reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

DECYZJA NR 25/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 17 lutego 2020 r.

w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej Jednostki Wojskowej Komandosów

Na podstawie art. 2 pkt 1 i 9 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 196) oraz § 1 pkt 7 lit. d i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), w związku z § 34 pkt 2 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 689 oraz z 2013 r. poz. 1636), po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do Spraw Symboliki Wojskowej i Tradycji Orężnych, ustala się, co następuje:

§ 1.

Wprowadza się odznakę pamiątkową Jednostki Wojskowej Komandosów, zwaną dalej "odznaką".

§ 2.

Zatwierdza się:

1) wzór odznaki określony w załączniku Nr 1;

2) wzór legitymacji odznaki określony w załączniku Nr 2.

§ 3.

Nadaje się regulamin odznaki określony w załączniku Nr 3.

§ 4.

Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: wz. T. Zdzikot

Załącznik 1. [WZÓR ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ JEDNOSTKI WOJSKOWEJ KOMANDOSÓW]

Załączniki do decyzji Nr 25/MON Ministra Obrony Narodowej
z dnia 17 lutego 2020 r. (poz. 30)

Załącznik Nr 1

WZÓR ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ JEDNOSTKI WOJSKOWEJ KOMANDOSÓW

infoRgrafika

Załącznik 2. [WZÓR LEGITYMACJI ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ JEDNOSTKI WOJSKOWEJ KOMANDOSÓW]

Załącznik Nr 2

WZÓR LEGITYMACJI ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ JEDNOSTKI WOJSKOWEJ KOMANDOSÓW

infoRgrafika

Załącznik 3. [REGULAMIN ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ JEDNOSTKI WOJSKOWEJ KOMANDOSÓW]

Załącznik Nr 3

REGULAMIN ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ JEDNOSTKI WOJSKOWEJ KOMANDOSÓW

1. Odznaka pamiątkowa, zwana dalej "odznaką", Jednostki Wojskowej Komandosów, zwanej dalej "JWK", jest symbolem najwyższych wojskowych wartości, chwały, wierności honoru oraz tradycji reprezentowanych i kultywowanych przez JWK. Jest formą wyróżnienia żołnierzy i pracowników za nienaganną służbę i pracę oraz innych osób i instytucji szczególnie zasłużonych dla JWK.

2. Odznaka, o wymiarach 35x45 mm, przedstawia nóż wojsk specjalnych skierowany ostrzem ku górze. Nad nim rozwinięta jest czasza spadochronu, stanowiącego środek przerzutu powietrzno-desantowego. Po prawej i lewej stronie noża znajdują się stylizowane skrzydła z odznaki skoczka spadochronowego, a u podstawy odznaki liście dębu. Nóż oznacza gotowość do walki i przelania krwi, a skrzydła nawiązują do historycznego rodowodu JWK i więzi z pokoleniami spadochroniarzy zwiadowców. Liście dębowe u podstawy odznaki symbolizują odwagę, siłę, dzielność i odporność na przeciwności losu. Cała odznaka jest wykonana z metalu barwy srebrzystej, którego elementy wypukłe są polerowane. Odznaka nawiązuje do odznaki pamiątkowej 1. Pułku Specjalnego Komandosów.

3. Prawo do otrzymania odznaki przysługuje:

1) Dowódcy JWK, zwanemu dalej "Dowódcą", z tytułu objęcia stanowiska służbowego;

2) żołnierzom, po minimum trzech latach nienagannej służby w JWK;

3) pracownikom wojska, po przepracowaniu w JWK co najmniej trzech lat;

4) byłym żołnierzom i pracownikom po minimum trzech latach nienagannej służby lub pracy w JWK;

5) wyjątkowo innym osobom fizycznym lub prawnym szczególnie zasłużonym dla JWK.

4. Odznakę nadaje Dowódca na podstawie opinii Komisji, o której mowa w pkt 7, a fakt nadania odznaki potwierdza się w rozkazie dziennym Dowódcy.

5. Odznakę nadaje się imiennie wraz z legitymacją i niedopuszczalne jest jej przekazywanie, darowanie, sprzedawanie, użyczanie lub wymienianie.

6. Z tytułu nadania odznaki nie przysługują żadne dodatkowe prawa ani przywileje.

7. Dowódca powołuje 5-osobową Komisję w składzie:

1) przewodniczący - zastępca Dowódcy;

2) sekretarz - szef Sekcji Wychowawczej;

3) Mąż Zaufania Korpusu Oficerów;

4) Mąż Zaufania Korpusu Podoficerów;

5) Mąż Zaufania Korpusu Szeregowych.

8. Imienny skład oraz wszelkie zmiany w składzie Komisji ogłasza się w rozkazie dziennym Dowódcy.

9. Do zadań Komisji w szczególności należy:

1) opiniowanie wniosków o nadanie prawa do odznaki;

2) prowadzenie dokumentacji oraz ewidencji nadanych odznak;

3) wnioskowanie o pozbawienie prawa do odznaki.

10. Dla ważności posiedzeń Komisji wymagana jest obecność co najmniej 3/5 jej członków.

11. Opinie Komisji o nadaniu lub wnioski o pozbawienie prawa do odznaki zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego. Treść opinii lub wniosków w całości odnotowuje się w protokole posiedzenia, podpisanym przez wszystkich obecnych członków Komisji, który przedstawia się Dowódcy.

12. Odznakę wraz z legitymacją wręcza się podczas uroczystości z okazji świąt państwowych i wojskowych oraz w innych szczególnie ważnych dla służby i pracy okolicznościach, zgodnie z zasadami ceremoniału wojskowego. Odznaki są numerowane.

13. Zasady noszenia odznaki określają przepisy ubiorcze żołnierzy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

14. Na ubiorze cywilnym dopuszcza się noszenie miniaturki odznaki.

15. Prawo do odznaki tracą osoby skazane prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej lub z niskich pobudek. W uzasadnionych przypadkach prawa do odznaki mogą być pozbawieni żołnierze ukarani za przewinienia dyscyplinarne.

16. Decyzję o pozbawieniu prawa do odznaki podejmuje Dowódca z własnej inicjatywy albo na wniosek Komisji.

17. Od decyzji przysługuje prawo odwołania na piśmie do przełożonego wyższego szczebla w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia o pozbawieniu prawa do odznaki. Decyzja przełożonego wyższego szczebla jest ostateczna.

18. Fakt pozbawienia prawa do odznaki odnotowuje się w rozkazie dziennym Dowódcy.

19. Wizerunek odznaki może być umieszczany na drukach i wydawnictwach wojskowych oraz materiałach promocyjnych, za zgodą Dowódcy.

20. Pierwszy egzemplarz odznaki przekazuje się do Muzeum Wojska Polskiego, a jego zakupu dokonuje się z wydatków bieżących właściwej wojskowej jednostki budżetowej.

21. Koszty wykonania matrycy i pozostałych odznak pamiątkowych nie obciążają budżetu resortu obrony narodowej.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Piotr Wyrwa

Doradca podatkowy nr 12653

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama