REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2017 poz. 4

Departament Kadr

DECYZJA NR 1/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 11 stycznia 2017 r.

zmieniająca decyzję w sprawie karty opisu stanowiska służbowego

Tekst pierwotny

Na podstawie § 1 pkt 9 lit. a i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933) ustala się, co następuje:

 W decyzji Nr 360/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie karty opisu stanowiska służbowego (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 325 oraz z 2015 r. poz. 292) wprowadza się następujące zmiany:

1) w pkt 2 ppkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1726 i 2138);”;

2) w pkt 6 po ppkt 3 dodaje się ppkt 3a–3c w brzmieniu:

„3a) dla stanowisk służbowych żołnierzy zawodowych pełniących służbę wojskową w Narodowym Centrum Kryptologii oraz w podległych jednostkach organizacyjnych;

3b) dla stanowisk służbowych żołnierzy zawodowych zaliczonych do grupy osobowej operacyjno-rozpoznawczej w korpusie osobowym Żandarmerii Wojskowej;

3c) dla stanowisk sędziów w sądach wojskowych;”;

3) uchyla się pkt 9;

4) pkt 12a otrzymuje brzmienie:

„12a. Projekty KOSS opracowane w jednostkach wojskowych podległych organom, o których mowa w pkt 21 ppkt 2 lit. c, przed ich przesłaniem do akceptacji Dyrektora Departamentu Kadr poddaje się zaopiniowaniu, w systemie elektronicznym, przez te organy lub osoby przez nie upoważnione.”;

5) pkt 21 otrzymuje brzmienie:

„21. Organem właściwym do akceptacji projektów KOSS jest:

1) Minister Obrony Narodowej – w przypadku projektów KOSS opracowanych przez Dyrektora Departamentu Kadr;

2) Dyrektor Departamentu Kadr lub osoba przez niego upoważniona – w przypadku projektów KOSS opracowanych dla stanowisk służbowych:

a) zaszeregowanych do stopni etatowych od pułkownika (komandora) włącznie,

b) stanowisk służbowych dowódców jednostek wojskowych oraz ich zastępców,

c) dla których opracowanie projektu KOSS należy do Szefa Sztabu Generalnego WP, Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej, Dowódcy Garnizonu Warszawa, Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej oraz innych dowódców jednostek wojskowych bezpośrednio podległych Ministrowi Obrony Narodowej,

d) w innych przypadkach niewymienionych w pkt 1, 3 i 4;

3) organy właściwe do wyznaczania na stanowiska służbowe i zwalniania z tych stanowisk, zgodnie z kompetencjami określonymi w art. 44 ustawy;

4) bezpośredni przełożeni organów, o których mowa w pkt 3, jeżeli do tych organów należy opracowanie projektu KOSS.”;

6) po pkt 27 dodaje się pkt 27a w brzmieniu:

„27a. Uwierzytelniony wydruk KOSS przesyła się do organu właściwego do powołania do zawodowej służby wojskowej lub wyznaczenia na stanowisko służbowe wraz z wnioskiem o powołanie lub wyznaczenie na to stanowisko.”;

7) w załączniku Nr 1 „KARTA OPISU STANOWISKA SŁUŻBOWEGO” część IV –„WYMAGANIA BEZPIECZEŃSTWA” otrzymuje brzmienie:

CZĘŚC IV – WYMAGANIA BEZPIECZEŃSTWA

Poświadczenie bezpieczeństwa w zakresie dostępu do informacji niejawnych

Upoważnienie kierownika jednostki organizacyjnej w zakresie dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „ZASTRZEŻONE”

 

8) w załączniku Nr 2 „METODYKA OPRACOWANIA KARTY OPISU STANOWISKA SŁUŻBOWEGO” w rozdziale II części IV – „WYMAGANIA BEZPIECZEŃSTWA” otrzymuje brzmienie:

Część IV – WYMAGANIA BEZPIECZEŃSTWA

Opis pola informacyjnego

Komentarz

Poświadczenie bezpieczeństwa w zakresie dostępu do informacji niejawnych

wpisać odpowiednio: WYMAGANE albo NIEWYMAGANE

Upoważnienie kierownika jednostki organizacyjnej w zakresie dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „ZASTRZEŻONE”

wpisać odpowiednio: WYMAGANE albo NIEWYMAGANE

 

§ 1.

W decyzji Nr 360/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie karty opisu stanowiska służbowego (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 325 oraz z 2015 r. poz. 292) wprowadza się następujące zmiany:

1) w pkt 2 ppkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1726 i 2138);”;

2) w pkt 6 po ppkt 3 dodaje się ppkt 3a–3c w brzmieniu:

„3a) dla stanowisk służbowych żołnierzy zawodowych pełniących służbę wojskową w Narodowym Centrum Kryptologii oraz w podległych jednostkach organizacyjnych;

3b) dla stanowisk służbowych żołnierzy zawodowych zaliczonych do grupy osobowej operacyjno-rozpoznawczej w korpusie osobowym Żandarmerii Wojskowej;

3c) dla stanowisk sędziów w sądach wojskowych;”;

3) uchyla się pkt 9;

4) pkt 12a otrzymuje brzmienie:

„12a. Projekty KOSS opracowane w jednostkach wojskowych podległych organom, o których mowa w pkt 21 ppkt 2 lit. c, przed ich przesłaniem do akceptacji Dyrektora Departamentu Kadr poddaje się zaopiniowaniu, w systemie elektronicznym, przez te organy lub osoby przez nie upoważnione.”;

5) pkt 21 otrzymuje brzmienie:

„21. Organem właściwym do akceptacji projektów KOSS jest:

1) Minister Obrony Narodowej – w przypadku projektów KOSS opracowanych przez Dyrektora Departamentu Kadr;

2) Dyrektor Departamentu Kadr lub osoba przez niego upoważniona – w przypadku projektów KOSS opracowanych dla stanowisk służbowych:

a) zaszeregowanych do stopni etatowych od pułkownika (komandora) włącznie,

b) stanowisk służbowych dowódców jednostek wojskowych oraz ich zastępców,

c) dla których opracowanie projektu KOSS należy do Szefa Sztabu Generalnego WP, Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej, Dowódcy Garnizonu Warszawa, Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej oraz innych dowódców jednostek wojskowych bezpośrednio podległych Ministrowi Obrony Narodowej,

d) w innych przypadkach niewymienionych w pkt 1, 3 i 4;

3) organy właściwe do wyznaczania na stanowiska służbowe i zwalniania z tych stanowisk, zgodnie z kompetencjami określonymi w art. 44 ustawy;

4) bezpośredni przełożeni organów, o których mowa w pkt 3, jeżeli do tych organów należy opracowanie projektu KOSS.”;

6) po pkt 27 dodaje się pkt 27a w brzmieniu:

„27a. Uwierzytelniony wydruk KOSS przesyła się do organu właściwego do powołania do zawodowej służby wojskowej lub wyznaczenia na stanowisko służbowe wraz z wnioskiem o powołanie lub wyznaczenie na to stanowisko.”;

7) w załączniku Nr 1 „KARTA OPISU STANOWISKA SŁUŻBOWEGO” część IV –„WYMAGANIA BEZPIECZEŃSTWA” otrzymuje brzmienie:

CZĘŚC IV – WYMAGANIA BEZPIECZEŃSTWA

Poświadczenie bezpieczeństwa w zakresie dostępu do informacji niejawnych

Upoważnienie kierownika jednostki organizacyjnej w zakresie dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „ZASTRZEŻONE”

 

8) w załączniku Nr 2 „METODYKA OPRACOWANIA KARTY OPISU STANOWISKA SŁUŻBOWEGO” w rozdziale II części IV – „WYMAGANIA BEZPIECZEŃSTWA” otrzymuje brzmienie:

Część IV – WYMAGANIA BEZPIECZEŃSTWA

Opis pola informacyjnego

Komentarz

Poświadczenie bezpieczeństwa w zakresie dostępu do informacji niejawnych

wpisać odpowiednio: WYMAGANE albo NIEWYMAGANE

Upoważnienie kierownika jednostki organizacyjnej w zakresie dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „ZASTRZEŻONE”

wpisać odpowiednio: WYMAGANE albo NIEWYMAGANE

 

§ 2.

Projekty KOSS znajdujące się w systemie elektronicznym niezaakceptowane do dnia wejścia w życie decyzji, podlegają wycofaniu przez dowódcę jednostki wojskowej z dniem wejścia w życie decyzji.

§ 3.

Decyzja wchodzi w życie z dniem 31 marca 2017 r., z wyjątkiem przepisów § 1 pkt 7 i 8, które wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: A. Macierewicz

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-01-11
  • Data wejścia w życie: 2017-03-31
  • Data obowiązywania: 2017-03-31
  • Dokument traci ważność: 2024-05-23

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA