REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2017 poz. 41

Departament Edukacji, Kultury i Dziedzictwa

DECYZJA NR 44/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 14 luty 2017 r.

w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej Wojskowej Komendy Transportu w Katowicach

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 2 pkt 1 i 9 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 189 i 852, z 2014 r. poz. 932 oraz z 2016 poz. 2138) oraz § 1 pkt 7 lit. d i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), w związku z § 34 pkt 2 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 689 oraz z 2013 r. poz. 1636) – po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do Spraw Symboliki i Tradycji Orężnych – ustala się, co następuje:

§ 1.

 Wprowadza się odznakę pamiątkową, zwaną dalej „odznaką”, Wojskowej Komendy Transportu w Katowicach.

§ 2.

 Zatwierdza się:

1) wzór odznaki, stanowiący załącznik Nr 1 do decyzji;

2) wzór legitymacji odznaki, stanowiący załącznik Nr 2 do decyzji;

§ 3.

 Nadaje się regulamin odznaki, stanowiący załącznik Nr 3 do decyzji.

§ 4.

 Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: A. Macierewicz

Załącznik 1. [WZÓR GRAFICZNY ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ WOJSKOWEJ KOMENDY TRANSPORTU W KATOWICACH]

Załączniki do decyzji Nr 44/MON Ministra Obrony Narodowej
z dnia 14 lutego 2017 r. (poz. 41)

Załącznik Nr 1

WZÓR GRAFICZNY ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ WOJSKOWEJ KOMENDY TRANSPORTU W KATOWICACH

infoRgrafika

Załącznik 2. [WZÓR GRAFICZNY LEGITYMACJI ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ WOJSKOWEJ KOMENDY TRANSPORTU W KATOWICACH]

Załącznik Nr 2

WZÓR GRAFICZNY LEGITYMACJI ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ WOJSKOWEJ KOMENDY TRANSPORTU W KATOWICACH

infoRgrafika

Załącznik 3. [REGULAMIN ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ WOJSKOWEJ KOMENDY TRANSPORTU W KATOWICACH]

Załącznik Nr 3

REGULAMIN ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ WOJSKOWEJ KOMENDY TRANSPORTU W KATOWICACH

1. Odznaka pamiątkowa, zwana dalej „odznaką”, Wojskowej Komendy Transportu w Katowicach, zwana dalej „Komendą”, stanowi formę wyróżnienia żołnierzy oraz pracowników wojska, za nienaganną służbę i pracę w instytucji, a także osób szczególnie zasłużonych dla Komendy.

2. Celem wprowadzenia odznaki Komendy, jest popularyzowanie i kultywowanie tradycji jednostek drogowo-kolejowych, a także umocnienie więzi koleżeńskich.

3. Odznaka ma kształt krzyża maltańskiego oplecionego wieńcem laurowym. Ramiona krzyża barwy czarnej i brązowej nawiązują do barw jednostek drogowo-kolejowych. W centralnej części krzyża umieszczony jest herb miasta Katowice – miejsca stacjonowania Komendy. Na górnym ramieniu krzyża znajdują się litery „WKTr” – skrót pełnej nazwy, a na dolnym ramieniu cyfry „2003” – rok powstania instytucji.

4. Prawo do otrzymania odznaki przysługuje:

1) Komendantowi Wojskowej Komendy Transportu, zwanemu dalej „Komendantem”, z tytułu objęcia stanowiska służbowego;

2) żołnierzom, po co najmniej rocznej służbie w Komendzie;

3) żołnierzom rezerwy, którzy mają przydział mobilizacyjny do Komendy, uczestniczącym przynajmniej raz w ćwiczeniach;

4) pracownikom wojska, po przepracowaniu w Komendzie, co najmniej dwóch lat;

5) wyjątkowo innym osobom fizycznym lub prawnym, szczególnie zasłużonym dla Komendy.

5. Odznakę nadaje Komendant na wniosek Komisji do Spraw Odznaki Pamiątkowej, zwanej dalej „Komisją”.

6. Komendant powołuje 4-osobową Komisję, w składzie:

1) trzech przedstawicieli żołnierzy;

2) przedstawiciel pracowników wojska.

7. Imienny skład oraz wszelkie zmiany w jej składzie ogłasza się w rozkazie dziennym Komendanta Komendy.

8. Do zadań Komisji należy:

1) przyjmowanie i opiniowanie wniosków o nadanie odznaki lub pozbawienie prawa do jej posiadania;

2) przedkładanie ww. wniosków Komendantowi;

3) przygotowywanie odznak i legitymacji oraz prowadzenie ich ewidencji.

9. Opinie Komisji formułowane są na zasadzie jednomyślności. Treść opinii odnotowuje się na wniosku przedłożonym do rozpatrzenia.

10. Dla ważności posiedzeń Komisji zwołanych w celu rozpatrzenia przedłożonych wniosków, wymagana jest obecności co najmniej 3/4 składu Komisji.

11. Fakt nadania lub pozbawienia prawa do odznaki potwierdza się w rozkazie dziennym Komendanta Komendy.

12. Odznakę wręcza się na uroczystej zbiórce z okazji świąt państwowych i wojskowych oraz w innych szczególnie ważnych dla służby i pracy okolicznościach, zgodnie z zasadami ceremoniału wojskowego.

13. Odznaka nadawana jest imiennie i niedopuszczalne jest przekazywanie jej innym osobom, darowanie lub sprzedaż osobom trzecim.

14. Zasady noszenia odznaki określają przepisy ubiorcze żołnierzy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

15. Wizerunek odznaki może być umieszczany na drukach i wydawnictwach wojskowych, za zgodą Komendanta.

16. Prawo do posiadania odznaki tracą osoby ukarane prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej lub niskich pobudek. Ponadto prawo do odznaki, w uzasadnionych przypadkach, tracą żołnierze ukarani za przewinienie dyscyplinarne.

17. Decyzję o pozbawieniu prawa do odznaki podejmuje Komendant Komendy z własnej inicjatywy lub na wniosek Komisji. Od decyzji przysługuje prawo odwołania na piśmie do przełożonego wyższego szczebla w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia o pozbawieniu prawa do odznaki. Decyzja przełożonego wyższego szczebla jest ostateczna.

18. Jeden egzemplarz odznaki przekazuje się do Muzeum Wojska Polskiego. Zakupu odznaki dokonuje się z wydatków bieżących właściwej wojskowej jednostki budżetowej.

19. Koszty wykonania matrycy i kolejnych serii odznak pamiątkowych nie obciążają budżetu resortu obrony narodowej.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-02-15
  • Data wejścia w życie: 2017-03-02
  • Data obowiązywania: 2017-03-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA