REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2018 poz. 151

DECYZJA NR 125/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 20 września 2018 r.

w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej i oznaki rozpoznawczej Regionalnego Centrum Informatyki Gdynia

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 2 pkt 1 i 9 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2149 oraz z 2018 r. poz. 138) oraz § 1 pkt 7 lit. d i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), w związku z § 34 pkt 2 oraz pkt 4 lit. a rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 689 oraz z 2013 r. poz. 1636), po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do Spraw Symboliki Wojskowej i Tradycji Orężnych, ustala się, co następuje:

§ 1.

 Wprowadza się:

1) odznakę pamiątkową, zwaną dalej "odznaką", Regionalnego Centrum Informatyki Gdynia, zwanego dalej "RCI";

2) oznakę rozpoznawczą, zwaną dalej "oznaką", RCI.

§ 2.

 Zatwierdza się:

1) wzór odznaki RCI, określony w załączniku Nr 1;

2) wzór legitymacji odznaki RCI, określony w załączniku Nr 2;

3) wzory oznaki RCI, określone w załącznikach Nr 3 i 4.

§ 3.

 Nadaje się regulamin odznaki RCI, określony w załączniku Nr 5.

§ 4.

 Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: z up. T. Zdzikot

Załącznik 1. [WZÓR ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ REGIONALNEGO CENTRUM INFORMATYKI GDYNIA]

Załączniki do decyzji Nr 125/MON Ministra Obrony Narodowej
z dnia 20 września 2018 r. (poz. 150)

Załącznik Nr 1

WZÓR ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ REGIONALNEGO CENTRUM INFORMATYKI GDYNIA

infoRgrafika

Załącznik 2. [WZÓR LEGITYMACJI ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ REGIONALNEGO CENTRUM INFORMATYKI GDYNIA]

Załącznik Nr 2

WZÓR LEGITYMACJI ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ REGIONALNEGO CENTRUM INFORMATYKI GDYNIA

infoRgrafika

Załącznik 3. [WZÓR OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ REGIONALNEGO CENTRUM INFORMATYKI GDYNIA NA MUNDUR WYJŚCIOWY]

Załącznik Nr 3

WZÓR OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ REGIONALNEGO CENTRUM INFORMATYKI GDYNIA NA MUNDUR WYJŚCIOWY

infoRgrafika

Załącznik 4. [WZÓR OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ REGIONALNEGO CENTRUM INFORMATYKI GDYNIA NA MUNDUR POLOWY]

Załącznik Nr 4

WZÓR OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ REGIONALNEGO CENTRUM INFORMATYKI GDYNIA NA MUNDUR POLOWY

infoRgrafika

Załącznik 5. [REGULAMIN ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ REGIONALNEGO CENTRUM INFORMATYKI GDYNIA]

Załącznik Nr 5

REGULAMIN ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ REGIONALNEGO CENTRUM INFORMATYKI GDYNIA

1. Odznaka pamiątkowa, zwana dalej "odznaką", Regionalnego Centrum Informatyki Gdynia, zwanego dalej "RCI", stanowi formę uhonorowania żołnierzy i pracowników wojska za nienaganną służbę i pracę oraz jest symbolem przynależności środowiskowej.

2. Odznakę RCI stanowi złota kotwica symbolizująca pomoc w niebezpieczeństwie, stałość i zwycięstwo w bitwie. Na kotwicę nałożony jest pochylony w prawo owal ze złotą obwódką. Przedstawiony w kolorze białym kształt wybrzeża symbolizuje rozlokowanie elementów składowych RCI. W kolorze błękitnym przedstawiono rejon Bałtyku południowego, obejmujący strefę przekazu informacji o sytuacji morskiej przez punkty obserwacji i łączności RCI. Dolna część owalu jest barwy chabrowej, który to kolor nawiązuje do barw wojsk łączności i informatyki. Na jego tle zostały umieszczone cyfry systemu dwójkowego, używanego w informatyce. W środku owalu umieszczona jest złota, stylizowana litera "i", symbolizująca słowo "informatyka". Stanowi ona jednocześnie górną część błyskawicy - elementu charakterystycznego dla wojsk łączności. Dolna część błyskawicy jest barwy czarnej. Całość dopełniają, umieszczone w górnej, lewej części owalu, złote litery "RC", które wraz z literą "i" oraz umieszczonym w dolnej części owalu złotym napisem "GDYNIA" stanowią skrót nazwy jednostki.

3. Prawo do otrzymania odznaki przysługuje:

1) Komendantowi RCI, z tytułu objęcia stanowiska służbowego;

2) żołnierzom zawodowym, którzy otrzymali co najmniej "dobrą" ocenę z ostatniego opiniowania okresowego, nie byli karani sądownie i dyscyplinarnie, po minimum trzech latach nienagannie pełnionej służby w RCI, Zespole Zarządzania Wsparciem Teleinformatycznym w Gdyni lub innych jednostkach łączności lub informatyki;

3) żołnierzom rezerwy, którzy mają nadany przydział mobilizacyjny do RCI, za szczególne zasługi dla jednostki;

4) pracownikom wojska, po nienagannym przepracowaniu w RCI, Zespole Zarządzania Wsparciem Teleinformatycznym w Gdyni lub innych jednostkach łączności lub informatyki minimum trzech lat;

5) innym osobom fizycznym i prawnym szczególnie zasłużonym dla RCI.

4. Odznakę nadaje Komendant RCI na podstawie opinii Komisji, o której mowa w pkt 7, a fakt nadania odznaki potwierdza się w rozkazie Komendanta RCI i odnotowuje w kronice RCI.

5. Odznakę nadaje się imiennie wraz z legitymacją i niedopuszczalne jest jej przekazywanie, darowanie, sprzedawanie, użyczanie lub wymienianie.

6. Z tytułu nadania odznaki nie przysługują żadne dodatkowe prawa ani przywileje.

7. Komendant RCI powołuje 6-osobową Komisję ds. Odznaki Pamiątkowej, zwanej dalej "Komisją", w składzie:

1) Zastępca Komendanta RCI - przewodniczący;

2) Kierownik Sekcji Komunikacji Społecznej - sekretarz;

3) Mąż Zaufania Korpusu Oficerów Zawodowych;

4) Mąż Zaufania Korpusu Podoficerów Zawodowych;

5) Mąż Zaufania Korpusu Szeregowych Zawodowych;

6) Przewodniczący Zarządu Międzyzakładowego NSZZ PW.

8. Imienny skład oraz wszelkie zmiany w składzie Komisji ogłasza się w rozkazie Komendanta RCI.

9. Do zadań Komisji w szczególności należy:

1) opiniowanie wniosków o nadanie prawa do odznaki;

2) prowadzenie dokumentacji oraz ewidencji nadanych odznak;

3) wnioskowanie o pozbawienie prawa do odznaki.

10. Dla ważności posiedzeń Komisji niezbędne jest uczestnictwo w nich 2/3 jej członków.

11. Opinie Komisji o nadaniu lub wnioski o pozbawienie prawa do odznaki zapadają zwykłą większością głosów. Treść opinii lub wniosków w całości odnotowuje się w protokole posiedzenia, podpisanym przez wszystkich obecnych członków Komisji, który przedstawia się Komendantowi RCI.

12. Odznakę wraz z legitymacją wręcza się podczas uroczystości z okazji świąt państwowych i wojskowych oraz w innych szczególnie ważnych dla służby i pracy okolicznościach, zgodnie z wymogami ceremoniału wojskowego.

13. Zasady noszenia odznaki określają przepisy ubiorcze żołnierzy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

14. Na ubiorze cywilnym dopuszcza się noszenie miniaturki odznaki.

15. Prawo do odznaki tracą osoby skazane prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa popełnione z winy umyślnej lub z niskich pobudek. W uzasadnionych przypadkach prawa do odznaki mogą być pozbawieni żołnierze ukarani za przewinienia dyscyplinarne.

16. Decyzję o pozbawieniu prawa do odznaki podejmuje Komendant RCI z własnej inicjatywy albo na wniosek Komisji.

17. Od decyzji Komendanta RCI przysługuje prawo odwołania na piśmie do przełożonego wyższego szczebla w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia o pozbawieniu prawa do odznaki. Decyzja wyższego przełożonego jest ostateczna.

18. Fakt pozbawienia prawa do odznaki odnotowuje się w rozkazie Komendanta RCI.

19. Wizerunek odznaki może być umieszczany i używany na drukach i wydawnictwach wojskowych oraz materiałach popularyzujących RCI.

20. Jeden egzemplarz odznaki przekazuje się do Muzeum Wojska Polskiego, a jego zakupu dokonuje się z wydatków bieżących właściwej wojskowej jednostki budżetowej.

21. Koszty wykonania matrycy i pozostałych odznak pamiątkowych nie obciążają budżetu resortu obrony narodowej.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-09-25
  • Data wejścia w życie: 2018-09-25
  • Data obowiązywania: 2018-09-25
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA