa w ataszatach obrony przy przedstawicielstwach dyplomatycznych Rzeczypospolitej.

 

Załącznik 4. [HARMONOGRAM PRZEPROWADZENIA SPRAWDZIANU SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH PRZEZ KOMISJĘ EGZAMINACYJNĄ MINISTRA OBRONY NARODOWEJ]

Załącznik nr 4

HARMONOGRAM PRZEPROWADZENIA SPRAWDZIANU SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH PRZEZ KOMISJĘ EGZAMINACYJNĄ MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

Lp.

Nazwa jednostki/komórki organizacyjnej

TERMIN ZASADNICZY
Data, miejsce – godzina

TERMIN REZERWOWY
Data, miejsce – godzina

1.

Delegatura Wojskowej Ochrony Ppoż. Poznań

9.05.

Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych Poznań ul Bukowska 34

08.00–13.30

27.06.

– Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych Poznań ul Bukowska 34

08.00–13.30

2.

Inspektorat MON ds. Bezpieczeństwa Lotów w Poznaniu

3.

1 Rejonowe Przedstawicielstwo Wojskowe w Poznaniu

4.

Specjalistyczny Wojskowy Ośrodek Metrologii w Poznaniu

5.

Wojskowa Prokuratura Okręgowa w Poznaniu

6.

Wojskowa Prokuratura Garnizonowa w Poznaniu

7.

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Poznaniu wraz z podległymi WKU

8.

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Zielonej Górze wraz z podległymi WKU

9.

Wojskowy Sąd Okręgowy w Poznaniu

10.

Wojskowy Sąd Garnizonowy w Poznaniu

11.

Delegatura Wojskowej Ochrony Ppoż. Szczecin

10.05

– 12 Brygada Zmechanizowana Szczecin

08.00–13.30

27.06.

– Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych Poznań ul Bukowska 34

08.00–13.30

12.

Wojskowa Prokuratura Garnizonowa w Szczecinie

13.

Wojskowy Sąd Garnizonowy w Szczecinie

14.

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Szczecinie wraz z podległymi WKU

 

Lp.

Nazwa jednostki/komórki organizacyjnej

TERMIN ZASADNICZY
Data, miejsce – godzina

TERMIN REZERWOWY
Data, miejsce – godzina

15.

Archiwum Wojskowe w Toruniu

11–12.05

Batalion Dowodzenia IWsp. SZ w Bydgoszczy

08.00–13.30

28.06

Batalion Dowodzenia IWsp. SZ w Bydgoszczy

08.00–13.30

16.

Centrum Doktryn i Szkolenia SZ w Bydgoszczy

17.

Delegatura Wojskowej Ochrony Ppoż. w Bydgoszczy

18.

Delegatura Wojskowej Insp. Gosp. Energet. w Bydgoszczy

19.

Delegatura Departamentu Kontroli w Bydgoszczy

20.

Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy

21.

7 Rejonowe Przedstawicielstwo Wojskowe w Bydgoszczy

22.

2 Wojskowy Ośrodek Metrologii w Bydgoszczy

23.

Centrum Szkolenia Sił Połączonych Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego – JFTC Bydgoszcz

24.

Rejon Łączności Bydgoszcz – NCIA SQN Bydgoszcz

25.

3 batalion Łączności NATO – 3rd NSB Bydgoszcz

26.

Wysunięty Punkt Wsparcia Logistycznego – FSPE Bydgoszcz

27.

Centrum Eksperckie Policji Wojskowych NATO – MP COE Bydgoszcz

28.

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Bydgoszczy wraz z podległymi WKU

29.

Delegatura Departamentu Kontroli we Wrocławiu

9.05.

– Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych we Wrocławiu

08.30–15.00

20.06.

– Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych we Wrocławiu

08.00– 13.30

30.

Delegatura Wojskowej Insp. Gosp. Energet. we Wrocławiu

31.

Delegatura Wojskowej Ochrony Ppoż. we Wrocławiu

32.

G20 Rejonowe Przedstawicielstwo Wojskowe we Wrocławiu

 

Lp.

Nazwa jednostki/komórki organizacyjnej

TERMIN ZASADNICZY
Data, miejsce – godzina

TERMIN REZERWOWY
Data, miejsce – godzina

33.

Wojskowy Sąd Garnizonowy we Wrocławiu

09.05.

– Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych we Wrocławiu

08.30–15.00

20.06.

– Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych we Wrocławiu

08.00–13.30

34.

Wojskowa Prokuratura Garnizonowa we Wrocławiu

35.

Wojskowy Instytut Techniki Inżynieryjnej we Wrocławiu

36.

Delegatura Wojskowego Dozoru Technicznego we Wrocławiu

37.

Wojewódzki Sztab Wojskowy we Wrocławiu wraz z podległymi WKU

38.

Zakład Kalibracji Przyrządów Dozymetrycznych Centralnego Wojskowego Ośrodka Metrologii w Miliczu

39.

3 Wojskowy Ośrodek Metrologii w Oleśnicy

40.

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Opolu wraz z podległymi WKU

41.

Archiwum Wojskowe w Oleśnicy

42.

Delegatura Wojskowej Ochrony Ppoż. w Krakowie

10.05.

– 6 Batalion Dowodzenia w Krakowie

08.30–15.00

21.06.

– 6 Batalion Dowodzenia w Krakowie

08.00–13.30

43.

79 Rejonowe Przedstawicielstwo Wojskowe w Krakowie

44.

Wojskowa Prokuratura Garnizonowa w Krakowie

45.

Delegatura Wojskowej Inspekcji Gospodarki Energetycznej w Krakowie

46.

Wojskowy Dozór Techniczny – Delegatura w Krakowie

47.

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Katowicach wraz z podległymi WKU

48.

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Kielcach wraz z podległymi WKU

 

Lp.

Nazwa jednostki/komórki organizacyjnej

TERMIN ZASADNICZY
Data, miejsce – godzina

TERMIN REZERWOWY
Data, miejsce – godzina

49.

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Krakowie wraz z podległymi WKU

10.05.

– 6 Batalion Dowodzenia w Krakowie

08.30–15.00

21.06.

– 6 Batalion Dowodzenia w Krakowie

08.00–13.30

50.

149 Rejonowe Przedstawicielstwo Wojskowe w Mielcu

51.

33 Rejonowe Przedstawicielstwo Wojskowe Gliwice

52.

149 Rejonowe Przedstawicielstwo Wojskowe w Mielcu

53.

33 Rejonowe Przedstawicielstwo Wojskowe Gliwice

54.

Delegatura Wojskowej Ochrony Ppoż. w Lublinie

11.05.

– 21 Brygada Strzelców Podhalańskich w Rzeszowie

08.30–13.30

22.06.

– 21 Brygada Strzelców Podhalańskich w Rzeszowie

08.00–13.30

55.

Wojskowa Prokuratura Garnizonowa w Lublinie

56.

Wojskowy Sąd Garnizonowy w Lublinie

57.

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Rzeszowie wraz z podległymi WKU

58.

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Lublinie wraz z podległymi WKU

59.

Departament Kadr

12.05. – SGWP ul. Rakowiecka 4a

08.00–11.00

03.06 – AON Warszawa – Rembertów

08.00–11.00

60.

Departament Budżetowy

61.

Departament Kontroli

62.

Departament Komunikacji Społecznej

63.

Ośrodek Monitorowania i Analiz Ministra Obrony Narodowej

64.

Departament Prawny

 

Lp.

Nazwa jednostki/komórki organizacyjnej

TERMIN ZASADNICZY
Data, miejsce – godzina

TERMIN REZERWOWY
Data, miejsce – godzina

65.

Kierownicza kadra komórek organizacyjnych Ministerstwa ON, Sztabu Generalnego WP (Kierownictwo i Sekretariat) Rektorzy-Komendanci uczelni wojskowych.

13.05. –SG WP
ul. Rakowiecka 4a

09.00 – 13.00

24.06. – AON Warszawa
-Rembertów

11.00 – 13.30

66.

W dniu 13.05 br. sprawdzian z pływania realizowany jest w Oddziale Specjalnym Żandarmerii Wojskowej w Warszawie ul. Jana Ostroroga 35

13.00 – 14.30

67.

Centrum Operacyjne MON

16.05. – SG WP
ul. Rakowiecka 4a

08.00 – 11.00

06.06.AON Warszawa
-Rembertów

08.00 – 11.00

68.

Sekretariat Sekretarza Stanu w MON

69.

Zespół do Spraw Nowego Systemu Kierowania i Dowodzenia SZRP

70.

Wojskowy Instytut Wydawniczy w Warszawie

71.

Departament Nauki i Szkolnictwa Wojskowego

16.05.SG WP
ul. Rakowiecka 4a

11.00 – 13.00

06.06.AON Warszawa
-Rembertów

11.00 – 13.30

72.

Departament Polityki Zbrojeniowej

73.

Inspektorat Implementacji Innowacyjnych Technologii Obronnych

74.

Biuro Konwentu Dziekanów

75.

Muzeum Wojska Polskiego

76.

W dniu 16.05 br. sprawdzian z pływania realizowany jest w Oddziale Specjalnym Żandarmerii Wojskowej w Warszawie ul. Jana Ostroroga 35

13.00 – 14.30

77.

74 Rejonowe Przedstawicielstwo Wojskowe w Łodzi

17.05. – 31 Oddział Gospodarczy Łódź

08.30 – 15.00

07.06.AON Warszawa
-Rembertów

11.00 – 13.30

78.

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Łodzi wraz z podległymi WKU

79.

Wojskowe Studium Nauczania Języków Obcych w Łodzi

80.

Biuro do Spraw Umów Offsetowych

17.05. – SG WP
ul. Rakowiecka 4a

08.00 – 11.00

07.06.AON Warszawa
-Rembertów

08.00 – 11.00

81.

Inspektorat Uzbrojenia

 

Lp.

Nazwa jednostki/komórki organizacyjnej

TERMIN ZASADNICZY
Data, miejsce – godzina

TERMIN REZERWOWY
Data, miejsce – godzina

82.

Wojskowe Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji

17.05. – SG WP
ul. Rakowiecka 4a

11.00 – 13.00

07.06. – AON Warszawa
-Rembertów

08.00 – 11.00

83.

Wojskowe Centrum Metrologii

84.

Pełnomocnik Ministra Obrony Narodowej ds. Budowy i Wdrażania Narodowego Centrum Wspomagania Operacji Powietrznych

85.

W dniu 17.05 br. sprawdzian z pływania realizowany jest w Oddziale Specjalnym Żandarmerii Wojskowej w Warszawie ul. Jana Ostroroga 35

13.00 – 14.30

86.

Zarząd Organizacji i Uzupełnień – P1

18.05.SG WP
ul. Rakowiecka 4a

08.00 – 11.00

08.06.AON Warszawa
-Rembertów

08.00 – 11.00

87.

Zarząd Analiz Wywiadowczych i Rozpoznawczych – P2

88.

Zarząd Planowania Użycia Sił Zbrojnych i Szkolenia – P3/P7

18.05.SG WP
ul. Rakowiecka 4a

11.00 – 13.00

08.06.AON Warszawa
-Rembertów

11.00 – 13.30

89.

Zarząd Logistyki – P4

90.

W dniu 18.05 br. sprawdzian z pływania realizowany jest w Oddziale Specjalnym Żandarmerii Wojskowej w Warszawie ul. Jana Ostroroga 35

13.00 – 14.30

91.

Zarząd Planowania i Programowania Rozwoju Sił Zbrojnych – P5

19.05.SG WP
ul. Rakowiecka 4a

08.00 – 11.00

09.06.AON Warszawa
-Rembertów

08.00 – 11.00

92.

Zarząd Kierowania i Dowodzenia – P6

93.

Zarząd Planowania Rzeczowego – P8

19.05.SG WP
ul. Rakowiecka 4a

11.00 – 13.00

09.06.AON Warszawa
-Rembertów

11.00 – 13.30

94.

Szef Sztabu Generalnego WP (Sekretariat SG WP, Zespół Prasowy, Biuro Koordynacyjne)

95.

W dniu 19.05 br. sprawdzian z pływania realizowany jest w Oddziale Specjalnym Żandarmerii Wojskowej w Warszawie ul. Jana Ostroroga 35

13.00 – 14.30

96.

Sekretariat Podsekretarza Stanu w MON (Pan Tomasz SZATKOWSKI)

20.05.SG WP
ul. Rakowiecka 4a

08.00 – 11.00

10.06.AON Warszawa
-Rembertów

08.00 – 11.00

97.

Departament Polityki Bezpieczeństwa Międzynarodowego

 

Lp.

Nazwa jednostki/komórki organizacyjnej

TERMIN ZASADNICZY
Data, miejsce – godzina

TERMIN REZERWOWY
Data, miejsce – godzina

98.

Departament Strategii i Planowania Obronnego

20.05.SG WP
ul. Rakowiecka 4a

08.00 – 11.00

10.06.AON Warszawa
-Rembertów

08.00 – 11.00

99.

Departament Wojskowych Spraw Zagranicznych oraz żołnierze ujęci w wykazie stanowisk służbowych przeznaczonych dla żołnierzy planowanych do objęcia stanowisk w ataszatach obrony przy przedstawicielstwach dyplomatycznych RP

100.

Sekretariat Podsekretarza Stanu w MON (Pan Bartłomiej GRABSKI)

20.05.SG WP
ul. Rakowiecka 4a

11.00 – 13.00

10.06.AON Warszawa
-Rembertów

11.00 – 13.30

101.

Departament Spraw Socjalnych

102.

Centrum Weterana Działań poza Granicami Państwa

103.

Departament Komunikacji Społecznej

104.

W dniu 20.05 br. sprawdzian z pływania realizowany jest w Oddziale Specjalnym Żandarmerii Wojskowej w Warszawie ul. Jana Ostroroga 35

13.00 – 14.30

105.

Sekretariat Podsekretarza Stanu w MON (Pan Wojciech FAŁKOWSKI)

23.05.SG WP
ul. Rakowiecka 4a

08.00 – 11.00

13.06.AON Warszawa
-Rembertów

08.00 – 11.00

106.

Inspektorat Implementacji Innowacyjnych Technologii Obron.

107.

Biuro Skarg i Wniosków

108.

Biuro Dyrektora Generalnego MON

109.

Departament Administracyjny

23.05.SG WP
ul. Rakowiecka 4a

11.00 – 13.00

13.06.AON Warszawa
-Rembertów

11.00 – 13.30

110.

Departament Ochrony Informacji Niejawnych

111.

Biuro Audytu Wewnętrznego

112.

Centralne Archiwum Wojskowe

113.

W dniu 23.05 br. sprawdzian z pływania realizowany jest w Oddziale Specjalnym Żandarmerii Wojskowej w Warszawie ul. Jana Ostroroga 35

13.00 – 14.30

 

Lp.

Nazwa jednostki/komórki organizacyjnej

TERMIN ZASADNICZY
Data, miejsce – godzina

TERMIN REZERWOWY
Data, miejsce – godzina

114.

Archiwum Marynarki Wojennej w Gdyni

23.05. – Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni

08.30 – 15.00

29.06. – Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni

08.00 – 13.30

115.

Delegatura Wojskowej Ochrony Ppoż. w Gdyni

116.

Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni

117.

Wojskowa Prokuratura Garnizonowa w Gdyni

118.

1 Wojskowy Ośrodek Metrologii w Gdyni

119.

Wojskowy Sąd Garnizonowy w Gdyni

120.

Delegatura Wojskowego Dozoru Technicznego w Gdyni

121.

4 Rejonowe Przedstawicielstwo Wojskowe w Gdańsku

122.

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Gdańsku wraz z podległymi WKU

 

W dniach 23.05 i 29.06. br. sprawdzian z pływania i biegu realizowany jest w oparciu o obiekty sportowe 3 Flotylli Okrętów w Gdyni

123.

Departament Infrastruktury

24.05.SG WP
ul. Rakowiecka 4a

08.00 – 11.00

14.06. – AON Warszawa
-Rembertów

08.00 – 11.00

124.

Wojskowa Inspekcja Gospodarki Energetycznej

125.

Biuro Wojskowego Dozoru Technicznego w Warszawie

126.

Inspektorat Wojskowej Ochrony Ppoż.

127.

Biuro Infrastruktury Specjalnej

24.05.SG WP
ul. Rakowiecka 4a

11.00 –- 13.00

14.06. – AON Warszawa
-Rembertów

08.00 – 11.00

128.

Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego

129.

Delegatura Wojskowego Dozoru Technicznego w Warszawie

130.

Wojskowy Instytut Chemii i Radiometrii

 

W dniu 25.05 br. sprawdzian z pływania realizowany jest w Oddziale Specjalnym Żandarmerii Wojskowej w Warszawie ul. Jana Ostroroga 35

13.00 – 14.30

 

Lp.

Nazwa jednostki/komórki organizacyjnej

TERMIN ZASADNICZY
Data, miejsce – godzina

TERMIN REZERWOWY
Data, miejsce – godzina

131.

Delegatura Wojskowej Ochrony Ppoż. w Olsztynie

24.05.
22 Wojskowy Oddział Gospodarczy
w Olsztynie

08.30 – 13.00

30.06.
22 Wojskowy Oddział Gospodarczy
w Olsztynie

08.30 – 13.00

132.

Wojskowa Prokuratura Garnizonowa w Olsztynie

133.

Wojskowy Sąd Garnizonowy w Olsztynie

134.

Wojskowy Dozór Techniczny – Delegatura w Olsztynie

135.

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Olsztynie wraz z podległymi WKU

136.

Delegatura Wojskowej Ochrony Ppoż. w Warszawie

25.05. – SG WP
ul. Rakowiecka 4a

8.00 – 11.00

15.06. – AON Warszawa
-Rembertów

08.00 – 11.00

137.

Delegatura Departamentu Kontroli w Warszawie

138.

Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej

139.

Centralny Wojskowy Ośrodek Metrologii w Warszawie

140.

15 Rejonowe Przedstawicielstwo Wojskowe w Warszawie

25.05. – SG WP
ul. Rakowiecka 4a

11.00 – 13.00

15.06. – AON Warszawa
-Rembertów

11.00 – 13.30

141.

Biuro Ewidencji Osobowej WP

142.

Reprezentacyjny Zespół Artystyczny Wojska Polskiego

143.

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych

144.

Zespół ds. Służby w Międzynarodowych Strukturach Wojskowych oraz „Wykaz stanowisk służbowych przeznaczonych dla żołnierzy przygotowywanych do służby poza granicami państwa”

 

W dniu 25.05 br. sprawdzian z pływania realizowany jest w Oddziale Specjalnym Żandarmerii Wojskowej w Warszawie ul. Jana Ostroroga 35

13.00 – 14.30

145.

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Białymstoku wraz z podległymi WKU

25.05.
18 Pułk Rozpoznawczy
w Białymstoku

08.30 – 15.00

30.06.
22 WOG
w Olsztynie

08.30 – 13.00

 

Lp.

Nazwa jednostki/komórki organizacyjnej

TERMIN ZASADNICZY
Data, miejsce – godzina

TERMIN REZERWOWY
Data, miejsce – godzina

146.

Wojskowe Biuro Emerytalne

30.05. – SG WP
ul. Rakowiecka 4a

08.00 – 11.00

16.06. – AON Warszawa
-Rembertów

08.00 – 11.00

147.

Centralna Wojskowa Komisja Lekarska w Warszawie

148.

Rejonowa Wojskowa Komisja Lekarska w Warszawie

149.

Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej

150.

Rejonowa Wojskowa Komisja Lotniczo-Lekarska w Warszawie

30.05. – SG WP
ul. Rakowiecka 4a

11.00 – 13.00

16.06. – AON Warszawa
-Rembertów

11.00 – 13.30

151.

Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii im. gen. Karola Kaczkowskiego

152.

Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej w Sulejówku

153.

Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia w Zielonce

 

W dniu 30.05 br. sprawdzian z pływania realizowany jest w Oddziale Specjalnym Żandarmerii Wojskowej w Warszawie ul. Jana Ostroroga 35

13.00 – 14.30

154.

Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

31.05. – SG WP
ul. Rakowiecka 4a

08.00 – 11.00

17.06. – AON Warszawa
-Rembertów

08.00 – 11.00

155.

Departament Wojskowej Służby Zdrowia

156.

Kadra zawodowa wyznaczona na stanowiska służbowe w instytucjach cywilnych

157.

Kadra zawodowa będąca w rezerwie kadrowej Ministra Obrony Narodowej

31.05. – SG WP
ul. Rakowiecka 4a

11.00 – 13.00

17.06. – AON Warszawa
-Rembertów

11.00 – 13.30

158.

Kadra zawodowa będąca w rezerwie kadrowej Dyrektora Departamentu Kadr

 

W dniu 31.05 br. sprawdzian z pływania realizowany jest w Oddziale Specjalnym Żandarmerii Wojskowej w Warszawie ul. Jana Ostroroga 35

13.00 – 14.30

 

Lp.

Nazwa jednostki/komórki organizacyjnej

TERMIN ZASADNICZY
Data, miejsce – godzina

TERMIN REZERWOWY
Data, miejsce – godzina

159.

Naczelna Prokuratura Wojskowa

01.06. – AON Warszawa
-Rembertów

08.00 – 11.00

20, 23.06.AON Warszawa
-Rembertów

08.00 – 11.00

160.

Wojskowa Prokuratura Okręgowa w Warszawie

161.

Wojskowa Prokuratura Garnizonowa w Warszawie

162.

Departament Sądów, Organizacji i Analiz Wymiaru Sprawiedliwości

163.

Wojskowy Sąd Okręgowy w Warszawie

01.06. – AON Warszawa
-Rembertów

11.00 – 13.30

20, 23.06.AON Warszawa
-Rembertów

11.00 – 13.30

164.

Wojskowy Sąd Garnizonowy w Warszawie

165.

Ordynariat Polowy w Warszawie wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi dyslokowanymi w Warszawie

166.

Prawosławny Ordynariat Wojska Polskiego w Warszawie wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi

02.–03.06. – AON Warszawa
-Rembertów

08.00 – 13.30

21–22.06. – AON Warszawa
-Rembertów

08.00 – 13.30

167.

Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe

168.

Wojskowy Instytut Medyczny

169.

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Warszawie wraz z podległymi WKU

 

Lp.

Nazwa jednostki/komórki organizacyjnej

TERMIN DODATKOWY

Data, miejsce

– godzina

170.

Żołnierze, którzy z przyczyn służbowych lub przyczyn zdrowotnych nie przystąpili do sprawdzianu w terminie zasadniczym i rezerwowym.

05–21.09. – AON Rembertów

09.00 – 13.30

12.09.Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu

13.09.Centrum Szkolenia Wojsk Inż. i Chemicznych we Wrocławiu

14.09.6 Brygada Powietrznodesantowa w Krakowie

19.09.Batalion Dowodzenia IWsp. SZ w Bydgoszczy

20.09. – Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni

09.00 – 13.30
sprawdzian z pływania i biegu realizowany jest w oparciu o obiekty sportowe 3 Flotylli Okrętów w Gdyni

21.09. – 22 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Olsztynie

09.00 – 13.30

06–07.10.SG WP
ul. Rakowiecka 4a

09.00 – 13.00

13.00 – 14.30
W dniach 06–07.10.br. sprawdzian z pływania realizowany jest w Oddziale Specjalnym Żandarmerii Wojskowej w Warszawie ul. Jana Ostroroga 35

 

Załącznik 5. [WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH PODLEGŁYCH MINISTROWI OBRONY NARODOWEJ LUB PRZEZ NIEGO NADZOROWANYCH, KTÓRE ODBYWAJĄ SPRAWDZIAN SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ W JEDNOSTKACH WOJSKOWYCH SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA DO JEGO REALIZACJI]

Załącznik nr 5

WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH PODLEGŁYCH MINISTROWI OBRONY NARODOWEJ LUB PRZEZ NIEGO NADZOROWANYCH, KTÓRE ODBYWAJĄ SPRAWDZIAN SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ W JEDNOSTKACH WOJSKOWYCH SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA DO JEGO REALIZACJI

Lp.

Jednostka organizacyjna podlegająca sprawdzianowi

Jednostka organizacyjna przeprowadzająca sprawdzian

1.

Stacja Terenowa Wojskowego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy

Dowództwo Generalne RSZ/
– Batalion Dowodzenia IWsp. SZ w Bydgoszczy

2.

Rejonowa Wojskowa Komisja Lekarska w Bydgoszczy

3.

Wojskowy Ośrodek Medycyny Prewencyjnej w Bydgoszczy

4.

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w Bydgoszczy

Dowództwo Generalne RSZ/
– 1 Brygada Logistyczna w Bydgoszczy

5.

Rejonowa Wojskowa Komisja Lekarska w Ełku

Dowództwo Generalne RSZ/
15 Brygada Zmechanizowana w Giżycku

6.

108 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ w Ełku

7.

Stacja Terenowa Wojskowego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Ełku

8.

Wojskowy Ośrodek Medycyny Prewencyjnej w Gdyni

Dowództwo Generalne RSZ/
– 3 Flotylla Okrętów w Gdyni

9.

Pracownia Psychologiczna Gdynia

10.

7 Szpital Marynarki Wojennej z Przychodnią SP ZOZ w Gdańsku

11.

Rejonowa Wojskowa Komisja Morsko-Lekarska w Gdańsku

12.

Stacja Terenowa Wojskowego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku

13.

Rejonowa Wojskowa Komisja Lekarska w Krakowie

Dowództwo Generalne RSZ/
– 6 Brygada Powietrznodesantowa w Krakowie

14.

Stacja Terenowa Wojskowego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie

 

Lp.

Jednostka organizacyjna podlegająca sprawdzianowi

Jednostka organizacyjna przeprowadzająca sprawdzian

15.

5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Dowództwo Generalne RSZ/
– 6 Brygada Powietrznodesantowa w Krakowie

16.

Wojskowy Ośrodek Medycyny Prewencyjnej w Krakowie

17.

Rejonowa Wojskowa Komisja Lekarska w Lublinie

Dowództwo Generalne RSZ/
– Batalion Dowodzenia Wielonarodowej Brygady w Lublinie

18.

1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w Lublinie

19.

Stacja Terenowa Wojskowego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie

20.

Rejonowa Wojskowa Komisja Lekarska w Łodzi

21.

4 Wojskowy Ośrodek Metrologii w Radomiu

Dowództwo Generalne RSZ/
– 42 Baza Lotnictwa Szkolnego Radom

22.

3 Rejonowe Przedstawicielstwo Wojskowe w Radomiu

23.

6 Rejonowe Przedstawicielstwo Wojskowe w Stalowej Woli

24.

43 Rejonowe Przedstawicielstwo Wojskowe w Świdniku

25.

Zespół Dozymetrii i Chemii w Komorowie Centralnego Wojskowego Ośrodka Metrologii w Warszawie

Dowództwo Generalne RSZ/
22 Wojskowy Ośrodek Kartograficzny w Komorowie

26.

Stacja Terenowa Wojskowego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie

Dowództwo Generalne RSZ/
– 12 Brygada Zmechanizowana Szczecin

27.

Rejonowa Wojskowa Komisja Lekarska w Szczecinie

28.

109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie

 

L.p.

Jednostka organizacyjna podlegająca sprawdzianowi

Jednostka organizacyjna przeprowadzająca sprawdzian

29.

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu

Dowództwo Generalne RSZ/
– Centrum Szkolenia Wojsk Inż. i Chemicznych we Wrocławiu

30.

Rejonowa Wojskowa Komisja Lekarska we Wrocławiu

31.

Wojskowy Ośrodek Medycyny Prewencyjnej we Wrocławiu

32.

Stacja Terenowa Wojskowego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu

33.

Archiwum Sił Powietrznych w Nowym Dworze Mazowieckim

Dowództwo Generalne RSZ/
– Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu

34.

Archiwum Ministerstwa Obrony Narodowej w Nowym Dworze Mazowieckim

35.

Wojskowy Instytut Łączności w Zegrzu

36.

Wojskowy Ośrodek Medycyny Prewencyjnej w Nowym Dworze Mazowieckim

Dowództwo Generalne RSZ/
– 2 Mazowiecki Pułk Saperów w Nowym Dworze Mazowieckim

37.

Archiwum Wojskowe w Toruniu

Dowództwo Generalne RSZ/
– Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia w Toruniu

38.

Rejonowa Wojskowa Komisja Lekarska w Żaganiu

Dowództwo Generalne RSZ/
– 4 pplot w Czerwińsku

39.

Delegatura Wojskowej Ochrony Ppoż. w Zielonej Górze

 


Załącznik 6. [WYKAZ WOJEWÓDZKICH SZTABÓW WOJSKOWYCH WSPÓŁORGANIZUJĄCYCH OPIEKĘ MEDYCZNĄ PODCZAS SPRAWDZIANU SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH DLA POTRZEB KOMISJI EGZAMINACYJNEJ MINISTRA OBRONY NARODOWEJ]

Załącznik nr 6

WYKAZ WOJEWÓDZKICH SZTABÓW WOJSKOWYCH WSPÓŁORGANIZUJĄCYCH OPIEKĘ MEDYCZNĄ PODCZAS SPRAWDZIANU SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH DLA POTRZEB KOMISJI EGZAMINACYJNEJ MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

Lp.

Nazwa jednostki/komórki organizacyjnej

Data i miejsce – godzina

1.

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Łodzi

17.05.

08.30–13.30

– 31 Oddział Gospodarczy
Łódź

2.

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Poznaniu

09.05, 27.06 i 12.09.

08.30–13.30

– Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych
w Poznaniu
ul. Bukowska 34

3.

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Bydgoszczy

11–12.05, 28.06, 19.09.

08.30–13.30

– Batalion Dowodzenia
IWsp. SZ
w Bydgoszczy

4.

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Szczecinie

20.05.

08.30–13.30

– 12 Brygada Zmechanizowana
Szczecin

5.

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Gdańsku

23.05, 29.06, 20.09.

08.30–13.30

– Akademia Marynarki Wojennej

6.

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Olsztynie

21.05, 30.06, 21.09.

08.30–13.30

– 22 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Olsztynie

7.

Wojewódzki Sztab Wojskowy we Wrocławiu

09.05, 20.06, 13.09.

08.30–13.30

– Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych
we Wrocławiu

8.

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Krakowie

10.05, 21.06, 14.09.

08.30–13.30

– 6 Brygada Powietrznodesantowa
w Krakowie

9.

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Białymstoku

25.05.

08.30–13.30

– 18 Pułk Rozpoznawczy
w Białymstoku

10.

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Rzeszowie

11.05, 22.06.

08.30–13.30

– 21 Brygada Strzelców Podhalańskich
w Rzeszowie

 

Załącznik 7. [IMIENNA LISTA ŻOŁNIERZY DO SPRAWDZIANU SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ W 2016 ROKU]

Załącznik nr 7

IMIENNA LISTA ŻOŁNIERZY DO SPRAWDZIANU SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ W 2016 ROKU

infoRgrafika

Załącznik 8. [WYTYCZNE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ DO PRZEPROWADZENIA I ROZLICZENIA SPRAWDZIANU SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH W 2016 R.]

Załącznik nr 8

WYTYCZNE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ DO PRZEPROWADZENIA I ROZLICZENIA SPRAWDZIANU SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH W 2016 R.

Mając na uwadze doświadczenia wynikające z działalności szkoleniowej, sprawdzian sprawności fizycznej żołnierzy zawodowych w 2016 r. polecam zrealizować zgodnie z poniższymi wytycznymi:

1. Sprawdzian przeprowadzić w oparciu o wydane decyzje lub rozkazy na poszczególnych szczeblach dowodzenia.

2. Do przeprowadzenia sprawdzianu powołać komisje w składzie określonym w rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie przeprowadzenia sprawdzianu sprawności fizycznej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 848), określając miejsce i terminy pracy i zobowiązując do komisyjnej pracy w realizacji sprawdzianu.

3. Dowódców i zastępców dowódców poszczególnych szczebli dowodzenia (równorzędnych) zobowiązuję do przystąpienia do sprawdzianu sprawności fizycznej w 2016 r. przed komisjami egzaminacyjnymi powołanymi przez przełożonego.

4. Plany i harmonogramy przeprowadzenia sprawdzianu opracować w sposób zapewniający objęcie sprawdzianem wszystkich żołnierzy zawodowych.

5. Zabezpieczenie medyczne sprawdzianu zrealizować zgodnie z obowiązującymi przepisami dążąc do zapewnienia zdolności do bezzwłocznego i skutecznego udzielania pomocy w nagłych wypadkach.

6. Do zaliczania testów sprawdzianu dopuszczać wyłącznie żołnierzy z aktualnymi badaniami okresowymi.

7. Prowadzić archiwizację dokumentacji i wyników sprawdzianu zgodnie z poniższymi zapisami:

1) karty sprawdzianu sprawności fizycznej żołnierzy zawodowych za dany rok kalendarzowy archiwizować przez okres 3 lat od daty przeprowadzenia sprawdzianu;

2) kopie zaświadczeń o zaliczeniu sprawdzianu sprawności fizycznej przez żołnierzy zawodowych w danym roku kalendarzowym przez okres 2 lat od daty przeprowadzenia sprawdzianu.

8. Przystąpienie do sprawdzianu sprawności fizycznej jest obowiązkiem służbowym każdego żołnierza, wynikającym z ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1414, z późn. zm.), oraz rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie przeprowadzenia sprawdzianu sprawności fizycznej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 848).

9. W odniesieniu do żołnierzy, którzy z przyczyn nieusprawiedliwionych nie dopełnią tego obowiązku, polecam przeprowadzić postępowanie dyscyplinarne.

10. Rozliczyć żołnierzy z przystąpienia do sprawdzianu sprawności fizycznej w terminach określonych w decyzji poprzez:

1) przesłanie, z zachowaniem drogi służbowej i terminów wskazanych w decyzji, do Przewodniczącego Komisji ilości i wykazu żołnierzy, którzy nie przystąpili do sprawdzianu z jednoczesnym podaniem i udokumentowaniem powodu nieprzystąpienia. W celu udokumentowania powodu nieprzystąpienia do sprawdzianu należy w załączeniu przestawić potwierdzony przez organ kadrowy wyciąg z decyzji/rozkazu właściwego przełożonego, stwierdzający: powód nieprzystąpienia, podstawę prawną nieprzystąpienia i okres trwania przyczyny nieprzystąpienia podany w formacie „od – do”.

2) do dnia 31 grudnia 2016 r. wydadzą decyzję/rozkaz potwierdzający uzyskane przez podległych żołnierzy oceny ze sprawdzianu sprawności fizycznej w 2016 r.

11. Mając na uwadze właściwą organizację sprawdzianu sprawności fizycznej żołnierzy zawodowych, w związku z określeniem w załączniku nr 4 do decyzji dwóch terminów przystąpienia do sprawdzianu (termin zasadniczy i termin rezerwowy) ustala się co następuje:

1) termin wskazany jako zasadniczy jest dniem, w którym żołnierze są zobowiązani przystąpić do sprawdzianu sprawności fizycznej;

2) termin wskazany jako rezerwowy jest przeznaczony dla żołnierzy, którzy nie mieli możliwości przystąpienia do sprawdzianu w terminie zasadniczym;

3) uwzględniając zapis podany w pkt 18 decyzji, żołnierze, którzy nie mieli możliwości przystąpienia do sprawdzianu ani w terminie zasadniczym ani rezerwowym określonym w załączniku nr 4 do decyzji, zobowiązani są przystąpić do sprawdzianu do dnia 30 czerwca 2016 r.;

4) rozliczenie z nieprzystąpienia do sprawdzianu w terminie zasadniczym i rezerwowym wymagane jest wyłącznie w przypadku, gdy żołnierz nie przystąpi do sprawdzianu w terminie do dnia 30 czerwca 2016 r. Rozliczenie dokonywane jest odpowiednio w terminie i w sposób, o którym mowa w pkt 9 ppkt 3, pkt 13 ppkt 4, pkt 15 ppkt 3 i pkt 16 ppkt 2 decyzji oraz pkt 10 ppkt 1 wytycznych;

5) nieprzystąpienie do sprawdzianu w terminie określonym w pkt 1 ppkt 1 decyzji, z przyczyn innych niż zwolnienie lekarskie lub przyczyny służbowe skutkuje brakiem możliwości przystąpienia do sprawdzianu w terminach dodatkowych, wskazanych w pkt 1 ppkt 4 decyzji;

6) niedopełnienie obowiązku udokumentowania nieprzystąpienia do sprawdzianu z powodu zwolnienia lekarskiego lub przyczyn służbowych, w terminie i sposób określony, odpowiednio, w pkt 9 ppkt 3, pkt 13 ppkt 4, pkt 15 ppkt 3 i pkt 16 ppkt 2 decyzji oraz pkt 10 ppkt 1 wytycznych skutkuje brakiem możliwości przystąpienia do sprawdzianu w terminach dodatkowych, wskazanych w pkt 1 ppkt 4 decyzji.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-03-04
  • Data wejścia w życie: 2016-03-04
  • Data obowiązywania: 2016-03-04
  • Dokument traci ważność: 2016-12-31
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA