reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 2/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 12 lutego 2020 r.

w sprawie powołania Zespołu Negocjacyjnego

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1171) oraz art. 2 pkt 22a ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 196) zarządza się, co następuje:

§ 1.

 1. Powołuje się Zespół Negocjacyjny, zwany dalej "Zespołem", do przeprowadzenia negocjacji aneksu nr 1 do umowy offsetowej zawartej w dniu 23 marca 2018 r. w Warszawie pomiędzy Skarbem Państwa Rzeczypospolitej Polskiej reprezentowanym przez Ministra Obrony Narodowej a Raytheon Company, zwanej dalej "Umową Offsetową".

2. W trakcie przygotowania i prowadzenia negocjacji, o których mowa w ust. 1, Zespół działa na podstawie instrukcji negocjacyjnej, opracowanej na podstawie procedury zawarcia aneksu.

3. Zespół jest organem pomocniczym Ministra Obrony Narodowej.

§ 2.

 1. W skład Zespołu wchodzą:

1) przewodniczący - Dyrektor Biura do Spraw Umów Offsetowych w Ministerstwie Obrony Narodowej;

2) zastępca przewodniczącego - Pełnomocnik Ministra Obrony Narodowej do spraw Pozyskania i Wdrożenia do Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej Systemu "WISŁA";

3) sekretarz - przedstawiciel Dyrektora Biura do Spraw Umów Offsetowych w Ministerstwie Obrony Narodowej;

4) członkowie:

a) przedstawiciel ministra właściwego do spraw gospodarki,

b) przedstawiciel ministra właściwego do spraw zagranicznych,

c) przedstawiciel Ministra Aktywów Państwowych,

d) przedstawiciel Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,

e) przedstawiciel Dyrektora Departamentu Polityki Zbrojeniowej w Ministerstwie Obrony Narodowej,

f) czterech przedstawicieli Dyrektora Biura do Spraw Umów Offsetowych w Ministerstwie Obrony Narodowej,

g) dwóch przedstawicieli Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych,

h) przedstawiciel Szefa Inspektoratu Uzbrojenia,

i) przedstawiciel Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych.

2. W pracach Zespołu, w charakterze obserwatorów, mogą uczestniczyć:

1) przedstawiciel Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego;

2) przedstawiciel Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego;

3) przedstawiciel Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego;

4) przedstawiciel Dyrektora Biura Ministra Obrony Narodowej.

3. Przedstawiciele Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej mogą brać udział w pracach Zespołu, świadcząc na jego rzecz pomoc prawną.

4. Osoby biorące udział w pracach Zespołu wykonują swoje zadania zgodnie z właściwością reprezentowanych resortów, urzędów, służb oraz komórek i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej.

§ 3.

 1. Pracami Zespołu kieruje przewodniczący, który, w szczególności:

1) zwołuje posiedzenia Zespołu - z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Zespołu;

2) przewodniczy posiedzeniom Zespołu;

3) planuje i organizuje pracę Zespołu, w tym ustala terminy i harmonogram kolejnych posiedzeń Zespołu.

2. Przewodniczący Zespołu składa we własnym imieniu oraz odbiera od osób wskazanych w § 2 ust. 1 oświadczenia, o których mowa w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 26 czerwca 2014 r. o niektórych umowach zawieranych w związku z realizacją zamówień o podstawowym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 1379 i 2020) oraz przekazuje je do Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

3. Oświadczenia, o których mowa w ust. 2, zbierane są w zamkniętych kopertach podpisanych imieniem i nazwiskiem osoby składającej oświadczenie.

4. W przypadku nieobecności przewodniczącego, jego obowiązki pełni zastępca przewodniczącego.

5. Przewodniczący może zapraszać na posiedzenia Zespołu, z głosem doradczym bez prawa głosowania, osoby niebędące członkami Zespołu, których wiedza i doświadczenie mogą być przydatne do wykonywania zadań Zespołu.

6. Przewodniczący może zlecać wykonanie analiz, ekspertyz, opinii lub opracowań na potrzeby prac Zespołu.

7. Sekretarz niezwłocznie przekazuje osobom, o których mowa w § 2 ust. 1-3, sporządzone protokoły lub inne dokumenty lub ich projekty, także na podstawie zapytania obserwatorów przekazanego w formie mailowej.

§ 4.

 1. Zespół podejmuje decyzje na posiedzeniach, w formie uchwał.

2. Uchwały, o których mowa w ust. 1, zapadają zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków Zespołu, o których mowa w § 2 ust. 1. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego.

3. Obserwatorzy, o których mowa w § 2 ust. 2, przedstawiciele Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej oraz osoby zaproszone do udziału w pracach Zespołu, o których mowa w § 2 ust. 4, nie biorą udziału w głosowaniu.

4. Wewnętrzny tryb pracy Zespołu określa regulamin uchwalony przez Zespół.

§ 5.

 1. Udział w pracach Zespołu jest nieodpłatny.

2. Negocjacje prowadzi się mając na uwadze konieczność zachowania ich transparentności, w szczególności poprzez dokumentowanie ich przebiegu w sposób umożliwiający ustalenie podejmowanych czynności i osób je realizujących.

§ 6.

 1. Obsługę administracyjno-biurową oraz organizacyjną Zespołu realizuje Biuro do Spraw Umów Offsetowych w Ministerstwie Obrony Narodowej.

2. Koszty związane z obsługą, o której mowa w ust. 1, są pokrywane w ramach planu wydatków Dyrektora Generalnego Ministerstwa Obrony Narodowej.

§ 7.

 1. Zespół powołuje się na okres wykonywania zadania, o którym mowa w § 1.

2. Z dniem zatwierdzenia aneksu nr 1 do Umowy Offsetowej przez Radę Ministrów:

1) Zespół rozwiązuje się;

2) zarządzenie traci moc.

§ 8.

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: z up. T. Zdzikot

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Piotr Wyrwa

Doradca podatkowy nr 12653

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama