REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2021 poz. 124

DECYZJA Nr 70/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 19 maja 2021 r.

zmieniająca decyzję budżetową na rok 2021

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 196) oraz § 1 pkt 13 lit. d i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933) ustala się, co następuje:

§ 1.

W decyzji budżetowej na rok 2021 Nr 7/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 lutego 2021 r. (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 10, 89 i 108) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 16:

a) w ust. 1 w pkt 11 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 12 w brzmieniu:

"12) Pełnomocnik Ministra Obrony Narodowej do spraw Pozyskania i Wdrożenia do Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej Systemu WISŁA - dla Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych na realizację zadań niezbędnych ze względu na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa w ramach udzielonego pełnomocnictwa.",

b) ust. 8 otrzymuje brzmienie:

"8. W celu zagospodarowania zwróconych i niewykorzystanych dotacji celowych w trakcie realizacji umów na inne zadania, obliguje się dyrektorów (szefów i pełnomocników), o których mowa w ust. 1, do sporządzania aneksów do przedmiotowych umów (przed terminem ich zakończenia) pozwalających dokonać zmian w planie finansowym dysponenta części.";

2) w załączniku Nr 3 "Zestawienie wydatków budżetu resortu oraz ich podział na dysponentów środków budżetowych według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej", ulegają zmianie wydatki o kwoty określone w załączniku Nr 1 do niniejszej decyzji;

3) załącznik Nr 6 "Wykaz dotacji i subwencji udzielanych z budżetu resortu w 2021 r." otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej decyzji.

§ 2.

Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: z up. W. Skurkiewicz

Załącznik 1. [Zestawienie wydatków budżetu resortu oraz ich podział na dysponentów środków budżetowych według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej]

Załączniki do decyzji Nr 70/MON Ministra Obrony Narodowej
z dnia 19 maja 2021 r. (poz. 124)

Załącznik Nr 1

Zestawienie wydatków budżetu resortu oraz ich podział na dysponentów środków budżetowych według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

Załącznik 2. [Wykaz dotacji i subwencji udzielanych z budżetu resortu w 2021 r.]

Załącznik Nr 2

Wykaz dotacji i subwencji udzielanych z budżetu resortu w 2021 r.


Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-05-20
  • Data wejścia w życie: 2021-05-20
  • Data obowiązywania: 2021-05-20
  • Dokument traci ważność: 2021-12-31

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA