REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2018 poz. 154

DECYZJA NR 128/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 20 września 2018 r.

w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej, oznaki rozpoznawczej oraz proporczyka na beret żołnierzy 10. Warszawskiego Pułku Samochodowego
im. mjr. Stefana Bronisława Starzyńskiego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 2 pkt 1 i 9 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2149 i z 2018 r. poz. 138) oraz § 1 pkt 7 lit. d i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), w związku z § 34 pkt 2 i pkt 4 lit. a i b rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 689 oraz z 2013 r. poz. 1636), po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do Spraw Symboliki Wojskowej i Tradycji Orężnych, ustala się, co następuje:

§ 1.

 Wprowadza się:

1) odznakę pamiątkową 10. Warszawskiego Pułku Samochodowego im. mjr. Stefana Bronisława Starzyńskiego, zwanego dalej "WPS";

2) oznakę rozpoznawczą WPS;

3) proporczyk na beret żołnierzy WPS.

§ 2.

 Zatwierdza się:

1) wzór odznaki pamiątkowej WPS, określony w załączniku Nr 1;

2) wzór legitymacji odznaki pamiątkowej WPS, określony w załączniku Nr 2;

3) wzory oznaki rozpoznawczej WPS, określone w załącznikach Nr 3 i 4;

4) wzór proporczyka na beret żołnierzy WPS, określony w załączniku Nr 5.

§ 3.

 Nadaje się regulamin odznaki pamiątkowej WPS, określony w załączniku Nr 6.

§ 4.

Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: z up. T. Zdzikot

Załącznik 1. [WZÓR ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ 10. WARSZAWSKIEGO PUŁKU SAMOCHODOWEGO IM. MJR. STEFANA BRONISŁAWA STARZYŃSKIEGO]

Załączniki do decyzji Nr 128/MON
Ministra Obrony Narodowej
z dnia 20 września 2018 r. (poz. 154)

Załącznik Nr 1

WZÓR ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ 10. WARSZAWSKIEGO PUŁKU SAMOCHODOWEGO
IM. MJR. STEFANA BRONISŁAWA STARZYŃSKIEGO

infoRgrafika

Załącznik 2. [WZÓR LEGITYMACJI ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ 10. WARSZAWSKIEGO PUŁKU SAMOCHODOWEGO IM. MJR. STEFANA BRONISŁAWA STARZYŃSKIEGO]

Załącznik Nr 2

WZÓR LEGITYMACJI ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ 10. WARSZAWSKIEGO PUŁKU SAMOCHODOWEGO IM. MJR. STEFANA BRONISŁAWA STARZYŃSKIEGO

infoRgrafika

Załącznik 3. [WZÓR OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ 10. WARSZAWSKIEGO PUŁKU SAMOCHODOWEGO IM. MJR. STEFANA BRONISŁAWA STARZYŃSKIEGO NA MUNDUR WYJŚCIOWY]

Załącznik Nr 3

WZÓR OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ 10. WARSZAWSKIEGO PUŁKU SAMOCHODOWEGO IM. MJR. STEFANA BRONISŁAWA STARZYŃSKIEGO NA MUNDUR WYJŚCIOWY

infoRgrafika

Załącznik 4. [WZÓR OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ 10. WARSZAWSKIEGO PUŁKU SAMOCHODOWEGO IM. MJR. STEFANA BRONISŁAWA STARZYŃSKIEGO NA MUNDUR POLOWY]

Załącznik Nr 4

WZÓR OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ 10. WARSZAWSKIEGO PUŁKU SAMOCHODOWEGO IM. MJR. STEFANA BRONISŁAWA STARZYŃSKIEGO NA MUNDUR POLOWY

infoRgrafika

Załącznik 5. [WZÓR PROPORCZYKA NA BERET DLA ŻOŁNIERZY 10. WARSZAWSKIEGO PUŁKU SAMOCHODOWEGO IM. MJR. STEFANA BRONISŁAWA STARZYŃSKIEGO]

Załącznik Nr 5

WZÓR PROPORCZYKA NA BERET DLA ŻOŁNIERZY 10. WARSZAWSKIEGO PUŁKU SAMOCHODOWEGO IM. MJR. STEFANA BRONISŁAWA STARZYŃSKIEGO

infoRgrafika

Załącznik 6. [REGULAMIN ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ 10. WARSZAWSKIEGO PUŁKU SAMOCHODOWEGO IM. MJR. STEFANA BRONISŁAWA STARZYŃSKIEGO]

Załącznik Nr 6

REGULAMIN ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ 10. WARSZAWSKIEGO PUŁKU SAMOCHODOWEGO IM. MJR. STEFANA BRONISŁAWA STARZYŃSKIEGO

1. Odznaka pamiątkowa, zwana dalej "odznaką", 10. Warszawskiego Pułku Samochodowego im. mjr. Stefana Bronisława Starzyńskiego, zwanego dalej "WPS", jest widocznym znakiem przynależności i nienagannej służby w szeregach WPS oraz zewnętrznym symbolem solidarności i współpracy żołnierskiej.

2. Podstawę odznaki stanowi krzyż równoramienny w kolorze czarnym, ze srebrnym obrzeżem. Pomiędzy ramionami krzyża wychodzą promienie - środkowe szersze, koloru pomarańczowego, zewnętrzne cieńsze, koloru srebrnego. Zastosowane barwy nawiązują do tradycyjnych barw wojsk samochodowych. Na górnym ramieniu krzyża znajduje się herb Miasta Stołecznego Warszawy. Na dolnym ramieniu - stylizowana maska samochodu z okresu dwudziestolecia międzywojennego. Na masce umieszczona jest liczba "10", która stanowi numer pułku. Poniżej wizerunku samochodu znajduje się skrót nazwy jednostki wojskowej.

3. Prawo do otrzymania odznaki przysługuje:

1) Dowódcy WPS z tytułu objęcia stanowiska służbowego;

2) żołnierzom zawodowym po minimum dwóch latach nienagannie pełnionej służby w WPS;

3) innym osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla WPS;

4) żołnierzom rezerwy, będącym na przydziałach mobilizacyjnych w WPS przez co najmniej pięć lat, za wzorowe wywiązywanie się z obowiązków służbowych w czasie ćwiczeń.

4. Odznakę nadaje Dowódca WPS na podstawie opinii Komisji, o której mowa w pkt 7, a fakt nadania odznaki potwierdza się w rozkazie Dowódcy WPS i odnotowuje w kronice WPS.

5. Odznakę nadaje się imiennie wraz z legitymacją i niedopuszczalne jest jej przekazywanie, darowanie, sprzedawanie, użyczanie lub wymienianie.

6. Z tytułu nadania odznaki nie przysługują żadne dodatkowe prawa ani przywileje.

7. Dowódca WPS powołuje 7-osobową Komisję w składzie:

1) Przewodniczący - Zastępca Dowódcy WPS;

2) Sekretarz - Szef Sekcji Wychowawczej;

3) Starszy Podoficer Dowództwa Pułku;

4) Mąż Zaufania Korpusu Oficerów Zawodowych;

5) Mąż Zaufania Korpusu Podoficerów Zawodowych;

6) Mąż Zaufania Korpusu Szeregowych Zawodowych;

7) Przedstawiciel pracowników resortu obrony narodowej.

8. Imienny skład oraz wszelkie zmiany w składzie Komisji ogłasza się w rozkazie Dowódcy WPS.

9. Do zadań Komisji w szczególności należy:

1) opiniowanie wniosków o nadanie prawa do odznaki;

2) prowadzenie dokumentacji oraz ewidencji nadanych odznak;

3) wnioskowanie o pozbawienie prawa do odznaki.

10. Posiedzenie Komisji jest prawomocne, gdy uczestniczy w nim 5/7 wszystkich członków.

11. Opinie Komisji o nadaniu lub wnioski o pozbawienie prawa do odznaki zapadają zwykłą większością głosów. Treść opinii lub wniosków w całości odnotowuje się w protokole posiedzenia, podpisanym przez wszystkich obecnych członków Komisji, który przedstawia się Dowódcy WPS.

12. Odznakę wraz z legitymacją wręcza się podczas uroczystości z okazji świąt państwowych i wojskowych oraz w innych szczególnie ważnych dla służby i pracy okolicznościach, zgodnie z wymogami ceremoniału wojskowego.

13. Zasady noszenia odznaki określają przepisy ubiorcze żołnierzy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

14. Na ubiorze cywilnym dopuszcza się noszenie miniaturki odznaki.

15. Prawo do odznaki tracą osoby skazane prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa popełnione z winy umyślnej lub z niskich pobudek. W uzasadnionych przypadkach prawa do odznaki mogą być pozbawieni żołnierze ukarani za przewinienia dyscyplinarne.

16. Decyzję o pozbawieniu prawa do odznaki podejmuje Dowódca WPS z własnej inicjatywy albo na wniosek Komisji.

17. Od decyzji Dowódcy WPS przysługuje prawo odwołania na piśmie do przełożonego wyższego szczebla w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia o pozbawieniu prawa do odznaki. Decyzja wyższego przełożonego jest ostateczna.

18. Fakt pozbawienia prawa do odznaki odnotowuje się w rozkazie Dowódcy WPS.

19. Wizerunek odznaki może być umieszczany i używany na drukach i wydawnictwach wojskowych oraz materiałach popularyzujących WPS.

20. Jeden egzemplarz odznaki przekazuje się do Muzeum Wojska Polskiego, a jego zakupu dokonuje się z wydatków bieżących właściwej wojskowej jednostki budżetowej.

21. Koszty wykonania matrycy i pozostałych odznak pamiątkowych nie obciążają budżetu resortu obrony narodowej.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-09-25
  • Data wejścia w życie: 2018-09-25
  • Data obowiązywania: 2018-09-25
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA