REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2017 poz. 87

Departament Wojskowej Służby Zdrowia

ZARZĄDZENIE NR 9/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 25 kwietnia 2017 r.

w sprawie nadania statutu Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej „SpecLek” Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Warszawie

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638, 1948 i 2260) zarządza się, co następuje:

§ 1.

 Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej „SpecLek” Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Warszawie nadaje się statut w brzmieniu określonym w załączniku do zarządzenia.

§ 2.

 Traci moc zarządzenie Nr 29/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 maja 2012 r. w sprawie nadania statutu Przychodni Lekarskiej Akademii Obrony Narodowej Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Warszawie (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 176).

§ 3.

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: A. Macierewicz

Załącznik 1. [STATUT WOJSKOWEJ SPECJALISTYCZNEJ PRZYCHODNI LEKARSKIEJ „SPECLEK” SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W WARSZAWIE]

Załącznik do zarządzenia Nr 9/MON Ministra Obrony Narodowej
z dnia 25 kwietnia 2017 r. (poz. 87)

STATUT WOJSKOWEJ SPECJALISTYCZNEJ PRZYCHODNI LEKARSKIEJ „SPECLEK” SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W WARSZAWIE

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1.

1. Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska „SpecLek” Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie, utworzona zarządzeniem Nr 43/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 października 1998 r. w sprawie utworzenia samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej (Dz. Rozk. Min. Obr. Nar. poz. 97, z późn. zm.1)), zwana dalej „Przychodnią”, jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej, będącym podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638, 1948 i 2260), zwanej dalej „ustawą”.

2. Przychodnia posiada osobowość prawną.

3. Czynności podmiotu tworzącego w stosunku do Przychodni oraz nadzór nad jej działalnością w imieniu Ministra Obrony Narodowej wykonuje Dyrektor Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia – Szef Służby Zdrowia Wojska Polskiego.

4. Siedzibą Przychodni jest Warszawa.

5. Obszarem działania Przychodni jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 2.

1. Przychodnia używa nazwy „Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska „SpecLek” Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie”.

2. Przychodnia może używać nazwy skróconej „Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska „SpecLek” SPZOZ w Warszawie” lub „WSPL „SpecLek” SPZOZ w Warszawie”, a także odpowiednika swojej nazwy w językach obcych.

§ 3.

Przychodnia działa na podstawie:

1) ustawy oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie;

2) statutu;

3) innych przepisów prawa.

Rozdział II

Cele i zadania Przychodni

§ 4.

1. Podstawowym celem Przychodni jest wykonywanie działalności leczniczej w rodzaju ambulatoryjne świadczenia zdrowotne, polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych i promocji zdrowia.

2. Przychodnia udziela świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych ubezpieczonym oraz innym osobom uprawnionym do tych świadczeń na podstawie odrębnych przepisów nieodpłatnie, za częściową lub całkowitą odpłatnością.

3. Przychodnia realizuje inne zadania zlecone przez podmiot tworzący oraz inne uprawnione organy.

4. Przychodnia udziela odpłatnych świadczeń zdrowotnych na rzecz osób, które nie są uprawnione do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz innych podmiotów.

5. Przychodnia realizuje przewidziane przepisami zadania na potrzeby obronne państwa.

§ 5.

1. Do zadań własnych Przychodni należy:

1) udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w rodzaju:

a) badania i porady lekarskie,

b) leczenie,

c) badania i terapia psychiatryczna i psychologiczna,

d) rehabilitacja lecznicza,

e) opieka nad kobietami ciężarnymi i ich płodami,

f) opieka nad zdrowymi dziećmi,

g) badania diagnostyczne, w tym analityka medyczna,

h) pomoc w pielęgnacji chorych,

i) orzekanie i opiniowanie o stanie zdrowia,

j) wykonywanie czynności z zakresu protetyki i stomatologii zachowawczej,

k) wykonywanie szczepień ochronnych,

l) działania z zakresu medycyny pracy;

2) organizowanie i prowadzenie działalności w zakresie kształcenia, szkolenia i doskonalenia zawodowego kadr medycznych, we wszystkich formach określonych odrębnymi przepisami.

2. Przychodnia może realizować zadania zlecone przez Ministra Obrony Narodowej, obejmujące:

1) realizację zadań z zakresu obronności i bezpieczeństwa państwa, określonych w przepisach wydanych przez Ministra Obrony Narodowej regulujących zadania zlecone z zakresu obronności i bezpieczeństwa państwa, realizowane przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej nadzorowane przez Ministra Obrony Narodowej oraz instytuty badawcze wojskowej służby zdrowia;

2) promocję obronności;

3) realizację programów polityki zdrowotnej i promocji zdrowia;

4) programowe, profilaktyczne badania lekarskie w celu wczesnego rozpoznawania chorób;

5) propagowanie zachowań prozdrowotnych;

6) wykonywanie szczepień ochronnych;

7) wykonywanie badań lekarskich w ramach kwalifikacji wojskowej;

8) wykonywanie zadań służby medycyny pracy, w tym właściwych dla wojskowej służby medycyny pracy, określonych w odrębnych przepisach;

9) wykonywanie badań specjalistycznych żołnierzy i pracowników wojska pełniących służbę i pracujących w szczególnych warunkach.

3. Przychodnia może realizować programy zdrowotne na zlecenie Narodowego Funduszu Zdrowia oraz programy polityki zdrowotnej, programy promocji zdrowia ministra właściwego do spraw zdrowia, Ministra Obrony Narodowej, jednostki samorządu terytorialnego lub innych organów na podstawie odrębnych przepisów lub zawartej umowy.

§ 6.

1. Przychodnia może prowadzić wydzieloną działalność gospodarczą, inną niż działalność lecznicza, polegającą na:

1) najmie, dzierżawie i użyczaniu majątku trwałego;

2) wykonywaniu usług kserograficznych;

3) zabezpieczeniu medycznym imprez;

4) wydawaniu opinii lekarskich na zlecenie organów wymiaru sprawiedliwości, organów ścigania, służb więziennych, celnych i instytucji ubezpieczeniowych.

2. Przychodnia może prowadzić szkolenia, konferencje i kursy w zakresie promocji zdrowia dla placówek szkolnych, ośrodków szkolno-wychowawczych, organizacji społecznych i stowarzyszeń oraz innych jednostek organizacyjnych.

3. Prowadzenie działalności wymienionych w ust. 1 i 2 nie może ograniczać zadań własnych Przychodni oraz nie może być uciążliwe dla pacjenta.

§ 7.

Przychodnia, oprócz udzielania świadczeń zdrowotnych oraz działalności, o których mowa w § 5 i 6:

1) wykonuje badania specjalistyczne zgodnie z potrzebami orzecznictwa wojskowo-lekarskiego lub instytucji do tego uprawnionych;

2) upowszechnia oświatę zdrowotną wśród pacjentów i personelu Przychodni;

3) propaguje ideę honorowego krwiodawstwa.

§ 8.

Przychodnia może pełnić funkcje konsultacyjne dla innych podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

Rozdział III

Organy Przychodni i ich kompetencje

§ 9.

1. Działalnością Przychodni kieruje dyrektor i reprezentuje ją na zewnątrz.

2. Dyrektor podejmuje samodzielnie decyzje dotyczące organizacji i funkcjonowania Przychodni oraz realizacji jej zadań i ponosi za nie odpowiedzialność.

3. Dyrektor jest przełożonym wszystkich pracowników zatrudnionych w Przychodni.

4. Dyrektor wykonuje swoje zadania samodzielnie oraz przy pomocy podległych mu osób funkcyjnych.

5. Dyrektor kieruje Przychodnią przy pomocy:

1) głównego księgowego;

2) przełożonej pielęgniarek;

3) kierowników komórek organizacyjnych.

§ 10.

1. Przy Przychodni działa rada społeczna, która jest organem inicjującym i opiniodawczym Ministra Obrony Narodowej oraz organem doradczym dyrektora.

2. W skład rady społecznej wchodzą:

1) przewodniczący – przedstawiciel Ministra Obrony Narodowej;

2) członkowie:

a) czterech przedstawicieli wybranych przez Ministra Obrony Narodowej,

b) jeden przedstawiciel wybrany przez Naczelną Radę Lekarską – w przypadku wskazania przez ten organ,

c) jeden przedstawiciel wybrany przez Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych – w przypadku wskazania przez ten organ.

3. Kadencja rady społecznej trwa 3 lata.

4. Rada społeczna wykonuje zadania określone w art. 48 ust. 2 ustawy.

5. Odwołanie przewodniczącego i członków rady społecznej przed upływem kadencji może nastąpić:

1) na własny wniosek przewodniczącego lub członka rady społecznej uzasadniony następującymi okolicznościami:

a) zmiana miejsca pracy lub zamieszkania,

b) zwolnienie ze służby lub pracy,

c) podjęcie zatrudnienia lub innej formy współpracy z niepublicznymi podmiotami leczniczymi konkurującymi z Przychodnią na rynku usług medycznych,

d) niezdolność do wykonywania obowiązków przewodniczącego lub członka rady społecznej na skutek choroby,

e) inny ważny powód o charakterze osobistym;

2) na wniosek rady społecznej lub dyrektora, uzasadniony następującymi okolicznościami:

a) utrata zdolności do czynności prawnych,

b) utrata praw publicznych,

c) zrzeczenie się obywatelstwa polskiego,

d) nieusprawiedliwione nieobecności na prawidłowo zwołanych posiedzeniach przekraczające 30 % ogólnej liczby posiedzeń w ciągu roku,

e) nieobecności spowodowane chorobą lub inną usprawiedliwioną przyczyną na prawidłowo zwołanych posiedzeniach przekraczające 50 % ogólnej liczby posiedzeń w ciągu roku,

f) skazanie prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne,

g) orzeczenie prawomocnej kary za wykroczenie zawodowe,

h) orzeczenie prawomocnej kary dyscyplinarnej,

i) zwolnienie ze służby wojskowej lub pracy w resorcie obrony narodowej,

j) podjęcie zatrudnienia lub innej formy współpracy z niepublicznymi podmiotami leczniczymi konkurującymi z Przychodnią na rynku usług medycznych,

k) niewywiązywanie się z obowiązków określonych w art. 48 ust. 2 ustawy.

6. Minister Obrony Narodowej może z własnej inicjatywy odwołać przewodniczącego i członków rady społecznej w przypadkach określonych w ust. 5.

7. Wniosek o odwołanie przewodniczącego lub członka rady społecznej musi zawierać uzasadnienie wraz z przywołaniem podstawy prawnej oraz wyjaśnieniem podstawy faktycznej ze wskazaniem dowodów na poparcie przytoczonych okoliczności.

8. Odwołanie, o którym mowa w ust. 5 i 6, wywołuje skutek z dniem określonym w akcie odwołania.

Rozdział IV

Struktura organizacyjna Przychodni

§ 11.

W skład Przychodni wchodzą:

1) dyrekcja;

2) gabinety podstawowej opieki zdrowotnej;

3) gabinety specjalistyczne;

4) gabinety zabiegowe;

5) pracownie diagnostyczne;

6) inne komórki organizacyjne.

§ 12.

Szczegółową strukturę organizacyjną oraz sposób kierowania komórkami organizacyjnymi Przychodni, określa dyrektor w regulaminie organizacyjnym.

Rozdział V

Gospodarka finansowa przychodni

§ 13.

1. Przychodnia prowadzi gospodarkę finansową na zasadach przewidzianych dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, określonych w ustawie.

2. Podstawą gospodarki Przychodni jest plan finansowy ustalany przez dyrektora.

3. Przychodnia pokrywa koszty działalności i reguluje zobowiązania z posiadanych środków i uzyskiwanych przychodów.

4. Przychodnia gospodaruje posiadanym mieniem.

5. Zbycie aktywów trwałych przychodni, oddanie ich w najem, dzierżawę, użytkowanie oraz użyczenie może nastąpić wyłącznie na zasadach określonych przez podmiot tworzący.

§ 14.

Przychodnia może uzyskiwać środki finansowe określone w art. 55 ustawy.

§ 15.

Wartość majątku Przychodni określają:

1) fundusz założycielski;

2) fundusz zakładu.

 

1) Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Rozk. Min. Obr. Nar. z 1998 r. poz. 183 i 185, z 1999 r. poz. 50, z 2000 r. poz. 25, 32 i 53, Dz. Urz. Min. Obr. Nar. z 2001 r. poz. 51, 76 i 132, z 2004 r. poz. 145, z 2007 r. poz. 246 oraz z 2011 r. poz. 69.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-04-26
  • Data wejścia w życie: 2017-04-26
  • Data obowiązywania: 2017-04-26
  • Dokument traci ważność: 2019-08-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA