Kategorie

Dzienniki Urzędowe

DECYZJA Nr 85/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 14 czerwca 2021 r.

zmieniająca decyzję w sprawie wprowadzenia do użytku "Metodyki naliczania kosztów utrzymywania przez przedsiębiorców mocy produkcyjnych lub remontowych niezbędnych do realizacji zadań wynikających z programu mobilizacji gospodarki, a także udzielania, rozliczania i kontroli wydatkowania przeznaczonej na ten cel dotacji celowej"

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 2 pkt 3, 4 i 23 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 196), w związku z art. 4, art. 4a ust. 2 pkt 1 i 2, art. 5 pkt 3 i art. 7 ust. l i 2 ustawy z dnia 23 sierpnia 2001 r. o organizowaniu zadań na rzecz obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców (Dz. U. z 2020 r. poz. 1669), ustala się, co następuje:

§ 1.

W decyzji Nr 160/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia do użytku "Metodyki naliczania kosztów utrzymywania przez przedsiębiorców mocy produkcyjnych lub remontowych niezbędnych do realizacji zadań wynikających z programu mobilizacji gospodarki, a także udzielania, rozliczania i kontroli wydatkowania przeznaczonej na ten cel dotacji celowej" (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 185) wprowadza się następujące zmiany:

1) tytuł decyzji otrzymuje brzmienie:

"w sprawie wprowadzenia do użytku "Metodyki naliczania kosztów utrzymywania przez przedsiębiorców mocy produkcyjnych lub remontowych (usługowych) niezbędnych do realizacji zadań wynikających z programu mobilizacji gospodarki, a także udzielania, rozliczania i kontroli wydatkowania przeznaczonej na ten cel dotacji celowej";

2) w załączniku:

a) tytuł otrzymuje brzmienie:

"Metodyka naliczania kosztów utrzymywania przez przedsiębiorców mocy produkcyjnych lub remontowych (usługowych) niezbędnych do realizacji zadań wynikających z programu mobilizacji gospodarki, a także udzielania, rozliczania i kontroli wydatkowania przeznaczonej na ten cel dotacji celowej",

b) użyte w różnej liczbie i różnym przypadku, wyrazy "moce produkcyjne lub usługowe" zastępuje się użytymi w odpowiedniej liczbie i odpowiednim przypadku wyrazami "moce produkcyjne lub remontowe (usługowe)",

c) pkt 2.4. otrzymuje brzmienie:

"2.4. remont - zespół przedsięwzięć organizacyjnych i technicznych mających na celu odtworzenie funkcji użytkowych sprzętu wojskowego poprzez usunięcie niesprawności i uszkodzeń powstałych w wyniku użytkowania lub odtworzenie resursu eksploatacyjnego oraz wykonanie określonych czynności zgodnie z wymaganą technologią; w zakresie zapewnienia właściwej interpretacji postanowień Metodyki z postanowieniami ustawy - pojęcia "remont" i "naprawa" są tożsame;",

d) pkt 2.12. otrzymuje brzmienie:

"2.12. Rejonowe Przedstawicielstwo Wojskowe (RPW) - jednostka organizacyjna podległa Ministrowi Obrony Narodowej, podporządkowana Dyrektorowi Wojskowego Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji, właściwa w zakresie nadzorowania jakości;",

e) pkt 2.14. otrzymuje brzmienie:

"2.14. sprzęt wojskowy (SpW) - wyposażenie specjalnie zaprojektowane lub zaadaptowane do potrzeb wojskowych i przeznaczone do użycia jako broń, amunicja lub materiały wojenne (materiały wojenne rozumiane jako wyroby i technologia, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 17 września 2019 r. w sprawie klasyfikacji rodzajów materiałów wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, na których wytwarzanie lub obrót jest wymagane uzyskanie koncesji (Dz. U. poz. 1888) oraz decyzji Rady Nr 255/58 z dnia 15 kwietnia 1958 r. w sprawie ustalenia listy produktów (broń, amunicja i materiały wojenne), do których odnoszą się przepisy art. 346 TFUE. W zakresie zapewnienia zgodności postanowień Metodyki z postanowieniami obowiązujących aktów prawnych - pojęcia: "uzbrojenie" oraz "uzbrojenie i sprzęt wojskowy" (UiSW) stanowi odpowiednik pojęcia "SpW;",

f) pkt 2.18. otrzymuje brzmienie:

"2.18. zadanie wynikające z PMG - zadanie polegające na realizacji w terminach i ilościach określonych w PMG dostaw lub remontu sprzętu wojskowego i świadczeniu usług (z uwzględnieniem zadań realizowanych w ramach kooperacji), a także w zakresie wytwarzania i dystrybucji produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, środków ochronnych i wyrobów medycznych oraz udzielania świadczeń zdrowotnych na potrzeby ludności Rzeczypospolitej Polskiej, w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia ludzkiego;",

g) pkt 3.6. otrzymuje brzmienie:

"3.6. Koszty utrzymywania mocy produkcyjnych lub remontowych (usługowych) z tytułu ochrony obiektów wykorzystywanych do realizacji zadań wynikających z PMG (OPMG) ustalane są jako iloczyn kosztów ochrony przedsiębiorcy (O) i ilorazu podlegających ochronie powierzchni gruntów wykorzystywanych do PMG do całkowitej powierzchni gruntów przedsiębiorcy, gdzie prowadzona jest ochrona:

gdzie:

O - całkowite koszty związane z ochroną obiektów.

Pg - powierzchnia gruntów wykorzystywanych do realizacji zadań wynikających z PMG (uwzgledniająca grunty oddane przedsiębiorcy w wieczyste użytkowanie), gdzie prowadzona jest ochrona.

Cg - całkowita powierzchnia gruntów (uwzgledniająca grunty oddane przedsiębiorcy w wieczyste użytkowanie), gdzie prowadzona jest ochrona.",

h) w pkt 3.8. wyjaśnienie skrótu RM otrzymuje brzmienie:

"RM - koszty remontów i konserwacji maszyn i urządzeń z grup 3 - 8 wg klasyfikacji Środków Trwałych, z wyłączeniem rodzajów: 710, 720, 730, 740, 741, 750 i 783 wykorzystywanych do realizacji zadań wynikających z PMG i ujętych w wykazie zawartym w załącznikach Nr A i B do Metodyki (załącznik Nr 3 pkt 5).",

i) pkt 3.9.1. otrzymuje brzmienie:

"3.9.1. W przypadku, gdy nie jest możliwe wyodrębnienie kosztów ogrzewania wyłącznie budynków i budowli niezbędnych do realizacji zadań wynikających z PMG (np. jedna zbiorcza faktura za ogrzewanie infrastruktury przedsiębiorcy, w tym także budynków i budowli niewykorzystywanych do realizacji zadań wynikających z PMG, w której nie wyodrębniono kosztów ogrzewania poszczególnych budynków), koszty ogrzewania ustalane są jako iloczyn kosztów ogrzewania budynków i budowli i ilorazu powierzchni budynków niezbędnych do realizacji zadań wynikających z PMG (Pd) i całkowitej powierzchni budynków (Cd):

gdzie:

CO - koszty ogrzewania budynków i budowli, w tym koszt energii elektrycznej zużytej na ogrzewanie budynków i budowli, jeżeli na podstawie podlicznika możliwe jest wykazanie poziomu energii elektrycznej zużytej do ogrzewania konkretnego budynku lub budowli.

Pd - suma powierzchni ogrzewanych budynków (Pd1) i budowli (Pd2) przedsiębiorcy, które są wykorzystywane do realizacji zadań wynikających z PMG, ujętych w załącznikach Nr A i B do Metodyki (załącznik Nr 3 pkt 1 i 2).

Cd - całkowita powierzchnia ogrzewanych budynków i budowli przedsiębiorcy.",

j) po pkt 3.9.2.3. dodaje się pkt 3.9.2.4. w brzmieniu:

"3.9.2.4 Koszt zakupu uprawnień do emisji CO2.",

k) w pkt 3.12. wyjaśnienie skrótu AM otrzymuje brzmienie:

"AM - amortyzacja z grup 3-8, z wyłączeniem rodzajów 710, 720, 730, 740, 741, 750 i 783, wg klasyfikacji Środków Trwałych wykorzystywanych do realizacji zadań wynikających z PMG i ujętych w załącznikach Nr A i B do Metodyki (załącznik Nr 3 pkt 5), dokonywana zgodnie z zasadami ujętymi w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.",

l) pkt 3.20.4 otrzymuje brzmienie:

"3.20.4. prac remontowych i kosztów utrzymywania budynków socjalnych lub bytowych;",

m) po pkt 3.20.6. dodaje się pkt 3.20.7. w brzmieniu:

"3.20.7. utrzymywania mocy produkcyjnych lub remontowych (usługowych), które są wykorzystywane przez przedsiębiorcę w ramach leasingu bez względu na jego rodzaj.",

n) pkt 4.1. otrzymuje brzmienie:

"4.1. Maksymalny poziom pracochłonności zadań wynikających z PMG przypadający na jednego pracownika bezpośrednio zaangażowanego w wykonywanie tych zadań na jednym stanowisku bezpośredniej produkcji/remontu/usług, wynosi nie więcej niż 2100 rbh/rok, przy czym realizacja przez pracownika zadań na większej niż jedno ilości stanowisk bezpośredniej produkcji/remontu/usług powinna wynikać z możliwości organizacyjno-technicznych wynikających z procesu technologicznego oraz wymaga uzasadnienia.",

o) pkt 5.3.2. otrzymuje brzmienie:

"5.3.2. w jednym egzemplarzu w wersji papierowej, a załączniki Nr 3 i 4 do wniosku w edytowalnej postaci elektronicznej (plik MS Excel) na nośniku elektronicznym (płyta CD/DVD) - wg danych planistycznych na pierwszy dzień okresu obowiązywania decyzji administracyjnej nakładającej na przedsiębiorcę zadanie wynikające z PMG.",

p) pkt 5.17. otrzymuje brzmienie:

"5.17. Wszystkie współczynniki oraz dane rachunkowe ujęte we wniosku o udzielenie dotacji oraz sprawozdaniu z jej wykorzystania, po zaokrągleniu zgodnie z zasadami matematycznymi, należy przyjmować z dokładnością:

5.17.1. czterech miejsc po przecinku - jeżeli są prezentowane w układzie dziesiętnym (0,0000);

5.17.2 dwóch miejsc po przecinku (jeżeli są prezentowane w układzie procentowym (0,00%).",

q) po pkt 6.2.4. dodaje się pkt 6.2a., który otrzymuje brzmienie:

"6.2a. "Sprawozdanie zawiera dane i informacje rzeczywiste za rok w którym została udzielona dotacja.",

r) pkt 6.13. otrzymuje brzmienie:

"6.13. Rzeczywiste koszty utrzymywania mocy produkcyjnych lub remontowych niezbędnych do realizacji zadań wynikających z PMG ujęte w notach księgowych, w czasie trwania umowy, wykazuje się narastająco.",

s) rozdział 8 otrzymuje brzmienie:

"8. INFORMOWANIE O KOSZTACH UTRZYMYWANIA MOCY PRODUKCYJNYCH LUB REMONTOWYCH (USŁUGOWYCH) PRZEZ PRZEDSIĘBIORCÓW NIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O DOTACJĘ CELOWĄ

8.1. Przedsiębiorcy realizujący zadania wynikające z PMG, którzy nie ubiegają się o dotację, przesyłają do organu uprawnionego:

8.1.1. Wykaz składników materialnych i niematerialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej i niezbędnych przedsiębiorcy do realizacji zadań wynikających z PMG w … roku - w edytowalnej postaci elektronicznej (plik MS Excel) na nośniku elektronicznym (płyta CD/DVD);

8.1.2. Informację dotyczącą kosztów utrzymywania mocy produkcyjnych lub remontowych (usługowych) w … roku - w edytowalnej postaci elektronicznej (plik MS Excel) na nośniku elektronicznym (płyta CD/DVD);

8.1.3. Wykaz pracochłonności jednostkowych procesów technologicznych.

8.2. Za datę złożenia przez przedsiębiorcę materiałów, o których mowa w pkt 8.1 przyjmuje się dzień ich wpływu do kancelarii organu uprawnionego.

8.3 Materiały, o których mowa w pkt 8.1 przedsiębiorcy realizujący zadania wynikające z PMG, którzy nie ubiegają się o dotację przesyłają do organu uprawnionego w terminach:

8.3.1. do 10 dni roboczych od dnia otrzymania pisemnego wezwania od organu uprawnionego w tym zakresie lub decyzji administracyjnej nakładającej na przedsiębiorcę zadania wynikające z PMG (wg danych planistycznych) - w formie i zakresie określonym w załącznikach Nr 3, 4 i 5 do wniosku, o którym mowa w pkt 5.1;

8.3.2. do 15 lutego roku następującego po roku, na który zostało nałożone zadanie wynikające z PMG (wg danych rzeczywistych) - w formie i zakresie określonym w załącznikach Nr 3 i 4 do sprawozdania, o którym mowa w pkt 6.2.

8.4. Organ uprawniony, może wezwać przedsiębiorcę do uzupełnienia braków, złożenia wyjaśnień, uzupełnień, w tym przesłania dodatkowych dokumentów potwierdzających dane zawarte w informacji, o której mowa w pkt 8.1.2, wskazując termin udzielenia odpowiedzi nie krótszy niż 3 dni robocze, licząc od dnia przekazania wezwania.";

3) załączniki Nr A i B do "Metodyki naliczania kosztów utrzymywania przez przedsiębiorców mocy produkcyjnych lub remontowych (usługowych) niezbędnych do realizacji zadań wynikających z programu mobilizacji gospodarki, a także udzielania, rozliczania i kontroli wydatkowania przeznaczonej na ten cel dotacji celowej" otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach Nr 1 i 2 do niniejszej decyzji;

4) w załączniku Nr C do "Metodyki naliczania kosztów utrzymywania przez przedsiębiorców mocy produkcyjnych lub remontowych (usługowych) niezbędnych do realizacji zadań wynikających z programu mobilizacji gospodarki, a także udzielania, rozliczania i kontroli wydatkowania przeznaczonej na ten cel dotacji celowej" adnotacja przedstawiciela pod tabelą otrzymuje brzmienie:

"Potwierdzam zgodność pracochłonności jednostkowej procesów technologicznych ujętych w ww. tabeli zadań wynikających z PMG z dokumentacją techniczną i technologiczną oraz z normami (kalkulacjami, biuletynami itp.) obowiązującymi przedsiębiorcę.".

§ 2.

Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: wz. W. Skurkiewicz

Załącznik 1. [WNIOSEK O PRZYZNANIE DOTACJI NA UTRZYMYWANIE PRZEZ PRZEDSIĘBIORCÓW MOCY PRODUKCYJNYCH LUB REMONTOWYCH (USŁUGOWYCH), NIEZBĘDNYCH DO REALIZACJI ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z PROGRAMU MOBILIZACJI GOSPODARKI]

Załącznik Nr 1 do decyzji Nr 85/MON
Ministra Obrony Narodowej
z dnia 14 czerwca 2021 r. (poz. 144)

Załącznik Nr A

WNIOSEK O PRZYZNANIE DOTACJI NA UTRZYMYWANIE PRZEZ PRZEDSIĘBIORCÓW MOCY PRODUKCYJNYCH LUB REMONTOWYCH (USŁUGOWYCH), NIEZBĘDNYCH DO REALIZACJI ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z PROGRAMU MOBILIZACJI GOSPODARKI

Treść załącznika w wersji pdf do pobrania tutaj

Załącznik 2. [SPRAWOZDANIE Z WYKORZYSTANIA DOTACJI OTRZYMANEJ NA PODSTAWIE UMOWY]

Załącznik Nr 2 do decyzji Nr 85/MON
Ministra Obrony Narodowej
z dnia 14 czerwca 2021 r. (poz. 144)

Załącznik Nr B

SPRAWOZDANIE Z WYKORZYSTANIA DOTACJI OTRZYMANEJ NA PODSTAWIE UMOWY

Treść załącznika w wersji pdf do pobrania tutaj

Dzienniki Urzędowe