REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2017 poz. 34

Departament Polityki Zbrojeniowej

DECYZJA NR 39/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 10 lutego 2017 r.

w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania projektu dokumentu „Narodowa Polityka Zbrojeniowa”

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 189 i 852, z 2014 r. poz. 932 oraz z 2016 r. poz. 2138), w związku z § 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), ustala się, co następuje:

§ 1.
 Powołuje się Zespół do spraw opracowania w resorcie obrony narodowej projektu dokumentu „Narodowa Polityka Zbrojeniowa”, zwany dalej „Zespołem”.
§ 2.
 Celem pracy Zespołu jest opracowanie projektu dokumentu „Narodowa Polityka Zbrojeniowa”, zwanego dalej „projektem NPZ”, określającego zespół działań administracji rządowej, we współpracy z instytucjami naukowymi i przedsiębiorcami, zmierzających do stworzenia efektywnego systemu pozyskiwania, eksploatacji i wycofywania sprzętu wojskowego oraz stymulowania rozwoju innowacyjnego i konkurencyjnego przemysłu obronnego.
§ 3.
 W skład Zespołu wchodzą:

1) Przewodniczący Zespołu – Dyrektor Departamentu Polityki Zbrojeniowej, zwany dalej „Przewodniczącym Zespołu”;

2) Zastępca Przewodniczącego Zespołu – Zastępca Dyrektora Departamentu Wojskowych Spraw Zagranicznych;

3) Sekretarz – przedstawiciel Dyrektora Departamentu Polityki Zbrojeniowej;

4) Członkowie będący przedstawicielami:

a) Dyrektora Departamentu Budżetowego,

b) Dyrektora Departamentu Infrastruktury,

c) Dyrektora Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego,

d) Dyrektora Departamentu Polityki Bezpieczeństwa Międzynarodowego,

e) Dyrektora Departamentu Polityki Zbrojeniowej,

f) Dyrektora Departamentu Strategii i Planowania Obronnego,

g) Dyrektora Departamentu Wojskowych Spraw Zagranicznych,

h) Szefa Zarządu Analiz Wywiadowczych i Rozpoznawczych – P2,

i) Szefa Zarządu Planowania Użycia Sił Zbrojnych i Szkolenia – P3/P7,

j) Szefa Zarządu Logistyki – P4,

k) Szefa Zarządu Planowania i Programowania Rozwoju Sił Zbrojnych – P5,

l) Szefa Zarządu Kierowania i Dowodzenia – P6,

m) Szefa Zarządu Planowania Rzeczowego – P8,

n) Dowódcy Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych,

o) Dowódcy Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych,

p) Szefa Inspektoratu Implementacji Innowacyjnych Technologii Obronnych,

q) Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych,

r) Szefa Inspektoratu Uzbrojenia,

s) Szefa Inspektoratu Systemów Informacyjnych,

t) Dyrektora Biura do Spraw Umów Offsetowych,

u) Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego.

§ 4.
 Nadzór nad pracami powołanego Zespołu sprawuje Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej.
§ 5.
 1. Do obowiązków Przewodniczącego Zespołu należy, w szczególności:

1) koordynowanie pracy Zespołu;

2) tworzenie tematycznych grup roboczych;

3) zwoływanie posiedzeń Zespołu i przewodniczenie im.

2. Przewodniczący Zespołu może zapraszać do udziału w pracach Zespołu, z głosem doradczym, przedstawicieli resortu obrony narodowej, organów administracji państwowej, polskiego przemysłu obronnego, uczelni wyższych i instytutów badawczych oraz innych instytucji, a także występować do właściwych podmiotów z wnioskiem o opinie oraz wykonanie niezbędnych analiz na potrzeby prac Zespołu.

§ 6.
 Zespół może pracować w tematycznych grupach roboczych powoływanych przez Przewodniczącego Zespołu.
§ 7.
 1. Zespół opracuje projekt NPZ w terminie do dnia 31 grudnia 2017 r.

2. Przewodniczący Zespołu w terminie 7 dni od dnia opracowania projektu NPZ przedstawi go do akceptacji Ministrowi Obrony Narodowej.

§ 8.
 Dyrektorzy (szefowie, dowódcy) komórek i jednostek organizacyjnych, o których mowa w § 3 pkt 4, w terminie 7 dni od dnia wejścia w życie decyzji wskażą swoich przedstawicieli do prac Zespołu.
§ 9.
 Osoby zajmujące kierownicze stanowiska Ministerstwa Obrony Narodowej, dyrektorzy (szefowie, dowódcy, komendanci) komórek oraz jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej udzielą, stosownie do swojej właściwości, niezbędni ej pomocy Przewodniczącemu Zespołu w zakresie realizacji zadań określonych w decyzji.
§ 10.
 Obsługę posiedzeń Zespołu zapewnia Departament Polityki Zbrojeniowej.
§ 11.
 Przewodniczący Zespołu w terminie 21 dni od dnia wejścia w życie decyzji przedstawi do zatwierdzenia Sekretarzowi Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej uzgodniony przez Zespół harmonogram opracowania projektu NPZ, jak również zasady organizacji pracy Zespołu.
§ 12.
 Z dniem akceptacji przez Ministra Obrony Narodowej projektu NPZ:

1) rozwiązuje się Zespół;

2) traci moc decyzja.

§ 13.
 Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: A. Macierewicz

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-02-13
  • Data wejścia w życie: 2017-02-13
  • Data obowiązywania: 2017-02-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA