REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2017 poz. 40

Departament Edukacji, Kultury i Dziedzictwa

DECYZJA NR 43/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 14 lutego 2017 r.

w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej oraz oznaki rozpoznawczej
Orkiestry Wojskowej w Żaganiu

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 2 pkt 1 i 9 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 189 i 852, z 2014 r. poz. 932 oraz z 2016 r. poz. 2138) oraz § 1 pkt 7 lit. d i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), w związku z § 34 pkt 2 i pkt 4 lit. a rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 689 oraz z 2013 r. poz. 1636) – po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do Spraw Symboliki i Tradycji Orężnych – ustala się, co następuje:

§ 1.

 Wprowadza się odznakę pamiątkową, zwaną dalej „odznaką”, oraz oznakę rozpoznawczą, zwaną dalej „oznaką”, Orkiestry Wojskowej w Żaganiu.

§ 2.

 Zatwierdza się:

1) wzór odznaki, stanowiący załącznik Nr 1 do decyzji;

2) wzór legitymacji odznaki, stanowiący załącznik Nr 2 do decyzji;

3) wzory oznaki, stanowiące załączniki Nr 3 i 4 do decyzji.

§ 3.

 Nadaje się regulamin odznaki, stanowiący załącznik Nr 5 do decyzji.

§ 4.

 Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: A. Macierewicz

Załącznik 1. [WZÓR GRAFICZNY ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ ORKIESTRY WOJSKOWEJ W ŻAGANIU]

Załączniki do decyzji Nr 43/MON
Ministra Obrony Narodowej
z dnia 14 lutego 2017 r. (poz. 40)

Załącznik Nr 1

WZÓR GRAFICZNY ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ ORKIESTRY WOJSKOWEJ W ŻAGANIU

infoRgrafika

Załącznik 2. [WZÓR GRAFICZNY LEGITYMACJI ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ ORKIESTRY WOJSKOWEJ W ŻAGANIU]

Załącznik Nr 2

WZÓR GRAFICZNY LEGITYMACJI ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ
ORKIESTRY WOJSKOWEJ W ŻAGANIU

infoRgrafika

Załącznik 3. [WZÓR GRAFICZNY OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ ORKIESTRY WOJSKOWEJ W ŻAGANIU NA MUNDUR WYJŚCIOWY]

Załącznik Nr 3

WZÓR GRAFICZNY OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ
ORKIESTRY WOJSKOWEJ W ŻAGANIU NA MUNDUR WYJŚCIOWY

infoRgrafika

Załącznik 4. [WZÓR GRAFICZNY OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ ORKIESTRY WOJSKOWEJ W ŻAGANIU NA MUNDUR POLOWY]

Załącznik Nr 4

WZÓR GRAFICZNY OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ
ORKIESTRY WOJSKOWEJ W ŻAGANIU NA MUNDUR POLOWY

infoRgrafika

Załącznik 5. [REGULAMIN ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ ORKIESTRY WOJSKOWEJ W ŻAGANIU]

Załącznik Nr 5

REGULAMIN ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ ORKIESTRY WOJSKOWEJ W ŻAGANIU

1. Odznaka pamiątkowa, zwana dalej „odznaką”, Orkiestry Wojskowej w Żaganiu, zwanej dalej „Orkiestrą”, jest symbolem przynależności do społeczności żołnierskiej Orkiestry, nienagannej służby w jej szeregach oraz solidarności i współpracy muzyków. Jest także znakiem nawiązującym do miejsca stacjonowania.

2. Celem wprowadzenia odznaki Orkiestry jest kultywowanie i popularyzowanie tradycji orkiestr wojskowych.

3. Odznaka wykonana jest na planie stylizowanej złotej liry, nałożonej na srebrzysty wieniec laurowy. Na podstawie liry umieszczony jest herb miasta Żagania, nawiązujący do miejsca stacjonowania Orkiestry, a powyżej na strunach znajduje się stylizowane skrzydło husarskie symbol rozpoznawczy 11. Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej, który nawiązuje do tradycji i związków Orkiestry z 11. Dywizji Kawalerii Pancernej.

4. Prawo do otrzymania odznaki przysługuje:

1) dowódcy-kapelmistrzowi Orkiestry z tytułu objęcia stanowiska służbowego;

2) żołnierzom po co najmniej trzech latach nienagannej służby w Orkiestrze;

3) żołnierzom rezerwy, będącym na przydziałach mobilizacyjnych w Orkiestrze;

4) wyjątkowo innym osobom fizycznym lub prawnym, szczególnie zasłużonym dla Orkiestry.

5. Odznakę nadaje dowódca-kapelmistrz Orkiestry na wniosek Komisji do Spraw Odznaki Pamiątkowej, zwanej dalej „Komisją”.

6. Dowódca-kapelmistrz Orkiestry powołuje 4-osobową Komisję, w składzie:

1) mąż zaufania korpusu podoficerów;

2) trzech podoficerów.

7. Imienny skład oraz wszelkie zmiany w jej składzie ogłasza się w rozkazie dziennym dowódcy-kapelmistrza Orkiestry.

8. Do obowiązków Komisji należy:

1) przyjmowanie i opiniowanie wniosków o nadanie odznaki lub pozbawienie prawa do jej posiadania;

2) przedkładanie ww. wniosków dowódcy-kapelmistrzowi Orkiestry;

3) ewidencjonowanie nadanych odznak.

9. Opinie Komisji formułowane są na zasadzie jednomyślności. Treść opinii odnotowuje się na wniosku przedłożonym do rozpatrzenia.

10. Dla ważności posiedzeń Komisji zwoływanych w celu rozpatrzenia przedłożonych wniosków, wymagana jest obecność co najmniej 2/3 składu Komisji.

11. Fakt nadania odznaki ogłasza się w rozkazie dziennym dowódcy – kapelmistrza Orkiestry.

12. Odznakę wraz z legitymacją wręcza się na uroczystej zbiórce z okazji świąt państwowych i wojskowych oraz w innych szczególnie ważnych dla służby i pracy okolicznościach, zgodnie z wymogami ceremoniału wojskowego.

13. Odznaka nadawana jest imiennie i niedopuszczalne jest przekazywanie jej innym, darowanie lub sprzedaż osobom trzecim.

14. Zasady noszenia odznaki określają przepisy ubiorcze żołnierzy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

15. Prawo do posiadania odznaki tracą żołnierze skazani prawomocnie wyrokiem sądu za przestępstwa popełnione z winy umyślnej lub z niskich pobudek. W uzasadnionych przypadkach, prawa do odznaki mogą być pozbawieni żołnierze ukarani za przewinienia dyscyplinarne.

16. Decyzję o pozbawieniu prawa do odznaki podejmuje dowódca-kapelmistrz Orkiestry z własnej inicjatywy lub na wniosek Komisji. Od decyzji przysługuje prawo odwołania na piśmie do przełożonego wyższego szczebla w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia o pozbawieniu prawa do odznaki. Decyzja przełożonego wyższego szczebla jest ostateczna.

17. Posiadaczom odznaki nie przysługują jakiekolwiek prawa ani przywileje z tytułu jej posiadania.

18. Wizerunek odznaki może być umieszczany na drukach oraz materiałach promocyjnych, których tematyka jest ściśle związana z Orkiestrą.

19. Jeden egzemplarz odznaki przekazuje się do Muzeum Wojska Polskiego. Zakupu odznaki dokonuje się z wydatków bieżących właściwej wojskowej jednostki budżetowej.

20. Koszty wykonania matrycy i kolejnych serii odznak pamiątkowych nie obciążają budżetu resortu obrony narodowej.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-02-15
  • Data wejścia w życie: 2017-03-02
  • Data obowiązywania: 2017-03-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA