REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2017 poz. 76

Departament Edukacji, Kultury i Dziedzictwa

DECYZJA NR 81/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 7 kwietnia 2017 r.

w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej Oddziału Zabezpieczenia Żandarmerii Wojskowej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 2 pkt 1 i 9 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 189 i 852, z 2014 r. poz. 932 oraz z 2016 r. poz. 2138) oraz § 1 pkt 7 lit. d i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), w związku z § 34 pkt 2 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 689 oraz z 2013 r. poz. 1636) – po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do Spraw Symboliki i Tradycji Orężnych – ustala się, co następuje:

§ 1.

 Wprowadza się odznakę pamiątkową, zwaną dalej „odznaką”, Oddziału Zabezpieczenia Żandarmerii Wojskowej.

§ 2.

 Zatwierdza się:

1) wzór odznaki, stanowiący załącznik Nr 1 do decyzji;

2) wzór legitymacji odznaki, stanowiący załącznik Nr 2 do decyzji.

§ 3.

 Nadaje się regulamin odznaki, stanowiący załącznik Nr 3 do decyzji.

§ 4.

 Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: A. Macierewicz

Załącznik 1. [WZÓR GRAFICZNY ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ ODDZIAŁU ZABEZPIECZENIA ŻANDARMERII WOJSKOWEJ]

Załączniki do decyzji Nr 81/MON
Ministra Obrony Narodowej
z dnia 7 kwietnia 2017 r. (poz. 76)

Załącznik Nr 1

WZÓR GRAFICZNY ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ ODDZIAŁU ZABEZPIECZENIA ŻANDARMERII WOJSKOWEJ

infoRgrafika

Załącznik 2. [WZÓR GRAFICZNY LEGITYMACJI ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ ODDZIAŁU ZABEZPIECZENIA ŻANDARMERII WOJSKOWEJ]

Załącznik Nr 2

WZÓR GRAFICZNY LEGITYMACJI ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ ODDZIAŁU ZABEZPIECZENIA ŻANDARMERII WOJSKOWEJ

infoRgrafika

Załącznik 3. [REGULAMIN ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ ODDZIAŁU ZABEZPIECZENIA ŻANDARMERII WOJSKOWEJ]

Załącznik Nr 3

REGULAMIN ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ ODDZIAŁU ZABEZPIECZENIA ŻANDARMERII WOJSKOWEJ

1. Odznaka pamiątkowa, zwana dalej „odznaką”, Oddziału Zabezpieczenia Żandarmerii Wojskowej w Warszawie, zwanego dalej „Oddziałem”, stanowi formę wyróżnienia żołnierzy oraz pracowników wojska, za nienaganną służbę i pracę w instytucji, a także osób szczególnie zasłużonych dla Oddziału.

2. Celem wprowadzenia odznaki jest popularyzowanie i kultywowanie tradycji jednostek logistycznych Żandarmerii Wojskowej.

3. Odznaka wykonana jest z metalu w kształcie krzyża maltańskiego nałożonego na wieniec laurowy. W centrum krzyża znajduje się herb miasta Warszawy. Pomiędzy ramionami krzyża umieszczone są wizerunki skrzyżowanego miecza i kłosa. Ramiona krzyża pokryte są emalią koloru szkarłatnego, ze złocistym obrzeżem. Symbole i barwy nawiązują do wykonywanych zadań oraz regionu stacjonowania i działania Oddziału Zabezpieczenia Żandarmerii Wojskowej.

4. Prawo do otrzymania odznaki przysługuje:

1) Szefowi Oddziału, z tytułu objęcia stanowiska służbowego;

2) żołnierzom, po przesłużeniu w Oddziale co najmniej roku;

3) pracownikom wojska, po przepracowaniu w Oddziale co najmniej dwóch lat;

4) byłym żołnierzom i pracownikom wojska, po pięciu latach nienagannej służby lub pracy w Oddziale;

5) wyjątkowo innym osobom fizycznym lub prawnym, szczególnie zasłużonym dla Oddziału.

5. Odznakę nadaje Szef Oddziału na wniosek Komisji do Spraw Odznaki Pamiątkowej, zwanej dalej „Komisją”.

6. Szef Oddziału powołuje 7-osobową Komisję.

7. Imienny skład oraz wszelkie zmiany w jej składzie ogłasza się w rozkazie dziennym Szefa Oddziału.

8. Do zadań Komisji należy:

1) przyjmowanie i opiniowanie wniosków o nadanie odznaki lub pozbawienie prawa do jej posiadania;

2) przedkładanie wyżej wymienionych wniosków Szefowi Oddziału;

3) przygotowywanie odznak i legitymacji oraz prowadzenie ich ewidencji.

9. Opinie Komisji formułowane są na zasadzie jednomyślności. Treść opinii odnotowuje się na wniosku przedłożonym do rozpatrzenia.

10. Dla ważności posiedzeń Komisji zwołanych w celu rozpatrzenia przedłożonych wniosków, wymagana jest obecności co najmniej 5/7 składu Komisji.

11. Fakt nadania lub pozbawienia prawa do odznaki potwierdza się w rozkazie dziennym Szefa Oddziału.

12. Odznakę wręcza się na uroczystej zbiórce z okazji świąt państwowych i wojskowych oraz w innych szczególnie ważnych dla służby i pracy okolicznościach, zgodnie z zasadami ceremoniału wojskowego.

13. Odznaka nadawana jest imiennie i niedopuszczalne jest przekazywanie jej innym osobom, darowanie lub sprzedaż osobom trzecim.

14. Zasady noszenia odznaki określają przepisy ubiorcze żołnierzy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

15. Wizerunek odznaki może być umieszczany na drukach i wydawnictwach wojskowych oraz materiałach promocyjnych, za zgodą Szefa Oddziału.

16. Posiadaczom odznaki nie przysługują jakiekolwiek prawa ani przywileje z tytułu jej posiadania.

17. Prawo do posiadania odznaki tracą osoby skazane prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej lub z niskich pobudek. Ponadto prawo do odznaki, w uzasadnionych przypadkach, tracą żołnierze ukarani za przewinienie dyscyplinarne.

18. Decyzję o pozbawieniu prawa do odznaki podejmuje Szef Oddziału z własnej inicjatywy albo na wniosek Komisji. Od decyzji przysługuje prawo odwołania na piśmie do przełożonego wyższego szczebla w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia o pozbawieniu prawa do odznaki. Decyzja przełożonego wyższego szczebla jest ostateczna.

19. Jeden egzemplarz odznaki przekazuje się do Muzeum Wojska Polskiego. Zakupu odznaki dokonuje się z wydatków bieżących właściwej wojskowej jednostki budżetowej.

20. Koszty wykonania matrycy i kolejnych serii odznak pamiątkowych nie obciążają budżetu resortu obrony narodowej.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-04-10
  • Data wejścia w życie: 2017-04-25
  • Data obowiązywania: 2017-04-25
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA