REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2017 poz. 165

Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych

DECYZJA NR 150/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 3 sierpnia 2017 r.

w sprawie udziału przedstawicieli narodowych w gremiach standaryzacyjnych Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w obszarze operacyjnym

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 2 pkt 15 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 189 i 852, z 2014 r. poz. 932 i z 2016 r. poz. 2138), w związku z § 1 pkt 11 lit. e i f rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), w celu określenia zasad udziału przedstawicieli narodowych w gremiach standaryzacyjnych Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w obszarze operacyjnym, ustala się, co następuje:

§ 1.

Nadzór nad udziałem przedstawicieli narodowych w gremiach standaryzacyjnych Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego (NATO) w obszarze operacyjnym sprawuje Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego poprzez Dyrektora Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych.

§ 2. 

Przedstawiciele jednostek i komórek organizacyjnych resortu obrony narodowej uczestniczą w pracach gremiów standaryzacyjnych NATO w obszarze operacyjnym zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik do decyzji.

§ 3.

Szefowie (dyrektorzy, dowódcy, komendanci) komórek i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej, delegujący przedstawicieli do prac w poszczególnych radach, grupach roboczych i panelach ujętych w załączniku do decyzji, zobowiązani są do:

1) delegowania stałych przedstawicieli do prac w poszczególnych radach, grupach roboczych i panelach, zgodnie z załącznikiem do decyzji, oraz do zapewnienia zastępstwa w przypadku braku możliwości uczestnictwa osób delegowanych;

2) informowania zainteresowanych szefów (dyrektorów, dowódców, komendantów) o zadaniach realizowanych w ramach poszczególnych rad, grup roboczych i paneli;

3) sporządzania rekomendacji w sprawie ratyfikacji dokumentów standaryzacyjnych opracowywanych w tych radach, grupach roboczych i panelach dla szefów (dyrektorów, dowódców, komendantów) komórek lub jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej właściwych z tytułu przyporządkowania odpowiedzialności za obszar tematyczny określony tymi dokumentami;

4) przesyłania do wiadomości Dyrektora Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych oraz Dyrektora Wojskowego Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji wszystkich sprawozdań ze spotkań poszczególnych rad, grup roboczych i paneli w terminie 10 dni kalendarzowych od dnia ich zakończenia;

5) przesłania do Dyrektora Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych danych stałych przedstawicieli (stopień, imię, nazwisko, nr telefonu, adres e-mail) w terminie dwóch tygodni od dnia wejścia w życie decyzji.

§ 4.

Każdy z szefów (dyrektorów, dowódców, komendantów) komórek i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej delegujący przedstawicieli do prac w ramach wymienionych w załączniku do decyzji struktur, ocenia potrzeby oraz samodzielnie podejmuje decyzje w zakresie wyznaczenia dodatkowych przedstawicieli do udziału przy opracowaniu dokumentów standaryzacyjnych NATO w obszarze operacyjnym, kierując się potrzebami rozwoju zdolności operacyjnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 5.

Dyrektor Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych:

1) do dnia 31 stycznia każdego roku składa Szefowi Sztabu Generalnego Wojska Polskiego sprawozdanie za rok miniony, dotyczące realizacji zadań przez przedstawicieli resortu obrony narodowej delegowanych do grup roboczych w zakresie opracowywania projektów doktryn i dokumentów doktrynalnych NATO;

2) w terminie 60 dni od dnia wejścia w życie decyzji przygotuje projekt decyzji Ministra Obrony Narodowej regulującej zasady współdziałania w ramach delegowania przedstawicieli do struktur standaryzacji NATO w obszarze operacyjnym i zapewniające centralną koordynację tego obszaru przez Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych.

§ 6.

Tracą moc:

1) Rozkaz Nr 1397/SG/P6 Szefa Sztabu Generalnego WP z dnia 24 grudnia 2012 r. w sprawie wyznaczenia osób funkcyjnych komórek organizacyjnych tworzących Sztab Generalny WP i jednostek organizacyjnych Sił Zbrojnych RP delegujących przedstawicieli do realizacji współpracy zagranicznej w ramach prac Połączonej Rady Standaryzacyjnej Komitetu Wojskowego NATO (MCJSB), Grupy Sterującej-Komitetu Logistyki (LCEG-S) oraz prac Medycznej Rady Standaryzacyjnej Komitetu Wojskowego NATO (MCMedSB), a także określenia zakresu ich zadań;

2) Rozkaz Nr 226 Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie udziału przedstawicieli Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych i jednostek podległych w pracach grup roboczych Sojuszu Północnoatlantyckiego, Unii Europejskiej i innych organizacji międzynarodowych.

§ 7.

Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: A. Macierewicz


Załącznik 1. [WYKAZ INSTYTUCJI ODPOWIEDZIALNYCH ZA DELEGOWANIE PRZEDSTAWICIELI NARODOWYCH DO GREMIÓW NATO ZAJMUJĄCYCH SIĘ STANDARYZACJĄ OPERACYJNĄ]

Załącznik do decyzji Nr 150/MON Ministra Obrony Narodowej
z dnia 3 sierpnia 2017 r. (poz. 165)

WYKAZ INSTYTUCJI ODPOWIEDZIALNYCH ZA DELEGOWANIE PRZEDSTAWICIELI NARODOWYCH DO GREMIÓW NATO ZAJMUJĄCYCH SIĘ STANDARYZACJĄ OPERACYJNĄ

I. GREMIA PODLEGŁE LUB WSPÓŁPRACUJĄCE Z POŁĄCZONĄ RADĄ STANDARYZACYJNĄ KOMITETU WOJSKOWEGO NATO (MCJSB)

Lp.

Nazwa rady/grupy/panelu

Komórka/jednostka
deleguj
ąca

Uwagi

Standardization Board

1.

Military Committee Joint Standardization Board (MC JSB)

CDiS SZ

 

Working Groups (WGs)

1.

Allied Joint Operations Doctrine Working Group (AJODWG) – AJODWG – Terminology Syndicate

CDiS SZ

uczestnictwo przedstawicieli KiJO1 resortu obrony narodowej wg potrzeb

2.

Joint Geospatial Standards Working Group (JGSWG)

DG RSZ/SGeoW
SWW

 

– Ad-hoc Geospatial Aeronautical Working Group (Ad-hoc GAWG)

DG RSZ/SGeoW

uczestnictwo wg potrzeb

– Geospatial Maritime Working Group (GMWG)

DG RSZ/BHMW

 

– NATO Geospatial Information Framework Management Team (NGIF NMT)

DG RSZ/SGeoW

uczestnictwo wg potrzeb

– Technical Management Panel (TMP)

DG RSZ/SGeoW

 

3.

Meteorological And Oceanographic Military Committee Working Group (MCWG METOC)

DG RSZ/SSH SZRP
DG RSZ/BHMW
DO RSZ/COM-DKM

 

– METOC GEO/METOC REP Implementation Forum (GMRIF)

DG RSZ/SSH SZRP
DG RSZ/SGeoW

uczestnictwo wg potrzeb

– METOC Military Meteorology Panel (MILMET)

DG RSZ/SSH SZ RP

 

– METOC Military Oceanography Panel (MILOC)

DG RSZ/BHMW
DO RSZ/COM-DKM

 

4.

Information Exchange Requirement Harmonization Working Group (IERHWG)

DG RSZ

 

– IERHWG Joint Symbology Panel (JSP)

DG RSZ

 

5.

Environmental Protection Working Group (EPWG)

DI
DGRSZ/ISz
IWsp.SZ

 

6.

Joint Intelligence Working Group (JINT WG)

CDiS SZ
ZAWiR-P2
SWW

uczestnictwo wg potrzeb

– Information Exchange Requirements Panel (IERP)

SWW
ZAWiR-P2
DG RSZ
SKW
CDiS SZ

uczestnictwo wg potrzeb

– Joint Intelligence Standardization Panel (JISP)

CDiS SZ
ZAWiR-P2
SKW
SWW

uczestnictwo wg potrzeb

7.

NATO HUMINT Working Group (NHWG)

ZAWiR-P2
DG RSZ
CDiS SZ

 

– NATO HUMINT Technology Working Group (NHTWG)

DG RSZ
ZAWiR-P2
CDiS SZ

 

8.

NATO Psychological Operations Working Group

DG RSZ/Sztab
CGDP
CDiS SZ

 

9.

NATO Electronic Warfare Advisory Committee (NEWAC)

ZAWiR-P2

 

10.

NATO Emitter Data Base Advisory Group (NEDBAG)

ZAWiR-P2
DG RSZ
DO RSZ

uczestnictwo wg potrzeb

11.

NATO Advisory Committee on Signals Intelligence (NACSI)

SWW
ZAWiR-P2

 

12.

Joint CBRN Defence Capability Development Group (JCBRNDCDG)

DG RSZ/IRW
CDiS SZ

 

– JCBRNDCDG Detection, Identification and Monitoring Panel (JCBRNDCDG DIMP)

DG RSZ/IRW

 

– JCBRNDCDG Doctrine and Terminology Panel (JCBRNDCDG DTP)

DG RSZ/IRW
CDiS SZ

 

– JCBRNDCDG Hazard Management Panel (JCBRNDCDG HMP)

DG RSZ/IRW

 

– JCBRNDCDG Information Management Panel (JCBRNDCDG IMP)

DG RSZ/IRW

 

– JCBRNDCDG Physical Protection Panel (JCBRNDCDG PPP)

DG RSZ/IRW

 

– JCBRNDCDG Training and Exercises Panel (JCBRNDCDG TEP)

DG RSZ/IRW

 

13.

Financial Working Group (FinWG)

DB

 

NATO Training Group (NTG)

1.

NTG Steering Group (SGNTG)

ZPUSZiS-P3/P7
DNiSW

 

2.

Executive Working Group NATO Training Group (EWGNTG)

ZPUSZiS-P3/P7
DNiSW

 

NATO Training Group Task Groups (NTGTGs)

1.

Individual Training and Education NTG Task Group (IT & ED NTGTG)

DNiSW
ZPUSZiS-P3/P7
DG RSZ/ISz
ASzW, WAT, AMW, WSO

 

2.

NATO Urban Operations NTG Task Group (NUO NTGTG)

DG RSZ

 

3.

Training and Education for Peacetime Support Operations NTG Task Group (TEPSO NTGTG)

ZPUSZiS-P3/P7
DG RSZ

 

4.

Law of Armed Conflict NTG Task Group (LOAC NTGTG)

DO RSZ
DG RSZ

 

5.

Air Force Service Task Group (AFSTG)

DG RSZ

 

6.

Army Service Task Group (ARSTG)

DG RSZ

 

7.

Naval Service Task Group (NASTG)

DG RSZ/IMW

 

8.

Bureau for International Language Co-ordination (BILC)

DNiSW

 

 

 

1  Komórki i jednostki organizacyjne.

II. GRUPY I PANELE PODLEGŁE LOGISTYCZNEMU KOMITETOWI WYKONAWCZEMU (LCEG)

Lp.

Nazwa grupy

Komórka/jednostka
deleguj
ąca

Uwagi

1.

Logistic Committee Executive Group – Standardization (LCEG-S)

ZL – P4

 

2.

Logistic Committee Standardization Working Group (LCSWG)

CDiS SZ

 

– Explosives Safety/Munitions Risk Management ALP D Panel (ESMRM ALP D Panel)

DG RSZ/IWsp SZ

 

 

III. GRUPY I PANELE PODLEGŁE RADZIE STANDARYZACYJNEJ WOJSK LĄDOWYCH KOMITETU WOJSKOWEGO NATO (MCLSB)

Lp.

Nazwa grupy

Komórka/jednostka
deleguj
ąca

Uwagi

1.

Land Standardization Board (MCLSB)

DG RSZ

 

2.

Sustainment Interoperability and Standardization Working Group (SIS WG)

DG RSZ
WAT

 

Working Groups (WGs)

1.

Integrated Capability Group on Indirect Fire (ICG IF WG)

DG RSZ/IWL

 

2.

Asset Tracking Working Group (AST WG)

DG RSZ/IWsp.SZ

 

3.

Counter-Improvised Explosive Device Working Group (C-IED WG)

DG RSZ

 

– Military Working Dog Expert Panel (MWDEP)

DG RSZ

uczestnictwo według potrzeb

4.

Combat Service Support Working Group (CSS WG)

DG RSZ/IWsp. SZ

 

– Land Forces Maintenance Panel (MP)

DG RSZ/IWsp. SZ

 

– Surface Movement and Transport Panel (M&TP)

DG RSZ/IWsp. SZ

 

– Information Exchange Requirements Panel (IERP)

DG RSZ/IWsp. SZ

 

– Supply Panel (SP)

DG RSZ/IWsp. SZ

 

– Transport of Dangerous Goods Group (TDGG)

DG RSZ/IWsp. SZ

 

5.

Explosive Ordnance Disposal Interservice Working Group (EOD WG)

DG RSZ/IRW
CDiS SZ

 

6.

Helicopter Interservice Working Group (HIS WG)

DG RSZ
CDiS SZ

 

– Helicopter Under-Slung and Load Equipment Panel (HUSLE)

DG RSZ/IWsp.SZ

 

7.

Interservice Ammunition Working Group (I-AMMO WG)

DG RSZ/IWsp. SZ

 

– Ammunition Management Information System (AMIS) Planning Panel (APP)

DG RSZ/IWsp. SZ

 

8.

Military Engineering Working Group (MILENG WG)

DG RSZ
CDiS SZ

 

– Infrastructure Management Panel (IMP)

DG RSZ
DI

uczestnictwo według potrzeb

9.

Land Operations Working Group (LO WG)

DG RSZ

 

– Land Doctrine Panel (LDP)

DG RSZ
CDiS SZ

 

– Senior Land Information Exchange Requirement Panel (SLIERP)

DG RSZ

 

– Senior Land Terminology Panel (SLTP)

DG RSZ
CDiS SZ

 

– Intelligence Surveillance Target Acquisition and Reconnaissance Panel (ISTARP)

DG RSZ/IRW

 

– Military Police Panel (MPP)

KG ŻW

 

10.

NATO Range Safety Working Group (NRSWG)

DG RSZ/ISz

 

– NRS WG Laser Safety Panel (LSP)

DG RSZ/ISz

 

 

IV. GRUPY I PANELE PODLEGŁE MEDYCZNEJ RADZIE STANDARYZACYJNEJ KOMITETU WOJSKOWEGO NATO (MCMedSB)

Lp.

Nazwa grupy

Komórka/jednostka
deleguj
ąca

Uwagi

1.

Military Committee Medical Standardization Board (MCMedSB)

DWSZdr

 

2.

Committee of the Chiefs of Military Medical Services in NATO (COMEDS)

DWSZdr

 

3.

COMEDS Steering Group (COMEDS SG)

DWSZdr

 

Working Groups (WGs)

1.

Medical Standardization Working Group (MedStd WG)

DWSZdr

 

2.

Military Medical Structures, Operations and Procedures Working Group (MMSOP WG)

DWSZdr

 

3.

Military Health Care Working Group (MHC WG)

DWSZdr

 

4.

Force Health Protection Working Group (FHP WG)

DWSZdr

 

5.

Chemical, Biological, Radiation and Nuclear Medical Working Group (CBRNMed WG)

DWSZdr

 

6.

Military Medical Training Working Group (MMT WG)

DWSZdr

 

Panels

1.

Biological Medical Panel (BioMed P)

DWSZdr

 

2.

Blood Panel (Blood P)

DWSZdr

 

3.

Dental Service Panel (DS P)

DWSZdr

 

4.

Emergency Medicine Panel (EMed P)

DWSZdr

 

5.

Food and Water Safety and Veterinary Support Panel (FWSVS P)

DWSZdr

 

6.

Medical Information and Communication System Panel (MedCIS P)

DWSZdr

 

7.

Medical Information Exchange Requirements Panel (MedIER P)

DWSZdr

 

8.

Medical Intelligence Panel (MedIntel P)

DWSZdr

 

9.

Medical Material and Military Pharmacy Panel (MMMP P)

DWSZdr

 

10.

Military Mental Health Panel (MMH P)

DWSZdr

 

11.

Medical Naval Panel (MedN EP)

DWSZdr
DG RSZ

 

12.

Special Operation Forces Medical Panel (SOFMed P)

DWSZdr
DG RSZ

 

13.

CBRN Medical Training Liaison Team (MTLT)

DWSZdr

 

14.

NATO Trauma Registry (NTR)

DWSZdr

 

15.

NATO Medical Operation Conference (NOMC)

DWSZdr
DG RSZ

 

 

V. GRUPY I PANELE PODLEGŁE RADZIE STANDARYZACYJNEJ SIŁ POWIETRZNYCH KOMITETU WOJSKOWEGO NATO (MCASB)

Lp.

Nazwa rady/grupy/panelu

Komórka/jednostka delegująca

Uwagi

1.

MC Air Standardization Board MCASB

CDiS SZ

 

Working Groups (WGs)/Panels

1.

Air Operation Working Group (AOWG)

CDiS SZ
DG RSZ
DO RSZ

 

2.

Flight Safety Working Group (FSWG)

Inspektorat MON
ds. BL

 

3.

Search and Rescue Working Group (SARWG)

DG RSZ

 

4.

Air Transport Working Group (ATWG)

CDiS SZ

 

5.

Aeromedical Working Group (AMDWG)

DG RSZ

 

6.

Air-to-Air Refueling Working Group (AARWG)

DG RSZ

 

7.

Air Electrical and Electromagnetic Considerations Working Group (AEWG)

DG RSZ

 

8.

Aircraft/Aircrew Integration Working Group (AIWG)

DG RSZ

 

9.

Aircraft Servicing and Standard Equipment Working Group (ASSEWG)

DG RSZ

 

10.

Avionics System Working Group (AVSWG)

DG RSZ

 

11.

Aircraft Gaseous Systems Working Group (GGSWG)

DG RSZ

 

12.

Airworthiness Working Group (AwWG)

DG RSZ

 

13.

NATO Forward Air Controller (FAC) & Close Air Support (CAS) Forum

DG RSZ
OSP TZKOP

 

14.

Joint Capability Group Unmanned Aircraft Systems Operational Syndicate (JCGUAS OS)

DG RSZ

 

15.

Senior Air Information Exchange Requirement Panel (SAIERP)

DG RSZ

 

16.

Joint Identification Panel (JIDP)

DG RSZ

 

17.

Air Maritime Coordination Team (AMCT)

DG RSZ

 

18.

Broadband Real-Time Data Bus Team (B-RTDBT)

DG RSZ

 

 

VI. GRUPY I PANELE PODLEGŁE RADZIE STANDARYZACYJNEJ MARYNARKI WOJENNEJ KOMITETU WOJSKOWEGO NATO (MCMSB)

Lp.

Nazwa rady/grupy/panelu

Komórka/jednostka delegująca

Uwagi

1.

Maritime Standardization Board (MCMSB)

DG RSZ/IMW

 

Working Groups (WGs)/Panels

1.

Amphibious Operations Working Group (AMPHIBOPSWG)

CDiS SZ
DG RSZ/IMW

 

2.

Helicopter Operations From Ships Other Than Aircraft Carriers Working Group (HOSTACWG)

DG RSZ

 

3.

Multinational Through-Deck and Aircraft Carriers Cross-deck Operations Working Group (MTACCOPSWG)

DG RSZ

 

4.

Maritime Logistics and Replenishment At Sea Working Group (ML&RASWG)

DG RSZ
DG RSZ/IMW
DO RSZ/COM-DKM
IWsp SZ

 

5.

Maritime Operations Working Group (MAROPS)

DG RSZ/IMW
CDiS SZ

 

– Syndicate 1 Under Water Warfare (MAROPSWG-S1)

DG RSZ/IMW
DO RSZ

 

– Syndicate 2 Above Water Warfare and Electronic Warfare (MAROPSWG-S2)

DG RSZ/IMW

 

– Syndicate 3 Maritime Communication and Information Exchange (MAROPSWG-S3)

DG RSZ/IMW

 

6.

Naval Mine Warfare Working Group (NMWWG)

DG RSZ
CDiS SZ
DO RSZ/COM-DKM

 

7.

NATO Shipping Working Group (NSWG)

DG RSZ
DO RSZ/COM-DKM

 

8.

Electromagnetic Environmental Effects and Radiation Hazards Working Group
(E3 RADHAZ WG)

DG RSZ

 

9.

E3 RADHAZ WG Laser Action Team

DG RSZ

 

10.

Submarine Escape and Rescue Working Group (SMERWG)

DG RSZ/IMW

 

11.

Underwater Diving Working Group (UDWG)

DG RSZ/IMW

 

12.

Senior Maritime Information Exchange Requirements Panel (SMIER)

DG RSZ

 

UWAGA: w przypadku delegowania przedstawicieli przez więcej niż jedną komórkę/jednostkę organizacyjną nazwę komórki/jednostki organizacyjnej przewodniczącego zaznaczono podkreśleniem.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-08-04
  • Data wejścia w życie: 2017-08-19
  • Data obowiązywania: 2017-08-19
  • Dokument traci ważność: 2021-06-16
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA