REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2016 poz. 217

Departament Edukacji, Kultury i Dziedzictwa

DECYZJA NR 342/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 15 grudnia 2016 r.

w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej oraz oznaki rozpoznawczej Ośrodka Rozpoznania Obrazowego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 2 pkt 1 i 9 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 189 i 852 oraz z 2014 r. poz. 932) oraz § 1 pkt 7 lit. d i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), w związku z § 34 pkt 2 i pkt 4 lit. a rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 689 oraz z 2013 r. poz. 1636) – po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do Spraw Symboliki i Tradycji Orężnych – ustala się, co następuje:

§ 1.

 Wprowadza się odznakę pamiątkową, zwaną dalej „odznaką”, oraz oznakę rozpoznawczą, zwaną dalej „oznaką”, Ośrodka Rozpoznania Obrazowego.

§ 2.

 Zatwierdza się:

1) wzór odznaki, stanowiący załącznik Nr 1 do decyzji;

2) wzór legitymacji odznaki, stanowiący załącznik Nr 2 do decyzji;

3) wzory oznaki rozpoznawczej, stanowiące załączniki Nr 3 i 4 do decyzji.

§ 3.

 Nadaje się regulamin odznaki, stanowiący załącznik Nr 5 do decyzji.

§ 4.

 Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: A. Macierewicz

Załącznik 1. [WZÓR GRAFICZNY ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ OŚRODKA ROZPOZNANIA OBRAZOWEGO]

Załączniki do decyzji Nr 342/MON
Ministra Obrony Narodowej
z dnia 15 grudnia (poz. 217)

Załącznik Nr 1

WZÓR GRAFICZNY ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ OŚRODKA ROZPOZNANIA OBRAZOWEGO

infoRgrafika

Załącznik 2. [WZÓR GRAFICZNY LEGITYMACJI ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ OŚRODKA ROZPOZNANIA OBRAZOWEGO]

Załącznik Nr 2

WZÓR GRAFICZNY LEGITYMACJI ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ OŚRODKA ROZPOZNANIA OBRAZOWEGO

infoRgrafika

Załącznik 3. [WZÓR GRAFICZNY OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ OŚRODKA ROZPOZNANIA OBRAZOWEGO NA MUNDUR WYJŚCIOWY]

Załącznik Nr 3

WZÓR GRAFICZNY OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ OŚRODKA ROZPOZNANIA OBRAZOWEGO NA MUNDUR WYJŚCIOWY

infoRgrafika

Załącznik 4. [WZÓR GRAFICZNY OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ OŚRODKA ROZPOZNANIA OBRAZOWEGO NA MUNDUR POLOWY]

Załącznik Nr 4

WZÓR GRAFICZNY OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ OŚRODKA ROZPOZNANIA OBRAZOWEGO NA MUNDUR POLOWY

infoRgrafika

Załącznik 5. [REGULAMIN ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ OŚRODKA ROZPOZNANIA OBRAZOWEGO]

Załącznik Nr 5

REGULAMIN ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ OŚRODKA ROZPOZNANIA OBRAZOWEGO

1. Odznaka pamiątkowa, zwaną dalej „odznaką”, będzie formą uhonorowania oraz symbolem szczególnych zasług, a także znakiem łączącym żołnierzy i pracowników wojska Ośrodka Rozpoznania Obrazowego, zwanego dalej „Ośrodkiem”.

2. Odznaka Ośrodka, wykonana jest w kształcie krzyża maltańskiego, pokrytego emalią barwy niebieskiej ze srebrzystym obrzeżem. W centralnej części krzyża umieszczona została kula ziemska okolona wieńcem laurowym, na której pośrodku znajdują się litery „ORO” – skrót nazwy Ośrodka, na dole umieszczony jest wizerunek satelity oraz wspierający się o górną krawędź kuli ziemskiej wizerunek orła. Barwy i symbole nawiązują do wykonywanych przez jednostkę zadań.

3. Prawo do otrzymania odznaki przysługuje:

1) Dowódcy Ośrodka, z tytułu objęcia stanowiska służbowego;

2) żołnierzom, po co najmniej rocznej, nienagannej służbie w Ośrodku;

3) pracownikom wojska, po przepracowaniu w Ośrodku co najmniej dwóch lat;

4) wyjątkowo innym osobom fizycznym lub prawnym, szczególnie zasłużonym dla Ośrodka.

4. Odznakę nadaje Dowódca Ośrodka na wniosek Komisji do Spraw Odznaki Pamiątkowej, zwanej dalej „Komisją”.

5. Dowódca Ośrodka powołuje Komisję, w składzie:

1) przewodniczący – zastępca dowódcy Ośrodka;

2) członkowie:

a) mężowie zaufania poszczególnych korpusów osobowych,

b) oficer do spraw wychowawczych Ośrodka,

c) przedstawiciel pracowników wojska Ośrodka.

6. Imienny skład oraz wszelkie zmiany w jej składzie ogłasza się w rozkazie dziennym Dowódcy Ośrodka.

7. Do zadań Komisji należy:

1) przyjmowanie i opiniowanie wniosków o nadanie odznaki lub pozbawienie prawa do jej posiadania;

2) przedkładanie ww. wniosków Dowódcy Ośrodka;

3) przygotowywanie odznak i legitymacji oraz prowadzenie ich ewidencji.

8. Opinie Komisji formułowane są na zasadzie jednomyślności. Treść opinii odnotowuje się na wniosku przedłożonym do rozpatrzenia.

9. Dla ważności posiedzeń Komisji zwoływanych w celu rozpatrzenia przedłożonych wniosków, wymagana jest obecność co najmniej 4/6 składu Komisji.

10. Fakt nadania lub pozbawienia prawa do odznaki potwierdza się w rozkazie dziennym Dowódcy Ośrodka.

11. Odznakę wręcza się na uroczystej zbiórce z okazji świąt państwowych i wojskowych oraz w innych szczególnie ważnych dla służby i pracy okolicznościach, zgodnie z zasadami ceremoniału wojskowego.

12. Odznaka nadawana jest imiennie i niedopuszczalne jest przekazywanie jej innym osobom, darowanie lub sprzedaż osobom trzecim.

13. Zasady noszenia odznaki określają przepisy ubiorcze żołnierzy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

14. Wizerunek odznaki może być umieszczany, za zgodą Dowódcy Ośrodka, na drukach i wydawnictwach wojskowych oraz materiałach popularyzujących Ośrodek.

15. Posiadaczom odznaki nie przysługują jakiekolwiek prawa ani przywileje z tytułu jej posiadania.

16. Prawo do posiadania odznaki tracą osoby ukarane prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej lub niskich pobudek. Ponadto prawo do odznaki, w uzasadnionych przypadkach, tracą żołnierze ukarani za przewinienie dyscyplinarne.

17. Decyzję o pozbawieniu prawa do odznaki podejmuje Dowódca Ośrodka z własnej inicjatywy lub na wniosek Komisji. Od decyzji przysługuje prawo odwołania na piśmie do przełożonego wyższego szczebla w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia o pozbawieniu prawa do odznaki. Decyzja przełożonego wyższego szczebla jest ostateczna.

18. Jeden egzemplarz odznaki przekazuje się do Muzeum Wojska Polskiego. Zakupu odznaki dokonuje się z wydatków bieżących właściwej wojskowej jednostki budżetowej.

19. Koszty wykonania matrycy i kolejnych serii odznak pamiątkowych nie obciążają budżetu resortu obrony narodowej.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-12-19
  • Data wejścia w życie: 2017-01-01
  • Data obowiązywania: 2017-01-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA