REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2021 poz. 135

DECYZJA Nr 81/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 2 czerwca 2021 r.

w sprawie kształcenia i egzaminowania ze znajomości języków obcych w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego według standaryzacji STANAG 6001

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 196) oraz § 1 pkt 10 lit. a i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933) ustala się, co następuje:

§ 1.

Decyzja określa:

1) sposób kształcenia, egzaminowania i certyfikowania ze znajomości języków obcych żołnierzy zawodowych wyznaczonych na stanowiska służbowe w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, zwanych dalej "żołnierzami", funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego, zwanych dalej "funkcjonariuszami", i pracowników Służby Kontrwywiadu Wojskowego, zwanych dalej "pracownikami", na poziomach 1, 2 i 3, zgodnie z Porozumieniem Standaryzacyjnym STANAG 6001, zwanym dalej "Porozumieniem STANAG 6001";

2) tryb nostryfikacji świadectw znajomości języków obcych wydanych przez upoważnione instytucje resortu obrony innych państw, które stosują Porozumienie STANAG 6001.

§ 2.

1. Kierownik jednostki organizacyjnej Służby Kontrwywiadu Wojskowego właściwej w sprawach szkoleń, zwany dalej "kierownikiem jednostki szkoleniowej" lub osoba przez niego wyznaczona, przeprowadza postępowanie kwalifikacyjne w stosunku do osób, o których mowa w § 1 pkt 1, kierowanych na kursy językowe w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, zwanej dalej "SKW", mające na celu ocenę poziomu znajomości języka obcego.

2. Nie kwalifikuje się ponownie na kurs językowy na tym samym poziomie.

3. Kandydaci zakwalifikowani i skierowani przez Szefa SKW lub wyznaczoną przez niego osobę na kurs mają obowiązek uczestniczyć w zajęciach i przystąpić do egzaminu językowego z czterech sprawności językowych na poziomie kursu.

§ 3.

Kształcenie, egzaminowanie i certyfikowanie ze znajomości języków obcych żołnierzy, funkcjonariuszy i pracowników organizuje kierownik jednostki szkoleniowej.

§ 4.

Kierownik jednostki szkoleniowej opracowuje i przedstawia do zatwierdzenia Szefowi SKW:

1) regulamin działania Komisji Egzaminacyjnej SKW do przeprowadzania egzaminów ze znajomości języków obcych, zwanej dalej "Komisją", określający w szczególności:

a) zasady i tryb powoływania Komisji oraz wymagane kwalifikacje członków Komisji do nauczania i egzaminowania z języków obcych,

b) zasady prowadzenia egzaminu językowego,

c) zasady certyfikacji językowej dla osób planowanych do wyznaczenia na stanowiska służbowe poza granicami państwa,

d) sposób przechowywania prac i protokołów egzaminacyjnych,

e) wzory dokumentów związanych z przeprowadzeniem egzaminów językowych;

2) zasady przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego;

3) modele egzaminów ze znajomości języków obcych na poziomach 1, 2 i 3, zgodnie z Porozumieniem STANAG 6001;

4) harmonogram kursów językowych w danym roku;

5) harmonogram sesji egzaminacyjnych w danym roku.

§ 5.

1. Pełny cykl kształcenia językowego obejmuje 1800 godzin dydaktycznych i dzieli się w trybie nauczania stacjonarnego lub stacjonarno-zaocznego na 3 kursy:

1) 1 - podstawowy;

2) 2 - średniozaawansowany;

3) 3 - zaawansowany.

2. Kształcenie językowe w SKW odbywa się w oparciu o ramowe programy nauczania języków obcych w resorcie obrony narodowej, rozszerzone o tematykę i słownictwo specjalistyczne.

3. Wymagania w zakresie znajomości języków obcych na poszczególnych stanowiskach służbowych określają kierownicy jednostek organizacyjnych SKW.

§ 6.

1. Szef SKW wydaje osobie, która złożyła egzamin ze znajomości języka obcego przed Komisją świadectwo określające poziom każdej sprawności językowej, którego wzór określa załącznik nr 1 do decyzji, odpowiadające świadectwu zgodnemu z Porozumieniem STANAG 6001 wystawianemu w resorcie obrony narodowej.

2. Na wniosek osoby składającej egzamin, świadectwo, o którym mowa w ust. 1, wydawane jest w języku angielskim, którego wzór określa załącznik nr 2 do decyzji.

3. Podstawą do wydania świadectwa są dyplomy ukończenia krajowych i zagranicznych studiów filologicznych pierwszego stopnia, dwujęzycznych studiów lingwistycznych pierwszego stopnia - SPJ 3333, krajowych i zagranicznych studiów filologicznych drugiego stopnia, dwujęzycznych studiów lingwistycznych drugiego stopnia - SPJ 4444. W przypadku dwujęzycznych studiów lingwistycznych podstawą do wydania świadectwa jest tylko język wiodący.

§ 7.

1. Osoba planowana do wyznaczenia na stanowisko służbowe poza granicami państwa jest zobowiązana przystąpić do certyfikacji językowej przed Komisją, jeśli upłynęły 24 miesiące od daty wystawienia ostatniego świadectwa.

2. Szef SKW wydaje osobie, o której mowa w ust. 1, certyfikat językowy, którego wzór określa załącznik nr 3 do decyzji, odpowiadający certyfikatowi zgodnemu z Porozumieniem STANAG 6001 wystawianemu w resorcie obrony narodowej.

3. Na wniosek osoby przystępującej do certyfikacji językowej, certyfikat, o którym mowa w ust. 1, wydawany jest w języku angielskim, którego wzór określa załącznik nr 4 do decyzji.

§ 8.

W przypadku składania egzaminu eksternistycznego:

1) osoba składająca egzamin sama określa poziom egzaminu;

2) nie obowiązuje wymóg wcześniejszego złożenia egzaminu na poziomie niższym;

3) w przypadku niezaliczenia którejś ze sprawności, na świadectwie wpisywane jest "0" lub, w przypadku świadectwa niższego poziomu, posiadana sprawność;

4) dopuszcza się możliwość zapisu audio ze sprawności "mówienie (M)".

§ 9

. Członkowie Komisji podpisują imieniem i nazwiskiem protokół z przeprowadzonego egzaminu, którego wzór określa załącznik nr 5 do decyzji.

§ 10.

W przypadku negatywnego wyniku egzaminu z którejkolwiek ze zdawanych sprawności językowych, ponowny egzamin na tym samym poziomie nie może odbyć się przed upływem dwóch miesięcy od dnia egzaminu.

§ 11.

1. Żołnierzom, funkcjonariuszom oraz pracownikom, którzy w wyniku złożenia egzaminu w trybie eksternistycznym uzyskali po raz pierwszy świadectwo znajomości języka obcego na poziomie "SPJ 3333" lub "SPJ 4444", Szef SKW przyznaje jednorazową nagrodę pieniężną w wysokości odpowiadającej nagrodzie przyznawanej w resorcie obrony narodowej.

2. Nagród, o których mowa w ust. 1, nie przyznaje się osobie, która:

1) ukończyła krajowe lub zagraniczne studia językowe pierwszego, drugiego lub trzeciego stopnia, albo studia filologiczne z danego języka;

2) uzyskała świadectwo znajomości języka obcego na podstawie ukończenia studiów zagranicznych lub ukończyła stacjonarny kurs językowy w kraju lub za granicą;

3) została skierowana na kurs językowy i uczestniczyła w nim, ale go nie ukończyła, a egzamin ze znajomości języka obcego złożyła w trybie eksternistycznym.

§ 12.

1. Szef SKW lub wyznaczona przez niego osoba kieruje, stosownie do potrzeb, żołnierzy, funkcjonariuszy i pracowników na kursy języków obcych albo, na egzaminy kończące kurs języka obcego prowadzone w:

1) uczelniach wojskowych i Wojskowym Studium Nauczania Języków Obcych, w porozumieniu z Dyrektorem Departamentu Szkolnictwa Wojskowego Ministerstwa Obrony Narodowej;

2) ośrodkach językowych za granicą, w porozumieniu z Dyrektorem Departamentu Kadr Ministerstwa Obrony Narodowej;

3) w pozostałych ośrodkach resortu obrony narodowej, w uzgodnieniu z kierownikami tych ośrodków.

2. Osoba, która uzyskała świadectwo znajomości języka obcego wydane przez zagraniczną placówkę edukacyjną zgodnie z Porozumieniem STANAG 6001, przedkłada je kierownikowi jednostki organizacyjnej SKW właściwej w sprawach kadrowych w terminie do 3 miesięcy od daty wystawienia świadectwa.

3. Dokumenty poświadczające znajomość języków obcych, wydawane przez inne, niż wymienione w ust. 1 podmioty, nie stanowią podstawy do wydania świadectwa, o którym mowa w § 6 ust. 1.

§ 13

. Szef SKW nostryfikuje świadectwa znajomości języka obcego wydane przez upoważnione instytucje resortu obrony innych państw zgodnie z Porozumieniem STANAG 6001 poprzez przeniesienie standardowego profilu językowego z dokumentu zagranicznego na druk świadectwa, o którym mowa w § 6 ust. 1.

§ 14.

W zakresie spraw nieuregulowanych w niniejszej decyzji stosuje się odpowiednio przepisy w sprawie kształcenia i egzaminowania ze znajomości języków obcych zgodnie z Porozumieniem STANAG 6001 w resorcie obrony narodowej.

§ 15.

Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: z up. W. Skurkiewicz

Załącznik 1. [WZÓR - ŚWIADECTWO]

Załączniki do decyzji Nr 81/MON Ministra Obrony Narodowej
z dnia 2 czerwca 2021 r. (poz. 135)

Załącznik nr 1

WZÓR - ŚWIADECTWO


Załącznik 2. [WZÓR]

Załącznik nr 2

WZÓRZałącznik 3. [WZÓR - CERTYFIKAT]

Załącznik nr 3

WZÓR - CERTYFIKATZałącznik 4. [WZÓR]

Załącznik nr 4

WZÓRZałącznik 5. [WZÓR - PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZONEGO PRZEZ KOMISJĘ EGZAMINACYJNĄ SKW EGZAMINU ZNAJOMOŚCI JĘZYKA]

Załącznik nr 5

WZÓR - PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZONEGO PRZEZ KOMISJĘ EGZAMINACYJNĄ SKW EGZAMINU ZNAJOMOŚCI JĘZYKAMetryka
  • Data ogłoszenia: 2021-06-02
  • Data wejścia w życie: 2021-06-02
  • Data obowiązywania: 2021-06-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA