REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2017 poz. 171

Departament Edukacji, Kultury i Dziedzictwa

DECYZJA NR 154/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 29 sierpnia 2017 r.

w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej oraz oznaki rozpoznawczej Departamentu Wojskowych Spraw Zagranicznych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 2 pkt 1 i 9 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 189 i 852, z 2014 r. poz. 932 oraz z 2016 r. poz. 2138) oraz § 1 pkt 7 lit. d i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), w związku z § 34 pkt 2 oraz pkt 4 lit. a rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 689 oraz z 2013 r. poz. 1636) – po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do Spraw Symboliki Wojskowej i Tradycji Orężnych – ustala się, co następuje:

§ 1.

Wprowadza się odznakę pamiątkową, zwaną dalej „odznaką”, oznakę rozpoznawczą, zwaną dalej „oznaką”, Departamentu Wojskowych Spraw Zagranicznych.

§ 2.

Zatwierdza się:

1) wzór odznaki, stanowiący załącznik Nr 1 do decyzji;

2) wzór legitymacji odznaki, stanowiący załącznik Nr 2 do decyzji;

3) wzór oznaki na mundur wyjściowy, stanowiący załącznik Nr 3 do decyzji;

4) wzór oznaki na mundur polowy, stanowiący załącznik Nr 4 do decyzji.

§ 3.

Nadaje się regulamin odznaki, stanowiący załącznik Nr 5 do decyzji.

§ 4.

Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: wz. M. Dworczyk

Załącznik 1. [WZÓR GRAFICZNY ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ DEPARTAMENTU WOJSKOWYCH SPRAW ZAGRANICZNYCH]

Załączniki do decyzji Nr 154/MON
Ministra Obrony Narodowej
z dnia 29 sierpnia 2017 r. (poz. 171)

Załącznik Nr 1

WZÓR GRAFICZNY ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ DEPARTAMENTU WOJSKOWYCH SPRAW ZAGRANICZNYCH

infoRgrafika

Załącznik 2. [WZÓR GAFICZNY LEGITYMACJI ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ DEPARTAMENTU WOJSKOWYCH SPRAW ZAGRANICZNYCH]

Załącznik Nr 2

WZÓR GAFICZNY LEGITYMACJI ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ DEPARTAMENTU WOJSKOWYCH SPRAW ZAGRANICZNYCH

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 3. [WZÓR GRAFICZNY OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ NA MUNDUR GALOWY I WYJŚCIOWY DEPARTAMENTU WOJSKOWYCH SPRAW ZAGRANICZNYCH]

Załącznik Nr 3

WZÓR GRAFICZNY OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ NA MUNDUR GALOWY I WYJŚCIOWY DEPARTAMENTU WOJSKOWYCH SPRAW ZAGRANICZNYCH

infoRgrafika

Załącznik 4. [WZÓR GRAFICZNY OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ NA MUNDUR POLOWY DEPARTAMENTU WOJSKOWYCH SPRAW ZAGRANICZNYCH]

Załącznik Nr 4

WZÓR GRAFICZNY OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ NA MUNDUR POLOWY DEPARTAMENTU WOJSKOWYCH SPRAW ZAGRANICZNYCH

infoRgrafika

Załącznik 5. [REGULAMIN ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ DEPARTAMENTU WOJSKOWYCH SPRAW ZAGRANICZNYCH]

Załącznik Nr 5

REGULAMIN ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ DEPARTAMENTU WOJSKOWYCH SPRAW ZAGRANICZNYCH

1. Odznaka pamiątkowa Departamentu Wojskowych Spraw Zagranicznych, zwana dalej „odznaką”, jest symbolem przynależności i nienagannej służby w Departamencie Wojskowych Spraw Zagranicznych, zwanym dalej „DWSZ”. Jest również znakiem przywiązania żołnierzy oraz pracowników wojska do tradycji. Odznaka pamiątkowa będzie widocznym symbolem przynależności i nienagannej służby w DWSZ oraz zewnętrznym znakiem integracji żołnierzy wokół tradycji dyplomacji wojskowej.

2. Odznaka jest trójwarstwowa. Oparta jest na róży kompasowej, wypełnionej emalią w barwie granatowej, z obwódką w kolorze czerwonym. Na różę został nałożony centralnie, orzeł wzorowany na wzorze określonym w § 2 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Orzeł posrebrzany – przyciemniany. Korona, dziób i szpony, koloru złotego. Pod orłem, na podkładzie emaliowanym w kolorze granatowym i obramowaniem w kolorze czerwonym, umieszczone metalowe, ażurowe litery „DWSZ” – w kolorze srebrnym. Róża kompasowa symbolizuje działanie dyplomacji wojskowej na całym świecie.

3. Prawo do otrzymania odznaki przysługuje:

1) Dyrektorowi Departamentu Wojskowych Spraw Zagranicznych, zwanego dalej „Dyrektorem DWSZ”, z tytułu objęcia stanowiska służbowego;

2) żołnierzom zawodowym, po nienagannym przesłużeniu w DWSZ co najmniej dwóch lat i uzyskaniu w tym czasie minimum bardzo dobrej oceny z opiniowania służbowego;

3) pracownikom, po przepracowaniu w DWSZ co najmniej dwóch lat i otrzymaniu w tym czasie minimum oceny średniej okresowej: 4.5;

4) wyjątkowo – na wniosek Komisji do Spraw Odznaki Pamiątkowej, zwanej dalej „Komisją”, innym osobom fizycznym lub prawnym, które dbały o poprawne stosunki dyplomatyczne Wojska Polskiego na arenie międzynarodowej, a tym samym w istotny sposób przyczyniły się do realizacji przez DWSZ zadań ważnych dla bezpieczeństwa państwa.

4. Odznakę nadaje Dyrektor DWSZ, na wniosek Komisji.

5. Odznakę nadaje się imiennie wraz z legitymacją i niedopuszczalne jest jej przekazywanie, darowanie, sprzedawanie, użyczanie lub wymienianie.

6. Z tytułu nadania odznaki nie przysługują żadne dodatkowe prawa ani przywileje.

7. Dyrektor DWSZ powołuje Komisję w składzie:

1) Przewodniczący – Zastępca Dyrektora;

2) Zastępca Przewodniczącego – Szef komórki właściwej do spraw organizacyjno-kadrowych;

3) Szefowie komórek organizacyjnych DWSZ bezpośrednio podległych Dyrektorowi DWSZ;

4) Sekretarz – wyznaczony przez Dyrektora DWSZ

8. Imienny skład Komisji oraz wszelkie zmiany w jej składzie ogłaszane są w decyzji Dyrektora DWSZ.

9. Do zadań Komisji w szczególności należy:

1) opiniowanie wniosków o nadanie bądź pozbawienie prawa do odznaki;

2) prowadzenie dokumentacji oraz ewidencji nadanych odznak.

11. Opinie Komisji o nadaniu lub pozbawieniu prawa do odznaki zapadają większością głosów. Treść opinii w całości odnotowuje się w protokole posiedzenia i podpisaną przez wszystkich członków przedstawia Dyrektorowi DWSZ.

12. Decyzje Komisji podejmowane są większością 2/5 głosów.

13. Posiedzenie zwołane dla rozpatrzenia zgłoszonych wniosków jest ważne, gdy uczestniczy w nim co najmniej większość bezwzględna składu Komisji.

14. Odznakę wraz z miniaturką oraz legitymacją wręcza się podczas uroczystości z okazji świąt państwowych i wojskowych oraz w innych szczególnie ważnych dla służby i pracy okolicznościach, zgodnie z wymogami ceremoniału wojskowego.

15. Zasady noszenia odznaki określają przepisy ubiorcze żołnierzy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

16. Na ubiorze cywilnym dopuszcza się noszenie miniaturki odznaki.

17. Prawo do odznaki tracą osoby skazane prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa popełnione z winy umyślnej lub z niskich pobudek. W uzasadnionych przypadkach prawa do odznaki mogą być pozbawieni żołnierze ukarani za przewinienia dyscyplinarne.

18. Decyzję o pozbawieniu prawa do odznaki podejmuje Dyrektor DWSZ z własnej inicjatywy albo na wniosek Komisji.

19. Od decyzji Dyrektor DWSZ przysługuje prawo odwołania na piśmie do przełożonego wyższego szczebla w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia o pozbawieniu prawa do odznaki. Decyzja wyższego przełożonego jest ostateczna.

20. Fakt nadania i pozbawienia prawa do odznaki odnotowuje się w decyzji Dyrektora DWSZ.

21. Wizerunek odznaki może być umieszczany i używany na drukach i wydawnictwach wojskowych oraz materiałach popularyzujących DWSZ.

22. Jeden egzemplarz odznaki przekazuje się do Muzeum Wojska Polskiego. Zakupu odznaki dokonuje się z wydatków bieżących właściwej wojskowej jednostki budżetowej.

23. Koszty wykonania matrycy i kolejnych serii odznak pamiątkowych nie obciążają budżetu resortu obrony narodowej.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-08-29
  • Data wejścia w życie: 2017-08-29
  • Data obowiązywania: 2017-12-12

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA