REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2020 poz. 203

ZARZĄDZENIE NR 22/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 21 grudnia 2020 r.

w sprawie składania oświadczeń o stanie majątkowym żołnierzy zawodowych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 58 ust. 7 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 860 i 2112) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Zarządzenie określa szczegółowe warunki i tryb składania oświadczeń o stanie majątkowym, o których mowa w art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, zwanej dalej „ustawą".

§ 2.

1. Oświadczenie o stanie majątkowym, o którym mowa w art. 58 ust. 1 ustawy, zwane dalej „oświadczeniem", składa się Ministrowi Obrony Narodowej, za pośrednictwem Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej, przez:

1) kancelarię jednostki wojskowej albo

2) pocztę, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru albo

3) środki komunikacji elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

2. Żołnierze tymczasowo aresztowani składają oświadczenia w sposób określony w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. z 2020 r. poz. 523 i 568)

§ 3.

W przypadkach, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 i 2, oświadczenie składa się w formie pisemnej na kartach w formacie A4 włożonych w dwie koperty (jedna w drugą), na których zamieszcza się informacje:

1) na kopercie zewnętrznej - dodatkowo adnotację „oświadczenie o stanie majątkowym";

2) na kopercie wewnętrznej - stopień wojskowy, imię i nazwisko, numer PESEL, zajmowane stanowisko służbowe albo służba w rezerwie kadrowej albo służba w dyspozycji, oraz nazwę albo numer jednostki wojskowej, w której żołnierz pełni zawodową służbę wojskową.

§ 4.

1. Dowódcy jednostek wojskowych, o których mowa w art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy, co roku, w terminie do dnia 15 lutego:

1) sporządzają w systemie informatycznym wykazy żołnierzy zawodowych, o których mowa w art. 58 ust. 1 ustawy, według stanu ewidencyjnego na dzień 1 lutego;

2) ogłaszają w rozkazie dziennym wykaz żołnierzy zawodowych, o których mowa w art. 58 ust. 1 ustawy, oraz zapoznają ich z nim;

3) przekazują wykazy, o których mowa w pkt 1, drogą służbową odpowiednio do osób, o których mowa w ust. 3.

2. Wykazy, o których mowa w ust. 1 pkt 1, zawierają liczbę porządkową, stopień wojskowy, imię i nazwisko, numer PESEL, zajmowane stanowisko służbowe albo służba w rezerwie kadrowej albo służba w dyspozycji, nazwę albo numer jednostki wojskowej, w której ten żołnierz pełni zawodową służbę wojskową.

3. Dowódcy jednostek wojskowych, o których mowa w art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy, podlegli bezpośrednio Ministrowi Obrony Narodowej, sekretarzowi stanu, podsekretarzowi stanu sporządzają w formie elektronicznej co roku zbiorcze wykazy, na podstawie wykazów, o których mowa w ust. 1, za podlegle im jednostki wojskowe, o których mowa w art. 6 ust. 2 pkt 1 ustawy, oraz przekazują je do Departamentu Kadr, w terminie do dnia 20 lutego.

4. Dyrektor Departamentu Kadr przekazuje Komendantowi Głównemu Żandarmerii Wojskowej, co roku, w terminie do dnia 28 lutego w formie elektronicznej łączny wykaz żołnierzy zawodowych, o których mowa w art. 58 ust. 1 ustawy.

5. W przypadku żołnierzy zawodowych, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, czynności określone w ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 2 i 3 realizuje Dyrektor Departamentu Kadr. Przepisów ust. 1 pkt 3 nie stosuje się.

6. Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej przesyła żołnierzowi zawodowemu, który nie złożył oświadczenia, pisemne wezwanie, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, do złożenia oświadczenia w terminie 14 dni, licząc od dnia otrzymania wezwania.

§ 5.

1. W przypadku braku możliwości złożenie oświadczenia, za pomocą środków, o których mowa w § 2 ust. 1, w terminie określonym w art. 58 ust. 3 ustawy, oświadczenie przesyła się w formie elektronicznej, za pośrednictwem resortowych systemów teleinformatycznych, z zachowaniem tego terminu.

2. Po ustaniu przyczyn uniemożliwiających wywiązanie się w terminie z obowiązku złożenia oświadczenia, należy niezwłocznie złożyć to oświadczenie przez środki, o których mowa w § 2 ust. 1. Przepisy § 3 stosuje się odpowiednio.

§ 6.

Traci moc zarządzenie Nr 2/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu składania oświadczeń o stanie majątkowym żołnierzy zawodowych (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 2, z 2010 r. poz. 135, z 2011 r. poz. 55, z 2013 r. poz. 323 oraz z 2014 r. poz. 228).

§ 7.

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: z up. W. Skurkiewicz

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-12-22
  • Data wejścia w życie: 2021-01-06
  • Data obowiązywania: 2021-01-06
  • Dokument traci ważność: 2023-01-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA