REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2020 poz. 55

DECYZJA NR 44/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 20 marca 2020 r.

w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej Dywizjonu Przeciwlotniczego 12. Brygady Zmechanizowanej w Szczecinie

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 2 pkt 1 i 9 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 196) oraz § 1 pkt 7 lit. d i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), w związku z § 34 pkt 2 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 689 oraz z 2013 r. poz. 1636), po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do Spraw Symboliki Wojskowej i Tradycji Orężnych, ustala się, co następuje:

§ 1.

 Wprowadza się odznakę pamiątkową Dywizjonu Przeciwlotniczego 12. Brygady Zmechanizowanej w Szczecinie, zwanej dalej "odznaką".

§ 2.

 Zatwierdza się:

1) wzór odznaki określony w załączniku Nr 1;

2) wzór legitymacji odznaki określony w załączniku Nr 2.

§ 3.

 Nadaje się regulamin odznaki określony w załączniku Nr 3.

§ 4.

 Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: z up. T. Zdzikot

Załącznik 1. [WZÓR ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ DYWIZJONU PRZECIWLOTNICZEGO 12. BRYGADY ZMECHANIZOWANEJ W SZCZECINIE]

Załączniki do decyzji Nr 44/MON Ministra Obrony Narodowej
z 20 marca 2020 r. (poz. 55)

Załącznik Nr 1

WZÓR ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ DYWIZJONU PRZECIWLOTNICZEGO 12. BRYGADY ZMECHANIZOWANEJ W SZCZECINIE

infoRgrafika

Załącznik 2. [WZÓR LEGITYMACJI ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ DYWIZJONU PRZECIWLOTNICZEGO 12. BRYGADY ZMECHANIZOWANEJ W SZCZECINIE]

Załącznik Nr 2

WZÓR LEGITYMACJI ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ DYWIZJONU PRZECIWLOTNICZEGO 12. BRYGADY ZMECHANIZOWANEJ W SZCZECINIE

infoRgrafika

Załącznik 3. [REGULAMIN ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ DYWIZJONU PRZECIWLOTNICZEGO 12. BRYGADY ZMECHANIZOWANEJ W SZCZECINIE]

Załącznik Nr 3

REGULAMIN ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ DYWIZJONU PRZECIWLOTNICZEGO 12. BRYGADY ZMECHANIZOWANEJ W SZCZECINIE

1. Odznaka pamiątkowa, zwana dalej "odznaką", Dywizjonu Przeciwlotniczego 12. Brygady Zmechanizowanej w Szczecinie, zwanego dalej "Dywizjonem", jest symbolem przynależności środowiskowej, dowodem uznania dla umiejętności, cnót żołnierskich i wybitnych osiągnięć w czasie pełnienia służby oraz formą wyróżnienia osób i instytucji szczególnie zasłużonych dla Dywizjonu.

2. Odznaka, mieszcząca się w kole o średnicy 45 mm i powierzchni 1590 mm2, ma kształt krzyża kawalerskiego barwy granatowej ze złotą obwódką. Kształt i barwa krzyża nawiązują do odznaki pamiątkowej 12. Brygady Zmechanizowanej w Szczecinie, zwanej dalej "Brygadą", w skład której wchodzi Dywizjon. Na lewym ramieniu krzyża umieszczono liczbę "12" - numer taktyczny Brygady, na prawym ramieniu litery "BZ" - skrót nazwy Brygady. Cyfry i litery są barwy złotej. Pośrodku krzyża znajduje się owalna tarcza barwy złotej, obwiedziona półwieńcem wawrzynu zwieńczonym sylwetką orła w locie. Na tarczy znajdują się dwie lufy armatnie skierowane ku górze. Pomiędzy nimi umieszczona jest cyfra "6". Poniżej znajduje się żółto-zielona szarfa ze złotym napisem "daplot". Symbolika umieszczona na tarczy nawiązuje do 6. Dywizjonu Artylerii Przeciwlotniczej, którego tradycje kultywuje Dywizjon.

3. Prawo do otrzymania odznaki przysługuje:

1) Dowódcy Dywizjonu, zwanemu dalej "Dowódcą", z tytułu objęcia stanowiska służbowego;

2) żołnierzom zawodowym po minimum dwóch latach nienagannie pełnionej służby w Dywizjonie;

3) żołnierzom rezerwy, będącym na przydziałach mobilizacyjnych w Dywizjonie przez co najmniej pięć lat, za wzorowe wywiązywanie się z obowiązków służbowych w czasie ćwiczeń;

4) innym osobom fizycznym i prawnym, szczególnie zasłużonym dla Dywizjonu, na wniosek Komisji, o której mowa w pkt 7.

4. Odznakę nadaje Dowódca na podstawie opinii Komisji, o której mowa w pkt 7, a fakt nadania odznaki potwierdza się w rozkazie Dowódcy i odnotowuje w rejestrze nadania odznaki.

5. Odznakę nadaje się imiennie wraz z legitymacją i niedopuszczalne jest jej przekazywanie, darowanie, sprzedawanie, użyczanie lub wymienianie.

6. Z tytułu nadania odznaki nie przysługują żadne dodatkowe prawa ani przywileje.

7. Dowódca powołuje 5-osobową Komisję w składzie:

1) przewodniczący - Zastępca Dowódcy;

2) sekretarz - młodszy oficer;

3) Mąż Zaufania Korpusu Oficerów Zawodowych;

4) Mąż Zaufania Korpusu Podoficerów Zawodowych;

5) Mąż Zaufania Korpusu Szeregowych Zawodowych.

8. Imienny skład oraz wszelkie zmiany w składzie Komisji ogłasza się w rozkazie Dowódcy.

9. Do zadań Komisji w szczególności należy:

1) opiniowanie wniosków o nadanie prawa do odznaki;

2) prowadzenie dokumentacji oraz ewidencji nadanych odznak;

3) wnioskowanie o pozbawienie prawa do odznaki.

10. Posiedzenie Komisji jest prawomocne, gdy uczestniczą w nim wszyscy członkowie.

11. Opinie Komisji o nadaniu lub wnioski o pozbawienie prawa do odznaki zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego. Treść opinii lub wniosków w całości odnotowuje się w protokole posiedzenia, podpisanym przez wszystkich obecnych członków Komisji, który przedstawia się Dowódcy Dywizjonu.

12. Odznakę wraz z legitymacją wręcza się podczas uroczystości z okazji świąt państwowych i wojskowych oraz w innych szczególnie ważnych dla służby i pracy okolicznościach, zgodnie z wymogami ceremoniału wojskowego.

13. Zasady noszenia odznaki określają przepisy ubiorcze żołnierzy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

14. Na ubiorze cywilnym dopuszcza się noszenie miniaturki odznaki.

15. Prawo do odznaki tracą osoby skazane prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa popełnione z winy umyślnej lub z niskich pobudek. W uzasadnionych przypadkach prawa do odznaki mogą być pozbawieni żołnierze ukarani za przewinienia dyscyplinarne.

16. Decyzję o pozbawieniu prawa do odznaki podejmuje Dowódca z własnej inicjatywy albo na wniosek Komisji.

17. Od decyzji Dowódcy przysługuje prawo odwołania na piśmie do przełożonego wyższego szczebla w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia o pozbawieniu prawa do odznaki. Decyzja wyższego przełożonego jest ostateczna.

18. Fakt pozbawienia prawa do odznaki odnotowuje się w rozkazie Dowódcy.

19. Wizerunek odznaki może być umieszczany i używany na drukach i wydawnictwach wojskowych oraz materiałach popularyzujących Dywizjon, za zgodą Dowódcy.

20. Pierwszy egzemplarz odznaki przekazuje się do Muzeum Wojska Polskiego, a jego zakupu dokonuje się z wydatków bieżących właściwej wojskowej jednostki budżetowej.

21. Koszty wykonania matrycy i pozostałych odznak nie obciążają budżetu resortu obrony narodowej.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-03-24
  • Data wejścia w życie: 2020-03-24
  • Data obowiązywania: 2020-03-24
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA