REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2016 poz. 74

Departament Komunikacji Społecznej

DECYZJA NR 125/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 21 kwietnia 2016 r.

w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej Zespołu Zarządzania Wsparciem Teleinformatycznym w Bydgoszczy

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 2 pkt 1 i 9 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 189 i 852 oraz z 2014 r. poz. 932) oraz § 1 pkt 7 lit. d i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), w związku z § 34 pkt 2 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 82, poz. 689 oraz z 2013 r. poz. 1636) – po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do Spraw Symboliki Wojskowej i Tradycji Orężnych – ustala się, co następuje:

§ 1.

 Wprowadza się odznakę pamiątkową, zwaną dalej „odznaką”, Zespołu Zarządzania Wsparciem Teleinformatycznym w Bydgoszczy.

§ 2.

Zatwierdza się:

1) wzór odznaki, stanowiący załącznik Nr 1 do decyzji;

2) wzór legitymacji odznaki, stanowiący załącznik Nr 2 do decyzji.

§ 3.

 Nadaje się regulamin odznaki, stanowiący załącznik Nr 3 do decyzji.

§ 4.

Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: A. Macierewicz

Załącznik 1. [WZÓR GRAFICZNY ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ ZESPOŁU ZARZĄDZANIA WSPARCIEM TELEINFORAMTYCZNYM W BYDGOSZCZY]

Załączniki do decyzji Nr 125/MON
Ministra Obrony Narodowej
z dnia 21 kwietnia 2016 r. (poz. 74)

Załącznik Nr 1

WZÓR GRAFICZNY ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ ZESPOŁU ZARZĄDZANIA WSPARCIEM TELEINFORAMTYCZNYM W BYDGOSZCZY

infoRgrafika

Załącznik 2. [WZÓR GRAFICZNY LEGITYMACJI ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ ZESPOŁU ZARZĄDZANIA WSPARCIEM TELEINFORAMTYCZNYM W BYDGOSZCZY]

Załącznik Nr 2

WZÓR GRAFICZNY LEGITYMACJI ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ ZESPOŁU ZARZĄDZANIA WSPARCIEM TELEINFORAMTYCZNYM W BYDGOSZCZY

infoRgrafika

Załącznik 3. [REGULAMIN ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ ZESPOŁU ZARZĄDZANIA WSPARCIEM TELEINFORAMTYCZNYM W BYDGOSZCZY]

Załącznik Nr 3

REGULAMIN ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ ZESPOŁU ZARZĄDZANIA WSPARCIEM TELEINFORAMTYCZNYM W BYDGOSZCZY

1. Odznaka pamiątkowa, zwaną dalej „odznaką”, Zespołu Zarządzania Wsparciem Teleinformatycznym w Bydgoszczy, zwanego dalej „ZZWT w Bydgoszczy” stanowi formę wyróżnienia żołnierzy oraz pracowników wojska, za nienaganną służbę i pracę, oraz osób szczególnie zasłużonych dla ZZWT w Bydgoszczy.

2. Celem wprowadzenia odznaki ZZWT w Bydgoszczy jest popularyzowanie i kultywowanie tradycji jednostek informatycznych, a także umocnienie więzi koleżeńskich i przywiązania do instytucji.

3. Odznaka ma kształt tarczy wypełnionej białoczerwono-niebieską emalią (barwy Bydgoszczy). Na tarczy umieszczony jest zarys Spichrzy Bydgoskich i symbol korpusu informatyki. Na dole znajdują się cyfry „1966”. Barwy i symbole nawiązują do miejsca stacjonowania i wykonywanych zadań a cyfry nawiązują do roku powstania organu wykonawczego informatyki, którego ZZWT w Bydgoszczy jest kontynuatorem.

4. Prawo do otrzymania odznaki przysługuje:

1) Komendantowi w ZZWTw Bydgoszczy z tytułu objęcia stanowiska służbowego;

2) żołnierzom zawodowym po nienagannym przesłużeniu w ZZWT w Bydgoszczy co najmniej dwóch lat;

3) pracownikom wojska po przepracowaniu w ZZWT w Bydgoszczy co najmniej dwóch lat;

4) żołnierzom rezerwy i Narodowych Sił Rezerwowych, będącym na przydziałach mobilizacyjnych w ZZWT w Bydgoszczy co najmniej pięć lat i uczestniczących przynajmniej raz w ćwiczeniach wojskowych;

5) wyjątkowo innym osobom fizycznym lub prawnym, szczególnie zasłużonym dla w ZZWT w Bydgoszczy.

5. Odznakę nadaje Komendant ZZWT w Bydgoszczy na wniosek Komisji do Spraw Odznaki Pamiątkowej, zwanej dalej „Komisją”.

6. Komendant ZZWTw Bydgoszczy powołuje Komisję, w składzie:

1) Zastępca Komendanta w ZZWT w Bydgoszczy;

2) szefowie i kierownicy sekcji;

3) mąż zaufania oficerów;

4) mąż zaufania podoficerów;

5) mąż zaufania szeregowych;

6) przedstawiciel pracowników wojska.

7. Na pierwszym posiedzeniu Komisji, spośród jej członków wybierany jest przewodniczący i sekretarz.

8. Imienny skład oraz wszelkie zmiany w jej składzie ogłasza się w rozkazie dziennym Komendanta ZZWT w Bydgoszczy.

9. Do zadań Komisji należy:

1) przyjmowanie i opiniowanie wniosków o nadanie odznaki lub pozbawienie prawa do jej posiadania;

2) przedkładanie wyżej wymienionych wniosków Komendantowi ZZWT w Bydgoszczy;

3) przygotowywanie odznak i legitymacji oraz prowadzenie ich ewidencji.

10. Decyzje Komisji podejmowane są zwykłą większością głosów. Treść opinii w całości odnotowuje się w protokole posiedzenia i podpisaną przez wszystkich jej członków przedstawia Komendantowi ZZWT w Bydgoszczy.

11. Posiedzenie zwołane dla rozpatrzenia zgłoszonych wniosków jest ważne, gdy uczestniczy w nim co najmniej 3/4 składu Komisji.

12. Fakt nadania lub pozbawienia prawa do odznaki potwierdza się w rozkazie dziennym Komendanta ZZWT w Bydgoszczy.

13. Odznakę wręcza się na uroczystej zbiórce z okazji świąt państwowych i wojskowych oraz w innych szczególnie ważnych dla służby i pracy okolicznościach, zgodnie z zasadami ceremoniału wojskowego.

14. Odznaka nadawana jest imiennie i niedopuszczalne jest jej przekazywanie, darowanie lub sprzedaż.

15. Zasady noszenia odznaki określają przepisy ubiorcze żołnierzy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

16. Wizerunek odznaki może być umieszczany na drukach i wydawnictwach wojskowych oraz materiałach popularyzujących ZZWT w Bydgoszczy, za zgodą Komendanta ZZWT w Bydgoszczy.

17. Posiadaczom odznaki nie przysługują jakiekolwiek prawa ani przywileje z tytułu jej posiadania.

18. Prawo do posiadania odznaki tracą żołnierze i pracownicy wojska skazani prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa popełnione z winy umyślnej lub z niskich pobudek. W uzasadnionych przypadkach, prawa do odznaki mogą być pozbawieni żołnierze ukarani za przewinienia dyscyplinarne.

19. Decyzję o pozbawieniu prawa do odznaki podejmuje Komendant ZZWT w Bydgoszczy z własnej inicjatywy lub na wniosek Komisji. Od decyzji przysługuje prawo odwołania na piśmie do przełożonego wyższego szczebla w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia o pozbawieniu prawa do odznaki. Decyzja przełożonego wyższego szczebla jest ostateczna.

20. Pierwszy egzemplarz odznaki przekazuje się do Muzeum Wojska Polskiego. Zakupu odznaki dokonuje się z wydatków bieżących właściwej wojskowej jednostki budżetowej.

21. Koszty wykonania matrycy i kolejnych serii odznak pamiątkowych nie obciążają budżetu resortu obrony narodowej.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-04-25
  • Data wejścia w życie: 2016-05-10
  • Data obowiązywania: 2016-05-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA