REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2018 poz. 178

DECYZJA NR 152/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 7 listopada 2018 r.

zmieniająca decyzję w sprawie wprowadzenia do użytku służbowego "Ceremoniału Wojskowego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej"

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 2 pkt 1 i 9 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2149 oraz z 2018 r. poz. 138), w związku z § 1 pkt 7 lit. c, d i e, pkt 11 lit. e i h oraz § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), ustala się, co następuje:

§ 1.

W decyzji Nr 392/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 września 2014 r. w sprawie wprowadzenia do użytku służbowego "Ceremoniału Wojskowego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej" (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 317 oraz z 2017 r. poz. 99) w załączniku wprowadza się następujące zmiany:

1) w Rozdziale I OGÓLNE ZASADY ORGANIZACJI UROCZYSTOŚCI Z UDZIAŁEM WOJSKOWEJ ASYSTY HONOROWEJ:

a) akapit 5 otrzymuje brzmienie:

"Zadania dotyczące udziału wojskowej asysty honorowej w uroczystościach ujmuje się w planach zasadniczych przedsięwzięć jednostki (instytucji) wojskowej.",

b) uchyla się przypisy 7 i 8,

c) w akapicie 6 zdanie 1 otrzymuje brzmienie:

"W przypadku uroczystości, które nie zostały ujęte w planie zasadniczych przedsięwzięć, ich organizatorzy9 kierują wnioski o udział wojskowej asysty honorowej do właściwego dla miejsca przeprowadzenia uroczystości dowódcy garnizonu w terminie umożliwiającym sprawne ich przygotowanie i przeprowadzenie10.",

d) akapit 16 otrzymuje brzmienie:

"Uroczystość może rozpocząć się hymnem RP i/lub podniesieniem flagi państwowej RP na maszt. W innych przypadkach dopuszczalne jest odegranie przez trębacza "Hasła WP". Podczas uroczystości wykonuje się lub odtwarza wszystkie zwrotki i refren hymnu RP. W szczególnie uzasadnionych przypadkach można wykonywać lub odtwarzać tylko pierwszą zwrotkę i refren hymnu RP. Podczas obchodów świąt państwowych, uroczystości wojskowych oraz o charakterze patriotycznym i patriotyczno-religijnym wszyscy żołnierze, z wyjątkiem dowódców uroczystości, dowódców kompanii honorowych (pododdziałów honorowych) oraz żołnierzy wchodzących w skład posterunków honorowych, pocztów flagowych, orkiestr wojskowych i obsługi technicznej, odśpiewują tekst hymnu RP.",

e) akapit 17 otrzymuje brzmienie:

"Przed uroczystościami można podnosić na maszt proporzec Szefa SG WP (podczas jego obecności) lub flagę RSZ w rejonie stacjonowania (bazowania) jednostki wojskowej20.",

f) dodaje się akapit 24:

"W przypadku, gdy jednostka wojskowa nie posiada sztandaru wojskowego lub dowódca garnizonu nie ma możliwości skierowania wojskowej asysty honorowej, dowódca jednostki wojskowej, w uzasadnionych przypadkach, może zorganizować uroczysty apel lub uroczystą zbiórkę bez udziału wojskowej asysty honorowej. Należy wówczas zapewnić właściwe udekorowanie i oflagowanie miejsca uroczystości oraz odtworzenie podczas uroczystego apelu hymnu RP ("Hasła WP") oraz innych pieśni i sygnałów.",

g) przypis 28 otrzymuje brzmienie:

"W uroczystościach o charakterze religijnym (nie dotyczy pogrzebów) w obiekcie sakralnym wojskową asystę honorową stanowi poczet sztandarowy. W uzasadnionym przypadku dowódca garnizonu, w uzgodnieniu z księdzem kapelanem (proboszczem parafii), może skierować kompanię honorową (pododdział honorowy) do udziału w mszy świętej (nabożeństwie) odprawianej w ramach świąt państwowych, wojskowych i obchodów rocznic wydarzeń historycznych (nie dotyczy uroczystości pogrzebowych). Udział kompanii honorowej nie może zakłócać przygotowania i przeprowadzenia czynności liturgicznych, zagrażać bezpieczeństwu wiernych, a obiekt sakralny i wyznaczone miejsce dla pododdziału muszą zapewnić możliwość wykonywania regulaminowych czynności i dobrej prezentacji żołnierzy.";

2) w Rozdziale III UROCZYSTOŚCI WOJSKOWE w pkt 17 w akapicie 4 dodaje się przypis 165a w brzmieniu:

"Podczas uroczystości zakończenia służby wojskowej lub odchodzenia żołnierza do innej jednostki wojskowej oraz pożegnania pracownika, w przypadku braku możliwości udziału pododdziału honorowego lub sztandaru wojskowego, uroczystość można zorganizować bez udziału wojskowej asysty honorowej.";

3) w Rozdziale V UROCZYSTOŚCI POGRZEBOWE w pkt 1:

a) w akapicie 6 dodaje się przypis 246a w brzmieniu:

"W sytuacjach uzasadnionych (np. pogrzebu dowódcy jednostki wojskowej, szczególnie zasłużonych żołnierzy, żołnierzy poległych podczas działań poza granicami kraju) dowódca garnizonu właściwego ze względu na miejsce uroczystości pogrzebowej może wydać zgodę na udział wojskowej asysty honorowej z macierzystej jednostki wojskowej.",

b) w akapicie 11 zdanie 2 otrzymuje brzmienie:

"Flagę państwową RP umieszcza się wzdłuż trumny białym pasem od lewego boku zmarłego (flagę z godłem RP i banderę o proporcji 5:8 umieszcza się w poprzek trumny tak, aby wizerunek herbu Rzeczypospolitej Polskiej spoczywał na piersi poległego, a brzegi przykrywały dolne krawędzie trumny)253.",

c) przypis 253 otrzymuje brzmienie:

"Trumnę dekoruje się flagą państwową RP o wymiarach 100 x 240 cm (w przypadku trumny o niestandardowych wymiarach trumnę dekoruje się flagą państwową RP o proporcji 5:8, której brzegi powinny przykrywać krawędzie brzegu wieka trumny). Obowiązek zapewnienia flagi do dekoracji trumny spoczywa na organizatorze uroczystości pogrzebowej. Flaga po zdjęciu z trumny i złożeniu przekazywana jest rodzinie tylko w przypadku pogrzebu żołnierza poległego w czasie wykonywania obowiązków służbowych. Sposób składania flagi państwowej RP umieszczonej na trumnie przedstawiają fotografie zawarte w załączonym zbiorze "Ilustracji". Trumnę żołnierza poległego podczas działań poza granicami kraju - dekoruje się flagą państwową z godłem RP. Sposób dekoracji trumny flagą państwową RP, banderą wojenną MW i urny przedstawiają fotografie zawarte w załączonym zbiorze "Ilustracji".";

4) w Rozdziale VII UROCZYSTOŚCI O CHARAKTERZE PATRIOTYCZNYM, PATRIOTYCZNO-RELIGIJNYM LUB RELIGIJNYM w pkt 1 w ppkt 2 dodaje się akapit 6 w brzmieniu:

"W sytuacjach wynikających z konieczności zachowania warunków bezpieczeństwa (np. w Polskich Kontyngentach Wojskowych lub obiektach zamkniętych) po odczytaniu tekstu Apelu Pamięci (Apelu Poległych) nie oddaje się salwy honorowej.";

5) w Rozdziale X MUSZTRA CEREMONIALNA WOJSKOWEJ ASYSTY HONOROWEJ w pkt 1 zmianie ulega ilustracja "SZABLA WZ. 1976 MW" zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej decyzji;

6) w załączniku Nr 10 w pkt V po pkt 22 dodaje się pkt 22a w brzmieniu:

"22a. Święto Sztabu Generalnego Wojska Polskiego - 25 października";

7) w "Ilustracjach":

a) zmianie ulega ilustracja "SPOSÓB UDEKOROWANIA URNY WSTĘGĄ ORDERU WOJENNEGO VIRTUTI MILITARI" zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej decyzji,

b) dodaje się ilustracje:

- "SPOSÓB UDEKOROWANIA TRUMNY FLAGĄ PAŃSTWOWĄ Z GODŁEM RP I WSTĘGĄ ORDERU WOJENNEGO VIRTUTI MILITARI" zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej decyzji,

- "SPOSÓB UDEKOROWANIA TRUMNY BANDERĄ WOJENNĄ MW" zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej decyzji.

§ 2.

Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z wyjątkiem § 1 pkt 1 lit. d, który wchodzi w życie z dniem 11 listopada 2018 r.

Minister Obrony Narodowej: M. Błaszczak

Załącznik 1. [SZABLA WZ. 1976 MW]

Załączniki do decyzji Nr 152/MON Ministra Obrony Narodowej
z dnia 7 listopada 2018 r. (poz. 178)

Załącznik Nr 1

SZABLA WZ. 1976 MW

infoRgrafika

SZABLA

1. Głownia

2. Rękojeść

3. Temblak

4. Nasada głowni

5. Zastawa

6. Ostrze

7. Pióro

8. Sztych

9. Grzbiet

POCHWA SKÓRZANA

10. Szyjka

11. Ryfka

12. Trzewik z kulką

Załącznik 2. [SPOSÓB UDEKOROWANIA URNY SZARFĄ BIAŁO-CZERWONĄ ORAZ WSTĘGĄ ORDERU WOJENNEGO VIRTUTI MILITARI]

Załącznik Nr 2

SPOSÓB UDEKOROWANIA URNY SZARFĄ BIAŁO-CZERWONĄ ORAZ WSTĘGĄ ORDERU WOJENNEGO VIRTUTI MILITARI

PRZYKŁADY

infoRgrafika

Załącznik 3. [SPOSÓB UDEKOROWANIA TRUMNY FLAGĄ PAŃSTWOWĄ Z GODŁEM RP I WSTĘGĄ ORDERU WOJENNEGO VIRTUTI MILITARI]

Załącznik Nr 3

SPOSÓB UDEKOROWANIA TRUMNY FLAGĄ PAŃSTWOWĄ Z GODŁEM RP I WSTĘGĄ ORDERU WOJENNEGO VIRTUTI MILITARI

infoRgrafika

Załącznik 4. [SPOSÓB UDEKOROWANIA TRUMNY BANDERĄ WOJENNĄ MW]

Załącznik Nr 4

SPOSÓB UDEKOROWANIA TRUMNY BANDERĄ WOJENNĄ MW

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-11-08
  • Data wejścia w życie: 2018-11-08
  • Data obowiązywania: 2018-11-08

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA