reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

DECYZJA NR 108/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 16 lipca 2019 r.

w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2020 r.

Na podstawie art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 196) oraz § 1 pkt 9 lit. a i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933) ustala się, co następuje:

§ 1.
W 2020 r. nabór na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów prowadzą następujące uczelnie wojskowe:

1) Wojskowa Akademia Techniczna imienia Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie;

2) Akademia Marynarki Wojennej imienia Bohaterów Westerplatte w Gdyni;

3) Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu;

4) Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie.

§ 2.
Nabór na szkolenie wojskowe w uczelniach wojskowych przeprowadza się spośród osób posiadających tytuł zawodowy magistra lub równorzędny, w tym:

1) absolwentów uczelni wyższych niebędących żołnierzami zawodowymi, którzy ukończyli studia na kierunku wskazanym jako przydatny w określonym korpusie osobowym (grupie osobowej);

2) podoficerów zawodowych będących absolwentami kierunków studiów przydatnych w określonym korpusie osobowym (grupie osobowej) lub posiadających doświadczenie oraz kwalifikacje przydatne w określonym korpusie osobowym (grupie osobowej);

3) szeregowych zawodowych będących absolwentami kierunków studiów przydatnych w określonym korpusie osobowym (grupie osobowej) oraz którzy pełnią zawodową służbę wojskową przez co najmniej trzy lata.

§ 3.
Limit miejsc na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2020 r. przygotowujące do pełnienia służby w określonych korpusach osobowych (grupach osobowych) określa załącznik do decyzji.
§ 4.
Tryb przeprowadzenia naboru w stosunku do osób ubiegających się o przyjęcie na szkolenie wojskowe realizuje się zgodnie z rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 listopada 2014 r. w sprawie służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych (Dz. U. poz. 1627 oraz z 2017 r. poz. 71), zwanego dalej "rozporządzeniem".
§ 5.
Osoby niebędące żołnierzami zawodowymi, o których mowa w § 2 pkt 1, ubiegające się o przyjęcie na szkolenie wojskowe w uczelniach wojskowych składają wnioski do Dyrektora Departamentu Kadr za pośrednictwem właściwego wojskowego komendanta uzupełnień, w następujących terminach:

1) do dnia 24 stycznia 2020 r. na 3-miesięczne szkolenie;

2) do dnia 29 maja 2020 r. na 12-miesięczne szkolenie.

§ 6.
Żołnierze zawodowi ubiegający się o przyjęcie na szkolenie wojskowe w uczelniach wojskowych składają wnioski do Dyrektora Departamentu Kadr w następujących terminach:

1) do dnia 30 września 2019 r. na 6-miesięczne szkolenie, w przypadku podoficerów zawodowych, o których mowa w § 2 pkt 2;

2) do dnia 24 stycznia 2020 r. na 3-miesięczne szkolenie, w przypadku podoficerów zawodowych, o których mowa w § 2 pkt 2;

3) do dnia 29 maja 2020 r. na 12-miesięczne szkolenie, w przypadku szeregowych zawodowych, o których mowa w § 2 pkt 3.

§ 7.
Podoficerowie zawodowi ubiegający się o przyjęcie na szkolenie wojskowe na potrzeby korpusu osobowego wywiadu i kontrwywiadu wojskowego oraz Żandarmerii Wojskowej, składają wnioski do Dyrektora Departamentu Kadr za pośrednictwem odpowiednio Szefa Służby Wywiadu Wojskowego, Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego albo Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej.
§ 8.
1. Osoby, które w dniu składania wniosku nie uzyskały wymaganych kwalifikacji, mogą dostarczyć do komisji rekrutacyjnej świadectwa i dyplomy wydawane w roku ubiegania się o przyjęcie na szkolenie wojskowe oraz dokumenty wymienione w § 3 ust. 5 pkt 4 i 5 rozporządzenia najpóźniej w dniu rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego w uczelni wojskowej bezpośrednio przed uruchomieniem procedury rekrutacyjnej.

2. Osoby, o których mowa w § 2 pkt 1 i 2, ubiegające się o przyjęcie na szkolenie wojskowe na potrzeby korpusu osobowego medycznego, najpóźniej w dniu rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego, bezpośrednio przed uruchomieniem procedury rekrutacyjnej w uczelni wojskowej, powinny legitymować się prawem wykonywania zawodu.

§ 9.
1. Podstawę przyjęcia osób na szkolenie wojskowe w uczelniach wojskowych stanowią wyniki postępowania rekrutacyjnego.

2. W procesie postępowania rekrutacyjnego zobowiązane są uczestniczyć: osoby wskazane w decyzji Nr 457/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie osób właściwych do opracowania modeli przebiegu służby wojskowej w poszczególnych korpusach osobowych (grupach osobowych) (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 316) lub upoważnione przez nie osoby, przedstawiciele Dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej oraz Departamentu Kadr.

3. Przydatne kierunki ukończonych studiów określą w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie decyzji:

1) osoby właściwe do opracowania modeli przebiegu służby wojskowej w poszczególnych korpusach osobowych (grupach osobowych) - w porozumieniu z Rektorami-Komendantami uczelni wojskowych;

2) Dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej w porozumieniu z Rektorami-Komendantami uczelni wojskowych oraz osobami wskazanymi w pkt 1, dla szkolenia wojskowego realizowanego na potrzeby Wojsk Obrony Terytorialnej.

4. Rektorzy-Komendanci uczelni wojskowych, w terminie 21 dni od dnia wejścia w życie decyzji, przesyłają Dyrektorowi Departamentu Kadr harmonogram rekrutacji i plan realizacji szkolenia wojskowego w tych uczelniach.

5. O terminie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, o którym mowa w ust. 1, Rektorzy-Komendanci uczelni wojskowych, informują Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, Dyrektora Departamentu Kadr, Dyrektora Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego, Dowódcę Wojsk Obrony Terytorialnej oraz osoby posiadające kwalifikacje właściwe dla danego korpusu osobowego (grupy osobowej).

§ 10.
W ramach postępowania rekrutacyjnego sprawdzian sprawności fizycznej przeprowadza się:

1) dla żołnierzy zawodowych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 50a ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych ( Dz.U. z 2019 r. poz. 330 i 730);

2) dla osób niebędących żołnierzami zawodowymi - zgodnie z regułami określonymi przez senat uczelni wojskowej.

§ 11.
Za przeprowadzenie naboru na szkolenie wojskowe w uczelniach wojskowych w 2020 r. odpowiadają:

1) Dyrektor Departamentu Kadr - w zakresie kwalifikowania kandydatów do postępowania rekrutacyjnego na szkolenie wojskowe w uczelni wojskowej oraz określenia limitów przyjęć wskazanych w załączniku do decyzji i nadzoru nad ich przestrzeganiem.

2) Dyrektor Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego - w zakresie nadzoru nad przygotowaniem i przebiegiem postępowania rekrutacyjnego prowadzonego w uczelniach wojskowych oraz w porozumieniu z Dyrektorem Departamentu Budżetowego - w zakresie zabezpieczenia środków finansowych na realizację szkolenia wojskowego;

3) Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego - w zakresie nadzoru nad przygotowaniem i przebiegiem postępowania rekrutacyjnego prowadzonego przez terenowe organy administracji wojskowej;

4) Rektorzy-Komendanci uczelni wojskowych - za prawidłowy przebieg postępowania rekrutacyjnego oraz w zakresie powołania na szkolenie wojskowe.

§ 12.
W przypadku niewykorzystania w pełni limitów miejsc w zasadniczych terminach postępowania rekrutacyjnego, dopuszcza się możliwość przeprowadzenia uzupełniającego postępowania rekrutacyjnego.
§ 13.
Termin przeprowadzenia postępowania, o którym mowa w § 12, ustalają Rektorzy-Komendanci uczelni wojskowych, informując o tym: Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, Dyrektora Departamentu Kadr, Dyrektora Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego, Dowódcę Wojsk Obrony Terytorialnej oraz osoby posiadające kwalifikacje właściwe dla danego korpusu osobowego (grupy osobowej).
§ 14.
Rektorzy-Komendanci uczelni wojskowych przesyłają:

1) Dyrektorowi Departamentu Kadr:

a) sprawozdanie z wyników postępowania rekrutacyjnego - niezwłocznie po zakończeniu tego postępowania, jednak nie później niż w terminie 7 dni po jego zakończeniu,

b) imienną listę podoficerów i szeregowych zawodowych zakwalifikowanych na szkolenie wojskowe, zawierającą stopień wojskowy, PESEL i miejsce pełnienia służby (nazwę jednostki wojskowej) - niezwłocznie po zakończeniu tego postępowania, jednak nie później niż w terminie 30 dni przed rozpoczęciem szkolenia,

c) meldunek o liczbie osób powołanych na szkolenie wojskowe - w terminie 7 dni od dnia ich powołania;

2) Dyrektorowi Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego - sprawozdanie, o którym mowa w pkt 1 lit. a, w terminie w nim wskazanym;

3) stosownie do potrzeb Dowódcy Generalnemu Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowódcy Garnizonu Warszawa, Komendantowi Głównemu Żandarmerii Wojskowej, Dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej oraz poszczególnym dowódcom (szefom) jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej, którym podlegają zakwalifikowani na szkolenie wojskowe żołnierze - imienną listę podoficerów i szeregowych zawodowych zakwalifikowanych na szkolenie wojskowe, o której mowa w pkt 1 lit b, celem powiadomienia ich bezpośrednich przełożonych;

4) osobom właściwym do opracowania modeli przebiegu służby wojskowej w poszczególnych korpusach osobowych (grupach osobowych) - imienną listę podoficerów i szeregowych zawodowych, zakwalifikowanych na szkolenie wojskowe w uczelniach wojskowych.

§ 15.
Decyzja wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: z up. W. Skurkiewicz

Załącznik 1. [ZESTAWIENIE LIMITÓW MIEJSC W 2020 R. NA SZKOLENIE WOJSKOWE ZAKOŃCZONE EGZAMINEM NA OFICERA PRZYGOTOWUJĄCE DO PEŁNIENIA SŁUŻBY W OKREŚLONYCH KORPUSACH OSOBOWYCH (GRUPACH OSOBOWYCH)]

Załącznik do decyzji Nr 108/MON Ministra Obrony Narodowej
z dnia 16 lipca 2019 r. (poz. 134)

ZESTAWIENIE LIMITÓW MIEJSC W 2020 R. NA SZKOLENIE WOJSKOWE ZAKOŃCZONE EGZAMINEM NA OFICERA PRZYGOTOWUJĄCE DO PEŁNIENIA SŁUŻBY W OKREŚLONYCH KORPUSACH OSOBOWYCH (GRUPACH OSOBOWYCH)

infoRgrafika

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Euro-Tax.pl Zwrot Podatku S.A.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama