Kategorie

Dzienniki Urzędowe

DECYZJA NR 86/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 14 czerwca 2021 r.

w sprawie konkursu na najlepszą pracę inżynierską, magisterską i rozprawę doktorską posiadającą potencjał zastosowania w obszarze obronności lub bezpieczeństwa państwa

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 460 ust. 1 zdanie drugie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478 i 619), art. 2 pkt 1 i 23 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 196) oraz § 2 pkt 14 i 16 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933) ustala się, co następuje:

§ 1.

Ustanawia się nagrodę za najlepszą pracę inżynierską, magisterską i rozprawę doktorską posiadającą potencjał zastosowania w obszarze obronności lub bezpieczeństwa państwa, zwaną dalej "Nagrodą".

§ 2.

Laureatów Nagrody wyłania się w drodze konkursu, zwanego dalej "Konkursem", przeprowadzonego zgodnie z regulaminem zatwierdzanym przez Sekretarza Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej właściwego do spraw innowacji.

§ 3.

Zakres i przedmiot tematyki Konkursu będzie corocznie wskazywany w regulaminie przez Sekretarza Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej właściwego do spraw innowacji.

§ 4.

Kolejne edycje Konkursu organizuje się po wyrażeniu zgody przez Sekretarza Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej właściwego do spraw innowacji.

§ 5.

Za organizację oraz obsługę kancelaryjno-biurową Konkursu odpowiada Departament Innowacji, przy wsparciu następujących komórek organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej działających w zakresie posiadanych kompetencji:

1) Departamentu Administracyjnego, w szczególności w zakresie:

a) obsługi postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, niezbędnych do organizacji Konkursu,

b) obsługi finansowej Konkursu;

2) Centrum Operacyjnego Ministra Obrony Narodowej, w szczególności w zakresie:

a) realizacji kampanii promocyjnej Konkursu, w tym zamieszczania informacji o Konkursie na stronach internetowych www.gov.pl/web/obrona-narodowa, wojsko-polskie.pl oraz w mediach społecznościowych resortu obrony narodowej,

b) zabezpieczenia medialnego uroczystości wręczenia nagród laureatom Konkursu, w przypadku udziału w wydarzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska Ministerstwa Obrony Narodowej;

3) Departamentu Ochrony Informacji Niejawnych, w szczególności w zakresie:

a) organizowania i prowadzenia szkoleń z zakresu ochrony danych osobowych dla osób przetwarzających dane osobowe w związku z organizacją Konkursu,

b) konsultowania i opracowywania dokumentacji z zakresu ochrony danych osobowych w celu realizacji Konkursu.

§ 6.

Osoby zajmujące kierownicze stanowiska Ministerstwa Obrony Narodowej oraz dyrektorzy (szefowie, kierownicy, dowódcy, komendanci) komórek organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej, stosownie do właściwości, na wniosek Dyrektora Departamentu Innowacji, udzielą niezbędnej pomocy w organizacji Konkursu, w tym skierują ekspertów wojskowych do oceny formalnej i merytorycznej nadesłanych prac.

§ 7

. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: wz. W. Skurkiewicz

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-06-15
  • Data wejścia w życie: 2021-06-15
  • Data obowiązywania: 2021-06-15
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe