| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

DECYZJA NR 90/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 14 czerwca 2019 r.

w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej Wojskowej Komendy Uzupełnień w Żaganiu

Na podstawie art. 2 pkt 1 i 9 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 196) oraz § 1 pkt 7 lit. d i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), w związku z § 34 pkt 2 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 689 oraz z 2013 r. poz. 1636), po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do Spraw Symboliki Wojskowej i Tradycji Orężnych, ustala się, co następuje:

§ 1.

Wprowadza się odznakę pamiątkową Wojskowej Komendy Uzupełnień w Żaganiu, zwaną dalej "odznaką".

§ 2.

Zatwierdza się:

1) wzór odznaki, określony w załączniku Nr 1;

2) wzór legitymacji odznaki, określony w załączniku Nr 2.

§ 3.

Nadaje się regulamin odznaki, określony w załączniku Nr 3.

§ 4.

Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: wz. W. Skurkiewicz

Załącznik 1. [WZÓR ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ WOJSKOWEJ KOMENDY UZUPEŁNIEŃ W ŻAGANIU]

Załączniki do decyzji Nr 90/MON Ministra Obrony Narodowej
z dnia 14 czerwca 2019 r. (poz. 116)

Załącznik Nr 1

WZÓR ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ WOJSKOWEJ KOMENDY UZUPEŁNIEŃ W ŻAGANIU

infoRgrafika

Załącznik 2. [WZÓR LEGITYMACJI ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ WOJSKOWEJ KOMENDY UZUPEŁNIEŃ W ŻAGANIU]

Załącznik Nr 2

WZÓR LEGITYMACJI ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ WOJSKOWEJ KOMENDY UZUPEŁNIEŃ W ŻAGANIU

infoRgrafika

Załącznik 3. [REGULAMIN ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ WOJSKOWEJ KOMENDY UZUPEŁNIEŃ W ŻAGANIU]

Załącznik Nr 3

REGULAMIN ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ WOJSKOWEJ KOMENDY UZUPEŁNIEŃ W ŻAGANIU

1. Odznaka pamiątkowa, zwana dalej "odznaką", Wojskowej Komendy Uzupełnień w Żaganiu, zwanej dalej "WKU", stanowi formę uhonorowania żołnierzy i pracowników wojska za nienaganną służbę i pracę oraz jest symbolem przynależności środowiskowej.

2. Odznaka ma kształt krzyża maltańskiego o wymiarach 40 x 40 mm. Pośrodku krzyża umieszczony jest herb Żagania, gdzie WKU ma swoją siedzibę od 1945 r. Przez środek krzyża, pod kątem 45 stopni, przechodzą skrzyżowane: szabla oficerska (wz. 76) oraz gęsie pióro, nawiązujące do charakteru służby. Brunatna barwa oraz chabrowa obwódka krzyża odwołuje się do barw administracji wojskowej. Na ramionach krzyża widnieją litery "WKU", będące skrótem nazwy WKU.

3. Prawo do otrzymania odznaki przysługuje:

1) Wojskowemu Komendantowi Uzupełnień, zwanemu dalej "Komendantem WKU", z tytułu objęcia stanowiska służbowego;

2) żołnierzom zawodowym po minimum roku nienagannie pełnionej służby w WKU;

3) pracownikom wojska po przepracowaniu w WKU minimum dwóch lat;

4) byłym żołnierzom zawodowym, którzy pełnili służbę w WKU nie krócej niż dwa lata;

5) żołnierzom rezerwy, będącym na przydziale mobilizacyjnym w WKU, za szczególne zasługi;

6) innym osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla WKU.

4. Odznakę nadaje Komendant WKU na podstawie opinii Komisji, o której mowa w pkt 7, a fakt nadania odznaki potwierdza się w rozkazie Komendanta i odnotowuje w kronice WKU.

5. Odznakę nadaje się imiennie wraz z legitymacją i niedopuszczalne jest jej przekazywanie, darowanie, sprzedawanie, użyczanie lub wymienianie.

6. Z tytułu nadania odznaki nie przysługują żadne dodatkowe prawa ani przywileje.

7. Komendant WKU powołuje 3-osobową Komisję w składzie:

1) Szef Wydziału - Zastępca Komendanta WKU;

2) Mąż Zaufania Korpusu Żołnierzy Zawodowych;

3) przedstawiciel pracowników wojska.

8. Imienny skład oraz wszelkie zmiany w składzie Komisji ogłasza się w rozkazie Komendanta WKU.

9. Do zadań Komisji w szczególności należy:

1) opiniowanie wniosków o nadanie prawa do odznaki;

2) prowadzenie dokumentacji oraz ewidencji nadanych odznak;

3) wnioskowanie o pozbawienie prawa do odznaki.

10. Dla ważności posiedzeń Komisji wymagana jest obecność wszystkich jej członków.

11. Opinie Komisji o nadaniu lub wnioski o pozbawienie prawa do odznaki zapadają zwykłą większością głosów. Treść opinii lub wniosków w całości odnotowuje się w protokole posiedzenia, podpisanym przez wszystkich obecnych członków Komisji, który przedstawia się Komendantowi WKU.

12. Odznakę wraz z legitymacją wręcza się podczas uroczystości z okazji świąt państwowych i wojskowych oraz w innych szczególnie ważnych dla służby i pracy okolicznościach, zgodnie z wymogami ceremoniału wojskowego.

13. Zasady noszenia odznaki określają przepisy ubiorcze żołnierzy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

14. Na ubiorze cywilnym dopuszcza się noszenie miniaturki odznaki.

15. Prawo do odznaki tracą osoby skazane prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa popełnione z winy umyślnej lub z niskich pobudek. W uzasadnionych przypadkach prawa do odznaki mogą być pozbawieni żołnierze ukarani za przewinienia dyscyplinarne.

16. Decyzję o pozbawieniu prawa do odznaki podejmuje Komendant WKU z własnej inicjatywy albo na wniosek Komisji.

17. Od decyzji Komendanta WKU przysługuje prawo odwołania na piśmie do przełożonego wyższego szczebla w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia o pozbawieniu prawa do odznaki. Decyzja wyższego przełożonego jest ostateczna.

18. Fakt pozbawienia prawa do odznaki odnotowuje się w rozkazie Komendanta WKU.

19. Wizerunek odznaki może być umieszczany i używany na drukach i wydawnictwach wojskowych oraz materiałach popularyzujących WKU.

20. Jeden egzemplarz odznaki przekazuje się do Muzeum Wojska Polskiego, a jego zakupu dokonuje się z wydatków bieżących właściwej wojskowej jednostki budżetowej.

21. Koszty wykonania matrycy i pozostałych odznak pamiątkowych nie obciążają budżetu resortu obrony narodowej.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Michał Sroczyński

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »