REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2017 poz. 38

Departament Edukacji, Kultury i Dziedzictwa

DECYZJA NR 41/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 14 lutego 2017 r.

w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej, oznaki rozpoznawczej, proporca rozpoznawczego dowódcy oraz proporczyka na berety żołnierzy Batalionu Logistycznego 17. Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej im. gen. broni Józefa Dowbór-Muśnickiego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 2 pkt 1 i 9 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 189 i 852, z 2014 r. poz. 932 oraz z 2016 r. poz. 2138) oraz § 1 pkt 7 lit. d i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), w związku z § 34 pkt 2 i pkt 4 lit. a i b oraz § 30 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 689 oraz z 2013 r. poz. 1636) – po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do Spraw Symboliki i Tradycji Orężnych – ustala się, co następuje:

§ 1.

 Wprowadza się odznakę pamiątkową, zwaną dalej „odznaką”, oznakę rozpoznawczą, zwaną dalej „oznaką”, proporzec rozpoznawczy dowódcy, zwany dalej „proporcem” oraz proporczyk na berety żołnierzy Batalionu Logistycznego 17. Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej im. gen. broni Józefa Dowbór-Muśnickiego.

§ 2.

 Zatwierdza się:

1) wzór odznaki, stanowiący załącznik Nr 1 do decyzji;

2) wzór legitymacji odznaki, stanowiący załącznik Nr 2 do decyzji;

3) wzory oznaki rozpoznawczej, stanowiące załączniki Nr 3 i 4 do decyzji;

4) wzór proporca, stanowiący załącznik Nr 5 do decyzji;

5) wzór proporczyka na berety żołnierzy, stanowiący załącznik Nr 6 do decyzji.

§ 3.

 Nadaje się regulamin odznaki, stanowiący załącznik Nr 7 do decyzji.

§ 4.

 Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: A. Macierewicz

Załącznik 1. [WZÓR GRAFICZNY ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ BATALIONU LOGISTYCZNEGO 17. WIELKOPOLSKIEJ BRYGADY ZMECHANIZOWANEJ IM. GEN. BRONI JÓZEFA DOWBÓR-MUŚNICKIEGO]

Załączniki do decyzji Nr41/MON
Ministra Obrony Narodowej
z dnia 14 lutego 2017 r. (poz. 38)

Załącznik Nr 1

WZÓR GRAFICZNY ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ BATALIONU LOGISTYCZNEGO 17. WIELKOPOLSKIEJ BRYGADY ZMECHANIZOWANEJ IM. GEN. BRONI JÓZEFA DOWBÓR-MUŚNICKIEGO

infoRgrafika

Załącznik 2. [WZÓR GRAFICZNY LEGITYMACJI ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ BATALIONU LOGISTYCZNEGO 17. WIELKOPOLSKIEJ BRYGADY ZMECHANIZOWANEJ IM. GEN. BRONI JÓZEFA DOWBÓR-MUŚNICKIEGO]

Załącznik Nr 2

WZÓR GRAFICZNY LEGITYMACJI ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ BATALIONU LOGISTYCZNEGO 17. WIELKOPOLSKIEJ BRYGADY ZMECHANIZOWANEJ IM. GEN. BRONI JÓZEFA DOWBÓR-MUŚNICKIEGO

infoRgrafika

Załącznik 3. [WZÓR GRAFICZNY OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ BATALIONU LOGISTYCZNEGO 17. WIELKOPOLSKIEJ BRYGADY ZMECHANIZOWANEJ IM. GEN. BRONI JÓZEFA DOWBÓR-MUŚNICKIEGO NA MUNDUR WYJŚCIOWY]

Załącznik Nr 3

WZÓR GRAFICZNY OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ BATALIONU LOGISTYCZNEGO 17. WIELKOPOLSKIEJ BRYGADY ZMECHANIZOWANEJ IM. GEN. BRONI JÓZEFA DOWBÓR-MUŚNICKIEGO NA MUNDUR WYJŚCIOWY

infoRgrafika

Załącznik 4. [WZÓR GRAFICZNY OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ BATALIONU LOGISTYCZNEGO 17. WIELKOPOLSKIEJ BRYGADY ZMECHANIZOWANEJ IM. GEN. BRONI JÓZEFA DOWBÓR-MUŚNICKIEGO NA MUNDUR POLOWY]

Załącznik Nr 4

WZÓR GRAFICZNY OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ BATALIONU LOGISTYCZNEGO 17. WIELKOPOLSKIEJ BRYGADY ZMECHANIZOWANEJ IM. GEN. BRONI JÓZEFA DOWBÓR-MUŚNICKIEGO NA MUNDUR POLOWY

infoRgrafika

Załącznik 5. [WZÓR GRAFICZNY PROPORCA ROZPOZNAWCZEGO DOWÓDCY BATALIONU LOGISTYCZNEGO 17. WIELKOPOLSKIEJ BRYGADY ZMECHANIZOWANEJ IM. GEN. BRONI JÓZEFA DOWBÓR-MUŚNICKIEGO]

Załącznik nr 5

WZÓR GRAFICZNY PROPORCA ROZPOZNAWCZEGO DOWÓDCY BATALIONU LOGISTYCZNEGO 17. WIELKOPOLSKIEJ BRYGADY ZMECHANIZOWANEJ IM. GEN. BRONI JÓZEFA DOWBÓR-MUŚNICKIEGO

infoRgrafika

Załącznik 6. [WZÓR GRAFICZNY PROPORCZYKA NA BERET BATALIONU LOGISTYCZNEGO 17. WIELKOPOLSKIEJ BRYGADY ZMECHANIZOWANEJ IM. GEN. BRONI JÓZEFA DOWBÓR-MUŚNICKIEGO]

Załącznik Nr 6

WZÓR GRAFICZNY PROPORCZYKA NA BERET BATALIONU LOGISTYCZNEGO 17. WIELKOPOLSKIEJ BRYGADY ZMECHANIZOWANEJ IM. GEN. BRONI JÓZEFA DOWBÓR-MUŚNICKIEGO

infoRgrafika

Załącznik 7. [REGULAMIN ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ BATALIONU LOGISTYCZNEGO 17. WIELKOPOLSKIEJ BRYGADY ZMECHANIZOWANEJ IM. GEN. BRONI JÓZEFA DOWBÓR-MUŚNICKIEGO]

Załącznik Nr 7

REGULAMIN ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ BATALIONU LOGISTYCZNEGO 17. WIELKOPOLSKIEJ BRYGADY ZMECHANIZOWANEJ IM. GEN. BRONI JÓZEFA DOWBÓR-MUŚNICKIEGO

1. Odznaka pamiątkowa, zwana dalej „odznaką”, Batalionu Logistycznego 17. Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej, zwanego dalej „Batalionem”, stanowi formę wyróżnienia żołnierzy, za nienaganną służbę oraz osób szczególnie zasłużonych dla Batalionu. Stanowi symbol więzi żołnierskich, pełnionych i odbytych pod wspólnym sztandarem oraz znak dziedziczonych i kultywowanych tradycji.

2. Odznaka Batalionu, kształtem, barwami i symboliką nawiązuje do historycznej odznaki pamiątkowej 57 Pułku Piechoty, którego tradycje dziedziczy i z honorem kultywuje Batalion. Odznakę pamiątkową stanowi krzyż kawaleryjski, którego ramiona pokryte są biało-czerwoną emalią. Pomiędzy ramionami krzyża umieszczone są stylizowane pęki srebrzystych płomieni. Pośrodku krzyża umieszczona jest amarantowa tarcza oraz wizerunek orła wspartego o jej górną krawędź. W centralnej części pola tarczy znajduje się napis „blog” – skrót pełnej nazwy.

3. Prawo do otrzymania odznaki przysługuje:

1) dowódcy Batalionu, z tytułu objęcia stanowiska służbowego;

2) żołnierzom, po co najmniej dwuletniej, nienagannej służbie w Batalionie;

3) żołnierzom rezerwy pozostającym na przydziałach mobilizacyjnych w Batalionie, po odbyciu co najmniej 2 ćwiczeń długoterminowych;

4) wyjątkowo innym osobom fizycznym lub prawnym, szczególnie zasłużonym dla Batalionu.

4. Odznakę nadaje dowódca Batalionu na wniosek Komisji do Spraw Odznaki Pamiątkowej, zwanej dalej „Komisją”.

5. Dowódca powołuje Komisję, w składzie:

1) zastępca dowódcy Batalionu;

2) nieetatowy pomocnik dowódcy Batalionu do spraw podoficerów;

3) mąż zaufania korpusu szeregowych.

6. Imienny skład oraz wszelkie zmiany w jej składzie ogłasza się w rozkazie dziennym dowódcy Batalionu.

7. Do zadań Komisji należy:

1) przyjmowanie i opiniowanie wniosków o nadanie odznaki lub pozbawienie prawa do jej posiadania;

2) przedkładanie ww. wniosków dowódcy Batalionu;

3) przygotowywanie odznak i legitymacji oraz prowadzenie ich ewidencji.

8. Opinie Komisji formułowane są na zasadzie jednomyślności. Treść opinii odnotowuje się na wniosku przedłożonym do rozpatrzenia.

9. Dla ważności posiedzeń Komisji zwoływanych w celu rozpatrzenia przedłożonych wniosków, wymagana jest obecność co najmniej 2/3 składu Komisji.

10. Fakt nadania lub pozbawienia prawa do odznaki potwierdza się w rozkazie dziennym dowódcy Batalionu.

11. Odznakę wręcza się na uroczystej zbiórce z okazji świąt państwowych i wojskowych oraz w innych szczególnie ważnych dla służby i pracy okolicznościach, zgodnie z zasadami ceremoniału wojskowego.

12. Odznaka nadawana jest imiennie i niedopuszczalne jest przekazywanie jej innym osobom, darowanie lub sprzedaż osobom trzecim.

13. Zasady noszenia odznaki określają przepisy ubiorcze żołnierzy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

14. Wizerunek odznaki może być umieszczany na drukach i wydawnictwach wojskowych, za zgodą dowódcy Batalionu.

15. Posiadaczom odznaki nie przysługują jakiekolwiek prawa ani przywileje z tytułu jej posiadania.

16. Prawo do posiadania odznaki tracą osoby ukarane prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej lub niskich pobudek. Ponadto prawo do odznaki, w uzasadnionych przypadkach, tracą żołnierze ukarani za przewinienie dyscyplinarne.

17. Decyzję o pozbawieniu prawa do odznaki podejmuje dowódca Batalionu z własnej inicjatywy lub na wniosek Komisji. Od decyzji przysługuje prawo odwołania na piśmie do przełożonego wyższego szczebla w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia o pozbawieniu prawa do odznaki. Decyzja przełożonego wyższego szczebla jest ostateczna.

18. Jeden egzemplarz odznaki przekazuje się do Muzeum Wojska Polskiego. Zakupu odznaki dokonuje się z wydatków bieżących właściwej wojskowej jednostki budżetowej.

19. Koszty wykonania matrycy i kolejnych serii odznak pamiątkowych nie obciążają budżetu resortu obrony narodowej.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-02-15
  • Data wejścia w życie: 2017-03-02
  • Data obowiązywania: 2017-03-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA