| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

DECYZJA NR 105/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 9 lipca 2019 r.

zmieniająca decyzję w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych

Na podstawie art. 2 pkt 1 i 9 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 196) oraz § 1 pkt 7 lit. d i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), w związku z § 34 pkt 2 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 689 oraz z 2013 r. poz. 1636), po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do Spraw Symboliki Wojskowej i Tradycji Orężnych, ustala się, co następuje:

§ 1.

 W decyzji Nr 193/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 240) wprowadza się następujące zmiany:

1) tytuł decyzji otrzymuje brzmienie:

"w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej Lotniczej Akademii Wojskowej";

2) § 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. Wprowadza się odznakę pamiątkową, zwaną dalej "odznaką", Lotniczej Akademii Wojskowej.";

3) załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej decyzji;

4) załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej decyzji.

§ 2.

 Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: M. Błaszczak

Załącznik 1. [WZÓR LEGITYMACJI ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ LOTNICZEJ AKADEMII WOJSKOWEJ]

Załączniki do decyzji Nr 105/MON Ministra Obrony Narodowej
z dnia 9 lipca 2019 r. (poz. 131)

Załącznik nr 1

WZÓR LEGITYMACJI ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ LOTNICZEJ AKADEMII WOJSKOWEJ

infoRgrafika

Załącznik 2. [REGULAMIN ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ WYŻSZEJ LOTNICZEJ AKADEMII WOJSKOWEJ]

Załącznik nr 2

REGULAMIN ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ WYŻSZEJ LOTNICZEJ AKADEMII WOJSKOWEJ

1. Odznaka pamiątkowa Lotniczej Akademii Wojskowej, zwana dalej "odznaką", jest zewnętrznym symbolem więzi żołnierzy, pracowników i osób szczególnie zasłużonych dla Lotniczej Akademii Wojskowej, zwanej dalej "Uczelnią". Posiadanie odznaki pamiątkowej jest wyrazem uhonorowania i stanowi widoczny znak przynależności do społeczności wojskowej kultywującej chlubne tradycje żołnierzy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Odznaka wykonana jest z metalu barwy oksydowanego srebra, ma kształt okrągłej tarczy, na której umieszczony jest stylizowany wizerunek orła z mieczem w dziobie unoszącego się nad gniazdem orląt. W górnej części Odznaki umieszczony jest napis "SZKOŁA ORLĄT", natomiast w dolnej "1925 DĘBLIN". Napisy wykonane są czcionką koloru złotego.

3. Decyzje o nadaniu odznaki podejmuje Komisja do spraw Odznaki Pamiątkowej Lotniczej Akademii Wojskowej, zwana dalej "Komisją".

4. Rektor-Komendant Uczelni powołuje ośmioosobową Komisję w składzie:

1) przewodniczący: Prorektor ds. Wojskowych;

2) sekretarz: przedstawiciel Wydziału Wychowawczego;

3) członkowie:

a) Szef Pionu Ogólnego,

b) Dziekan Wydziału Lotnictwa,

c) Dziekan Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego i Logistyki,

d) Kanclerz,

e) mąż zaufania korpusu oficerów,

f) mąż zaufania korpusu podoficerów.

5. Skład Komisji jest ogłoszony w rozkazie dziennym Rektora-Komendanta Uczelni.

6. Do zadań Komisji należy:

1) przyjmowanie i opiniowanie wniosków o nadanie odznaki lub pozbawienie prawa do jej posiadania;

2) przedkładanie wniosków, o których mowa w pkt 1, Rektorowi-Komendantowi Uczelni;

3) przygotowywanie odznak i legitymacji oraz organizacja i przeprowadzenie uroczystości wręczania odznak.

7. Prawo do otrzymania odznaki przysługuje:

1) Rektorowi-Komendantowi Uczelni z tytułu objęcia stanowiska służbowego;

2) żołnierzom, po co najmniej trzyletniej nienagannej służbie w strukturach Uczelni;

3) pracownikom zatrudnionym w Uczelni po przepracowaniu w sposób nienaganny co najmniej pięciu lat;

4) innym osobom i instytucjom, szczególnie zasłużonym dla rozwoju i kształtowania pozytywnego wizerunku Uczelni w społeczeństwie.

8. Odznakę nadaje Rektor-Komendant Uczelni na pisemny wniosek Komisji, a fakt nadania lub pozbawienia prawa do jej posiadania podlega ogłoszeniu w rozkazie dziennym Rektora-Komendanta Uczelni.

9. Wnioski o nadanie odznaki wraz z uzasadnieniem w przypadku określonym w pkt 7 ppkt 2 i 3 składają drogą służbową przełożeni żołnierzy zawodowych i pracowników Uczelni do Przewodniczącego Komisji.

10. W przypadku określonym pkt 7 ppkt 4 inicjatywa wnioskowania o przyznanie odznaki przysługuje Rektorowi-Komendantowi Uczelni oraz Komisji.

11. Decyzja w sprawie nadania odznaki podejmowana jest w trakcie posiedzenia Komisji. Pisemna opinia Komisji wraz z wnioskiem przełożonego o nadanie odznaki oraz protokołem z posiedzenia Komisji przekazywana jest Rektorowi-Komendantowi Uczelni.

12. Dla ważności posiedzeń Komisji wymagana jest obecność przewodniczącego lub zastępcy przewodniczącego, sekretarza oraz co najmniej połowy członków wymienionych w pkt 4 ppkt 3.

13. Opinie Komisji o nadaniu lub wnioski o pozbawienie prawa do odznaki zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego. Treść opinii lub wniosków w całości odnotowuje się w protokole z posiedzenia, podpisanym przez wszystkich obecnych członków Komisji, który przedstawia się Rektorowi-Komendantowi Uczelni.

14. Sekretarz Komisji jest odpowiedzialny za prowadzenie dokumentacji z prac Komisji oraz ewidencję nadanych i wręczonych odznak.

15. Odznakę wręcza Rektor-Komendant Uczelni lub jego przedstawiciel na uroczystej zbiórce z okazji świąt państwowych i wojskowych oraz w innych szczególnie ważnych dla Uczelni okolicznościach, zgodnie z zasadami określonymi w ceremoniale wojskowym. Odznakę nadaną Rektorowi-Komendantowi Uczelni wręcza Przewodniczący Komisji. Odznaka może być również wręczona w innym miejscu niż Uczelnia, w szczególności w siedzibie instytucji, której została nadana.

16. Odznaka jest numerowana i nadawana imiennie wraz z legitymacją.

17. Z tytułu posiadania odznaki nie przysługują jakiekolwiek dodatkowe prawa ani przywileje.

18. Niedopuszczalne jest przekazywanie, darowanie, sprzedawanie, użyczanie lub wymienianie odznaki.

19. Legitymację do odznaki nadanej Rektorowi-Komendantowi Uczelni podpisuje przewodniczący Komisji.

20. Zasady noszenia odznaki określają przepisy ubiorcze żołnierzy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Na ubiorze cywilnym dopuszcza się noszenie miniaturki odznaki.

21. Prawo do posiadania odznaki tracą osoby ukarane prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej lub niskich pobudek. W uzasadnionych przypadkach prawa do odznaki mogą być pozbawieni żołnierze ukarani za przewinienia dyscyplinarne.

22. Decyzję o pozbawieniu prawa do noszenia odznaki podejmuje Rektor-Komendant Uczelni z własnej inicjatywy, po zasięgnięciu opinii Komisji, albo na jej wniosek.

23. Od decyzji Rektora-Komendanta Uczelni przysługuje prawo odwołania na piśmie do przełożonego wyższego szczebla w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia o pozbawieniu prawa do odznaki. Decyzja wyższego przełożonego jest ostateczna.

24. Fakt pozbawienia prawa do odznaki odnotowuje się w rozkazie Rektora-Komendanta Uczelni.

25. Pierwszy egzemplarz odznaki przekazuje się do Muzeum Wojska Polskiego, a jego zakupu dokonuje się z wydatków bieżących właściwej wojskowej jednostki budżetowej.

26. Koszty wykonania matrycy i pozostałych egzemplarzy odznaki nie obciążają budżetu resortu obrony narodowej.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Elżbieta Jachymczak

Publicystka ekonomiczna, bankowczyni, pedagog.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »