REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2018 poz. 93

ZARZĄDZENIE NR 12/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 13 lipca 2018 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia instytucji gospodarki budżetowej pod nazwą "Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego"

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 1 i art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62 i 1000) ustala się, co następuje:

§ 1.
 W zarządzeniu Nr 49/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie utworzenia instytucji gospodarki budżetowej pod nazwą "Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego" (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 225 i 276, z 2014 r. poz. 104 oraz z 2017 r. poz. 48) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 6 otrzymuje brzmienie:

"§ 6. 1. Osoba zajmująca kierownicze stanowisko w Ministerstwie Obrony Narodowej właściwa do spraw infrastruktury lub osoba przez nią upoważniona zawrze w imieniu Skarbu Państwa - Ministra Obrony Narodowej z Zakładem porozumienie regulujące wszelkie aspekty relacji pomiędzy Skarbem Państwa - Ministrem Obrony Narodowej a Zakładem, w tym w szczególności zasady, tryb i formę zlecania zadań publicznych i ich rozliczania oraz zasady ustalania wynagrodzenia przysługującego Zakładowi z tego tytułu.

2. Osoba zajmująca kierownicze stanowisko w Ministerstwie Obrony Narodowej właściwa do spraw infrastruktury lub osoba przez nią upoważniona uprawniona jest do zmiany, rozwiązania oraz zawarcia nowego porozumienia, o którym mowa w ust. 1.";

2) załącznik do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2.
 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: z up. T. Zdzikot

Załącznik 1. [STATUT INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ POD NAZWĄ „ZAKŁAD INWESTYCJI ORGANIZACJI TRAKTATU PÓŁNOCNOATLANTYCKIEGO”]

Załącznik do zarządzenia Nr 12/MON Ministra Obrony Narodowej
z dnia 13 lipca 2018 r. (poz. 93)

STATUT INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ POD NAZWĄ "ZAKŁAD INWESTYCJI ORGANIZACJI TRAKTATU PÓŁNOCNOATLANTYCKIEGO"

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego, zwany dalej "Zakładem", jest instytucją gospodarki budżetowej w rozumieniu art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62 i 1000).

2. Zakład działa na podstawie:

1) ustawy, o której mowa w ust. 1;

2) niniejszego statutu.

3. Organem założycielskim dla Zakładu jest Minister Obrony Narodowej, zwany dalej "Ministrem", a bezpośrednie podporządkowanie Zakładu określają odrębne przepisy.

4. Nadzór nad Zakładem oraz czynności związane z działalnością Zakładu przewidziane w odrębnych przepisach, w imieniu Ministra Obrony Narodowej sprawuje osoba zajmująca kierownicze stanowisko w Ministerstwie Obrony Narodowej właściwa do spraw infrastruktury za pośrednictwem komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej właściwej w sprawach infrastruktury.

5. Siedziba Zakładu mieści się w Warszawie.

6. Zakład używa pieczęci urzędowych (firmowych), w tym okrągłej (herbowej) z godłem państwowym pośrodku i nazwą Zakładu w otoku.

Rozdział II

Przedmiot działalności Zakładu

§ 2. 1. Przedmiotem działalności podstawowej Zakładu jest:

1) wykonywanie w imieniu i na rzecz Skarbu Państwa, zadań publicznych zleconych przez Ministra w celu realizacji zobowiązań Rzeczypospolitej Polskiej wynikających z członkostwa w Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego (NATO), zwanej dalej "NATO" i udziału w Programie Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Dziedzinie Bezpieczeństwa - NSIP (z ang. NATO Security Investment Programme), zwanym dalej "Programem NSIP";

2) prowadzenie inwestycji krajowych, niezbędnych do wykonania, w związku z realizowanymi projektami zleconymi w ramach Programu NSIP, których zgodnie z zasadami NSIP nie kwalifikuje się do finansowania ze środków NATO, zwanych dalej "zadaniami okołopakietowymi".

2. W ramach działalności, o której mowa w ust. 1, Zakład zarządza realizacją pakietów inwestycyjnych - CP (Capability Package) oraz wypełnia funkcję inwestora zgodnie z właściwymi przepisami krajowymi i obowiązującymi w NATO, obejmującą w szczególności:

1) planowanie rzeczowo-finansowe działalności inwestorskiej;

2) organizowanie procesu inwestycyjnego, a w szczególności przygotowywanie i realizacja zadań inwestycyjnych, dokonywanie odbiorów końcowych zadań i przekazywanie uzyskanych efektów inwestycyjnych na majątek Skarbu Państwa lub innego właściwego organu (podmiotu) oraz przekazywanie do eksploatacji wyznaczonemu użytkownikowi;

3) udzielanie zamówień na roboty budowlane, dostawy oraz usługi;

4) finansowanie działalności;

5) prowadzenie ewidencji księgowej, w tym wyodrębnionej dla Programu NSIP;

6) sprawozdawczość i rozliczenia, w tym rozliczanie inwestycji i przeprowadzanie odpowiednich procedur przewidzianych Programem NSIP, w celu dokonania odbiorów technicznych JFAI (Joint Formal Acceptance Inspection), oraz audytów IBAN (International Board of Auditors for NATO) wymaganych dla uzyskania certyfikatów rozliczenia finansowego COFFA (Certificate of Final Financial Acceptance), według standardów właściwych organów NATO i odpowiednio stosowanych przepisów krajowych;

7) bezpośrednią współpracę, w tym: korespondencję z organami i komórkami NATO, z agencjami NATO, a także państwami członkowskimi NATO oraz stałym Przedstawicielstwem Rzeczypospolitej Polskiej przy NATO w zakresie spraw związanych z realizacją i rozliczeniem zleconych zadań publicznych.

§ 3. Zakład może prowadzić działalność dodatkową (inną niż podstawowa), polegającą na odpłatnym świadczeniu usług pokrewnych do działalności podstawowej w ramach posiadanych możliwości wykonawczych bez uszczerbku dla podstawowej działalności.

§ 4. Przedmiot działalności Zakładu, o którym mowa w niniejszym rozdziale, określa się według polskiej klasyfikacji działalności PKD i zawartymi w niej opisami przedmiotu działalności, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. poz. 1885, z 2009 r. poz. 489 oraz z 2017 r. poz. 2440):

1) 70.22.Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania;

2) 71.11.Z - Działalność w zakresie architektury;

3) 71.12.Z - Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne;

4) 71.20.B - Pozostałe badania i analizy techniczne;

5) 74.90.Z - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana.

§ 5. 1. Nieruchomości i mienie ruchome przekazywane do prowadzenia działalności przez Zakład stanowią własność Skarbu Państwa, użyczoną Zakładowi nieodpłatnie.

2. Efekty rzeczowe uzyskane w wyniku realizacji inwestycji Programu NSIP podlegają nieodpłatnemu przekazaniu do użytkowania właściwym organom wojskowym.

3. Przekazywanie efektów rzeczowych uzyskanych w wyniku realizacji inwestycji Programu NSIP organom (podmiotom) innym niż wymienione w ust. 2, odbywa się na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

Rozdział III

Organy Zakładu i struktura organizacyjna

§ 6. 1. Organem Zakładu jest dyrektor, zwany dalej "Dyrektorem". Dyrektora powołuje i odwołuje osoba zajmująca kierownicze stanowisko w Ministerstwie Obrony Narodowej właściwa do spraw infrastruktury.

2. Czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec Dyrektora Zakładu wykonuje osoba zajmująca kierownicze stanowisko w Ministerstwie Obrony Narodowej właściwa do spraw infrastruktury.

3. Dyrektor kieruje Zakładem przy pomocy nie więcej niż 2 zastępców: zastępcy do spraw inwestycyjno-technicznych i zastępcy do spraw ekonomiczno-organizacyjnych oraz głównego księgowego.

4. Zastępców Dyrektora nie będących żołnierzami zawodowymi powołuje i odwołuje Dyrektor po akceptacji osoby zajmującej kierownicze stanowisko w Ministerstwie Obrony Narodowej właściwej do spraw infrastruktury.

5. Dyrektor może ustanawiać pełnomocników do realizacji określonych zadań, ustalać zakres oraz czas ich umocowania. Za działania pełnomocników odpowiada Dyrektor.

§ 7. 1. Dyrektor zarządza całokształtem działalności Zakładu.

2. Do zadań Dyrektora należy w szczególności:

1) wykonywanie zadań wynikających z przedmiotu działalności Zakładu zgodnie z regulacjami kontroli zarządczej w dziale administracji rządowej - Obrona narodowa;

2) zarządzanie i kierowanie działalnością Zakładu;

3) reprezentowanie Zakładu na zewnątrz, w tym zawieranie umów i składanie oświadczeń woli w imieniu Zakładu;

4) przygotowanie i nadanie Zakładowi regulaminu organizacyjnego i wynagradzania, a także regulaminu pracy, zasad (polityki) rachunkowości oraz innych dokumentów organizacyjnych Zakładu;

5) opracowanie projektu rocznego planu finansowego Zakładu i przekazywanie go osobie zajmującej kierownicze stanowisko w Ministerstwie Obrony Narodowej właściwej do spraw infrastruktury lub osobie przez nią upoważnionej w trybie i terminach określonych w przepisach dotyczących prac nad projektem ustawy budżetowej;

6) sporządzanie sprawozdań budżetowych, rocznego sprawozdania finansowego, sprawozdania z działalności, sprawozdań z realizacji Planu Inwestycji NSIP i innych wymaganych przepisami krajowymi i NATO;

7) prowadzenie gospodarki finansowej;

8) wykonywanie innych zadań wchodzących w zakres działalności Zakładu określonych przez osobę zajmującą kierownicze stanowisko w Ministerstwie Obrony Narodowej właściwą do spraw infrastruktury.

§ 8. 1. Dyrektor jest kierownikiem instytucji gospodarki budżetowej posiadającej osobowość prawną oraz wykonuje zadania pracodawcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917, 1000 i 1076).

2. Dyrektor jest przełożonym służbowym wszystkich pracowników Zakładu oraz żołnierzy zawodowych pełniących służbę w Zakładzie.

3. Żołnierze zawodowi są wyznaczani do pełnienia służby w Zakładzie na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

§ 9. Szczegółową wewnętrzną strukturę organizacyjną Zakładu, zadania i ilość etatów w poszczególnych komórkach organizacyjnych, w tym etatów zastrzeżonych dla żołnierzy zawodowych, określa regulamin organizacyjny Zakładu.

Rozdział IV

Gospodarka finansowa i mienie Zakładu

§ 10. 1. Zakład prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

2. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.

3. Podstawą gospodarki finansowej Zakładu jest roczny plan finansowy obejmujący:

1) przychody z prowadzonej działalności;

2) dotacje z budżetu państwa;

3) pozostałe przychody;

4) zestawienie kosztów:

a) funkcjonowania Zakładu,

b) prowadzonej działalności w ramach realizacji zadań zleconych z wyszczególnieniem wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, płatności odsetkowych wynikających z zaciągniętych zobowiązań oraz zakupu towarów i usług;

5) środki finansowe na wydatki majątkowe;

6) wynik finansowy;

7) stan należności i zobowiązań na początek i na koniec roku;

8) stan środków pieniężnych na początek i na koniec roku.

4. Zmiany w planie finansowym Zakładu w zakresie przychodów i kosztów mogą być dokonywane po uzyskaniu zgody osoby zajmującej kierownicze stanowisko w Ministerstwie Obrony Narodowej właściwej do spraw infrastruktury. Zmiany planu finansowego polegające na zwiększeniu kosztów ponad planowane przychody dokonywane są w porozumieniu z Ministrem Finansów.

§ 11. 1. Zakład corocznie sporządza sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy, na podstawie ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. poz. 395, 398 i 650).

2. Sprawozdanie finansowe podlega badaniu przez biegłego rewidenta, zgodnie z art. 66 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania dokonuje osoba zajmująca kierownicze stanowisko w Ministerstwie Obrony Narodowej właściwa do spraw infrastruktury lub osoba przez nią upoważniona.

3. Dyrektor zawiera z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdania finansowego umowę o badanie sprawozdania. Koszty wykonania czynności rewizji finansowej ponosi Zakład.

4. Sprawozdanie finansowe wraz z opinią biegłego rewidenta Dyrektor przedstawia do zatwierdzenia osobie zajmującej kierownicze stanowisko w Ministerstwie Obrony Narodowej właściwej do spraw infrastruktury lub osobie przez nią upoważnionej.

5. Sprawozdanie finansowe zatwierdza w imieniu Ministra, osoba zajmująca kierownicze stanowisko w Ministerstwie Obrony Narodowej właściwa do spraw infrastruktury lub osoba przez nią upoważniona.

6. Postanowienia ust. 1-5 stosuje się odpowiednio do sprawozdania z działalności.

§ 12. Źródłami finansowania działalności Zakładu, z zastrzeżeniem § 13 i 14, są środki przydzielone:

1) z funduszu inwestycyjnego NATO przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Programu NSIP;

2) z funduszu inwestycyjnego NATO przeznaczone na krajowe wydatki administracyjne - NAE (National Administrative Expenses), zwane dalej "NAE";

3) w ramach dotacji z budżetu państwa, w części której dysponentem jest Minister Obrony Narodowej.

§ 13. 1. Na podstawie umów zawieranych z Ministrem, Zakład otrzymuje dotacje budżetowe na zadania publiczne, o których mowa w § 2 ust. 1.

2. Zakład otrzymuje następujące dotacje budżetowe:

1) celową:

a) na realizację zadań w zakresie inwestycji obronnych wynikających z udziału Rzeczypospolitej Polskiej w Programie NSIP,

b) na przejściowe finansowanie zadań w części pozostającej do opłacenia przez organy NATO,

c) na realizację zadań okołopakietowych,

d) na płatności wnoszone w ramach składki do wspólnego funduszu inwestycyjnego NATO,

e) na finansowanie utrzymywania inwestycji do czasu przekazania ich użytkownikom;

2) podmiotową na finansowanie wydatków administracyjnych Zakładu.

§ 14. Pozostałe przychody Zakładu stanowią inne wpływy, a w szczególności wpływy z tytułu, o którym mowa w § 3, z tytułu odsetek, odszkodowań, darowizn, kar umownych i opłat.

§ 15. 1. Zakład tworzy następujące fundusze:

1) fundusz instytucji gospodarki budżetowej, zwany dalej "funduszem zakładowym";

2) fundusz zapasowy z zysku netto z przeznaczeniem na finansowanie inwestycji Zakładu lub pokrycie straty netto;

3) fundusz inwestycyjny NSIP;

4) fundusz specjalny - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, o którym mowa w ustawie z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2191 i 2371).

2. Fundusz zakładowy:

1) odzwierciedla wartość majątku Zakładu;

2) zmienia swoją wartość o kwotę zmian wartości majątku Zakładu wynikającą z aktualizacji wyceny środków trwałych dokonanej na podstawie odrębnych przepisów.

3. Wynik finansowy netto podlega przeksięgowaniu na fundusz zapasowy, po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego przez osobę zajmującą kierownicze stanowisko w Ministerstwie Obrony Narodowej właściwą do spraw infrastruktury lub osobę przez nią upoważnioną.

§ 16. 1. Zakład gospodaruje samodzielnie przekazanymi mu w nieodpłatne użytkowanie nieruchomościami, mieniem Skarbu Państwa oraz zakupionym lub otrzymanym mieniem, kierując się zasadą efektywności wykorzystania posiadanego mienia.

2. Zakład może zbywać środki trwałe na zasadach określonych przez osobę zajmującą kierownicze stanowisko w Ministerstwie Obrony Narodowej właściwą do spraw infrastruktury lub osobę przez nią upoważnioną, z uwzględnieniem przepisów o gospodarce nieruchomościami.

§ 17. Zakład w celu zaciągnięcia zobowiązania przewyższającego 30 % rocznych przychodów jest obowiązany uzyskać zgodę osoby zajmującej kierownicze stanowisko w Ministerstwie Obrony Narodowej właściwej do spraw infrastruktury lub osoby przez nią upoważnionej.

§ 18. 1. Pierwsze wyposażenie Zakładu stanowiły środki obrotowe otrzymane w formie pieniężnej, a także składniki majątkowe przejęte od likwidowanego zakładu budżetowego, których wykaz został uzgodniony z ministrem właściwym do spraw Skarbu Państwa oraz środki pieniężne NAE zgromadzone na rachunku bankowym likwidowanego zakładu budżetowego, według stanu na dzień likwidacji zakładu budżetowego.

2. Majątek Zakładu może być wykorzystywany jedynie dla celów wynikających z przedmiotu działalności Zakładu.

§ 19. Zakład może ubezpieczać swoją działalność w zakresie odpowiedzialności cywilnej a także ubezpieczać posiadany majątek i użyczone mienie.

§ 20. Zmiany treści zapisów niniejszego statutu będą dokonywane w formie zarządzenia organu założycielskiego.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-07-16
  • Data wejścia w życie: 2018-07-16
  • Data obowiązywania: 2018-07-16

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA