REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2018 poz. 29

DECYZJA NR 25/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 22 marca 2018 r.

w sprawie powołania "Zespołu zadaniowego do wypracowania propozycji rozwiązań organizacyjnych i prawnych prowadzących do usprawnienia i konsolidacji wykonywania w resorcie obrony narodowej zadań w obszarze informatyki, teleinformatyki i cyberbezpieczeństwa"

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 2 pkt 1, 2 i 10 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2149 oraz z 2018 r. poz. 138) oraz § 1 pkt 6 lit. e i pkt 8 lit. a oraz § 2 pkt 4 i 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933) ustala się, co następuje:

§ 1.

 Powołuje się "Zespół zadaniowy do wypracowania propozycji rozwiązań organizacyjnych i prawnych prowadzących do usprawnienia i konsolidacji wykonywania w resorcie obrony narodowej zadań w obszarze informatyki, teleinformatyki i cyberbezpieczeństwa", zwany dalej "Zespołem".

§ 2.

 1. W skład Zespołu wchodzą:

1) Przewodniczący - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, Pan Tomasz ZDZIKOT;

2) Zastępca Przewodniczącego - Dyrektor Narodowego Centrum Kryptologii;

3) Członkowie:

a) Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego,

b) Szef Inspektoratu Informatyki,

c) Dyrektor Generalny Ministerstwa Obrony Narodowej,

d) Dyrektor Departamentu Prawnego,

e) Dyrektor Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego,

f) Szef Zarządu Kierowania i Dowodzenia - P6.

2. W pracach Zespołu mogą brać udział, z głosem doradczym, eksperci zaproszeni przez Przewodniczącego.

3. Członkowie Zespołu mogą być zastępowani w pracach Zespołu przez upoważnionych przedstawicieli.

§ 3.

 Do zadań Zespołu należy dokonanie analizy stanu istniejącego w obszarze zadań realizowanych przez różne instytucje w resorcie obrony narodowej związanych z informatyką, teleinformatyką i cyberbezpieczeństwem oraz wypracowanie rekomendacji, w zakresie określonym w § 1.

§ 4.

 Przewodniczący Zespołu kieruje pracami Zespołu, a w szczególności:

1) zwołuje posiedzenia Zespołu i ustala ich porządek;

2) stawia zadania członkom Zespołu;

3) powołuje tematyczne grupy robocze, w skład których mogą wchodzić członkowie Zespołu oraz wskazani przez członków Zespołu eksperci, będący żołnierzami zawodowymi lub pracownikami resortu obrony narodowej.

§ 5.

 1. Zespół obraduje na posiedzeniach.

2. Zespół podejmuje decyzje zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego.

3. Zespół może podejmować decyzje w trybie obiegowym.

§ 6.

 Prace i posiedzenia Zespołu mogą mieć charakter niejawny, stosownie do przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 412).

§ 7.

 1. Obsługę administracyjną prac Zespołu zapewniają sekretarze Zespołu, którymi są: 1 przedstawiciel wskazany przez Dyrektora Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego oraz 1 przedstawiciel wskazany przez Dyrektora Narodowego Centrum Kryptologii.

2. Do obowiązków sekretarza Zespołu należy w szczególności sporządzanie listy obecności uczestników posiedzenia Zespołu oraz protokołów z posiedzeń Zespołu.

§ 8.

 Udział w pracach Zespołu jest nieodpłatny.

§ 9.

 Osoby zajmujące kierownicze stanowiska Ministerstwa Obrony Narodowej oraz dyrektorzy (szefowie, kierownicy, dowódcy, komendanci) komórek i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej, stosownie do swojej właściwości, na wniosek Przewodniczącego, udzielą niezbędnej pomocy do właściwej realizacji zadań Zespołu.

§ 10.

 Zespół w terminie trzech miesięcy od daty powołania przygotuje i przedstawi Ministrowi Obrony Narodowej, za pośrednictwem Przewodniczącego, analizę i rekomendacje, o których mowa w § 3.

§ 11.

 Z dniem zatwierdzenia przez Ministra Obrony Narodowej przedstawionych przez Zespół rekomendacji:

1) Zespół rozwiązuje się;

2) traci moc decyzja.

§ 12.

 Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia podpisania.

Minister Obrony Narodowej: M. Błaszczak

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA