REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2021 poz. 142

ZARZĄDZENIE NR 55/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 7 czerwca 2021 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Obrony Narodowej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 196) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W regulaminie organizacyjnym Ministerstwa Obrony Narodowej, stanowiącym załącznik do zarządzenia Nr 33/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Obrony Narodowej (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 250, z późn. zm.1) ) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 23 w ust. 3:

a) w pkt 2:

- lit. c otrzymuje brzmienie:

"c) wykorzystaniem dotacji przez jednostki organizacyjne resortu lub inne podmioty, którym Dyrektor Departamentu, działając na mocy pełnomocnictwa udzielonego przez Ministra, udzielił dotacji z budżetu resortu,",

- w lit. e średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. f w brzmieniu:

"f) realizacją inwestycji budowlanych finansowanych z dotacji udzielanych z budżetu resortu państwowym instytucjom kultury, uczelniom wojskowym oraz szpitalom i przychodniom SPZOZ wojskowej służby zdrowia, w zakresie oceny procesu budowlanego obejmującego przygotowanie dokumentacyjne, realizację robót budowlanych, odbiorów technicznych oraz przekazania obiektu do użytkowania;",

b) po pkt 7 dodaje się pkt 8 w brzmieniu:

"8) projektowanie rozwiązań systemowych dotyczących uprawnień żołnierzy zawodowych do zakwaterowania.";

2) w § 30 w ust. 3 w pkt 4 po lit. c dodaje się lit. d i e w brzmieniu:

"d) wynikających z uprawnień Skarbu Państwa reprezentowanego przez Ministra w zakresie wykupu składników majątku służących do prowadzenia działalności w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa państwa określonych w ustawie z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1228 i 2320),

e) w zakresie obowiązków Ministra, jako organu kontroli, wynikających z przepisów ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o kontroli niektórych inwestycji (Dz. U. z 2020 r. poz. 2145);";

3) w § 32 w ust. 3 w pkt 2:

a) we wprowadzeniu do wyliczenia po wyrazie "resorcie," dodaje się wyrazy "z zastrzeżeniem § 23 ust. 3 pkt 8,",

b) uchyla się lit. d.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: M. Błaszczak


1) Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. Min. Obr. Nar. z 2016 r. poz. 165, z 2017 r. poz. 103, 185 i 220, z 2018 r. poz. 6, 38, 143 i 202, z 2019 r. poz. 106 i 201 oraz z 2020 r. poz. 68, 117 i 178.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-06-08
  • Data wejścia w życie: 2021-06-08
  • Data obowiązywania: 2021-06-08

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA