REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2016 poz. 64

Departament Komunikacji Społecznej

DECYZJA NR 115/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 21 kwietnia 2016 r.

w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej oraz oznaki rozpoznawczej 25. Grupy Zabezpieczenia Medycznego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 2 pkt 1 i 9 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 189 i 852 oraz z 2014 r. poz. 932) oraz § 1 pkt 7 lit. d i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), w związku z § 34 pkt 2 i pkt 4 lit. a rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 82, poz. 689 oraz z 2013 r. poz. 1636) – po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do Spraw Symboliki Wojskowej i Tradycji Orężnych – ustala się, co następuje:

§ 1.

Wprowadza się odznakę pamiątkową, zwaną dalej „odznaką”, oraz oznakę rozpoznawczą, zwaną dalej „oznaką”, 25. Grupy Zabezpieczenia Medycznego.

§ 2.

Zatwierdza się:

1) wzór odznaki, stanowiący załącznik Nr 1 do decyzji;

2) wzór legitymacji odznaki, stanowiący załącznik Nr 2 do decyzji;

3) wzory oznaki stanowiące załączniki Nr 3 i 4 do decyzji.

§ 3.

Nadaje się regulamin odznaki, stanowiący załącznik Nr 5 do decyzji.

§ 4.

Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: A. Macierewicz

Załącznik 1. [WZÓR GRAFICZNY ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ 25. GRUPY ZABEZPIECZENIA MEDYCZNEGO]

Załączniki do decyzji Nr 115/MON Ministra Obrony Narodowej
z dnia 21 kwietnia 2016 r. (poz. 64)

Załącznik Nr 1

WZÓR GRAFICZNY ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ 25. GRUPY ZABEZPIECZENIA MEDYCZNEGO

infoRgrafika

Załącznik 2. [WZÓR GRAFICZNY LEGITYMACJI ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ 25. GRUPY ZABEZPIECZENIA MEDYCZNEGO]

Załącznik Nr 2

WZÓR GRAFICZNY LEGITYMACJI ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ 25. GRUPY ZABEZPIECZENIA MEDYCZNEGO

infoRgrafika

Załącznik 3. [WZÓR GRAFICZNY OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ 25. GRUPY ZABEZPIECZENIA MEDYCZNEGO NA MUNDUR WYJŚCIOWY]

Załącznik Nr 3

WZÓR GRAFICZNY OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ 25. GRUPY ZABEZPIECZENIA MEDYCZNEGO NA MUNDUR WYJŚCIOWY

infoRgrafika

Załącznik 4. [WZÓR GRAFICZNY OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ 25. GRUPY ZABEZPIECZENIA MEDYCZNEGO NA MUNDUR POLOWY]

Załącznik Nr 4

WZÓR GRAFICZNY OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ 25. GRUPY ZABEZPIECZENIA MEDYCZNEGO NA MUNDUR POLOWY

infoRgrafika

Załącznik 5. [REGULAMIN ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ 25. GRUPY ZABEZPIECZENIA MEDYCZNEGO]

Załącznik Nr 5

REGULAMIN ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ 25. GRUPY ZABEZPIECZENIA MEDYCZNEGO

1. Odznaka pamiątkowa 25. Grupy Zabezpieczenia Medycznego, zwana dalej „odznaką”, jest widocznym znakiem przynależności i nienagannej służby oraz zewnętrznym symbolem solidarności i współpracy żołnierskiej.

2. Odznaka wykonana jest na bazie krzyża greckiego, nałożonego na wieniec laurowy. Ramiona krzyża wypełnione są bordową emalią z białym obrzeżem. Barwy te nawiązują do barwy beretu noszonego przez żołnierzy kawalerii powietrznej. Na pionowych ramionach krzyża umieszczona jest laska Eskulapa z oplecionym na niej wężem. Po obu stronach laski Eskulapa znajduje się liczba „25”, a na dole litery „GZM”, symbolizujące skrót nazwy jednostki wojskowej. Symbole i barwy odzwierciedlają charakter wykonywanych zadań i specyfikę służby.

3. Prawo do otrzymania odznaki przysługuje:

1) Dowódcy 25. Grupy Zabezpieczenia Medycznego z tytułu objęcia stanowiska służbowego;

2) żołnierzom zawodowym po nienagannym przesłużeniu w 25. Grupie Zabezpieczenia Medycznego co najmniej trzech lat;

3) pracownikom wojska po przepracowaniu w 25. Grupie Zabezpieczenia Medycznego co najmniej dwóch lat;

4) żołnierzom rezerwy, będącym na przydziałach mobilizacyjnych za szczególne zasługi;

5) wyjątkowo – innym osobom fizycznym lub prawnym, szczególnie zasłużonym dla 25. Grupy Zabezpieczenia Medycznego.

4. Odznakę nadaje Dowódca 25. Grupy Zabezpieczenia Medycznego na wniosek Komisji do Spraw Odznaki Pamiątkowej, zwanej dalej „Komisją”.

5. Dowódca 25. Grupy Zabezpieczenia Medycznego powołuje Komisję w składzie:

1) dwóch przedstawicieli korpusu oficerów;

2) dwóch przedstawicieli korpusu podoficerów;

3) dwóch przedstawicieli korpusu szeregowych.

6. Imienny skład Komisji oraz wszelkie zmiany w jej składzie ogłasza się rozkazie dziennym Dowódcy 25. Grupy Zabezpieczenia Medycznego.

7. Do obowiązków Komisji w szczególności należy:

1) opiniowanie wniosków o nadanie lub pozbawienie prawa do odznaki;

2) przedkładanie wyżej wymienionych wniosków do zatwierdzenia;

3) prowadzenie ewidencji odznak.

8. Decyzje Komisji podejmowane są zwykłą większością głosów. Treść opinii w całości odnotowuje się w protokole posiedzenia i podpisaną przez wszystkich jej członków przedstawia Dowódcy 25. Grupy Zabezpieczenia Medycznego.

9. Posiedzenie zwołane dla rozpatrzenia zgłoszonych wniosków jest ważne, gdy uczestniczy w nim co najmniej 2/3 składu Komisji.

10. Odznaki są numerowane i nadawane wraz z legitymacją.

11. Fakt nadania odznaki odnotowuje się w rozkazie dziennym Dowódcy 25. Grupy Zabezpieczenia Medycznego.

12. Odznaka nadawana jest imiennie i może być noszona jedynie przez osobę nią wyróżnioną. Niedopuszczalne jest przekazywanie, darowanie lub sprzedaż odznaki.

13. Odznakę wraz z legitymacją wręcza się z okazji świąt państwowych i wojskowych oraz w innych szczególnie ważnych dla służby i pracy okolicznościach, zgodnie z wymogami ceremoniału wojskowego.

14. Posiadaczom odznaki nie przysługują jakiekolwiek prawa czy przywileje z tytułu jej posiadania.

15. Odznakę nosi się zgodnie z zasadami określonymi w przepisach ubiorczych żołnierzy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

16. Prawo do posiadania odznaki tracą żołnierze i pracownicy wojska skazani prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa popełnione z winy umyślnej lub z niskich pobudek. W uzasadnionych przypadkach prawa do odznaki mogą być pozbawieni żołnierze ukarani za przewinienia dyscyplinarne.

17. Decyzję o pozbawieniu prawa do posiadania odznaki podejmuje Dowódca z własnej inicjatywy albo na wniosek Komisji. Od decyzji tej przysługuje prawo do odwołania na piśmie do dowódcy wyższego szczebla w terminie 14 dni od zawiadomienia o pozbawieniu prawa do jej posiadania. Decyzja przełożonego wyższego szczebla jest ostateczna.

18. Wizerunek odznaki może być używany na drukach, których tematyka jest ściśle związana z 25. Grupą Zabezpieczenia Medycznego.

19. Pierwszy egzemplarz odznaki przekazuje się do Muzeum Wojska Polskiego. Zakupu odznaki dokonuje się z wydatków bieżących właściwej wojskowej jednostki budżetowej.

20. Koszty wykonania matrycy i kolejnych serii odznak pamiątkowych nie obciążają budżetu resortu obrony narodowej.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-04-22
  • Data wejścia w życie: 2016-05-07
  • Data obowiązywania: 2016-05-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA