| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Departament Wojskowej Służby Zdrowia

ZARZĄDZENIE NR 28/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 6 października 2016 r.

w sprawie nadania statutu Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Poznaniu

Na podstawie art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1. 

Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Poznaniu nadaje się statut w brzmieniu określonym w załączniku do zarządzenia.

§ 2.

 Traci moc zarządzenie Nr 25/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 1 sierpnia 2014 r. w sprawie nadania statutu Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Poznaniu (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 274).

§ 3.

 Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: A. Macierewicz

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 788, 905, 1640, 1697, 1844, 1887, 1918 i 1991 oraz z 2016 r. poz. 904 i 960.

Załącznik 1. [STATUT WOJSKOWEJ SPECJALISTYCZNEJ PRZYCHODNI LEKARSKIEJ SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W POZNANIU]

Załącznik do zarządzenia Nr 28/MON Ministra Obrony Narodowej
z dnia 6 października 2016 r. (poz. 169)

STATUT WOJSKOWEJ SPECJALISTYCZNEJ PRZYCHODNI LEKARSKIEJ SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W POZNANIU

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1.

1. Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Poznaniu, utworzona zarządzeniem Nr 43/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 października 1998 r. w sprawie utworzenia samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej (Dz. Rozk. Min. Obr. Nar. poz. 97, z późn. zm.1)) oraz rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 czerwca 2011 r. w sprawie przekształcenia 111 Szpitala Wojskowego z Przychodnią Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Poznaniu (Dz. U. poz. 741), zwana dalej „Przychodnią”, jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej, będącym podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618, z późn. zm.2)), zwanej dalej „ustawą”.

2. Przychodnia posiada osobowość prawną.

3. Czynności podmiotu tworzącego w stosunku do Przychodni oraz nadzór nad jej działalnością w imieniu Ministra Obrony Narodowej wykonuje Dyrektor Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia – Szef Służby Zdrowia Wojska Polskiego.

4. Siedzibą Przychodni jest Poznań.

5. Obszarem działania Przychodni jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 2.

1. Przychodnia używa nazwy „Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej”.

2. Przychodnia może używać nazwy skróconej „Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ” lub „WSPL SPZOZ”, a także odpowiednika swojej nazwy w językach obcych.

§ 3.

Przychodnia działa na podstawie:

1) ustawy oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie;

2) statutu.

Rozdział II

Cele i zadania Przychodni

§ 4.

1. Przychodnia prowadzi działalność leczniczą w rodzaju ambulatoryjne świadczenia zdrowotne.

2. Celem Przychodni jest udzielanie świadczeń zdrowotnych, promocja zdrowia oraz realizacja zadań zleconych przez Ministra Obrony Narodowej.

3. Przychodnia udziela świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych ubezpieczonym oraz innym osobom uprawnionym do tych świadczeń na podstawie odrębnych przepisów nieodpłatnie, za częściową lub całkowitą odpłatnością.

4. Osoby uprawnione do korzystania ze świadczeń zdrowotnych Przychodni określają odrębne przepisy.

5. Przychodnia jest uprawniona do udzielania świadczeń zdrowotnych osobom nieuprawnionym z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego, z całego obszaru jej działania.

6. Przychodnia realizuje zadania obronne wynikające z ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2015 r. poz. 827, z późn. zm.3)) oraz z decyzji Ministra Obrony Narodowej, których realizację nadzoruje Dyrektor Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia – Szef Służby Zdrowia Wojska Polskiego.

§ 5.

1. Do zadań własnych Przychodni należy:

1) udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju:

a) badania i porady lekarskie,

b) leczenie i konsultacje specjalistyczne,

c) badania i terapia psychiatryczna i psychologiczna,

d) rehabilitacja lecznicza,

e) opieka nad kobietami ciężarnymi i ich płodami,

f) opieka nad zdrowymi dziećmi,

g) pielęgnacja chorych,

h) pielęgnacja niepełnosprawnych i opieka nad nimi,

i) badania diagnostyczne, w tym analityka medyczna,

j) orzekanie i opiniowanie o stanie zdrowia,

k) działania z zakresu medycyny pracy,

l) wykonywanie czynności z zakresu protetyki, ortodoncji, stomatologii zachowawczej i chirurgii stomatologicznej,

m) wykonywanie szczepień ochronnych,

n) zaopatrywanie w środki i materiały medyczne,

o) propagowanie zachowań prozdrowotnych;

2) organizowanie i prowadzenie działalności w zakresie kształcenia, szkolenia i doskonalenia zawodowego kadr medycznych, we wszystkich formach określonych odrębnymi przepisami.

2. Zadania zlecone Przychodni obejmują:

1) przygotowanie Przychodni do realizacji zadań związanych z zabezpieczeniem medycznym w okresach klęsk żywiołowych i katastrof;

2) realizację programów profilaktyczno-zdrowotnych;

3) programowe, profilaktyczne badania lekarskie w celu wczesnego rozpoznawania chorób;

4) wykonywanie szczepień ochronnych;

5) wykonywanie badań specjalistycznych żołnierzy i pracowników wojska pracujących w szczególnych warunkach.

3. Przychodnia może realizować programy profilaktyczno-zdrowotne na zlecenie ministra właściwego do spraw zdrowia, Ministra Obrony Narodowej, jednostki samorządu terytorialnego lub innych organów na podstawie odrębnych przepisów lub zawartej umowy.

§ 6.

1. Przychodnia może prowadzić wydzieloną działalność gospodarczą, inną niż działalność lecznicza, polegającą na:

1) najmie, dzierżawie i użyczaniu majątku trwałego;

2) sterylizacji sprzętu;

3) wykonywaniu usług kserograficznych;

4) pobieraniu opłat za parkowanie pojazdów na terenie Przychodni;

5) udostępnianiu przestrzeni na reklamy;

6) medycznym zabezpieczaniu imprez;

7) prowadzeniu działalności transportowej;

8) prowadzeniu działalności aptecznej;

9) prowadzeniu szkoleń i kursów;

10) wydawaniu opinii lekarskich na zlecenie organów wymiaru sprawiedliwości, organów ścigania, służb więziennych, celnych i instytucji ubezpieczeniowych.

2. Przychodnia może prowadzić szkolenia, konferencje i kursy w zakresie promocji zdrowia dla placówek szkolnych, ośrodków szkolno-wychowawczych, organizacji społecznych i stowarzyszeń.

3. Prowadzenie działalności wymienionych w ust. 1 i 2 nie może ograniczać zadań własnych Przychodni oraz nie może być uciążliwe dla pacjenta.

§ 7.

Przychodnia, oprócz udzielania świadczeń zdrowotnych oraz działalności, o których mowa w § 5 i 6:

1) wykonuje badania specjalistyczne zgodnie z potrzebami orzecznictwa wojskowo-lekarskiego lub instytucji do tego uprawnionych;

2) upowszechnia oświatę zdrowotną wśród pacjentów i personelu Przychodni;

3) propaguje ideę honorowego krwiodawstwa.

§ 8.

Przychodnia może pełnić funkcje konsultacyjne dla innych podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

Rozdział III

Organy Przychodni i ich kompetencje

§ 9.

1. Działalnością Przychodni kieruje dyrektor i reprezentuje ją na zewnątrz.

2. Dyrektor podejmuje samodzielnie decyzje dotyczące organizacji i funkcjonowania Przychodni oraz realizacji jej zadań statutowych i ponosi za nie odpowiedzialność.

3. Dyrektor jest przełożonym wszystkich pracowników zatrudnionych w Przychodni.

4. Dyrektor wykonuje swoje zadania samodzielnie oraz przy pomocy podległych mu osób funkcyjnych.

5. Dyrektor kieruje Przychodnią przy pomocy:

1) zastępcy dyrektora do spraw lecznictwa;

2) głównego księgowego;

3) kierowników komórek organizacyjnych;

4) naczelnej pielęgniarki;

5) rady społecznej.

§ 10.

1. Przy Przychodni działa rada społeczna, która jest organem inicjującym i opiniodawczym Ministra Obrony Narodowej oraz organem doradczym dyrektora.

2. W skład rady społecznej wchodzą:

1) przewodniczący – przedstawiciel Ministra Obrony Narodowej;

2) członkowie:

a) dwóch przedstawicieli wybranych przez Ministra Obrony Narodowej,

b) jeden przedstawiciel wybrany przez Naczelną Radę Lekarską – w przypadku wskazania przez ten organ,

c) jeden przedstawiciel wybrany przez Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych – w przypadku wskazania przez ten organ.

3. Kadencja rady społecznej trwa 3 lata.

4. Rada społeczna wykonuje zadania określone w art. 48 ust. 2 ustawy.

5. Odwołanie przewodniczącego i członków rady społecznej przed upływem kadencji może nastąpić:

1) na własny wniosek przewodniczącego lub członka rady społecznej uzasadniony następującymi okolicznościami:

a) zmiana miejsca pracy lub zamieszkania,

b) zwolnienie ze służby lub pracy,

c) podjęcie zatrudnienia lub innej formy współpracy z niepublicznymi podmiotami leczniczymi konkurującymi z Przychodnią na rynku usług medycznych,

d) niezdolność do wykonywania obowiązków przewodniczącego lub członka rady społecznej na skutek choroby,

e) inny ważny powód o charakterze osobistym;

2) na wniosek rady społecznej lub dyrektora, uzasadniony następującymi okolicznościami:

a) utrata zdolności do czynności prawnych,

b) utrata praw publicznych,

c) zrzeczenie się obywatelstwa polskiego,

d) nieusprawiedliwione nieobecności na prawidłowo zwołanych posiedzeniach przekraczające 30 % ogólnej liczby posiedzeń w ciągu roku,

e) nieobecności spowodowane chorobą lub inną usprawiedliwioną przyczyną na prawidłowo zwołanych posiedzeniach przekraczające 50 % ogólnej liczby posiedzeń w ciągu roku,

f) skazanie prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne,

g) orzeczenie prawomocnej kary za wykroczenie zawodowe,

h) orzeczenie prawomocnej kary dyscyplinarnej,

i) zwolnienie ze służby wojskowej lub pracy w resorcie obrony narodowej,

j) podjęcie zatrudnienia lub innej formy współpracy z niepublicznymi podmiotami leczniczymi konkurującymi z Przychodnią na rynku usług medycznych,

k) niewywiązywanie się z obowiązków określonych w art. 48 ust. 2 ustawy.

6. Minister Obrony Narodowej może z własnej inicjatywy odwołać przewodniczącego i członków rady społecznej w przypadkach określonych w ust. 5.

7. Wniosek o odwołanie przewodniczącego lub członka rady społecznej musi zawierać uzasadnienie wraz z przywołaniem podstawy prawnej oraz wyjaśnieniem podstawy faktycznej ze wskazaniem dowodów na poparcie przytoczonych okoliczności.

8. Odwołanie, o którym mowa w ust. 5 i 6, wywołuje skutek z dniem określonym w akcie odwołania.

Rozdział IV

Struktura organizacyjna Przychodni

§ 11.

W skład Przychodni wchodzą:

1) dyrekcja;

2) administracja;

3) poradnie specjalistyczne;

4) poradnie podstawowej opieki zdrowotnej;

5) pracownie diagnostyczne;

6) pracownia fizjoterapii;

7) gabinety zabiegowe;

8) punkty szczepień;

9) poradnie stomatologiczne;

10) apteki;

11) inne komórki organizacyjne.

§ 12.

Szczegółową strukturę organizacyjną oraz sposób kierowania komórkami organizacyjnymi Przychodni, określa dyrektor w regulaminie organizacyjnym.

Rozdział V

Zasady gospodarki finansowej

§ 13.

1. Gospodarka finansowa Przychodni prowadzona jest na zasadach przewidzianych w ustawie dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.

2. Przychodnia pokrywa koszty działalności i reguluje zobowiązania z posiadanych środków i uzyskanych przychodów.

3. Podstawą gospodarki Przychodni jest plan finansowy ustalony przez dyrektora.

4. Przychodnia gospodaruje posiadanym mieniem.

§ 14.

1. Działalność Przychodni finansowana jest z:

1) odpłatnych świadczeń zdrowotnych lub usług medycznych:

a) realizowanych na podstawie umów zawieranych z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz innymi organizatorami opieki zdrowotnej na terenie kraju, w szczególności instytucjami ubezpieczeniowymi,

b) realizowanych na zlecenie ministra właściwego do spraw zdrowia, Ministra Obrony Narodowej oraz innych organów administracji rządowej lub samorządowej, instytucji, organizacji społecznych, stowarzyszeń, fundacji i innych podmiotów,

c) realizowanych na zlecenie pracodawców,

d) udzielanych osobom nieobjętym ubezpieczeniem zdrowotnym albo nieuprawnionym do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych;

2) realizacji odpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń zdrowotnych lub usług medycznych, udzielanych ubezpieczonym, a niefinansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia;

3) realizacji odpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń zdrowotnych lub usług medycznych, innych niż te, o których mowa w pkt 1 i 2, przewidzianych w odrębnych przepisach lub wykonywanych na podstawie zawartych umów;

4) odpłatnych usług związanych z przygotowaniem osób do wykonywania zawodu medycznego i kształcenia osób wykonujących zawód medyczny.

2. Przychodnia może uzyskiwać środki finansowe również z:

1) prowadzenia wydzielonej działalności gospodarczej;

2) tytułu darowizn, zapisów, spadków oraz ofiarności publicznej, także pochodzenia zagranicznego;

3) realizacji zadań w zakresie programów zdrowotnych i promocji zdrowia.

§ 15.

Przychodnia może otrzymywać środki publiczne z przeznaczeniem na:

1) pokrycie straty netto;

2) realizację zadań w zakresie programów zdrowotnych i promocji zdrowia;

3) remonty, modernizacje i inwestycje, w tym zakup aparatury i sprzętu medycznego;

4) realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), lub innych niż wymienione środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi na zasadach określonych w odrębnych przepisach;

5) cele określone w odrębnych przepisach oraz umowach międzynarodowych;

6) realizację programów wieloletnich;

7) pokrycie kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne i innych osób zatrudnionych w Przychodni.

§ 16.

Zasady uzyskiwania przez Przychodnię środków finansowych na realizację zadań w zakresie obronności i bezpieczeństwa Państwa określają odrębne przepisy.

 

1) Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Rozk. Min. Obr. Nar. z 1998 r. poz. 183 i 185, z 1999 r. poz. 50, z 2000 r. poz. 25, 32 i 53, Dz. Urz. Min. Obr. Nar. z 2001 r. poz. 51, 76 i 132, z 2004 r. poz. 145, z 2007 r. poz. 246 oraz z 2011 r. poz. 69.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 788, 905, 1640, 1697, 1844, 1887, 1918 i 1991 oraz z 2016 r. poz. 904 i 960.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 1220, 1224, 1830, 2183 i 2281 oraz z 2016 r. poz. 178 i 1053.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

ODO 24

ODO 24 – to firma, która od 2012 roku oferuje kompleksowe rozwiązania w zakresie ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji. Stawia na merytorykę, praktyczne rozwiązania oraz trwałe relacje z klientami budowane w oparciu o partnerstwo, uczciwość i zaufanie. Swoim klientom pomaga chronić dane, minimalizując ryzyko związane z kontrolą, wyciekiem lub ich utratą.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »