REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2017 poz. 35

Zarząd Planowania Użycia Sił Zbrojnych i Szkolenia – P3/P7

DECYZJA NR 26/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 10 lutego 2017 r.

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej Ministra Obrony Narodowej do przeprowadzenia sprawdzianu sprawności fizycznej żołnierzy zawodowych w urzędzie Ministra Obrony Narodowej i jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych w 2017 r.

Tekst pierwotny

Na podstawie § 5 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie przeprowadzania sprawdzianu sprawności fizycznej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 848) oraz § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933) ustala się, co następuje:

§ 1.

Powołuje się Komisję Egzaminacyjną Ministra Obrony Narodowej do przeprowadzenia sprawdzianu sprawności fizycznej żołnierzy zawodowych, zwaną dalej „Komisją”, w składzie określonym w załączniku nr 1 do decyzji, której zadaniem jest:

1) przeprowadzenie w terminie od dnia 8 maja do dnia 30 czerwca 2017 r. sprawdzianu sprawności fizycznej w obiektach sportowych: Departamentu Administracyjnego w Warszawie przy ul. Rakowieckiej 4a, Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie przy Al. gen. Antoniego Chruściela „Montera” 103, Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej w Warszawie przy ul. Jana Ostroroga 35 oraz wytypowanych jednostkach wojskowych Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych wskazanych w załączniku nr 4 do decyzji, dla żołnierzy zawodowych komórek organizacyjnych urzędu Ministra Obrony Narodowej i jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych, a także żołnierzy zawodowych pełniących służbę na stanowiskach służbowych w instytucjach cywilnych, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1726 i 2138) – zgodnie z załącznikiem nr 2 do decyzji;

2) przeprowadzenie sprawdzianu sprawności fizycznej dla żołnierzy zawodowych pełniących służbę zawodową poza granicami państwa, zgodnie z załącznikiem nr 3 do decyzji, po ich powrocie do kraju, w terminie od dnia 8 maja do dnia 30 czerwca 2017 r. oraz w dniach 4–21 września 2017 r. i w dniach 2–3 października 2017 r.;

3) przeprowadzenie w dniu 20 kwietnia 2017 r. o godz. 9.00 w obiektach sportowych Akademii Sztuki Wojennej instruktażu dla osób wyznaczonych decyzją/rozkazem właściwych przełożonych do wykonania zadań związanych z realizacją i rozliczeniem sprawdzianu sprawności fizycznej w komórkach i jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych, wymienionych w załączniku nr 2 do decyzji;

4) przeprowadzenie w dniach 4–21 września 2017 r. oraz w dniach 2 i 3 października 2017 r. sprawdzianu sprawności fizycznej dla żołnierzy, którzy z przyczyn służbowych lub z przyczyn zdrowotnych nie przystąpili do tego sprawdzianu w terminie, o którym mowa w § 1 pkt 1 decyzji;

5) przedstawienie dowódcom (dyrektorom, komendantom, szefom) komórek organizacyjnych urzędu Ministra Obrony Narodowej i jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych wykazu żołnierzy uprawnionych do nadania Wojskowej Odznaki Sprawności Fizycznej.

§ 2.

Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego:

1) skieruje do prac w składzie Komisji swoich przedstawicieli zgodnie z załącznikiem nr 1 do decyzji;

2) przystąpi do sprawdzianu sprawności fizycznej przed komisją oraz zapewni podległej kadrze zawodowej możliwość praktycznego uczestniczenia w sprawdzianie sprawności fizycznej w terminach określonych w załączniku nr 4 do decyzji.

§ 3.

Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych:

3) umożliwi odbycie przed komisjami egzaminacyjnymi jednostek wojskowych bezpośrednio sobie podporządkowanych sprawdzianu sprawności fizycznej żołnierzom jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych zgodnie z załącznikiem nr 5 do decyzji;

4) skieruje do prac w składzie Komisji swoich przedstawicieli, zgodnie z załącznikiem nr 1 do decyzji;

5) udostępni miejsce pracy dla Komisji oraz obiekty sportowe do realizacji sprawdzianu w terminie, o którym mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem nr 4 do decyzji;

6) zapewni dla potrzeb Komisji, o której mowa w załączniku nr 4 do decyzji, opiekę medyczną oraz pojazd sanitarny wraz z kierowcą do zabezpieczenia sprawdzianu sprawności fizycznej żołnierzy zawodowych prowadzonego w wytypowanych, podległych jednostkach wojskowych organizujących sprawdzian.

§ 4.

Rektorzy-Komendanci uczelni wojskowych przystąpią do sprawdzianu przed Komisją oraz skierują do sprawdzianu sprawności fizycznej przed Komisją swoich zastępców oraz żołnierzy-szefów/kierowników komórek organizacyjnych w uczelniach odpowiedzialnych za wychowanie fizyczne i sport, w terminach określonych w załączniku nr 4 do decyzji.

§ 5.

Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej udostępni pływalnię do realizacji sprawdzianu sprawności fizycznej dla Komisji w dniach 15–31 maja 2017 r., oraz 2 i 3 października 2017 r. w godz. 13.00–14.30, zgodnie z załącznikiem nr 4 do decyzji.

§ 6.

Dyrektor Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia:

1) zapewni właściwe zabezpieczenie medyczne sprawdzianu sprawności fizycznej żołnierzy zawodowych prowadzonego w obiektach sportowych Departamentu Administracyjnego w Warszawie przy ul. Rakowieckiej 4a, Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie przy Al. gen. Antoniego Chruściela „Montera” 103, Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej w Warszawie przy ul. Jana Ostroroga 35 w terminach określonych w załączniku nr 4 do decyzji;

2) zapewni opiekę medyczną do zabezpieczenia sprawdzianu sprawności fizycznej żołnierzy zawodowych prowadzonego w wytypowanych jednostkach wojskowych wskazanych w załączniku nr 4 do decyzji, znajdujących się poza Garnizonem Warszawa;

3) przystąpi do sprawdzianu przed Komisją oraz zapewni podległej kadrze zawodowej możliwość praktycznego uczestniczenia w sprawdzianie sprawności fizycznej przed Komisją w terminach określonych w załączniku nr 4 do decyzji;

4) zapewni podległej kadrze zawodowej możliwość praktycznego uczestniczenia w sprawdzianie sprawności fizycznej przed komisjami Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do decyzji.

§ 7.

Dyrektor Departamentu Administracyjnego:

1) wydzieli środki transportowe w celu zabezpieczenia pracy Komisji, zgodnie z zapotrzebowaniem zgłoszonym przez Szefa Zarządu Planowania Użycia Sił Zbrojnych i Szkolenia – P3/P7 Sztabu Generalnego Wojska Polskiego;

2) skieruje do prac w składzie Komisji swojego przedstawiciela, zgodnie z załącznikiem nr 1 do decyzji;

3) udostępni miejsce pracy dla Komisji oraz obiekty sportowe do realizacji sprawdzianu sprawności fizycznej w terminach określonych w załączniku nr 4 do decyzji;

4) zapewni podległej kadrze zawodowej możliwość praktycznego uczestniczenia w sprawdzianie sprawności fizycznej przed Komisją w terminach zgodnie z załącznikiem nr 4 do decyzji.

§ 8.

Dyrektor Wojskowego Instytutu Medycznego oraz Dyrektor Narodowego Centrum Kryptologii skieruje do prac w składzie Komisji swojego przedstawiciela, zgodnie z załącznikiem nr 1 do decyzji.

§ 9.

Dyrektor Departamentu Kadr:

1) spowoduje sporządzenie imiennych list żołnierzy, zgodnie z załącznikiem nr 7 do decyzji, pełniących służbę na stanowiskach służbowych w instytucjach cywilnych, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych;

2) spowoduje przekazanie sporządzonych list Przewodniczącemu Komisji do dnia 19 kwietnia 2017 r. oraz powiadomienie żołnierzy, o których mowa w pkt 1 o miejscach i terminach prowadzonych sprawdzianów;

3) rozliczy, przed Przewodniczącym Komisji, żołnierzy wymienionych w pkt 1 z przystąpienia do sprawdzianu sprawności fizycznej, przeprowadzonego w terminie określonym w § 1 pkt 1 i 4 poprzez:

a) przesłanie do dnia 10 lipca 2017 r., liczby i wykazu żołnierzy zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 8 do decyzji wraz z podaniem i udokumentowaniem powodu nieprzystąpienia przez nich do sprawdzianu w terminie wskazanym w § 1 pkt 1,

b) przesłanie do dnia 10 października 2017 r., liczby i wykazu żołnierzy zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 8 do decyzji wraz z podaniem i udokumentowaniem powodu nieprzystąpienia przez nich do sprawdzianu w terminie wskazanym w § 1 pkt 4,

c) przesłanie w wyżej podanych terminach, w formie przewidzianej prawem, ocen ze sprawdzianu sprawności fizycznej żołnierzy, o których mowa w pkt 1, którzy przystąpili do sprawdzianu;

4) umożliwi podległej kadrze zawodowej praktyczne uczestnictwo w sprawdzianie sprawności fizycznej przed Komisją w terminach, zgodnie z załącznikiem nr 4 do decyzji;

§ 10.

Rektor-Komendant Akademii Sztuki Wojennej oraz Rektor-Komendant Akademii Marynarki Wojennej udostępni miejsce pracy dla Komisji oraz obiekty sportowe do realizacji sprawdzianu sprawności fizycznej w terminach zgodnie z załącznikiem nr 4 do decyzji, a także skieruje do prac w składzie Komisji swojego przedstawiciela, zgodnie z załącznikiem nr 1 do decyzji.

§ 11.

Dowódca Garnizonu Warszawa skieruje lekarza i ratownika medycznego (lub pielęgniarkę) oraz pojazd sanitarny wraz z kierowcą do zabezpieczenia sprawdzianu sprawności fizycznej żołnierzy zawodowych prowadzonego w obiektach sportowych Departamentu Administracyjnego w Warszawie przy ul. Rakowieckiej 4a, Akademii Sztuki Wojennej przy Al. gen. Chruściela 103, Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej w Warszawie przy ul. Jana Ostroroga 35, w terminach zgodnie z załącznikiem nr 4 do decyzji.

§ 12.

Dyrektor Biura Ewidencji Osobowej Wojska Polskiego:

1) przekaże Przewodniczącemu Komisji, w wymaganych terminach i zakresie danych, bazę danych ewidencyjnych z systemu SEW-online żołnierzy zawodowych, którzy będą zdawać sprawdzian przed Komisją, zgodnie z załącznikami nr 2, 3 i 5 do decyzji;

2) zapewni podległej kadrze zawodowej możliwość praktycznego uczestniczenia w sprawdzianie sprawności fizycznej przed Komisją w terminach zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 13.

Osoby zajmujące kierownicze stanowiska w Ministerstwie Obrony Narodowej, dyrektorzy (szefowie) komórek organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej oraz dowódcy (szefowie, komendanci) jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej decyzji:

1) spowodują przekazanie do dnia 19 kwietnia 2017 r. Przewodniczącemu Komisji imiennych list żołnierzy, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 7 do decyzji;

2) skierują w dniu 20 kwietnia 2017 r. do Akademii Sztuki Wojennej (hala sportowa) na instruktaż osoby wyznaczone swoją decyzją (rozkazem) do realizacji zadań związanych z realizacją i rozliczeniem sprawdzianu sprawności fizycznej w podległej jednostce lub komórce organizacyjnej w 2017 r.;

3) zapewnią transport dla podległych żołnierzy zawodowych do miejsca przeprowadzenia sprawdzianu sprawności fizycznej;

4) rozliczą przed Przewodniczącym Komisji podległych im żołnierzy z przystąpienia do sprawdzianu sprawności fizycznej poprzez:

a) przesłanie do dnia 10 lipca 2017 r. liczby i wykazu żołnierzy zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 8 do decyzji, którzy nie przystąpili do sprawdzianu w terminie określonym w § 1 pkt 1 wraz z podaniem i udokumentowaniem powodu nieprzystąpienia,

b) przesłanie do dnia 10 października 2017 r. liczby i wykazu żołnierzy zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 8 do decyzji, którzy nie przystąpili do sprawdzianu w terminie określonym w § 1 pkt 4 wraz z podaniem i udokumentowaniem powodu nieprzystąpienia;

5) do dnia 31 grudnia 2017 r. wydadzą decyzję (rozkaz) potwierdzający uzyskane przez podległych żołnierzy oceny ze sprawdzianu sprawności fizycznej w 2017 r.

§ 14.

Żołnierze zajmujący kierownicze stanowiska w Ministerstwie Obrony Narodowej, dyrektorzy (szefowie) komórek organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej oraz dowódcy (szefowie, komendanci) komórek i jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych wymienieni w złącznikach nr 2 i 3 do decyzji przystąpią do sprawdzianu przed Komisją oraz zapewnią podległej kadrze zawodowej możliwość praktycznego uczestniczenia w sprawdzianie sprawności fizycznej przed Komisją w terminach określonych w załączniku nr 4 do decyzji.

§ 15.

Szefowie Wojewódzkich Sztabów Wojskowych:

1) przystąpią do sprawdzianu przed Komisją oraz zapewnią podległej kadrze zawodowej możliwość praktycznego uczestniczenia w sprawdzianie sprawności fizycznej przed Komisją w terminach określonych w załączniku nr 4 do decyzji;

2) wystąpią do właściwych jednostek wojskowych o zabezpieczenie opieki medycznej oraz pojazdu sanitarnego wraz z kierowcą do realizacji sprawdzianu sprawności fizycznej żołnierzy zawodowych prowadzonego w wytypowanych jednostkach wojskowych w terminach określonych w załączniku nr 4 do decyzji, zgodnie z załącznikiem nr 6 do decyzji;

3) rozliczą przed Przewodniczącym Komisji podległych im żołnierzy z przystąpienia do sprawdzianu sprawności fizycznej poprzez:

a) przesłanie do dnia 10 lipca 2017 r. ilości i wykazu żołnierzy zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 8 do decyzji, którzy nie przystąpili do sprawdzianu w terminie podanym w pkt § pkt 1 wraz z podaniem i udokumentowaniem powodu nieprzystąpienia,

b) przesłanie do dnia 10 października 2017 r. ilości i wykazu żołnierzy zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 8 do decyzji, którzy nie przystąpili do sprawdzianu w terminie podanym w § 1 pkt 4 wraz z podaniem i udokumentowaniem powodu nieprzystąpienia;

4) do dnia 31 grudnia 2017 r. wydadzą decyzję (rozkaz) potwierdzający uzyskane przez podległych żołnierzy oceny ze sprawdzianu sprawności fizycznej w 2017 r.

§ 16.

Dowódcy (dyrektorzy, komendanci, szefowie) jednostek organizacyjnych podlegających sprawdzianowi wymienionych w załączniku nr 5 do decyzji:

1) określą decyzją (rozkazem) termin i miejsce przeprowadzenia sprawdzianu w jednostce wojskowej przeprowadzającej sprawdzian sprawności fizycznej dla podległych im żołnierzy po wcześniejszym uzgodnieniu z dowódcą tej jednostki;

2) rozliczą przed Przewodniczącym Komisji przystąpienie do sprawdzianu przez podległych im żołnierzy poprzez:

a) przesłanie do dnia 10 lipca 2017 r. ilości i wykazu żołnierzy zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 8 do decyzji, którzy nie przystąpili do sprawdzianu w terminie określonym w § 1 pkt 1 wraz z podaniem i udokumentowaniem powodu nieprzystąpienia oraz pliki generowane w programie Sl SPRAWDZIAN zawierające dane ze sprawdzianu odbytego przez podległych żołnierzy,

b) przesłanie do dnia 10 października 2017 r. ilości i wykazu żołnierzy zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 8 do decyzji, którzy nie przystąpili do sprawdzianu w terminie określonym w § 1 pkt 4 wraz z podaniem i udokumentowaniem powodu nieprzystąpienia oraz pliki generowane w programie Sl SPRAWDZIAN zawierające dane ze sprawdzianu odbytego przez podległych żołnierzy;

3) do dnia 31 grudnia 2017 r. wydadzą decyzję/rozkaz potwierdzający uzyskane przez podległych żołnierzy oceny ze sprawdzianu sprawności fizycznej w 2017 r.

§ 17.

Przewodniczący Komisji:

1) spowoduje przeprowadzenie, w terminie od dnia 8 maja do dnia 30 czerwca 2017 r. sprawdzianu sprawności fizycznej żołnierzy zawodowych, określonym w załączniku nr 4 do decyzji;

2) spowoduje przeprowadzenie, w terminie od dnia 4 do dnia 21 września 2017 r. oraz w dniach 2–3 października 2017 r., sprawdzianu sprawności fizycznej dla żołnierzy, którzy z przyczyn służbowych lub z przyczyn zdrowotnych nie przystąpili do tego sprawdzianu w terminie, o którym mowa w § 1 pkt 1;

3) spowoduje wydawanie żołnierzom zdającym sprawdzian sprawności fizycznej zaświadczeń o jego wynikach w dniu przystąpienia do sprawdzianu;

4) spowoduje przeprowadzenie rozliczenia przystąpienia do sprawdzianu sprawności fizycznej w terminach określonych w § 13 pkt 4, § 15 pkt 3 i § 16 pkt 2;

5) przedstawi Ministrowi Obrony Narodowej meldunek:

a) do dnia 15 listopada 2017 r. ze sprawdzianu sprawności fizycznej, przeprowadzonego przez Komisję,

b) do dnia 15 grudnia 2017 r. ze sprawdzianu sprawności fizycznej, przeprowadzonego w resorcie obrony narodowej.

§ 18.

Żołnierze zawodowi z komórek i jednostek organizacyjnych wymienionych w załączniku nr 2 do decyzji, którzy z usprawiedliwionych przyczyn służbowych lub zdrowotnych nie będą mogli uczestniczyć w sprawdzianie sprawności fizycznej w wyznaczonym dla nich i określonym w załączniku nr 4 do decyzji terminie, odbywają sprawdzian w ramach czasu pracy Komisji w okresie od dnia 8 maja do dnia 30 czerwca 2017 r.

§19.

Wytyczne Ministra Obrony Narodowej do przeprowadzenia i rozliczenia sprawdzianu sprawności fizycznej żołnierzy zawodowych w 2017 r., stanowią załącznik nr 9 do decyzji.

§ 20.

Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: A. Macierewicz

Załącznik 1. [SKŁAD KOMISJI EGZAMINACYJNEJ MINISTRA OBRONY NARODOWEJ DO PRZEPROWADZENIA SPRAWDZIANU SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ ŻOŁNIERZY W URZĘDZIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ I JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH PODLEGŁYCH MINISTROWI OBRONY NARODOWEJ LUB PRZEZ NIEGO NADZOROWANYCH W 2017 R.]

Załączniki do decyzji Nr /MON
Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 lutego 2017 r. (poz. 26)

Załącznik nr 1

SKŁAD
KOMISJI EGZAMINACYJNEJ MINISTRA OBRONY NARODOWEJ DO PRZEPROWADZENIA SPRAWDZIANU SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ ŻOŁNIERZY W URZĘDZIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ I JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH PODLEGŁYCH MINISTROWI OBRONY NARODOWEJ LUB PRZEZ NIEGO NADZOROWANYCH W 2017 R.

Ip.

funkcja

stopień,
imię i nazwisko

termin

jednostka organizacyjna

1.

Przewodniczący

I Zastępca Szefa Sztabu Generalnego WP gen. broni Michał SIKORA

08.05–31.12

Sztab Generalny WP

2.

I Zastępca przewodniczącego

Zastępca Szefa Zarządu PUSZiS-P3/P7 SG WP gen. bryg. Wojciech KUCHARSKI

08.05–31.12

3.

Zastępca przewodniczącego

Szef Wydziału WFiS PUSZiS-P3/P7 SG WP ppłk Mirosław BEMBNOWICZ

08.05–31.12

4.

Sekretarz

st. chor. sztab. Tomasz ZAWIESKA

08.05–31.12

5.

Członkowie komisji

ppłk Witold ZUZIAK

08.05–31.12

6.

ppłk Tomasz BRYLEWSKI

08.05–31.10

7.

ppłk Mariusz CEJMAŃSKI

15.05–31.10

8.

ppłk Leszek TUR

19–22,
27–29.06

Departament Kontroli MON

9.

ppłk Łukasz KACA

17,24,31.05
7,14,21,28. 06
6,13,20. 09

Jednostka Wojskowa 5949

10.

p. Przemysław ZAŁĘCKI

12.05–31.10

Departament Administracyjny

11.

p. Tomasz DĄBROWSKI

08.05–31.10

Centrum Operacyjne MON

12.

ppłk Krzysztof GONTARSKI

01, 12–14, 22–30.06, 19–21.09

Wojskowy Instytut Medyczny

13.

ppłk Piotr BARCZAK

10–11.05, 20.06, 19.09

Dowództwo Generalne RSZ. Członkowie komisji biorący udział w sprawdzianie, w miejscach pracy komisji w macierzystych MSD lub innych garnizonach.

14.

mjr Rafał ZIELIŃSKI

09.05

15.

mjr Andrzej GRZYWACZ

08.05, 19.06 05.09

16.

mjr Mariusz DENKEWICZ

08.05, 27.06, 06.09

17.

mjr Radosław KOZIELEWICZ

10.05, 29.06

18.

mjr Paweł WÓJCIK

09.05, 28.06, 07.09

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Krakowie

19.

kmdr por. Dariusz SAPIEJKA

22.05, 21.06, 20.09

Akademia Marynarki Wojennej

20.

p. Marek MICHALAK

23.05, 22.06, 21.09

22 Wojskowy Oddział Gospodarczy

 

Załącznik 2. [WYKAZ KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH MINISTERSTWA OBRONY NARODOWEJ I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH PODLEGŁYCH MINISTROWI OBRONY NARODOWEJ LUB PRZEZ NIEGO NADZOROWANYCH WRAZ Z ICH BEZPOŚREDNIM PODPORZĄDKOWANIEM, KTÓRYCH ŻOŁNIERZE ZAWODOWI MOGĄ ODBYĆ SPRAWDZIAN PRZED KOMISJĄ EGZAMINACYJNĄ MINISTRA OBRONY NARODOWEJ]

Załącznik nr 2

WYKAZ
KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH MINISTERSTWA OBRONY NARODOWEJ I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH PODLEGŁYCH MINISTROWI OBRONY NARODOWEJ LUB PRZEZ NIEGO NADZOROWANYCH WRAZ Z ICH BEZPOŚREDNIM PODPORZĄDKOWANIEM, KTÓRYCH ŻOŁNIERZE ZAWODOWI MOGĄ ODBYĆ SPRAWDZIAN PRZED KOMISJĄ EGZAMINACYJNĄ MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

Lp.

Nazwa jednostki/komórki organizacyjnej

Bezpośrednio podporządkowane /nadzorowane

1.

Centrum Operacyjne Ministra Obrony Narodowej

Minister Obrony Narodowej

2.

Departament Kadr

3.

Departament Budżetowy

4.

Departament Kontroli

5.

Departament Prawny

6.

Departament Ochrony Informacji Niejawnych

7.

Biuro ds. Utworzenia Obrony Terytorialnej

8.

Biuro do Spraw Proobronnych

9.

Sekretarz Stanu

Sekretarz Stanu w MON

10.

Inspektorat Implementacji Innowacyjnych Technologii Obronnych

11.

Biuro do Spraw Umów Offsetowych

12.

Departament Polityki Zbrojeniowej

13.

Inspektorat Uzbrojenia

14.

Wojskowe Centrum Metrologii Warszawa

15.

Pełnomocnik MON ds. Budowy i Wdrażania Narodowego Centrum Wspomagania Operacji Powietrznych

16.

Wojskowe Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji

17.

Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego

 

18.

Zarząd Organizacji i Uzupełnień – P1

 


Lp.

Nazwa jednostki/komórki organizacyjnej

Bezpośrednio podporządkowane /nadzorowane

19.

Zarząd Analiz Wywiadowczych i Rozpoznawczych – P2

 

20.

Zarząd Planowania Użycia Sił Zbrojnych i Szkolenia – P3/P7

21.

Zarząd Logistyki – P4

Szef
Sztabu Generalnego WP

22.

Zarząd Planowania i Programowania Rozwoju Sił Zbrojnych – P5

23.

Zarząd Kierowania i Dowodzenia – P6

 

24.

Zarząd Planowania Rzeczowego – P8

25.

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Bydgoszczy wraz z podległymi WKU

26.

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Białymstoku wraz z podległymi WKU

27.

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Katowicach wraz z podległymi WKU

28.

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Kielcach wraz z podległymi WKU

29.

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Krakowie wraz z podległymi WKU

30.

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Lublinie wraz z podległymi WKU

31.

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Łodzi wraz z podległymi WKU

32.

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Gdańsku wraz z podległymi WKU

33.

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Opolu wraz z podległymi WKU

34.

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Olsztynie wraz z podległymi WKU

35.

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Poznaniu wraz z podległymi WKU

Szef
Sztabu Generalnego WP

36.

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Rzeszowie wraz z podległymi WKU

37.

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Szczecinie wraz z podległymi WKU

 

38.

Wojewódzki Sztab Wojskowy we Wrocławiu wraz z podległymi WKU

39.

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Warszawie wraz z podległymi WKU

40.

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Zielonej Górze wraz z podległymi WKU

41.

Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych

42.

Inspektorat Ministerstwa Obrony Narodowej ds. Bezpieczeństwa Lotów Poznań

43.

Wykaz Stanowisk Służbowych Przeznaczonych dla Żołnierzy Zawodowych Pełniących Służbę w Centrum Szkolenia Sił Połączonych Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego

 

Lp.

Nazwa jednostki/komórki organizacyjnej

Bezpośrednio podporządkowane /nadzorowane

44.

Wykaz Stanowisk Służbowych Przeznaczonych dla Żołnierzy Zawodowych Pełniących Służbę w 3. Batalionie Łączności NATO

 

45.

Wykaz Stanowisk Służbowych Przeznaczonych dla Żołnierzy Zawodowych Pełniących Służbę w Centrum Eksperckim Policji Wojskowych NATO

46.

Zespół Zapewnienia Jakości w Lotnictwie

47.

Biuro Ewidencji Osobowej Wojska Polskiego

Szef Zarządu Organizacji Uzupełnień – P1

48.

Zespół ds. Służby w Międzynarodowych Strukturach Wojskowych wraz z „Wykazem stanowisk służbowych przeznaczonych dla żołnierzy przygotowywanych do służby poza granicami państwa”

49.

Centralna Wojskowa Komisja Lekarska

Departament Wojskowej Służby Zdrowia

50.

Rejonowa Wojskowa Komisja Lekarska – Warszawa

Przewodniczący Centralnej Wojskowej Komisji Lekarskiej w Warszawie

51.

Rejonowa Wojskowa Komisja Lotniczo-Lekarska – Warszawa

52.

Wojskowe Centrum Krwiod. i Krwioleczn. SPZOZ – Warszawa

Dyrektor Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia

53.

Wojskowy Instytut Medyczny – Warszawa

54.

Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii – Warszawa

55.

Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej – Warszawa

56.

Podsekretarz Stanu

Podsekretarz Stanu w MON Tomasz SZATKOWSKI

57.

Departament Polityki Bezpieczeństwa Międzynarodowego

58.

Departament Strategii i Planowania Obronnego

59.

Zespół do Spraw Nowego Systemu Kierowania i Dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP

60.

Departament Wojskowych Spraw Zagranicznych wraz z „Wykazem St. Służb. Przezn. dla Żoł. Zaw. Planowanych do Objęcia St. w Ataszatach Obrony przy Przedstawicielstwach Dyplomatycznych Rzeczypospolitej Polskiej”

61.

Podsekretarz Stanu

Podsekretarz Stanu w MON Wojciech FAŁKOWSKI

62.

Departament Nauki i Szkolnictwa Wojskowego

63.

Departament Edukacji, Kultury i Dziedzictwa

64.

Biuro Konwentu Dziekanów

65.

Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej

66.

Departament Wojskowej Służby Zdrowia

67.

Wykaz Stanowisk Służbowych Przeznaczonych dla Żołnierzy

Dyrektor Centrum

 

Lp.

Nazwa jednostki/komórki organizacyjnej

Bezpośrednio podporządkowane /nadzorowane

 

Zawodowych Pełniących Służbę w Wojskowym Instytucie Wydawniczym

Operacyjnego Ministra Obrony Narodowej

68.

Ośrodek Monitorowania i Analiz Ministra Obrony Narodowej

69.

Podsekretarz Stanu

 

70.

Departament Infrastruktury

 

71.

Departament Spraw Socjalnych

Podsekretarz Stanu w MON

Bartłomiej GRABSKI

72.

Biuro Infrastruktury Specjalnej

73.

Biuro Skarg i Wniosków

74.

Biuro Audytu Wewnętrznego

 

75.

Inspektorat Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej Warszawa

 

76.

Biuro Wojskowego Dozoru Technicznego

 

77.

Wykaz Stanowisk Służbowych Przeznaczonych dla Żołnierzy Zawodowych Pełniących Służbę w Instytucji Gospodarki Budżetowej pod Nazwą: Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego

Podsekretarz Stanu w MON Bartłomiej GRABSKI

78.

Biuro Wojskowej Inspekcji Gospodarki Energetycznej Warszawa

79.

Inspektorat Systemów Informacyjnych

 

80.

1 Wojskowy Ośrodek Metrologii

 

81.

2 Wojskowy Ośrodek Metrologii

 

82.

3 Wojskowy Ośrodek Metrologii

Dyrektor Wojskowego
Centrum Metrologii

83.

Centralny Wojskowy Ośrodek Metrologii Warszawa

84.

Zakład Kalibracji Przyrządów Dozymetrycznych w Miliczu Centralnego Wojskowego Ośrodka Metrologii w Warszawie

 

85.

Specjalistyczny Wojskowy Ośrodek Metrologii

 

86.

Dyrektor Generalny Ministerstwa Obrony Narodowej

Dyrektor Generalny MON

87.

Biuro Dyrektora Generalnego

88.

Departament Administracyjny

89.

Wykaz Stanowisk Służbowych Żołnierzy Zawodowych w Instytucjach Cywilnych

Dyrektor Departamentu Kadr

90.

Wojskowy Dozór Techniczny – Delegatura w Gdyni

Szef Wojskowego Dozoru Technicznego

91.

Wojskowy Dozór Techniczny – Delegatura w Krakowie

92.

Wojskowy Dozór Techniczny – Delegatura w Olsztynie

93.

Wojskowy Dozór Techniczny – Delegatura w Warszawie

94.

Wojskowy Dozór Techniczny – Delegatura we Wrocławiu

 

Lp.

Nazwa jednostki/komórki organizacyjnej

Bezpośrednio podporządkowane /nadzorowane

95.

Delegatura Wojskowej Inspekcji Gospodarki Energetycznej Bydgoszcz

Szef Wojskowej Inspekcji Gospodarki Energetycznej

96.

Delegatura Wojskowej Inspekcji Gospodarki Energetycznej Wrocław

97.

Delegatura Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej Warszawa

Szef Inspektoratu Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej

Szef Inspektoratu Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej

98.

Delegatura Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej Poznań

99.

Delegatura Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej Bydgoszcz

100.

Delegatura Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej Szczecin

101.

Delegatura Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej Olsztyn

102.

Delegatura Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej Lublin

103.

Delegatura Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej Kraków

104.

Delegatura Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej Gdynia

105.

Delegatura Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej Wrocław

106.

1 Rejonowe Przedstawicielstwo Wojskowe

Dyrektor Wojskowego Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji

107.

4 Rejonowe Przedstawicielstwo Wojskowe

108.

7 Rejonowe Przedstawicielstwo Wojskowe

109.

15 Rejonowe Przedstawicielstwo Wojskowe

110.

20 Rejonowe Przedstawicielstwo Wojskowe

111.

33 Rejonowe Przedstawicielstwo Wojskowe

112.

74 Rejonowe Przedstawicielstwo Wojskowe

113.

149 Rejonowe Przedstawicielstwo Wojskowe

114.

79 Rejonowe Przedstawicielstwo Wojskowe

115.

Delegatura Departamentu Kontroli w Warszawie

Dyrektor Departamentu Kontroli

116.

Delegatura Departamentu Kontroli Bydgoszcz

117.

Delegatura Departamentu Kontroli we Wrocławiu

118.

Reprezentacyjny Zespół Artystyczny Wojska Polskiego

Dyrektor Departamentu Edukacji, Kultury i Dziedzictwa

119.

Muzeum Wojska Polskiego Warszawa

120.

Wojskowe Biuro Historyczne

Dyrektor Wojskowego Biura Historycznego

121.

Archiwum Wojskowe w Oleśnicy

122.

Archiwum Wojskowe w Nowym Dworze Mazowieckim

123.

Archiwum w Gdyni

124.

Archiwum Wojskowe w Toruniu

125.

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych Warszawa

 

 

Lp.

Nazwa jednostki/komórki organizacyjnej

Bezpośrednio podporządkowane /nadzorowane

126.

Wojskowy Instytut Chemii i Radiometrii Warszawa

Dyrektor Departamentu Polityki Zbrojeniowej

127.

Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej Sulejówek

128.

Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia Zielonka

129.

Wojskowy Instytut Techniki Inżynieryjnej Wrocław

130.

Wojskowe Biuro Emerytalne w Warszawie

Dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych

131.

Centrum Weterana Działań poza Granicami Państwa

132.

Wojskowe Studium Nauczania Języków Obcych

Dyrektor Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego

133.

Resortowe Centrum Zarządzania Sieciami i Usługami Teleinformatycznymi

Szef Inspektoratu Systemów Informacyjnych

134.

Resortowe Centrum Zarządzania Projektami Informatycznymi

135.

Wojskowe Biuro Zarządzania Częstotliwościami

136.

Zespół Zarządzania Wsparciem Teleinformatycznym w Gdyni

137.

Zespół Zarządzania Wsparciem Teleinformatycznym w Bydgoszczy

138.

Zespół Zarządzania Wsparciem Teleinformatycznym w Warszawie

139.

Zespół Zarządzania Wsparciem Teleinformatycznym we Wrocławiu

140.

Zespół Zarządzania Wsparciem Teleinformatycznym w Krakowie

141.

Region Wsparcia Teleinformatycznego Bydgoszcz

142.

Region Wsparcia Teleinformatycznego Kraków

143.

Region Wsparcia Teleinformatycznego Olsztyn

144.

Region Wsparcia Teleinformatycznego Wrocław

145.

Centrum Wsparcia Teleinformatycznego Sił Powietrznych

146.

Centrum Wsparcia Teleinformatycznego Sił Zbrojnych

147.

1 Rejon Wsparcia Teleinformatycznego Sił Powietrznych

148.

2 Rejon Wsparcia Teleinformatycznego Sił Powietrznych

149.

3 Rejon Wsparcia Teleinformatycznego Sił Powietrznych

150.

4 Rejon Wsparcia Teleinformatycznego Sił Powietrznych

Nadzorowane z tytułu pełnienia służby wojskowej przez żołnierzy zawodowych

151.

Wojskowy Sąd Okręgowy Warszawa

Minister Obrony
Narodowej

152.

Wojskowy Sąd Garnizonowy Warszawa

153.

Wojskowy Sąd Okręgowy Poznań

154.

Wojskowy Sąd Garnizonowy Poznań

155.

Wojskowy Sąd Garnizonowy Szczecin

156.

Wojskowy Sąd Garnizonowy Wrocław

157.

Wojskowy Sąd Garnizonowy Gdynia

158.

Wojskowy Sąd Garnizonowy Lublin

159.

Wojskowy Sąd Garnizonowy Olsztyn

160.

Ordynariat Polowy wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi

161.

Prawosławny Ordynariat Wojska Polskiego wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi

162.

Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe

 

Załącznik 3. [WYKAZ ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH PEŁNIĄCYCH SŁUŻBĘ ZAWODOWĄ POZA GRANICAMI PAŃSTWA]

Załącznik nr 3

WYKAZ
ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH PEŁNIĄCYCH SŁUŻBĘ ZAWODOWĄ POZA GRANICAMI PAŃSTWA

Lp.

Nazwa jednostki/komórki organizacyjnej

Bezpośrednio podporządkowane /nadzorowane

1.

Wykaz Stanowisk Służbowych Przeznaczonych dla Żołnierzy Zawodowych Pełniących Służbę Poza Granicami Państwa w Polskich Przedstawicielstwach Wojskowych i Polskich Zespołach Łącznikowych

Szef Sztabu Generalnego WP

2.

Wykaz Stanowisk Służbowych Przeznaczonych dla Żołnierzy Zawodowych Pełniących Służbę Poza Granicami Państwa w Strukturach Organizacji Międzynarodowych i Międzynarodowych Strukturach Wojskowych

3.

Wykaz Stanowisk Przeznaczonych dla Żołnierzy Zawodowych Pełniących Służbę poza Granicami Państwa w Stałych Przedstawicielstwach RP przy Organizacjach Międzynarodowych

Dyrektor Departamentu Wojskowych Spraw Zagranicznych

4.

Wykaz Stanowisk Służbowych Przeznaczonych dla Żołnierzy Zawodowych Pełniących Służbę poza Granicami Państwa w Ataszatach Obrony przy Przedstawicielstwach Dyplomatycznych RP

5.

Wykaz Stanowisk Służbowych Przeznaczonych dla Żołnierzy Zawodowych

Szef Inspektoratu Uzbrojenia

 

Załącznik 4. [HARMONOGRAM PRZEPROWADZENIA SPRAWDZIANU SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH PRZEZ KOMISJĘ EGZAMINACYJNĄ MINISTRA OBRONY NARODOWEJ]

Załącznik nr 4

HARMONOGRAM
PRZEPROWADZENIA SPRAWDZIANU SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH PRZEZ KOMISJĘ EGZAMINACYJNĄ MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

Lp.

Nazwa jednostki/komórki organizacyjnej

TERMIN ZASADNICZY
Data, miejsce – godzina

TERMIN REZERWOWY
Data, miejsce
godzina

1.

Delegatura Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej Poznań

08.05.

Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych Poznań ul Bukowska 34

08.00–13.30

19.06.

– Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych Poznań ul Bukowska 34

08.00–13.30

2.

Inspektorat Ministerstwa Obrony Narodowej ds. Bezpieczeństwa Lotów Poznań

3.

1 Rejonowe Przedstawicielstwo Wojskowe

4.

Specjalistyczny Wojskowy Ośrodek Metrologii

5.

Wykaz Stanowisk Służbowych Żołnierzy Zawodowych w Instytucjach Cywilnych

6.

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Poznaniu wraz z podległymi WKU

7.

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Zielonej Górze wraz z podległymi WKU

8.

Wojskowy Sąd Okręgowy Poznań

9.

Wojskowy Sąd Garnizonowy Poznań

10.

Delegatura Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej Szczecin

09.05

–12 Brygada Zmechanizowana Szczecin

08.00–13.30

19.06.

– Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych Poznań ul Bukowska 34

08.00–13.30

11.

Wykaz Stanowisk Służbowych Żołnierzy Zawodowych w Instytucjach Cywilnych

12.

Wojskowy Sąd Garnizonowy Szczecin

13.

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Szczecinie wraz z podległymi WKU

 

Lp.

Nazwa jednostki/komórki organizacyjnej

TERMIN ZASADNICZY
Data, miejsce – godzina

TERMIN REZERWOWY
Data, miejsce – godzina

14.

Centrum Doktryn i Szkolenia SZ w Bydgoszczy

10–11.05

Batalion Dowodzenia IWsp. SZ w Bydgoszczy

08.00–13.30

20.06

Batalion Dowodzenia IWsp. SZ w Bydgoszczy

08.00–13.30

15.

Delegatura Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej Bydgoszcz

16.

Delegatura Wojskowej Inspekcji Gospodarki Energetycznej Bydgoszcz

17.

Delegatura Departamentu Kontroli Bydgoszcz

18.

7 Rejonowe Przedstawicielstwo Wojskowe

19.

2 Wojskowy Ośrodek Metrologii

20.

Wykaz Stanowisk Służbowych Przeznaczonych dla Żołnierzy Zawodowych Pełniących Służbę w Centrum Szkolenia Sił Połączonych Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego

21.

Wykaz Stanowisk Służbowych Przeznaczonych dla Żołnierzy Zawodowych Pełniących Służbę w 3. Batalionie Łączności NATO

22.

Wykaz Stanowisk Służbowych Przeznaczonych dla Żołnierzy Zawodowych Pełniących Służbę w Centrum Eksperckim Policji Wojskowych NATO

23.

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Bydgoszczy wraz z podległymi WKU

24.

Delegatura Departamentu Kontroli we Wrocławiu

08.05.

– Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych we Wrocławiu

08.30–15.00

27.06.

– Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych we Wrocławiu

08.00–13.30

25.

Delegatura Wojskowej Inspekcji Gospodarki Energetycznej Wrocław

26.

Delegatura Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej Wrocław

 

Lp.

Nazwa jednostki/komórki organizacyjnej

TERMIN ZASADNICZY
Data, miejsce – godzina

TERMIN REZERWOWY
Data, miejsce – godzina

27.

20 Rejonowe Przedstawicielstwo Wojskowe

08.05.

– Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych we Wrocławiu

08.30–15.00

27.06.

– Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych we Wrocławiu

08.00–13.30

28.

Wojskowy Sąd Garnizonowy Wrocław

29.

Wykaz Stanowisk Służbowych Żołnierzy Zawodowych w Instytucjach Cywilnych (żołnierze byłej prokuratury we Wrocławiu)

30.

Wojskowy Instytut Techniki Inżynieryjnej Wrocław

31.

Wojskowy Dozór Techniczny – Delegatura we Wrocławiu

32.

Wojewódzki Sztab Wojskowy we Wrocławiu wraz z podległymi WKU

33.

3 Wojskowy Ośrodek Metrologii

34.

Zakład Kalibracji Przyrządów Dozymetrycznych w Miliczu Centralnego Wojskowego Ośrodka Metrologii w Warszawie

35.

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Opolu wraz z podległymi WKU

36.

Archiwum Wojskowe w Oleśnicy

37.

Delegatura Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej Kraków

09.05.

– 6 Batalion Dowodzenia w Krakowie

08.30–15.00

28.06.

– 6 Batalion Dowodzenia w Krakowie

08.00–13.30

38.

79 Rejonowe Przedstawicielstwo Wojskowe

39.

Wykaz Stanowisk Służbowych Żołnierzy Zawodowych w Instytucjach Cywilnych.

40.

Wojskowy Dozór Techniczny – Delegatura w Krakowie

41.

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Katowicach wraz z podległymi WKU

42.

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Kielcach wraz z podległymi WKU

43.

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Krakowie wraz z podległymi WKU

 

Lp.

Nazwa jednostki/komórki organizacyjnej

TERMIN ZASADNICZY
Data, miejsce – godzina

TERMIN REZERWOWY
Data, miejsce – godzina

44.

149 Rejonowe Przedstawicielstwo Wojskowe

09.05.

– 6 Batalion Dowodzenia w Krakowie

08.30–15.00

28.06.

– 6 Batalion Dowodzenia w Krakowie

08.00–13.30

45.

33 Rejonowe Przedstawicielstwo Wojskowe

46.

Delegatura Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej Lublin

10.05.

– 21 Brygada Strzelców Podhalańskich w Rzeszowie

08.30–13.30

29.06.

– 21 Brygada Strzelców Podhalańskich w Rzeszowie

08.00–13.30

47.

Wykaz Stanowisk Służbowych Żołnierzy Zawodowych w Instytucjach Cywilnych

48.

Wojskowy Sąd Garnizonowy Lublin

49.

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Rzeszowie wraz z podległymi WKU

50.

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Lublinie wraz z podległymi WKU

51.

Departament Kadr

15.05.– SG WP ul. Rakowiecka 4a

08.00–13.00

05.06.– ASzWoj. Warszawa – Rembertów

08.00–11.00

52.

Departament Budżetowy

53.

Departament Kontroli

54.

Departament Edukacji, Kultury i Dziedzictwa

55.

Ośrodek Monitorowania i Analiz Ministra Obrony Narodowej

56.

Departament Prawny

57.

W dniach 15.05.2017 r. sprawdzian z pływania realizowany jest w Oddziale Specjalnym Żandarmerii Wojskowej w Warszawie ul. Jana Ostroroga 35

13.00–14.30

 

Lp.

Nazwa jednostki/komórki organizacyjnej

TERMIN ZASADNICZY
Data, miejsce – godzina

TERMIN REZERWOWY
Data, miejsce
godzina

58.

Kierownicza kadra komórek organizacyjnych Ministerstwa ON, Sztabu Generalnego WP (Kierownictwo i Sekretariat) Rektorzy-Komendanci uczelni wojskowych.

16.05.–SGWP
ul. Rakowiecka 4a

09.00–13.00

30.06. – ASzWoj. Warszawa – Rembertów

11.00–13.30

59.

W dniach 16.05.2017 r. sprawdzian z pływania realizowany jest w Oddziale Specjalnym Żandarmerii Wojskowej w Warszawie ul. Jana Ostroroga 35

13.00–14.30

 

 

60.

Centrum Operacyjne Ministra Obrony Narodowej

17.05.–SGWP
ul. Rakowiecka 4a

08.00–11.00

06.06. – ASzWoj. Warszawa – Rembertów

08.00–11.00

61.

Sekretarz Stanu

62.

Zespół do Spraw Nowego Systemu Kierowania i Dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP

63.

Wykaz Stanowisk Służbowych Przeznaczonych dla Żołnierzy Zawodowych Pełniących Służbę w Wojskowym Instytucie Wydawniczym

64.

Inspektorat Systemów Informacyjnych

65.

Departament Nauki i Szkolnictwa Wojskowego

17.05.–SGWP
ul. Rakowiecka 4a

11.00–13.00

06.06. – ASzWoj. Warszawa – Rembertów

11.00–13.30

66.

Departament Polityki Zbrojeniowej

67.

Inspektorat Implementacji Innowacyjnych Technologii Obronnych

68.

Biuro Konwentu Dziekanów

69.

Muzeum Wojska Polskiego Warszawa

 

W dniu 17.05.2017 r. sprawdzian z pływania realizowany jest w Oddziale Specjalnym Żandarmerii Wojskowej w Warszawie ul. Jana Ostroroga 35

13.00–14.30

70.

74 Rejonowe Przedstawicielstwo Wojskowe

17.05.

– 31 Oddział Gospodarczy w Zgierzu

08.30–14.00

07.06. – ASzWoj. Warszawa – Rembertów

08.00–11.00

71.

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Łodzi wraz z podległymi WKU

72.

Wojskowe Studium Nauczania Języków Obcych

73.

Rejonowa Wojskowa Komisja Lekarska – Łódź

 

Lp.

Nazwa jednostki/komórki organizacyjnej

TERMIN ZASADNICZY Data, miejsce – godzina

TERMIN REZERWOWY Data, miejsce – godzina

74.

Biuro do Spraw Umów Offsetowych

18.05. – SGWP
ul. Rakowiecka 4a

08.00–11.00

07.06. – ASzWoj. Warszawa – Rembertów

08.00–11.00

75.

Inspektorat Uzbrojenia

76.

Wojskowe Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji

18.05. – SGWP
ul. Rakowiecka 4a

11.00–13.00

07.06. – ASzWoj. Warszawa – Rembertów

11.00–13.30

77.

Wojskowe Centrum Metrologii

78.

Biuro ds. Utworzenia Obrony Terytorialnej

79.

Pełnomocnik MON ds. Budowy i Wdrażania Narodowego Centrum Wspomagania Operacji Powietrznych

 

W dniu 18.05.2017 r. sprawdzian z pływania realizowany jest w Oddziale Specjalnym Żandarmerii Wojskowej w Warszawie ul. Jana Ostroroga 35

13.00–14.30

80.

Zarząd Organizacji i Uzupełnień – P1

19.05.–SGWP ul. Rakowiecka 4a

08.00–11.00

08.06. – ASzWoj. Warszawa – Rembertów

08.00–11.00

81.

Zarząd Analiz Wywiadowczych i Rozpoznawczych – P2

82.

Zarząd Planowania Użycia Sił Zbrojnych i Szkolenia – P3/P7

19.05. – SGWP
ul. Rakowiecka 4a

11.00–13.00

08.06. – ASzWoj. Warszawa – Rembertów

11.00–13.30

83.

Zarząd Logistyki – P4

 

W dniu 19.05 br. sprawdzian z pływania realizowany jest w Oddziale Specjalnym Żandarmerii Wojskowej w Warszawie ul. Jana Ostroroga 35

13.00–14.30

84.

Zarząd Planowania i Programowania Rozwoju Sił Zbrojnych – P5

22.05. – SG WP
ul. Rakowiecka 4a

08.00–11.00

09.06. – ASzWoj. Warszawa – Rembertów

08.00–11.00

85.

Zarząd Kierowania i Dowodzenia – P6

86.

Zarząd Planowania Rzeczowego – P8

22.05. – SG WP
ul. Rakowiecka 4a

11.00–13.00

09.06. – ASzWoj. Warszawa – Rembertów

11.00–13.30

87.

Szef Sztabu Generalnego WP (Sekretariat SG WP, Zespół Prasowy, Centrum Koordynacyjne)

 

W dniu 22.05.2017 r. sprawdzian z pływania realizowany jest w Oddziale Specjalnym Żandarmerii Wojskowej w Warszawie ul. Jana Ostroroga 35

13.00–14.30

 

Lp.

Nazwa jednostki/komórki organizacyjnej

TERMIN ZASADNICZY
Data, miejsce – godzina

TERMIN REZERWOWY
Data, miejsce – godzina

88.

Archiwum Wojskowe w Gdyni

22.05. Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni

08.30–14.00

21.06. – Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni

08.00–13.30

89.

Delegatura Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej Gdynia

90.

Wykaz Stanowisk Służbowych Żołnierzy Zawodowych w Instytucjach Cywilnych

91.

1 Wojskowy Ośrodek Metrologii

92.

Wojskowy Sąd Garnizonowy Gdynia

93.

Wojskowy Dozór Techniczny – Delegatura w Gdyni

94.

4 Rejonowe Przedstawicielstwo Wojskowe

95.

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Gdańsku wraz z podległymi WKU

96.

W dniach 22.05.2017 r. i 21.06.2017 r. sprawdzian z pływania i biegu realizowany jest w oparciu o obiekty sportowe 3 Flotylli Okrętów w Gdyni

 

 

 

97.

Departament Wojskowych Spraw Zagranicznych wraz z „Wykazem St. Służb. Przezn. dla Żoł. Zaw. Planowanych do Objęcia St. w Ataszatach Obrony przy Przedstawicielstwach Dyplomatycznych RP”

23.05. – SG WP ul. Rakowiecka 4a

08.00–11.00

12.06. – ASzWoj. Warszawa – Rembertów

08.00–11.00

98.

Podsekretarz Stanu (Pan Tomasz SZATKOWSKI)

99.

Departament Polityki Bezpieczeństwa Międzynarodowego

100.

Departament Strategii i Planowania Obronnego

101.

Podsekretarz Stanu (Pan Bartłomiej GRABSKI)

23.05. – SG WP ul. Rakowiecka 4a

11.00–13.00

12.06. – ASzWoj. Warszawa – Rembertów

11.00–13.30

102.

Departament Spraw Socjalnych

103.

Centrum Weterana Działań poza Granicami Państwa

104.

Zespół Zarządzania Wsparciem Teleinformatycznym w Warszawie

 

W dniu 23.05.2017 r. sprawdzian z pływania realizowany jest w Oddziale Specjalnym Żandarmerii Wojskowej w Warszawie ul. Jana Ostroroga 35

13.00–14.30

 

Lp.

Nazwa jednostki/komórki organizacyjnej

TERMIN ZASADNICZY
Data, miejsce – godzina

TRMIN REZERWOWY
Data, miejsce – godzina

105.

Delegatura Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej Olsztyn

23.05.

22 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Olsztynie

08.30–13.00

22.06.

22 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Olsztynie

08.30–13.00

106.

Wykaz Stanowisk Służbowych Żołnierzy Zawodowych w Instytucjach Cywilnych

107.

Wojskowy Sąd Garnizonowy Olsztyn

108.

Wojskowy Dozór Techniczny – Delegatura w Olsztynie

109.

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Olsztynie wraz z podległymi WKU

110.

Region Wsparcia Teleinformatycznego /Olsztyn/

111.

Podsekretarz Stanu (Pan Wojciech FAŁKOWSKI)

24.05. – SG WP ul. Rakowiecka 4a

08.00–11.00

13.06. – ASzWoj. Warszawa – Rembertów

08.00–11.00

112.

Biuro do Spraw Proobronnych

113.

Biuro Skarg i Wniosków

114.

Dyrektor Generalny Ministerstwa Obrony Narodowej

115.

Biuro Dyrektora Generalnego MON

116.

Departament Administracyjny

24.05. – SG WP ul. Rakowiecka 4a

11.00–13.00

13.06. – ASzWoj. Warszawa – Rembertów

11.00–13.30

117.

Departament Ochrony Informacji Niejawnych

118.

Biuro Audytu Wewnętrznego

119.

Wojskowe Biuro Historyczne

120.

Wojskowe Biuro Zarządzania Częstotliwościami

 

W dniu 24.05.2017 r. sprawdzian z pływania realizowany jest w Oddziale Specjalnym Żandarmerii Wojskowej w Warszawie ul. Jana Ostroroga 35

13.00–14.30

 

Lp.

Nazwa jednostki/komórki organizacyjnej

TERMIN ZASADNICZY
Data, miejsce – godzina

TERMIN REZERWOWY
Data, miejsce – godzina

121.

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Białymstoku wraz z podległymi WKU

24.05.

18 Pułk Rozpoznawczy w Białymstoku

08.30–15.00

22.06.

22 WOG w Olsztynie

08.30–13.00

122.

Departament Infrastruktury

25.05. – SG WP ul. Rakowiecka 4a

08.00–11.00

14.06. – ASzWoj. Warszawa –Rembertów

08.00–11.00

123.

Biuro Wojskowej Inspekcji Gospodarki Energetycznej Warszawa

124.

Biuro Wojskowego Dozoru Technicznego

125.

Inspektorat Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej Warszawa

126.

Resortowe Centrum Zarządzania Projektami Informatycznymi

127.

Biuro Infrastruktury Specjalnej

128.

Wykaz Stanowisk Służbowych Przeznaczonych dla Żołnierzy Zawodowych Pełniących Służbę w Instytucji Gospodarki Budżetowej pod Nazwą: Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego

25.05. – SG WP ul. Rakowiecka 4a

11.00–13.00

19.06. – ASzWoj. Warszawa – Rembertów

08.00–11.00

129.

Wojskowy Dozór Techniczny – Delegatura w Warszawie

130.

Wojskowy Instytut Chemii i Radiometrii Warszawa

131.

Resortowe Centrum Zarządzania Sieciami i Usługami Teleinformatycznymi

 

W dniu 25.05.2017 r. sprawdzian z pływania realizowany jest w Oddziale Specjalnym Żandarmerii Wojskowej w Warszawie ul. Jana Ostroroga 35

13.00–14.30

132.

Delegatura Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej Warszawa

26.05. – SG WP ul. Rakowiecka 4a

8.00–11.00

19.06. – ASzWoj. Warszawa – Rembertów

11.00–13.30

133.

Delegatura Departamentu Kontroli w Warszawie

134.

Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej

135.

Centralny Wojskowy Ośrodek Metrologii Warszawa

 

W dniu 26.05.2017 r. sprawdzian z pływania realizowany jest w Oddziale Specjalnym Żandarmerii Wojskowej w Warszawie ul. Jana Ostroroga 35

13.00–14.30

 

 

Lp.

Nazwa jednostki/komórki organizacyjnej

TERMIN ZASADNICZY
Data, miejsce – godzina

TERMIN REZERWOWY
Data, miejsce – godzina

136.

15 Rejonowe Przedstawicielstwo Wojskowe

26.05. – SG WP ul. Rakowiecka 4a

11.00–13.00

20.06. – ASzWoj. Warszawa Rembertów

08.00–11.00

137.

Biuro Ewidencji Osobowej Wojska Polskiego

138.

Reprezentacyjny Zespół Artystyczny Wojska Polskiego

139.

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych Warszawa

140.

Zespół ds. Służby w Międzynarodowych Strukturach Wojskowych wraz „Wykazem stanowisk służbowych przeznaczonych dla żołnierzy przygotowywanych do służby poza granicami państwa”

 

W dniu 26.05.2017 r. sprawdzian z pływania realizowany jest w Oddziale Specjalnym Żandarmerii Wojskowej w Warszawie ul. Jana Ostroroga 35

13.00–14.30

141.

Wojskowe Biuro Emerytalne w Warszawie

29.05. – SG WP ul. Rakowiecka 4a

08.00–11.00

20.06. – ASzWoj. Warszawa – Rembertów

11.00–13.30

142.

Prawosławny Ordynariat Wojska Polskiego wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi

143.

Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe

144.

Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej – Warszawa

145.

Rejonowa Wojskowa Komisja Lotniczo-Lekarska – Warszawa

29.05. – SG WP ul. Rakowiecka 4a

11.00–13.00

21.06. – ASzWoj. Warszawa – Rembertów

08.00–11.00

146.

Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii – Warszawa

147.

Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej Sulejówek

148.

Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia Zielonka

 

W dniu 29.05.2017 r. sprawdzian z pływania realizowany jest w Oddziale Specjalnym Żandarmerii Wojskowej w Warszawie ul. Jana Ostroroga 35

13.00–14.30

 

Lp.

Nazwa jednostki/komórki organizacyjnej

TERMIN ZASADNICZY
Data, miejsce – godzina

TERMIN REZERWOWY
Data, miejsce – godzina

149.

Wojskowe Centrum Krwiod. i Krwioleczn. SPZOZ – Warszawa

30.05. – SG WP ul. Rakowiecka 4a

08.00–11.00

22.06. – ASzWoj. Warszawa – Rembertów

08.00–13.00

150.

Departament Wojskowej Służby Zdrowia

151.

Zespół Zapewnienia Jakości w Lotnictwie

 

W dniu 30.05 2017 r. sprawdzian z pływania realizowany jest w Oddziale Specjalnym Żandarmerii Wojskowej w Warszawie ul. Jana Ostroroga 35

13.00–14.30

152.

Wykaz Stanowisk Służbowych Żołnierzy Zawodowych w Instytucjach Cywilnych ( pełniący służbę Polskiej Agencji Kosmicznej, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów itd.)

31.05. – SG WP ul. Rakowiecka 4a

08.00–11.00

23,26–30.06.

– ASzWoj. Warszawa – Rembertów

08.00–13.00

153.

Wojskowy Sąd Okręgowy Warszawa

31.05. – SG WP ul. Rakowiecka 4a

11.00–13.30

27.06. – ASzWoj. Warszawa – Rembertów

08.00–13.00

154.

Wojskowy Sąd Garnizonowy Warszawa

155.

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Warszawie wraz z podległymi WKU

156.

Ordynariat Polowy w Warszawie wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi

 

W dniu 31.05.2017 r. sprawdzian z pływania realizowany jest w Oddziale Specjalnym Żandarmerii Wojskowej w Warszawie ul. Jana Ostroroga 35

13.00–14.30

 

 

157.

Centralna Wojskowa Komisja Lekarska

01, 12–14.06 –

ASW Warszawa – Rembertów

08.00–13.30

23, 28– 30.06.

– ASzWoj. Warszawa – Rembertów

08.00–13.30

158.

Rejonowa Wojskowa Komisja Lekarska – Warszawa

159.

Wojskowy Instytut Medyczny – Warszawa

 

Lp.

Nazwa jednostki/komórki organizacyjnej

TERMIN DODATKOWY

Data, miejsce

godzina

160.

Żołnierze, którzy z przyczyn służbowych lub przyczyn zdrowotnych nie przystąpili do sprawdzianu w terminie zasadniczym i rezerwowym.

04 – 21.09.– Akademia Sztuki Wojennej Warszawa Rembertów

09.00–13.30

05.09. – Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu

06.09. – Centrum Szkolenia Wojsk Inż. i Chemicznych we Wrocławiu

07.09. – 6 Brygada Powietrznodesantowa w Krakowie

19.09 – Batalion Dowodzenia IWsp. SZ w Bydgoszczy

20.09. – Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni

09.00–13.30

sprawdzian z pływania i biegu realizowany jest w oparciu o obiekty sportowe 3 Flotylli Okrętów w Gdyni

21.09. – 22 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Olsztynie

09.00–13.30

02–03.10. – SGWP
ul. Rakowiecka 4a

09.00–13.00

13.00–14.30

W dniach 02–03.10.br. sprawdzian z pływania realizowany jest w Oddziale Specjalnym Żandarmerii Wojskowej w Warszawie ul. Jana Ostroroga 35

 

Załącznik 5. [WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH PODLEGŁYCH MINISTROWI OBRONY NARODOWEJ LUB PRZEZ NIEGO NADZOROWANYCH, KTÓRE ODBYWAJĄ SPRAWDZIAN SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ W JEDNOSTKACH WOJSKOWYCH SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA DO JEGO REALIZACJI]

Załącznik nr 5

WYKAZ
JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH PODLEGŁYCH MINISTROWI OBRONY NARODOWEJ LUB PRZEZ NIEGO NADZOROWANYCH, KTÓRE ODBYWAJĄ SPRAWDZIAN SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ W JEDNOSTKACH WOJSKOWYCH SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA DO JEGO REALIZACJI

L.p.

Jednostka organizacyjna podlegająca sprawdzianowi

Jednostka organizacyjna przeprowadzająca sprawdzian

1.

Stacja Terenowa WCKIK SPZOZ – Bydgoszcz

Dowództwo Generalne RSZ/ Batalion Dowodzenia IWsp. SZ w Bydgoszczy

2.

Rejonowa Wojskowa Komisja Lekarska – Bydgoszcz

3.

Region Wsparcia Teleinformatycznego /Bydgoszcz/

4.

Zespół Zarządzania Wsparciem Teleinformatycznym w Bydgoszczy

5.

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikli. SPZOZ

Dowództwo Generalne RSZ/ 1 Brygada Logistyczna w Bydgoszczy

6.

Wojskowy Ośrodek Medycyny Prewencyjnej Bydgoszcz

7.

Rejonowa Wojskowa Komisja Lekarska – Ełk

Dowództwo Generalne RSZ/ 15 Brygada Zmechanizowana w Giżycku

8.

108 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ

9.

Wojskowy Ośrodek Medycyny Prewencyjnej – Gdynia

Dowództwo Generalne RSZ/ 3 Flotylla Okrętów w Gdyni

10.

Pracownia Psychologiczna Gdynia

11.

7 Szpital MW z Przych. SP ZOZ – Gdańsk

12.

Rejonowa Wojskowa Komisja Morsko-Lekarska – Gdańsk

13.

Rejonowa Wojskowa Komisja Lekarska – Kraków

Dowództwo Generalne RSZ/ 6 Brygada Powietrznodesantowa w Krakowie

14.

Stacja Terenowa WCKIK SPZOZ – Kraków

15.

5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ – Kraków

16.

Wojskowy Ośrodek Medycyny Prewencyjnej – Kraków

 

L.p.

Jednostka organizacyjna podlegająca sprawdzianowi

Jednostka organizacyjna przeprowadzająca sprawdzian

17.

Zespół Zarządzania Wsparciem Teleinformatycznym w Krakowie

Dowództwo Generalne RSZ/ 6 Brygada Powietrznodesantowa w Krakowie

18.

Region Wsparcia Teleinformatycznego /Kraków/

19.

Rejonowa Wojskowa Komisja Lekarska – Lublin

Dowództwo Generalne RSZ/ Batalion Dowodzenia Wielonarodowej Brygady w Lublinie

20.

1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

21.

Stacja Terenowa WCKIK SPZOZ – Lublin

22.

4 Wojskowy Ośrodek Metrologii

Dowództwo Generalne RSZ/ 42 Baza Lotnictwa Szkolnego Radom

23.

3 Rejonowe Przedstawicielstwo Wojskowe

24.

6 Rejonowe Przedstawicielstwo Wojskowe

25.

43 Rejonowe Przedstawicielstwo Wojskowe

26.

Rejonowa Wojskowa Komisja Lekarska – Szczecin

Dowództwo Generalne RSZ/ 12 Brygada Zmechanizowana Szczecin

27.

109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ

28.

Wojskowy Instytut Łączności Zegrze

Dowództwo Generalne RSZ/ Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu

29.

Wojskowy Ośrodek Medycyny Prewencyjnej Modlin

Dowództwo Generalne RSZ/ 2 Mazowiecki Pułk Saperów w Nowym Dworze Mazowieckim

30.

Archiwum Wojskowe w Nowym Dworze Mazowieckim

 

L.p.

Jednostka organizacyjna podlegająca sprawdzianowi

Jednostka organizacyjna przeprowadzająca sprawdzian

31.

Archiwum Wojskowe w Toruniu

Dowództwo Generalne RSZ/ Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia w Toruniu

32.

Rejonowa Wojskowa Komisja Lekarska – Żagań

Dowództwo Generalne RSZ/ 4 pplot w Czerwińsku

33.

Delegatura Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej Zielona Góra

34.

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikl. SPZOZ

Dowództwo Generalne RSZ/ Centrum Szkolenia Wojsk Inż. i Chemicznych we Wrocławiu

35.

Rejonowa Wojskowa Komisja Lekarska – Wrocław

36.

Wojskowy Ośrodek Medycyny Prewencyjnej – Wrocław

37.

Zespół Zarządzania Wsparciem Teleinformatycznym we Wrocławiu

38.

Region Wsparcia Teleinformatycznego /Wrocław/

39.

Region Wsparcia Teleinformatycznego w Olsztynie

Dowództwo Generalne RSZ/

– Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu;

– 22 Wojskowy Oddział Gospodarczy Olsztyn

 

Załącznik 6. [WYKAZ WOJEWÓDZKICH SZTABÓW WOJSKOWYCH WSPÓŁORGANIZUJĄCYCH OPIEKĘ MEDYCZNA PODCZAS SPRAWDZIANU SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH DLA POTRZEB KOMISJI EGZAMINACYJNEJ MINISTRA OBRONY NARODOWEJ]

Załącznik nr 6

WYKAZ
WOJEWÓDZKICH SZTABÓW WOJSKOWYCH WSPÓŁORGANIZUJĄCYCH OPIEKĘ MEDYCZNA PODCZAS SPRAWDZIANU SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH DLA POTRZEB KOMISJI EGZAMINACYJNEJ MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

Lp.

Nazwa jednostki/komórki organizacyjnej

Data i miejsce – godzina

1.

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Łodzi

17.05.

– 31 Oddział Gospodarczy w Zgierzu

08.30–13.30

2.

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Poznaniu

08.05, 19.06 i 03.09.

– Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu
ul Bukowska 34

08.30–13.30

3.

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Bydgoszczy

10–11.05, 20.06, 19.09.

– Batalion Dowodzenia IWsp. SZ W Bydgoszczy

08.30–13.30

4.

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Szczecinie

09.05.

– 12 Brygada Zmechanizowana Szczecin

08.30–13.30

5.

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Gdańsku

22.05, 21.06, 20.09.

– Akademia Marynarki Wojennej

08.30–13.30

6.

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Olsztynie

23.05, 22.06, 21.09.

– 22 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Olsztynie

08.30–13.30

7.

Wojewódzki Sztab Wojskowy we Wrocławiu

08.05, 27.06, 06.09.

– Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych we Wrocławiu

08.30–13.30

8.

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Krakowie

09.05, 28.06, 07.09.

– 6 Brygada Powietrznodesantowa w Krakowie

08.30–13.30

9.

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Białymstoku

24.05.

–18 Pułk Rozpoznawczy w Białymstoku

08.30–13.30

10.

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Rzeszowie

10.05, 29.06.

– 21 Brygada Strzelców Podhalańskich w Rzeszowie

08.30–13.30

 

Załącznik 7. [IMIENNA LISTA ŻOŁNIERZY DO SPRAWDZIANU SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ W 2017 ROKU]

Załącznik nr 7

IMIENNA LISTA ŻOŁNIERZY
do sprawdzianu sprawności fizycznej w 2017 roku

infoRgrafika

Załącznik 8. [WYKAZ ŻOŁNIERZY KTÓRZY NIE PRZYSTĄPILI DO SPRAWDZIANU SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ W TERMINIE PODSTAWOWYM ALBO W TERMINACH DODATKOWYCH W 2017 R.]

Załącznik nr 8

WYKAZ ŻOŁNIERZY
którzy nie przystąpili do sprawdzianu sprawności fizycznej w terminie podstawowym albo w terminach dodatkowych w 2017 r.

infoRgrafika

Załącznik 9. [WYTYCZNE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ DO PRZEPROWADZENIA I ROZLICZENIA SPRAWDZIANU SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH W 2017 R.]

Załącznik nr 9

WYTYCZNE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ DO PRZEPROWADZENIA I ROZLICZENIA SPRAWDZIANU SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH W 2017 R.

Mając na uwadze doświadczenia wynikające z działalności szkoleniowej, realizacji sprawdzian sprawności fizycznej żołnierzy zawodowych w 2016 r. polecam zrealizować zgodnie z poniższymi wytycznymi:

W celu sprawnego oraz efektywnego przeprowadzenia i rozliczenia sprawdzianu sprawności fizycznej żołnierzy zawodowych, polecam powyższe zrealizować zgodnie z następującymi zasadami:

1) przystąpienie do sprawdzianu sprawności fizycznej jest obowiązkiem służbowym każdego żołnierza, wynikającym z ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1726 i 2138) oraz rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie przeprowadzenia sprawdzianu sprawności fizycznej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 848);

2) w odniesieniu do żołnierzy, którzy z przyczyn nieusprawiedliwionych nie dopełnią tego obowiązku, polecam przeprowadzić postępowanie dyscyplinarne;

3) sprawdzian przeprowadzić w oparciu o wydane decyzje lub rozkazy na poszczególnych szczeblach dowodzenia;

4) do przeprowadzenia sprawdzianu powołać komisje w składzie określonym w rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie przeprowadzenia sprawdzianu sprawności fizycznej żołnierzy zawodowych, określając miejsce i terminy pracy i zobowiązując do komisyjnej pracy w realizacji sprawdzianu;

5) dowódców i zastępców dowódców poszczególnych szczebli dowodzenia (równorzędnych) zobowiązuję do przystąpienia do sprawdzianu sprawności fizycznej w 2017 r. przed komisjami egzaminacyjnymi powołanymi przez przełożonego;

6) plany i harmonogramy przeprowadzenia sprawdzianu opracować w sposób zapewniający objęcie sprawdzianem wszystkich żołnierzy zawodowych;

7) Zabezpieczenie medyczne sprawdzianu zrealizować zgodnie z obowiązującymi przepisami dążąc do zapewnienia zdolności do bezzwłocznego i skutecznego udzielania pomocy w nagłych wypadkach;

8) do zaliczania testów sprawdzianu dopuszczać wyłącznie żołnierzy z aktualnymi badaniami okresowymi;

9) prowadzić archiwizację dokumentacji i wyników sprawdzianu zgodnie z poniższymi zapisami:

a) karty sprawdzianu sprawności fizycznej żołnierzy zawodowych za dany rok kalendarzowy archiwizować przez okres 3 lat od daty przeprowadzenia sprawdzianu,

b) kopie zaświadczeń o zaliczeniu sprawdzianu sprawności fizycznej przez żołnierzy zawodowych w danym roku kalendarzowym przez okres 2 lat od daty przeprowadzenia sprawdzianu.

10) rozliczyć żołnierzy z przystąpienia do sprawdzianu sprawności fizycznej w terminach określonych w decyzji poprzez przesłanie, z zachowaniem drogi służbowej i terminów wskazanych w decyzji, do Przewodniczącego Komisji liczby i wykazu żołnierzy zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 8 do decyzji (wzór wykazu w formie tabeli EXCEL zamieszczony został na stronie WISE pod adresem http://sgwp.ron.int/SztabGener/P3/OddziaWych/DOKUMENTYR), którzy nie przystąpili do sprawdzianu z jednoczesnym podaniem i udokumentowaniem powodu nieprzystąpienia. W celu udokumentowania powodu nieprzystąpienia do sprawdzianu należy w załączeniu przestawić potwierdzony przez organ kadrowy wyciąg z decyzji/rozkazu właściwego przełożonego, stwierdzający: powód nieprzystąpienia, podstawę prawną nieprzystąpienia i okres trwania przyczyny nieprzystąpienia podany w formacie „od – do”. Ponadto wersję elektroniczną wykazu należy przesłać do Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu, Zarządu Planowania Użycia Sił Zbrojnych i Szkolenia – P3/P7.

11) mając na uwadze właściwą organizację sprawdzianu sprawności fizycznej żołnierzy zawodowych, w związku z określeniem w załączniku nr 4 do decyzji dwóch terminów przystąpienia do sprawdzianu (termin zasadniczy i termin rezerwowy) ustala się co następuje:

a) termin wskazany jako zasadniczy jest dniem, w którym żołnierze są zobowiązani przystąpić do sprawdzianu sprawności fizycznej,

b) termin wskazany jako rezerwowy jest przeznaczony dla żołnierzy, którzy nie mieli możliwości przystąpienia do sprawdzianu w terminie zasadniczym;

c) uwzględniając zapis podany w pkt 18 decyzji, żołnierze, którzy nie mieli możliwości przystąpienia do sprawdzianu ani w terminie zasadniczym ani rezerwowym określonym w załączniku nr 4 do decyzji, zobowiązani są przystąpić do sprawdzianu do dnia 30 czerwca 2017 r,

d) rozliczenie z nieprzystąpienia do sprawdzianu w terminie zasadniczym i rezerwowym wymagane jest wyłącznie w przypadku, gdy żołnierz nie przystąpi do sprawdzianu w terminie do dnia 30 czerwca 2017 r. Rozliczenie dokonywane jest odpowiednio w terminie i w sposób, o którym mowa w § 9 pkt 3, § 13 pkt 4, § 15 pkt 3 i § 16 pkt 2 decyzji oraz § 10 pkt 1 wytycznych,

e) nieprzystąpienie do sprawdzianu w terminie określonym w § 1 pkt 1 decyzji, z przyczyn innych niż zwolnienie lekarskie lub przyczyny służbowe skutkuje brakiem możliwości przystąpienia do sprawdzianu w terminach dodatkowych, wskazanych w § 1 pkt 4 decyzji,

f) niedopełnienie obowiązku udokumentowania nieprzystąpienia do sprawdzianu z powodu zwolnienia lekarskiego lub przyczyn służbowych, w terminie i sposób określony, odpowiednio, w § 9 pkt 3, § 13 pkt 4, § 15 pkt 3 i § 16 pkt 2 decyzji oraz § 10 pkt 1 wytycznych skutkuje brakiem możliwości przystąpienia do sprawdzianu w terminach dodatkowych, wskazanych w § 1 pkt 4 decyzji.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-02-13
  • Data wejścia w życie: 2017-02-13
  • Data obowiązywania: 2017-02-13
  • Dokument traci ważność: 2017-12-31
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA