REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2021 poz. 94

DECYZJA NR 43/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 9 kwietnia 2021 r

w sprawie powołania Zespołu do spraw monitorowania procesu realizacji inwestycji budowlanych wynikających z polsko-amerykańskiej Umowy o wzmocnionej współpracy obronnej

Tekst pierwotny


Na podstawie art. 2 pkt 1, 12 i 15 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 196) oraz § 1 pkt 11 lit. f i pkt 12 lit. d oraz § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933) ustala się, co następuje:

§ 1.

Powołuje się Zespół do spraw monitorowania procesu realizacji inwestycji budowlanych, zwany dalej "Zespołem", wynikających z Aneksu B do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o wzmocnionej współpracy obronnej, podpisanej w Warszawie dnia 15 sierpnia 2020 r. (Dz. U. poz. 2153), zwanej dalej "Umową", stanowiący organ doradczy Pełnomocnika Ministra Obrony Narodowej do spraw realizacji inwestycji budowlanych wynikających z Umowy, powołanego na podstawie decyzji Nr 3/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 stycznia 2021 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Ministra Obrony Narodowej do spraw realizacji inwestycji budowlanych wynikających z polsko-amerykańskiej Umowy o wzmocnionej współpracy obronnej (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 3).

§ 2.

1. W skład Zespołu wchodzą:

1) Przewodniczący - Pełnomocnik Ministra Obrony Narodowej do spraw realizacji inwestycji budowlanych wynikających z Umowy, zwany dalej "Pełnomocnikiem";

2) Zastępca Przewodniczącego - przedstawiciel Dyrektora Departamentu Infrastruktury;

3) Członkowie - przedstawiciele:

a) Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych,

b) Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych,

c) Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych,

d) Szefa Zarządu Analiz Wywiadowczych i Rozpoznawczych - P2 Sztabu Generalnego Wojska Polskiego,

e) Szefa Zarządu Planowania Użycia Sił Zbrojnych i Szkolenia - P3/P7 Sztabu Generalnego Wojska Polskiego,

f) Szefa Zarządu Logistyki - P4 Sztabu Generalnego Wojska Polskiego,

g) Szefa Zarządu Planowania i Programowania Rozwoju Sił Zbrojnych - P5 Sztabu Generalnego Wojska Polskiego,

h) Szefa Zarządu Kierowania i Dowodzenia - P6 Sztabu Generalnego Wojska Polskiego,

i) Szefa Zarządu Planowania Rzeczowego - P8 Sztabu Generalnego Wojska Polskiego,

j) Dyrektora Departamentu Budżetowego,

k) Dyrektora Departamentu Polityki Bezpieczeństwa Międzynarodowego,

l) Dyrektora Departamentu Strategii i Planowania Obronnego,

m) Dyrektora Departamentu Wojskowych Spraw Zagranicznych,

n) Dyrektora Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni,

o) Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego,

p) Prezesa Agencji Mienia Wojskowego;

4) Sekretarz - przedstawiciel Pełnomocnika.

2. Członkowie Zespołu biorą udział w jego posiedzeniach stosownie do poruszanej tematyki, na podstawie przesłanego przez Pełnomocnika zawiadomienia.

3. Członkowie Zespołu mogą być zastępowani w pracach Zespołu przez upoważnionych przedstawicieli.

4. W pracach Zespołu, w zależności od poruszanej tematyki, mogą uczestniczyć osoby niebędące jego Członkami, zaproszone przez Przewodniczącego, w tym odpowiedni Szefowie Rejonowych, Stołecznego i Wojskowego Zarządów Infrastruktury oraz Terenowych Oddziałów Lotniskowych.

5. Osoby biorące udział w pracach Zespołu wykonują swoje zadania zgodnie z właściwością reprezentowanych komórek i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej.

§ 3.

Zadaniem Zespołu jest wspieranie Pełnomocnika w zakresie koordynacji procesu realizacji inwestycji budowlanych wynikających z Umowy, zwanych dalej "inwestycjami budowlanymi", co odbywać się będzie w szczególności poprzez:

1) stałe monitorowanie stopnia wykonywania zadań w zakresie planowania, przygotowania oraz finansowania i realizacji inwestycji budowlanych;

2) przygotowanie wariantowych propozycji rozwiązań w zakresie realizacji zobowiązań;

3) analizę ryzyka i identyfikację zagrożeń dla terminowego wykonania zobowiązań;

4) identyfikowanie potrzeb i rekomendowanie kierunków dokonywania zmian w obowiązujących przepisach prawa oraz w regulacjach wewnętrznych dotyczących planowania, przygotowania, finansowania i realizacji inwestycji budowlanych;

5) podejmowanie działań zmierzających do stworzenia spójnego, jednolitego i wydajnego systemu planowania, przygotowania oraz finansowania i realizacji inwestycji budowlanych.

§ 4.

Pełnomocnik, kieruje pracami Zespołu, a w szczególności:

1) zwołuje posiedzenia Zespołu, ustala ich porządek oraz określa sposób i tryb pracy Zespołu;

2) wnioskuje o realizację przez Członków Zespołu zadań na potrzeby Zespołu, w tym wykonanie odpowiednich analiz, ekspertyz oraz innych opracowań;

3) powołuje tematyczne grupy robocze, w skład których mogą wchodzić Członkowie Zespołu oraz inne zaproszone osoby.

§ 5.

Obsługę organizacyjno-kancelaryjną Zespołu zapewnia Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego.

§ 6.

Po zakończeniu prac Zespołu sporządzane jest sprawozdanie końcowe.

§ 7.

Dyrektorzy, Szefowie, Dowódcy oraz Prezes Agencji Mienia Wojskowego, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 3:

1) w terminie 7 dni od dnia wejścia w życie decyzji, wyznaczą przedstawicieli do składu Zespołu. Wyznaczeni przedstawiciele powinni posiadać dostęp do informacji niejawnych o klauzuli nie niższej niż POUFNE i reprezentować komórki wewnętrzne właściwe w sprawach związanych z działalnością Zespołu;

2) stosownie do właściwości udzielą niezbędnej pomocy i wsparcia w celu należytej realizacji zadań przez Zespół.

§ 8.

Z dniem zatwierdzenia przez Ministra Obrony Narodowej sprawozdania końcowego z prac Zespołu:

1) Zespół rozwiązuje się;

2) decyzja traci moc.

§ 9.

Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: z up. W. Skurkiewicz

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-04-12
  • Data wejścia w życie: 2021-04-12
  • Data obowiązywania: 2021-04-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA