Kategorie

Dzienniki Urzędowe

DECYZJA Nr 87/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 14 czerwca 2021 r.

w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej oraz oznaki rozpoznawczej Wojskowej Komendy Uzupełnień w Brzegu

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 2 pkt 1 i 9 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 196) oraz § 1 pkt 7 lit. d i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), w związku z § 34 pkt 2 oraz pkt 4 lit. a rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 689, z 2013 r. poz. 1636 oraz z 2020 r. poz. 2193), po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do Spraw Symboliki Wojskowej i Tradycji Orężnych, ustala się, co następuje:

§ 1.

Wprowadza się:

1) odznakę pamiątkową, zwaną dalej "odznaką", Wojskowej Komendy Uzupełnień w Brzegu, zwanej dalej "WKU";

2) oznakę rozpoznawczą WKU, zwaną dalej "oznaką".

§ 2.

Zatwierdza się:

1) wzór odznaki określony w załączniku Nr 1;

2) wzór legitymacji określony w załączniku Nr 2;

3) wzór oznaki:

a) na mundur wyjściowy określony w załączniku Nr 3,

b) na mundur polowy określony w załączniku Nr 4.

§ 3.

Nadaje się regulamin odznaki określony w załączniku Nr 5.

§ 4.

Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: wz. W. Skurkiewicz

Załącznik 1. [WZÓR ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ WOJSKOWEJ KOMENDY UZUPEŁNIEŃ W BRZEGU]

Załączniki do decyzji Nr 87/MON Ministra Obrony Narodowej
z dnia 14 czerwca 2021 r. (poz. 146)

Załącznik Nr 1

WZÓR ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ WOJSKOWEJ KOMENDY UZUPEŁNIEŃ W BRZEGU

Załącznik 2. [WZÓR LEGITYMACJI ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ WOJSKOWEJ KOMENDY UZUPEŁNIEŃ W BRZEGU]

Załącznik Nr 2

WZÓR LEGITYMACJI ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ WOJSKOWEJ KOMENDY UZUPEŁNIEŃ W BRZEGU


Załącznik 3. [WZÓR OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ WOJSKOWEJ KOMENDY UZUPEŁNIEŃ W BRZEGU NA MUNDUR WYJŚCIOWY]

Załącznik Nr 3

WZÓR OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ WOJSKOWEJ KOMENDY UZUPEŁNIEŃ W BRZEGU NA MUNDUR WYJŚCIOWY


Załącznik 4. [WZÓR OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ WOJSKOWEJ KOMENDY UZUPEŁNIEŃ W BRZEGU NA MUNDUR POLOWY]

Załącznik Nr 4

WZÓR OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ WOJSKOWEJ KOMENDY UZUPEŁNIEŃ W BRZEGU NA MUNDUR POLOWY

Załącznik 5. [REGULAMIN ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ WOJSKOWEJ KOMENDY UZUPEŁNIEŃ W BRZEGU]

Załącznik Nr 5

REGULAMIN ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ WOJSKOWEJ KOMENDY UZUPEŁNIEŃ W BRZEGU

1. Odznaka pamiątkowa, zwana dalej "odznaką", Wojskowej Komendy Uzupełnień w Brzegu, zwanej dalej "WKU", stanowi formę uhonorowania żołnierzy i pracowników WKU za nienaganną służbę i pracę oraz innych osób szczególnie zasłużonych dla WKU. Odznaka symbolizuje więź łączącą żołnierzy i pracowników, której spoiwem są tradycje jednostki, etos służby, a także charakter wykonywanych zadań.

2. Odznaka, o wymiarach 40x40 mm, ma kształt krzyża kawalerskiego koloru granatowego z obrzeżem w kolorze brunatnym. Pośrodku krzyża znajduje się herb miasta Brzeg - miejsca stacjonowania WKU. Na ramionach krzyża umieszczone są srebrne litery: "W", "K", "U" - skrót nazwy WKU. Pomiędzy ramionami krzyża znajduje się pióro koloru srebrnego - symbol administracji wojskowej, skrzyżowane ze srebrnym mieczem - symbolem wolności i tradycji oręża polskiego. Użyte kolory granatowy i brunatny nawiązują do historycznych barw administracji wojskowej z okresu II Rzeczypospolitej.

3. Prawo do otrzymania odznaki przysługuje:

1) Wojskowemu Komendantowi Uzupełnień w Brzegu, zwanemu dalej "Komendantem", z tytułu objęcia stanowiska służbowego;

2) żołnierzom zawodowym, po minimum roku nienagannie pełnionej służby w WKU;

3) pracownikom wojska, po przepracowaniu w WKU co najmniej dwóch lat;

4) byłym żołnierzom zawodowym, pełniącym służbę w WKU przez okres minimum dwóch lat;

5) żołnierzom rezerwy, będącym na przydziałach mobilizacyjnych w WKU przez okres nie krótszy niż dwa lata oraz po odbyciu ćwiczeń wojskowych;

6) innym osobom fizycznym i prawnym, szczególnie zasłużonym dla WKU.

4. Odznakę nadaje Komendant na podstawie opinii Komisji do spraw odznaki pamiątkowej, zwanej dalej "Komisją", o której mowa w pkt 7, a fakt nadania odznaki potwierdza się w rozkazie dziennym Komendanta oraz księdze ewidencji wydanych odznak.

5. Odznakę nadaje się imiennie wraz z legitymacją i niedopuszczalne jest jej przekazywanie, darowanie, sprzedawanie, użyczanie lub wymienianie.

6. Z tytułu nadania odznaki nie przysługują żadne dodatkowe prawa i przywileje.

7. Komendant powołuje 3-osobową Komisję w składzie:

1) przewodniczący - przedstawiciel korpusu oficerów starszych;

2) przedstawiciel korpusu oficerów młodszych;

3) przedstawiciel pracowników WKU.

8. Imienny skład oraz wszelkie zmiany w składzie Komisji ogłasza się w rozkazie dziennym Komendanta.

9. Do zadań Komisji w szczególności należy:

1) opiniowanie wniosków o nadanie prawa do odznaki;

2) prowadzenie dokumentacji oraz ewidencji nadanych odznak;

3) wnioskowanie o pozbawienie prawa do odznaki.

10. Dla ważności posiedzeń Komisji wymagana jest obecność wszystkich jej członków.

11. Opinie Komisji o nadaniu lub wnioski o pozbawienie prawa do odznaki zapadają na zasadzie jednomyślności. Treść opinii lub wniosków w całości odnotowuje się w protokole posiedzenia, podpisanym przez wszystkich członków Komisji, który przedstawia się Komendantowi.

12. Odznakę wraz z legitymacją wręcza się podczas uroczystości z okazji świąt państwowych i wojskowych oraz w innych szczególnie ważnych dla służby i pracy okolicznościach, zgodnie z zasadami ceremoniału wojskowego.

13. Zasady noszenia odznaki określają przepisy ubiorcze żołnierzy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

14. Na ubiorze cywilnym dopuszcza się noszenie miniaturki odznaki.

15. Prawo do odznaki tracą osoby skazane prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej lub z niskich pobudek. W uzasadnionych przypadkach prawa do odznaki mogą być pozbawieni żołnierze ukarani za przewinienia dyscyplinarne.

16. Decyzję o pozbawieniu prawa do odznaki podejmuje Komendant z własnej inicjatywy albo na wniosek Komisji.

17. Od decyzji przysługuje prawo odwołania na piśmie do przełożonego wyższego szczebla w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia o pozbawieniu prawa do odznaki. Decyzja przełożonego wyższego szczebla jest ostateczna.

18. Fakt pozbawienia prawa do odznaki odnotowuje się w rozkazie dziennym Komendanta.

19. Wizerunek odznaki może być umieszczany na drukach i wydawnictwach wojskowych oraz materiałach popularyzujących WKU, za zgodą Komendanta.

20. Pierwszy egzemplarz odznaki przekazuje się do Muzeum Wojska Polskiego, a jego zakupu dokonuje się z wydatków bieżących właściwej jednostki budżetowej.

21. Koszty wykonania matrycy i pozostałych odznak nie obciążają budżetu resortu obrony narodowej.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-06-15
  • Data wejścia w życie: 2021-06-15
  • Data obowiązywania: 2021-06-15
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe