reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

DECYZJA NR 18/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 5 lutego 2020 r.

w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej Wydziału Żandarmerii Wojskowej w Bemowie Piskim

Na podstawie art. 2 pkt 1 i 9 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 196) oraz § 1 pkt 7 lit. d i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), w związku z § 34 pkt 2 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 689 oraz z 2013 r. poz. 1636), po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do Spraw Symboliki Wojskowej i Tradycji Orężnych, ustala się, co następuje:

§ 1.
 Wprowadza się odznakę pamiątkową Wydziału Żandarmerii Wojskowej w Bemowie Piskim, zwaną dalej "odznaką".
§ 2.
 Zatwierdza się:

1) wzór odznaki określony w załączniku Nr 1;

2) wzór legitymacji odznaki określony w załączniku Nr 2.

§ 3.
 Nadaje się regulamin odznaki określony w załączniku Nr 3.
§ 4.
 Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: z up. T. Zdzikot

Załącznik 1. [WZÓR ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ WYDZIAŁU ŻANDARMERII WOJSKOWEJ W BEMOWIE PISKIM]

Załączniki do decyzji Nr 18/MON Ministra Obrony Narodowej
z dnia 5 lutego (poz. 20)

Załącznik Nr 1

WZÓR ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ WYDZIAŁU ŻANDARMERII WOJSKOWEJ W BEMOWIE PISKIM

infoRgrafika

Załącznik 2. [WZÓR LEGITYMACJI ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ WYDZIAŁU ŻANDARMERII WOJSKOWEJ W BEMOWIE PISKIM]

Załącznik Nr 2

WZÓR LEGITYMACJI ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ WYDZIAŁU ŻANDARMERII WOJSKOWEJ W BEMOWIE PISKIM

infoRgrafika

Załącznik 3. [REGULAMIN ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ WYDZIAŁU ŻANDARMERII WOJSKOWEJ W BEMOWIE PISKIM]

Załącznik Nr 3

REGULAMIN ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ WYDZIAŁU ŻANDARMERII WOJSKOWEJ W BEMOWIE PISKIM

1. Odznaka pamiątkowa, zwana dalej "odznaką", Wydziału Żandarmerii Wojskowej w Bemowie Piskim, zwanego dalej "WŻW", stanowi formę wyróżnienia żołnierzy i pracowników za nienaganną służbę i pracę, a także osób szczególnie zasłużonych dla WŻW.

2. Odznaka, mieszcząca się w kole o średnicy 45 mm o powierzchni 1590 mm2, ma kształt krzyża maltańskiego w kolorze szkarłatnym z żółtą obwódką. Barwy te nawiązują do barw żandarmerii z lat 30. XX w. Na krzyż nałożony jest srebrny Znak Służbowy Żandarmerii, wprowadzony do użytku w dn. 12 stycznia 1939 r. Przedstawia on wizerunek wybuchającego granatu z płomieniami. W kole pośrodku krzyża umieszczony jest herb powiatu piskiego - miejsca stacjonowania WŻW. Za ramionami krzyża znajduje się srebrny wieniec laurowy.

3. Prawo do otrzymania odznaki przysługuje:

1) Komendantowi WŻW, zwanemu dalej "Komendantem", z tytułu objęcia stanowiska służbowego;

2) żołnierzom zawodowym po minimum 3 latach nienagannie pełnionej służby w WŻW;

3) byłym żołnierzom zawodowym, którzy pełnili nienagannie służbę w WŻW przez co najmniej 3 lata;

4) pracownikom wojska po nienagannym przepracowaniu w WŻW minimum 3 lat;

5) wyjątkowo innym osobom fizycznym lub prawnym szczególnie zasłużonym dla WŻW.

4. Odznakę nadaje Komendant na podstawie opinii Komisji, o której mowa w pkt 7, a fakt nadania odznaki potwierdza się w rozkazie dziennym Komendanta i odnotowuje w kronice WŻW.

5. Odznakę nadaje się imiennie wraz z legitymacją i niedopuszczalne jest jej przekazywanie, darowanie, sprzedawanie, użyczanie lub wymienianie.

6. Z tytułu nadania odznaki nie przysługują żadne dodatkowe prawa ani przywileje.

7. Komendant powołuje na 3-letnią kadencję 4-osobową Komisję w składzie:

1) przewodniczący: zastępca Komendanta - przedstawiciel korpusu oficerów;

2) przedstawiciel korpusu podoficerów;

3) przedstawiciel korpusu szeregowych;

4) przedstawiciel pracowników.

8. Imienny skład oraz wszelkie zmiany w składzie Komisji ogłasza się w rozkazie dziennym Komendanta.

9. Do zadań Komisji w szczególności należy:

1) opiniowanie wniosków o nadanie prawa do odznaki;

2) prowadzenie dokumentacji oraz ewidencji nadanych odznak;

3) wnioskowanie o pozbawienie prawa do odznaki.

10. Dla ważności posiedzeń Komisji wymagana jest obecność wszystkich jej członków.

11. Opinie Komisji o nadaniu lub wnioski o pozbawienie prawa do odznaki zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego. Treść opinii lub wniosków w całości odnotowuje się w protokole posiedzenia podpisanym przez wszystkich obecnych członków Komisji, który przedstawia się Komendantowi.

12. Odznakę wraz z legitymacją wręcza się podczas uroczystości z okazji świąt państwowych i wojskowych oraz w innych szczególnie ważnych dla służby i pracy okolicznościach, zgodnie z zasadami ceremoniału wojskowego. Odznaka jest numerowana.

13. Zasady noszenia odznaki określają przepisy ubiorcze żołnierzy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

14. Na ubiorze cywilnym dopuszcza się noszenie miniaturki odznaki.

15. Prawo do odznaki tracą osoby skazane prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej lub z niskich pobudek. W uzasadnionych przypadkach prawa do odznaki mogą być pozbawieni żołnierze ukarani za przewinienia dyscyplinarne.

16. Decyzję o pozbawieniu prawa do odznaki podejmuje Komendant z własnej inicjatywy albo na wniosek Komisji.

17. Od decyzji przysługuje prawo odwołania na piśmie do przełożonego wyższego szczebla w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia o pozbawieniu prawa do odznaki. Decyzja przełożonego wyższego szczebla jest ostateczna.

18. Fakt pozbawienia prawa do odznaki odnotowuje się w rozkazie dziennym Komendanta.

19. Wizerunek odznaki może być umieszczany na drukach i wydawnictwach wojskowych oraz materiałach promocyjnych, za zgodą Komendanta.

20. Pierwszy egzemplarz odznaki przekazuje się do Muzeum Wojska Polskiego, a jego zakupu dokonuje się z wydatków bieżących właściwej wojskowej jednostki budżetowej.

21. Koszty wykonania matrycy i pozostałych odznak pamiątkowych nie obciążają budżetu resortu obrony narodowej.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Tax Angels Group Limited

Tax Angels Group Limited to kancelaria podatkowa, tworzona przez zespół doradców wspierających przedsiębiorców w zakresie otwierania firm za granicą, w szczególności w Wielkiej Brytanii i Szkocji.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama