| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Departament Wojskowej Służby Zdrowia

ZARZĄDZENIE NR 33/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 24 października 2016 r.

w sprawie nadania statutu 107 Szpitalowi Wojskowemu z Przychodnią Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Wałczu

Na podstawie art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638) zarządza się, co następuje:

§ 1.

 107 Szpitalowi Wojskowemu z Przychodnią Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Wałczu nadaje się statut w brzmieniu określonym w załączniku do zarządzenia.

§ 2.

 Traci moc zarządzenie Nr 34/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 czerwca 2012 r. w sprawie nadania statutu 107 Szpitalowi Wojskowemu z Przychodnią Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Wałczu (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 203).

§ 3.

 Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: A. Macierewicz

Załącznik 1. [STATUT 107 SZPITALA WOJSKOWEGO Z PRZYCHODNIĄ SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W WAŁCZU]

Załącznik do zarządzenia Nr 33/MON Ministra Obrony Narodowej
z dnia 24 października 2016 r. (poz. 178)

STATUT 107 Szpitala Wojskowego z Przychodnią Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wałczu

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1.

1. 107 Szpital Wojskowy z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wałczu, utworzony na podstawie zarządzenia Nr 43/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 października 1998 r. w sprawie utworzenia samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej (Dz. Rozk. Min. Obr. Nar. poz. 97, z późn. zm.1)), zwany dalej „Szpitalem”, jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej, będącym podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638) zwanej dalej „ustawą”.

2. Szpital posiada osobowość prawną.

3. Czynności podmiotu tworzącego w stosunku do Szpitala oraz nadzór nad jego działalnością w imieniu Ministra Obrony Narodowej wykonuje Dyrektor Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia – Szef Służby Zdrowia Wojska Polskiego.

4. Siedzibą Szpitala jest Wałcz.

5. Obszarem działania Szpitala jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 2.

1. Szpital używa nazwy „107 Szpital Wojskowy z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej”.

2. Szpital może używać nazwy skróconej „107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ” lub „107. SzWzP SPZOZ”, a także odpowiednika swojej nazwy w językach obcych.

§ 3.

Szpital działa na podstawie:

1) ustawy oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie;

2) statutu.

Rozdział II

Cele i zadania Szpitala

§ 4.

1. Celem Szpitala jest wykonywanie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych i promocji zdrowia.

2. Szpital realizuje zadania zlecone przez Ministra Obrony Narodowej, w szczególności na terenie obwodu profilaktyczno-leczniczego wyznaczonego odrębnymi przepisami, w zakresie i na zasadach określonych zawartymi umowami.

3. Szpital udziela świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych ubezpieczonym oraz innym osobom uprawnionym do tych świadczeń na podstawie odrębnych przepisów nieodpłatnie, za częściową lub całkowitą odpłatnością.

4. Osoby uprawnione do korzystania ze świadczeń zdrowotnych Szpitala określają odrębne przepisy.

5. Szpital jest uprawniony do udzielania świadczeń zdrowotnych osobom nieuprawnionym z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego, z całego obszaru jego działania.

6. Szpital realizuje zadania obronne wynikające z ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1534) oraz decyzji Ministra Obrony Narodowej, których realizację nadzoruje Dyrektor Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia – Szef Służby Zdrowia Wojska Polskiego.

§ 5.

Szpital uczestniczy w przygotowywaniu osób do wykonywania zawodu medycznego i kształceniu osób wykonujących zawód medyczny, na zasadach określonych w odrębnych przepisach, w szczególności w zakresie:

1) prowadzenia:

a) staży oraz szkoleń podyplomowych dla osób wykonujących zawody medyczne,

b) praktyk studenckich dla studentów uczelni medycznych i innych uczelni prowadzących działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych,

c) praktyk i przyuczania zawodowego dla słuchaczy średnich i pomaturalnych szkół medycznych,

d) szkoleń z zakresu pomocy medycznej i ratownictwa medycznego;

2) organizowania sympozjów naukowych, konferencji tematycznych i innych form kształcenia.

§ 6.

1. Do zadań własnych Szpitala należy:

1) udzielanie świadczeń zdrowotnych polegających na działaniach służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz innych działań medycznych wynikających z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania, w ramach specjalności reprezentowanych przez jednostki i komórki organizacyjne Szpitala w rodzaju:

a) stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne:

– szpitalne,

– inne niż szpitalne;

b) ambulatoryjne świadczenia zdrowotne:

– badania i porady lekarskie,

– leczenie,

– badania oraz terapie psychiatryczne i psychologiczne,

– rehabilitacja lecznicza,

– opieka nad kobietami ciężarnymi i ich płodami,

– opieka nad zdrowymi dziećmi,

– badania diagnostyczne,

– pielęgnacja chorych,

– pielęgnacja niepełnosprawnych i opieka nad nimi,

– opieka paliatywno-hospicyjna,

– orzekanie i opiniowanie o stanie zdrowia,

– czynności z zakresu protetyki i stomatologii zachowawczej,

– szczepienia ochronne;

2) realizacja inwestycji, wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną oraz zaopatrywanie w środki i materiały medyczne;

3) profilaktyka i promocja zdrowia;

4) organizowanie i prowadzenie działalności w zakresie kształcenia, szkolenia i doskonalenia zawodowego kadr medycznych, we wszystkich formach określonych odrębnymi przepisami;

5) uczestnictwo w programach klinicznych sponsorowanych przez inne podmioty gospodarcze.

2. Szpital realizuje zadania zlecone przez Ministra Obrony Narodowej, które obejmują:

1) przygotowanie szpitala do realizacji zadań mobilizacyjnych na czas wojny, a także w okresach klęsk żywiołowych i katastrof – w zakresie zabezpieczenia medycznego;

2) szkolenie i doskonalenie kadr medycznych;

3) realizację programów profilaktyczno-zdrowotnych;

4) programowe profilaktyczne badania lekarskie w celu wczesnego rozpoznawania chorób;

5) propagowanie zachowań prozdrowotnych;

6) wykonywanie szczepień ochronnych;

7) wykonywanie badań okresowych żołnierzy i pracowników wojska;

8) wykonywanie badań specjalistycznych żołnierzy i pracowników wojska pełniących służbę i pracujących w szczególnych warunkach.

3. Szpital może realizować programy profilaktyczno-zdrowotne na zlecenie ministra właściwego do spraw zdrowia, Ministra Obrony Narodowej, jednostki samorządu terytorialnego lub innych organów, na podstawie odrębnych przepisów lub zawartej umowy.

§ 7.

1. Szpital może prowadzić wydzieloną działalność gospodarczą, inną niż działalność lecznicza, polegającą na:

1) najmie, dzierżawie i użyczaniu mienia oraz majątku trwałego;

2) sterylizacji sprzętu;

3) działalności związanej z poprawą kondycji fizycznej;

4) wytwarzaniu i sprzedaży posiłków oraz ustalaniu diet żywieniowych;

5) działalności transportowej;

6) przechowywaniu zwłok ponad obowiązujący termin;

7) wydawaniu opinii na zlecenie organów wymiaru sprawiedliwości, organów ścigania, służb więziennych, celnych i instytucji ubezpieczeniowych;

8) pobieraniu opłat za wjazd, parkowanie i postój na terenie Szpitala;

9) kserowaniu, bindowaniu, laminowaniu dokumentów;

10) organizacji targów, wystaw i kongresów;

11) medycznym zabezpieczaniu imprez;

12) sprzedaży wyrobów medycznych, w tym ortopedycznych;

13) naprawie sprzętu medycznego.

2. Szpital może prowadzić szkolenia, konferencje i kursy w zakresie promocji zdrowia i pierwszej pomocy dla placówek szkolnych, ośrodków szkolno-wychowawczych, organizacji społecznych i stowarzyszeń oraz innych jednostek organizacyjnych.

3. Prowadzenie działalności wymienionych w ust. 1 i 2 nie może ograniczać zadań własnych Szpitala oraz nie może być uciążliwe dla pacjenta.

§ 8.

Szpital, oprócz udzielania świadczeń zdrowotnych oraz działalności, o których mowa w § 6 i 7:

1) wykonuje badania specjalistyczne zgodnie z potrzebami orzecznictwa wojskowo-lekarskiego lub instytucji do tego uprawnionych;

2) upowszechnia oświatę zdrowotną wśród chorych i personelu Szpitala;

3) propaguje ideę honorowego krwiodawstwa.

§ 9.

Szpital może pełnić funkcje konsultacyjne dla innych podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

Rozdział III

Organy Szpitala i ich kompetencje

§ 10.

Organami Szpitala są:

1) dyrektor;

2) rada społeczna.

§ 11.

1. Działalnością Szpitala kieruje dyrektor i reprezentuje go na zewnątrz.

2. Dyrektor podejmuje samodzielnie decyzje dotyczące organizacji i funkcjonowania Szpitala oraz realizacji jego zadań i ponosi za nie odpowiedzialność.

3. Dyrektor jest przełożonym wszystkich zatrudnionych pracowników.

4. Dyrektor wykonuje swoje zadania samodzielnie oraz przy pomocy podległych mu osób funkcyjnych.

§ 12.

Kierowanie Szpitalem dyrektor realizuje przy pomocy:

1) zastępcy dyrektora do spraw lecznictwa;

2) głównego księgowego;

3) przełożonej pielęgniarek;

4) ordynatorów (kierowników, koordynatorów) oddziałów szpitalnych;

5) kierowników komórek organizacyjnych.

§ 13.

1. Przy Szpitalu działa rada społeczna, która jest organem inicjującym i opiniodawczym Ministra Obrony Narodowej oraz organem doradczym dyrektora.

2. W skład rady społecznej wchodzą:

1) przewodniczący – przedstawiciel Ministra Obrony Narodowej;

2) członkowie:

a) czterech przedstawicieli wybranych przez Ministra Obrony Narodowej,

b) jeden przedstawiciel wybrany przez Naczelną Radę Lekarską – w przypadku wskazania przez ten organ,

c) jeden przedstawiciel wybrany przez Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych – w przypadku wskazania przez ten organ.

3. Kadencja rady społecznej trwa 3 lata.

4. Rada społeczna wykonuje zadania określone w art. 48 ust. 2 ustawy.

5. Odwołanie przewodniczącego i członków rady społecznej przed upływem kadencji może nastąpić:

1) na własny wniosek przewodniczącego lub członka rady społecznej uzasadniony następującymi okolicznościami:

a) zmiana miejsca pracy lub zamieszkania,

b) zwolnienie ze służby lub pracy,

c) podjęcie zatrudnienia lub innej formy współpracy z niepublicznymi podmiotami leczniczymi konkurującymi ze Szpitalem na rynku usług medycznych,

d) niezdolność do wykonywania obowiązków przewodniczącego lub członka rady społecznej na skutek choroby,

e) inny ważny powód o charakterze osobistym;

2) na wniosek rady społecznej lub dyrektora, uzasadniony następującymi okolicznościami:

a) utrata zdolności do czynności prawnych,

b) utrata praw publicznych,

c) zrzeczenie się obywatelstwa polskiego,

d) nieusprawiedliwione nieobecności na prawidłowo zwołanych posiedzeniach przekraczające 30% ogólnej liczby posiedzeń w ciągu roku,

e) nieobecności spowodowane chorobą lub inną usprawiedliwioną przyczyną na prawidłowo zwołanych posiedzeniach przekraczające 50 % ogólnej liczby posiedzeń w ciągu roku,

f) skazanie prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne,

g) orzeczenie prawomocnej kary za wykroczenie zawodowe,

h) orzeczenie prawomocnej kary dyscyplinarnej,

i) zwolnienie ze służby wojskowej lub pracy w resorcie obrony narodowej,

j) podjęcie zatrudnienia lub innej formy współpracy z niepublicznymi podmiotami leczniczymi konkurującymi ze Szpitalem na rynku usług medycznych,

k) niewywiązywanie się z obowiązków określonych w art. 48 ust. 2 ustawy.

6. Minister Obrony Narodowej może z własnej inicjatywy odwołać przewodniczącego i członków rady społecznej w przypadkach określonych w ust. 5.

7. Wniosek o odwołanie przewodniczącego lub członka rady społecznej musi zawierać uzasadnienie wraz z przywołaniem podstawy prawnej oraz wyjaśnieniem podstawy faktycznej ze wskazaniem dowodów na poparcie przytoczonych okoliczności.

8. Odwołanie, o którym mowa w ust. 5 i 6, wywołuje skutek z dniem określonym w akcie odwołania.

Rozdział IV

Struktura organizacyjna Szpitala

§ 14.

W skład Szpitala wchodzą:

1) dyrekcja;

2) izby przyjęć;

3) oddziały szpitalne;

4) bloki operacyjne;

5) pracownie i zakłady diagnostyczne, w tym bank krwi;

6) przychodnia, w tym:

a) podstawowa opieka zdrowotna,

b) poradnie specjalistyczne;

7) przychodnia stomatologiczna z gabinetami i poradniami;

8) zakład rehabilitacji;

9) apteka zakładowa;

10) zespół transportu sanitarnego;

11) logistyka;

12) pion głównego księgowego;

13) pion administracji;

14) samodzielne stanowiska pracy;

15) inne komórki organizacyjne.

§ 15.

Szczegółową strukturę organizacyjną oraz sposób kierowania komórkami organizacyjnymi Szpitala określa dyrektor w regulaminie organizacyjnym Szpitala.

Rozdział V

Zasady gospodarki finansowej

§ 16.

1. Gospodarka finansowa Szpitala prowadzona jest na zasadach przewidzianych dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej określonych w ustawie.

2. Szpital z posiadanych środków i uzyskanych przychodów pokrywa koszty działalności i reguluje zobowiązania.

3. Podstawą gospodarki Szpitala jest plan finansowy ustalony przez dyrektora.

4. Szpital gospodaruje posiadanym mieniem.

§ 17.

1. Działalność Szpitala jest finansowana z:

1) odpłatnych świadczeń zdrowotnych lub usług medycznych:

a) realizowanych na podstawie umów zawieranych z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz innymi organizatorami opieki zdrowotnej na terenie kraju, w szczególności instytucjami ubezpieczeniowymi,

b) realizowanych na zlecenie ministra właściwego do spraw zdrowia, Ministra Obrony Narodowej oraz innych organów administracji rządowej lub samorządowej, instytucji, organizacji społecznych, stowarzyszeń, fundacji i innych podmiotów,

c) realizowanych na zlecenie pracodawców,

d) udzielanych osobom nieobjętym ubezpieczeniem zdrowotnym albo nieuprawnionym do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych;

2) realizacji odpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń zdrowotnych lub usług medycznych, udzielanych ubezpieczonym, a niefinansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia;

3) realizacji odpłatnych świadczeń zdrowotnych lub usług medycznych, niewymienionych w pkt 1 i 2, przewidzianych w odrębnych przepisach lub wykonywanych na podstawie zawartych umów;

4) odpłatnych usług związanych z przygotowaniem osób do wykonywania zawodu medycznego i kształcenia osób wykonujących zawód medyczny.

2. Szpital może uzyskiwać środki finansowe również z:

1) prowadzenia wydzielonej działalności gospodarczej innej niż działalność lecznicza;

2) tytułu darowizn, zapisów, spadków oraz ofiarności publicznej, także pochodzenia zagranicznego;

3) realizacji zadań w zakresie programów zdrowotnych i promocji zdrowia;

4) odsetek od lokat.

§ 18.

Szpital może otrzymywać środki publiczne z przeznaczeniem na:

1) pokrycie straty netto;

2) realizację zadań w zakresie programów zdrowotnych i promocji zdrowia;

3) remonty, modernizacje i inwestycje, w tym zakup aparatury i sprzętu medycznego;

4) realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), lub innych niż wymienione środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi na zasadach określonych w odrębnych przepisach;

5) cele określone w odrębnych przepisach oraz umowach międzynarodowych;

6) realizację programów wieloletnich;

7) pokrycie kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne i innych osób zatrudnionych w Szpitalu;

8) dodatkowe zadania wynikające z potrzeb systemu opieki zdrowotnej, w przypadku klęski żywiołowej lub w celu wykonania zobowiązań międzynarodowych.

§ 19.

Zasady uzyskiwania przez Szpital środków finansowych na realizację zadań w zakresie obronności i bezpieczeństwa Państwa określają odrębne przepisy.

 

1) Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Rozk. Min. Obr. Nar. z 1998 r. poz. 183 i 185, z 1999 r. poz. 50, z 2000 r. poz. 25, 32 i 53, Dz. Urz. Min. Obr. Nar. z 2001 r. poz. 51, 76 i 132, z 2004 r. poz. 145, z 2007 r. poz. 246 oraz z 2011 r. poz. 69.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Emmerson Nieruchomości

Emmerson Twój Partner w Nieruchomościach.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »