REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2021 poz. 31

DECYZJA NR 24/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 9 marca 2021 r.

w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej oraz oznaki rozpoznawczej Wojskowej Komendy Uzupełnień w Sandomierzu

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 2 pkt 1 i 9 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 196) oraz § 1 pkt 7 lit. d i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), w związku z § 34 pkt 2 oraz pkt 4 lit. a rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 689, z 2013 r. poz. 1636 oraz z 2020 r. poz. 2193), po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do Spraw Symboliki Wojskowej i Tradycji Orężnych, ustala się, co następuje:

§ 1.

Wprowadza się:

1) odznakę pamiątkową, zwaną dalej "odznaką", Wojskowej Komendy Uzupełnień w Sandomierzu, zwanej dalej "WKU";

2) oznakę rozpoznawczą WKU, zwaną dalej "oznaką".

§ 2.

Zatwierdza się:

1) wzór odznaki określony w załączniku Nr 1;

2) wzór legitymacji określony w załączniku Nr 2;

3) wzór oznaki:

a) na mundur wyjściowy określony w załączniku Nr 3,

b) na mundur polowy określony w załączniku Nr 4.

§ 3.

Nadaje się regulamin odznaki, określony w załączniku Nr 5.

§ 4.

Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: z up. S. Chwałek

Załącznik 1. [WZÓR ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ WOJSKOWEJ KOMENDY UZUPEŁNIEŃ W SANDOMIERZU]

Załączniki do decyzji Nr 24/MON
Ministra Obrony Narodowej
z dnia 9 marca 2021 r. (poz. 31)

Załącznik Nr 1

WZÓR ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ WOJSKOWEJ KOMENDY UZUPEŁNIEŃ W SANDOMIERZU

image

Załącznik 2. [WZÓR LEGITYMACJI ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ WOJSKOWEJ KOMENDY UZUPEŁNIEŃ W SANDOMIERZU WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ W SANDOMIERZU LEGITYMACJA ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ]

Załącznik Nr 2


WZÓR LEGITYMACJI ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ WOJSKOWEJ KOMENDY UZUPEŁNIEŃ W SANDOMIERZU WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ W SANDOMIERZU LEGITYMACJA ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ


Załącznik 3. [WZÓR OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ WOJSKOWEJ KOMENDY UZUPEŁNIEŃ W SANDOMIERZU NA MUNDUR WYJŚCIOWY]

Załącznik Nr 3

WZÓR OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ WOJSKOWEJ KOMENDY UZUPEŁNIEŃ W SANDOMIERZU NA MUNDUR WYJŚCIOWY

image

Załącznik 4. [WZÓR OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ WOJSKOWEJ KOMENDY UZUPEŁNIEŃ W SANDOMIERZU NA MUNDUR POLOWY]

Załącznik Nr 4

WZÓR OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ WOJSKOWEJ KOMENDY UZUPEŁNIEŃ W SANDOMIERZU NA MUNDUR POLOWY

image

Załącznik 5. [REGULAMIN ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ WOJSKOWEJ KOMENDY UZUPEŁNIEŃ W SANDOMIERZU]

Załącznik Nr 5

REGULAMIN ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ WOJSKOWEJ KOMENDY UZUPEŁNIEŃ W SANDOMIERZU

1. Odznaka pamiątkowa, zwana dalej "odznaką", Wojskowej Komendy Uzupełnień w Sandomierzu, zwanej dalej "WKU", jest formą wyróżnienia żołnierzy i pracowników WKU za nienaganną służbę i pracę oraz innych osób i instytucji szczególnie zasłużonych dla WKU. Jest ona wyrazem poświęcenia i więzi posiadacza odznaki z jednostką oraz czynnikiem podnoszącym prestiż i dumę z przynależności do niej. Fakt otrzymania odznaki zobowiązuje jej posiadacza do ciągłego wyrażania i przestrzegania cnót obywatelskich oraz żołnierskich w służbie i poza nią.

2. Odznaka, o wymiarach 40x40 mm, jest w kształcie podwójnego krzyża maltańskiego, zwanego też krzyżem cnót rycerskich. Ramiona górnej warstwy krzyża są koloru granatowego z obrzeżem w kolorze srebrnym. Dolna warstwa krzyża ma kolor brunatny. Pośrodku krzyża znajduje się herb miasta Sandomierz, będący wyrazem szacunku oraz integracji instytucji wojskowej z regionem. Na ramionach krzyża umieszczone są srebrne litery: "W", "K", "U" - skrót nazwy WKU. Tło odznaki wypełnia czteroramienna srebrna gwiazda. Użyte kolory granatowy i brunatny nawiązują do barw administracji wojskowej z okresu II Rzeczypospolitej.

3. Prawo do otrzymania odznaki przysługuje:

1) Wojskowemu Komendantowi Uzupełnień w Sandomierzu, zwanemu dalej "Komendantem", z tytułu objęcia stanowiska służbowego;

2) żołnierzom zawodowym, po przesłużeniu w WKU co najmniej roku;

3) pracownikom po przepracowaniu w WKU co najmniej dwóch lat;

4) żołnierzom rezerwy mającym nadany przydział mobilizacyjny do WKU za wybitne osiągnięcia w służbie i szczególne zasługi dla WKU;

5) innym osobom fizycznym i prawnym, szczególnie zasłużonym dla WKU.

4. Odznakę nadaje Komendant na podstawie opinii Komisji, o której mowa w pkt 7, a fakt nadania odznaki potwierdza się w rozkazie dziennym Komendanta oraz księdze ewidencji wydanych odznak.

5. Odznakę nadaje się imiennie wraz z legitymacją i niedopuszczalne jest jej przekazywanie, darowanie, sprzedawanie, użyczanie lub wymienianie.

6. Z tytułu nadania odznaki nie przysługują żadne dodatkowe prawa ani przywileje.

7. Komendant powołuje 4-osobową Komisję w składzie:

1) przewodniczący - przedstawiciel korpusu oficerów starszych;

2) sekretarz;

3) przedstawiciel korpusu oficerów młodszych;

4) przedstawiciel pracowników wojska.

8. Imienny skład oraz wszelkie zmiany w składzie Komisji ogłasza się w rozkazie dziennym Komendanta.

9. Do zadań Komisji w szczególności należy:

1) opiniowanie wniosków o nadanie prawa do odznaki;

2) prowadzenie dokumentacji oraz ewidencji nadanych odznak;

3) wnioskowanie o pozbawienie prawa do odznaki.

10. Dla ważności posiedzeń Komisji wymagana jest obecność 3/4 jej członków.

11. Opinie Komisji o nadaniu lub wnioski o pozbawienie prawa do odznaki zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego. Treść opinii lub wniosków w całości odnotowuje się w protokole posiedzenia podpisanym przez wszystkich obecnych członków Komisji, który przedstawia się Komendantowi.

12. Odznakę wraz z legitymacją wręcza się podczas uroczystości z okazji świąt państwowych i wojskowych oraz w innych szczególnie ważnych dla służby i pracy okolicznościach, zgodnie z zasadami ceremoniału wojskowego.

13. Zasady noszenia odznaki określają przepisy ubiorcze żołnierzy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

14. Na ubiorze cywilnym dopuszcza się noszenie miniaturki odznaki.

15. Prawo do odznaki tracą osoby skazane prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej lub z niskich pobudek. W uzasadnionych przypadkach prawa do odznaki mogą być pozbawieni żołnierze ukarani za przewinienia dyscyplinarne.

16. Decyzję o pozbawieniu prawa do odznaki podejmuje Komendant z własnej inicjatywy albo na wniosek Komisji.

17. Od decyzji przysługuje prawo odwołania na piśmie do przełożonego wyższego szczebla w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia o pozbawieniu prawa do odznaki. Decyzja przełożonego wyższego szczebla jest ostateczna.

18. Fakt pozbawienia prawa do odznaki odnotowuje się w rozkazie dziennym Komendanta.

19. Wizerunek odznaki może być umieszczany na drukach i wydawnictwach wojskowych oraz materiałach promocyjnych, za zgodą Komendanta.

20. Pierwszy egzemplarz odznaki przekazuje się do Muzeum Wojska Polskiego, a jego zakupu dokonuje się z wydatków bieżących właściwej jednostki budżetowej.

21. Koszty wykonania matrycy i pozostałych odznak nie obciążają budżetu resortu obrony narodowej.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-03-10
  • Data wejścia w życie: 2021-03-10
  • Data obowiązywania: 2021-03-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA