REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2018 poz. 135

ZARZĄDZENIE NR 32/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 28 sierpnia 2018 r.

w sprawie nadania statutu Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2018 r. poz. 720) i art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 862 oraz z 2018 r. poz. 152 i 1105), w związku z § 1 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie rozciągnięcia przepisów ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej na działalność kulturalną prowadzoną przez jednostki organizacyjne podległe lub nadzorowane przez Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 195), zarządza się, co następuje:

§ 1.

Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie nadaje się statut, stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 2.

Traci moc zarządzenie Nr 25/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 września 2016 r. w sprawie nadania statutu Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 160).

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: z up. T. Zdzikot

Załącznik 1. [STATUT MUZEUM SIŁ POWIETRZNYCH W DĘBLINIE]

Załącznik do zarządzenia Nr 32/MON
Ministra Obrony Narodowej
z dnia 28 sierpnia 2018 r. (poz. 135)

STATUT
MUZEUM SIŁ POWIETRZNYCH W DĘBLINIE

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1. Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie, zwane dalej "Muzeum", jest państwową instytucją kultury, działającą w szczególności na podstawie:

1) ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2018 r. poz. 720), zwanej dalej "ustawą o muzeach";

2) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 862 oraz z 2018 r. poz. 152 i 1105), zwanej dalej "ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej";

3) rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie rozciągnięcia przepisów ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej na działalność kulturalną prowadzoną przez jednostki organizacyjne podległe lub nadzorowane przez Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 195);

4) statutu.

§ 2. Muzeum jest wpisane do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Ministra Obrony Narodowej pod numerem RIK MON 1/2011.

§ 3. Muzeum posiada osobowość prawną.

§ 4. Siedzibą Muzeum jest Dęblin, a terenem działania obszar Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica.

§ 5. Muzeum używa okrągłej pieczęci z wizerunkiem orła ustalonym dla godła Rzeczypospolitej Polskiej oraz nazwą Muzeum w otoku w brzmieniu: "Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie".

§ 6. Muzeum może używać nazwy skróconej w brzmieniu "MSP".

§ 7. Organizatorem Muzeum jest Minister Obrony Narodowej, który zapewnia środki niezbędne do jego utrzymania i rozwoju.

§ 8. Nadzór nad Muzeum sprawuje Minister Obrony Narodowej.

§ 9. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego sprawuje nadzór nad Muzeum w zakresie określonym w ustawie o muzeach.

Rozdział 2

Zakres działania Muzeum

§ 10. Do zakresu działania Muzeum należy upowszechnianie wartości historycznych związanych z dziejami oręża polskiego, w szczególności z historią i tradycją sił powietrznych, popularyzacja wiedzy o polskiej historii wojskowości oraz promowanie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 11. Muzeum prowadzi działalność w szczególności przez:

1) gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie, pozyskiwanych w drodze zakupu i darowizn od osób fizycznych, osób prawnych, instytucji państwowych, organizacji społecznych, stowarzyszeń i fundacji;

2) poszukiwania zabytków w celu ich pozyskania do zbiorów;

3) inspirowanie twórczości w zakresie sztuk pięknych o tematyce związanej z dziejami sił powietrznych;

4) przechowywanie, konserwację, inwentaryzację i katalogowanie muzealiów;

5) organizowanie wystaw stałych i czasowych;

6) prowadzenie działalności edukacyjnej oraz popularyzowanie wiedzy z dziedziny historii lotnictwa i techniki lotniczej;

7) udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych;

8) prowadzenie biblioteki fachowej oraz archiwum;

9) współpracę z polskimi i zagranicznymi muzeami, administracją rządową i samorządową, innymi instytucjami kultury, organizacjami pozarządowymi, mediami, a także innymi osobami prawnymi, jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej oraz osobami fizycznymi;

10) użyczanie muzealiów innym muzeom krajowym i zagranicznym;

11) współdziałanie w tworzeniu nowych placówek muzealnych o charakterze wojskowo-historycznym w kraju i za granicą;

12) współpracę z jednostkami i instytucjami wojskowymi w zakresie propagowania ich tradycji i historii poprzez wzbogacanie sal tradycji, izb pamięci oraz ekspozycji plenerowych;

13) spełnianie funkcji konsultacyjnej na rzecz innych muzeów, izb pamięci narodowej, sal tradycji w jednostkach wojskowych, filmu, teatru, telewizji, twórców, stowarzyszeń miłośników dawnej broni i barwy oraz kolekcjonerów militariów;

14) opracowywanie i publikacje wyników badań naukowych, katalogów, przewodników wystaw, sprawozdań, wydawnictw popularnonaukowych i popularnych dotyczących historii i tradycji sił powietrznych;

15) przynależność do krajowych i zagranicznych stowarzyszeń muzeów wojskowo-historycznych oraz organizowanie konferencji i spotkań naukowych o charakterze krajowym i międzynarodowym.

§ 12. Muzeum gromadzi w szczególności następujące rodzaje zbiorów:

1) statki powietrzne oraz ich części lub wyposażenie;

2) systemy przeciwlotnicze;

3) systemy obrony powietrznej;

4) naziemne urządzenia techniczne;

5) środki łączności;

6) namioty i urządzenia polowe;

7) medale, ordery, odznaczenia, znaczki patriotyczne;

8) utwory plastyczne, obrazy, grafiki, rzeźby i wytwory rzemiosła artystycznego;

9) makiety, dioramy statków powietrznych oraz ich wyposażenia;

10) pamiątki, puchary, plakiety, proporczyki i inne materialne świadectwa życia społecznego;

11) umundurowanie i wyposażenie wojskowe;

12) sztandary, proporce, znaki dowódców, flagi państwowe;

13) archiwalia, kolekcje osobiste, relacje i opracowania, filmy, fotografie i albumy;

14) materiały biblioteczne, starodruki, książki, mapy, czasopisma, druki ulotne.

Rozdział 3

Zarządzanie Muzeum

§ 13. 1. Muzeum zarządza Dyrektor Muzeum, powoływany i odwoływany przez Ministra Obrony Narodowej.

2. Dyrektor Muzeum może zostać wybrany w drodze konkursu przeprowadzonego przez Ministra Obrony Narodowej.

3. Dyrektor Muzeum odpowiada za prawidłową realizację działalności statutowej oraz właściwe gospodarowanie mieniem i środkami finansowymi Muzeum.

4. Do zakresu działania Dyrektora Muzeum należy w szczególności:

1) nadzór nad zbiorami i ich ewidencjonowaniem oraz nad majątkiem Muzeum;

2) reprezentowanie Muzeum na zewnątrz;

3) przedstawianie właściwym instytucjom i Ministrowi Obrony Narodowej planów rzeczowych i finansowych, sprawozdań oraz wniosków finansowych;

4) wydawanie zarządzeń i decyzji w sprawach dotyczących bieżącego funkcjonowania Muzeum;

5) nadzór nad sprawnym funkcjonowaniem komórek wewnętrznych Muzeum oraz przestrzeganiem terminowego i należytego wykonywania zadań;

6) zapewnienie racjonalnego i efektywnego gospodarowania przyznanymi dotacjami i otrzymanymi środkami materiałowymi;

7) zapewnienie warunków do efektywnej współpracy z muzeami, instytucjami kultury, instytutami naukowo-badawczymi - krajowymi i zagranicznymi oraz właściwymi organami administracji państwowej i gospodarczej;

8) zapewnienie realizacji i nadzór nad kontrolą wewnętrzną;

9) nadzór nad redakcją publikacji muzealnych;

10) kierowanie Muzeum w sprawach naukowo-badawczych, oświatowych, organizacyjnych, administracyjnych i gospodarczych;

11) wykonywanie uprawnień przewidzianych dla podmiotu, który utworzył bibliotekę, określonych w odrębnych przepisach;

12) tworzenie warunków do podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników;

13) zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę z pracownikami Muzeum oraz podejmowanie decyzji wynikających ze stosunku pracy;

14) tworzenie warunków umożliwiających planowanie i realizowanie w Muzeum zadań obronnych oraz zadań w obszarze zarządzania kryzysowego, określonych odrębnymi przepisami.

§ 14. Dyrektor Muzeum zarządza działalnością Muzeum przy pomocy zastępcy, którego powołuje i odwołuje w uzgodnieniu z Ministrem Obrony Narodowej.

§ 15. 1.Do dokonywania czynności prawnych w imieniu Muzeum, w tym do składania oświadczeń woli w zakresie jego praw i zobowiązań majątkowych jest uprawniony Dyrektor Muzeum.

2. Dyrektor Muzeum może udzielić pełnomocnictwa do dokonywania określonych czynności prawnych w imieniu Muzeum, określając zakres pełnomocnictwa.

3. Udzielenie i odwołanie pełnomocnictwa podlega ujawnieniu w rejestrze instytucji kultury prowadzonym przez Ministra Obrony Narodowej, za wyjątkiem pełnomocnictw procesowych.

§ 16. 1. Przy Muzeum działa Rada Muzeum.

2. Rada Muzeum liczy 12 członków.

3. Członków Rady Muzeum powołuje Minister Obrony Narodowej.

4. Kadencja członków Rady Muzeum trwa 4 lata.

5. Rada Muzeum działa w zakresie określonym w art. 11 ustawy o muzeach.

Rozdział 4

Organizacja Muzeum

§ 17. W skład struktury organizacyjnej Muzeum wchodzi oddział - Muzeum Obrony Przeciwlotniczej z siedzibą w Koszalinie im. płk. Stanisława Paszkiewicza.

§ 18. 1. Organizację wewnętrzną Muzeum, w tym zakres działania komórek organizacyjnych, stanowisk pracy oraz oddziału, a także zasady ich funkcjonowania, określa regulamin organizacyjny nadawany przez Dyrektora Muzeum, po zasięgnięciu opinii Ministra Obrony Narodowej oraz opinii działających w Muzeum organizacji związkowych i stowarzyszeń twórców.

2. Zmiany regulaminu organizacyjnego są dokonywane w trybie właściwym dla jego nadania.

Rozdział 5

Gospodarka finansowa Muzeum

§ 19. 1. Muzeum prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz innych obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa.

2. Podstawą gospodarki finansowej Muzeum jest ustalony przez Dyrektora Muzeum plan finansowy z zachowaniem wysokości dotacji Ministra Obrony Narodowej.

3. Muzeum sporządza plan finansowy na podstawie odrębnych przepisów.

4. Majątek Muzeum wykorzystuje się do realizacji celów wynikających z zakresu działalności Muzeum.

5. Dyrektor Muzeum zapewnia terminowe sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego, obligatoryjne jego zbadanie przez biegłego rewidenta i przedłożenie do zatwierdzenia Ministrowi Obrony Narodowej.

§ 20. Źródłami finansowania działalności Muzeum są:

1) dotacje przekazywane przez Ministra Obrony Narodowej;

2) przychody z prowadzonej działalności, w tym ze sprzedaży składników majątku ruchomego;

3) przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych;

4) dotacje z budżetu jednostek samorządu terytorialnego;

5) środki otrzymywane od osób fizycznych i prawnych oraz z innych źródeł.

§ 21. 1. Muzeum może prowadzić, jako dodatkową, działalność gospodarczą w zakresie:

1) wykonywania ekspertyz oraz usług konserwatorskich, wydawniczych, fotograficznych, szkoleniowych i poligraficznych;

2) wypożyczania zbiorów i materiałów edukacyjnych oraz archiwalnych dla celów innych niż naukowe i oświatowe;

3) sprzedaży wydawnictw, pamiątek, nagrań audiowizualnych, gier, modeli, zabawek i wytworów sztuki użytkowej oraz produktów intelektualnych;

4) wynajmu pomieszczeń, terenu i powierzchni reklamowej oraz maszyn i urządzeń;

5) organizacji imprez, w tym targów, wystaw, konferencji, historii lotnictwa i techniki lotniczej;

6) produkcji i realizacji filmów oraz programów telewizyjnych;

7) usług reklamowych i gastronomicznych oraz lotniczych, w tym naziemnej obsługi statków powietrznych;

8) działalności turystycznej polegającej na organizowaniu wycieczek do miejsc związanych z historią lotnictwa.

2. Dochód uzyskany z działalności gospodarczej wykorzystuje się w celu finansowania działalności statutowej Muzeum.

Rozdział 6

Postanowienia końcowe

§ 22. Połączenia, podziału lub likwidacji Muzeum dokonuje Minister Obrony Narodowej, w trybie i na zasadach określonych w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa.

§ 23. Zmian statutu dokonuje się w trybie właściwym dla jego nadania.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-08-30
  • Data wejścia w życie: 2018-09-14
  • Data obowiązywania: 2018-09-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA